Dato for udgivelse
26 Jun 2003 14:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. april 2003
SKM-nummer
SKM2003.295.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-7-1803-0950
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Administrationsomkostninger, byggeprojekt
Resumé
I forbindelse med udarbejdelse af et byggeprojekt, som skulle udbydes til investorer, blev godkendt fradrag for revisorhonorarer på henholdsvis 20.000 kr. og 35.000 kr. for udarbejdelse af årsregnskab og skattebilag samt udarbejdelse af revisorerklæring og budgetredegørelse. Et honorar på 300.000 kr. for udarbejdelse af kontrakter og møder med investorerne kunne ikke fradrages. Honorar på 125.000 kr. til advokat for udarbejdelse af skøde samt gennemgang af kontraktmateriale kunne fradrages med 50 %, da en del af honoraret dækkede udgifter vedrørende de erhvervede aktiver.
Reference(r)
Ligningsloven § 8 J
Henvisning
Ligningsvejledningen 2003-2 E.A.2.1.4.2

A klager for indkomståret 1997 bl.a. over, at skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for administrationsomkostninger med 480.000 kr. i forbindelse med rådgivning om et byggeprojekt. I sagsfremstillingen har nævnet anført følgende herom:

”I regnskabet for K/S B er fratrukket:

Revision 

 20.000 kr.

Revisorerklæring

35.000 kr.

Rådgivningshonorar

300.000 kr.

Advokathonorar

125.000 kr.

 

480.000 kr.

heraf har klageren fratrukket sin andel på 10 %, eller kr. 48.000.

Bevisbyrden for fradrag påhviler den der ønsker fradraget.

Klagerens repræsentant anfører, at det afgørende efter ligningslovens § 8J stk. 3 er, om virksomheden kan anses for etableret.

Imidlertid taler den pågældende paragraf om noget helt andet, nemlig om, at udgifter der må anses for tillæg til købesum, ikke kan fradrages. Det kan vi være enige i.

Der er imidlertid ingen ejendomme eller andre erhvervsaktiviteter i 1997.

Udgiften på kr. 480.000 er ikke en naturlig driftsudgift der kun vedrører den korte periode på 13 dage, fra K/S blev stiftet 18/12 1997 til 31/12 1997. Udgiften kan tidligst fratrækkes når der er en virksomhed.”

Klagerens revisor har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at fradrag for administrationsomkostninger skal godkendes som selvangivet.

Til støtte for påstanden har revisoren anført, at det er afgørende for fradragsretten efter ligningslovens § 8J, stk. 2, om virksomheden kan anses for etableret. Revisoren har herom anført, at kommanditselskabet indgik en totalentreprisekontrakt inden udgangen af 1997, og herved påtog sig en erhvervsmæssig forpligtelse og risiko. Virksomheden blev således etableret og var igangværende/startet inden udgangen af 1997. I denne forbindelse har revisoren oplyst, at kommanditselskabet end ikke overvejede at opgive virksomheden i 1998, da byggeprojektet i X måtte opgives. Derimod indgik parterne straks en ny/anden totalentreprisekontrakt om en butiksejendom, der i øvrigt – også i forhold til den oprindelige kontrakt – er blevet opført indenfor 4-års fristen i afskrivningslovens dag. § 29E, stk. 2, nr. 2.

Revisoren har videre oplyst, at ingen del af de samlede administrationsudgifter på 480.000 kr. anses for tillæg til anskaffelsessummen, jf. ligningslovens § 8J, stk. 3, idet D A/S har fået et honorar, svarende til 5 % af entreprisesummen, og dette beløb er aktiveret til afskrivning.

  • Revisoren har yderligere oplyst, at de enkelte udgiftsposter dækker følgende:
  • Revision, 20.000 kr., er honorar for udarbejdelse af årsregnskab og skattebilag.
  • Revisorerklæring, 35.000 kr., er honorar for udarbejdelse af revisorerklæring og budgetredegørelse.
  • Rådgivning, 300.000 kr., er honorar til D A/S for etablering af kommanditselskabet, udarbejdelse af kontrakter, møder med investorer m.v.
  • Advokat, 125.000 kr., er honorar for formidling af ejendommen og udarbejdelse af skøde. Derudover er der tale om honorar i forbindelse med en vurdering af de juridiske forhold vedrørende ejendommen, herunder gennemgang af kontraktmateriale.

Landsskatteretten skal udtale:

Ifølge ligningslovens § 8J, stk. 1, er der fradrag for udgifter til advokat og revisor, som afholdes i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. Ifølge § 8J, stk. 3, kan udgifter, der må anses for tillæg til en købesum eller fradrag i en salgssum for et aktiv, ikke fradrages efter stk. 1.

Det fremgår af cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 til ligningsloven, pkt. 14.10, at begreberne etablering og udvidelse skal fortolkes bredt, og at bestemmelsen efter Skatteministeriets opfattelse hjemler fradrag for advokat- og revisorudgifter, som afholdes i forbindelse med omstrukturering af virksomheden, f.eks. omdannelse, fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver, uanset om dette sker skattefrit efter de særlige regler herom i virksomhedsomdannelsesloven eller fusionsskatteloven.

Landsskatteretten finder at Kommanditselskabets virksomhed må anses for etableret inden udgangen af indkomståret 1997, idet selskabet inden udgangen af december 1997 har påtaget sig en erhvervsmæssig forpligtelse og risiko i forbindelse med indgåelse af entreprisekontrakten med C A/S.

Retten finder endvidere efter de foreliggende oplysninger, herunder beskrivelsen af den ydede assistance, at:

Revisorhonorarerne på 20.000 kr. og 35.000 kr. for h.h.v. udarbejdelse af årsregnskab og skattebilag samt for udarbejdelse af revisorerklæring og budgetredegørelse er omfattet af § 8J, stk. 1.

Honoraret på 300.000 kr. til D A/S for etablering af K/S-et, udarbejdelse af kontrakter, møder med investorerne m.v. er ikke omfattet af § 8J, stk. 1, idet D A/S ikke er revisor eller advokat.

For så vidt angår honoraret på 125.000 kr. til advokat bemærkes, at honoraret dækker formidling af ejendommen, udarbejdelse af skøde samt gennemgang af kontraktmateriale. Efter Rettens opfattelse dækker en betydelig del af honorarer derfor udgifter vedrørende erhvervede aktiver, jf. § 8J, stk. 3. Retten finder, at skønsmæssigt 50 %, eller 62.500 kr., kan henføres til § 8J, stk. 1.

Af den samlede udgift på 480.000 kr. finder Retten derfor, at alene 117.500 kr. kan anses for omfattet af § 8J, stk. 1. Klagerens andel heraf er 10 %, eller 11.750 kr.

Den påklagede ansættelse ændres i overensstemmelse hermed.