Dato for udgivelse
25 Jun 2003 16:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15. april 2003
SKM-nummer
SKM2003.285.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1847-0819
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejerlejlighed, salg, avance, fritagelse, bopæl
Resumé

En klager fandtes efter en konkret bedømmelse at have haft bopæl i en måned i en ejerlejlighed, som han solgte med fortjeneste. Avancen var skattefri.

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8

A klager for indkomståret 1997 bl.a. over, at hans kapitalindkomst er forhøjet med ikke selvangivet fortjeneste ved salg af ejerlejlighed, 191.277 kr.

Klageren har ved skøde af 23. juni 1997 - der er udarbejdet uden forudgående slutseddel - overdraget en ejerlejlighed til B ApS, i hvilket selskab han er hovedanpartshaver.

Lejligheden har indtil den 31. maj 1997 været udlejet til C. Klageren er pr. 1. juni 1997 blevet tilmeldt lejlighedens adresse sammen med C. Klagerens adresse er imidlertid i skødet vedrørende salget af lejligheden angivet som X. Klageren har indtil den 1. juni 1997 haft fri bolig på denne adresse, i en af B ApS lejet lejlighed. Lejemålet er blevet opsagt af selskabet med virkning fra den 1. juni  1997.

C har den 12. maj 1997 telefonisk meddelt de sociale myndigheder, at hun med virkning fra den 1. juni 1997 ikke længere skal have børnetilskud som enlig.

Klageren og C har ved flyttemeddelelse af 30. juni 1997 meddelt folkeregistret, at de pr. 1. juli 1997 flytter til en ejendom i Y.

Denne ejendom er erhvervet af klageren ved skøde af 20. juni 1997. Klagerens adresse er på skødet vedrørende denne ejendom tillige angivet som værende X. Ejendommen er i henhold til skødet erhvervet med overtagelsesdag den 1. juli 1997. Det fremgår af skødet, at der ved købsaftalens underskrift er deponeret 145.000 kr., og at der ”senest den 15.6.1997 deponeres yderligere 355.000 kr.”. Der er ikke fremlagt kopi af andre købsaftaler end skødet af 20. juni 1997.

Det er over for de stedlige skattemyndigheder oplyst, at klageren og samleveren, C, er flyttet sammen pr. 1. juni 1997. Det er oplyst, at de først er flyttet sammen pr. nævnte dato, idet de hver for sig har børn fra tidligere forhold, der ikke uden videre accepterede deres forhold. Klageren og C er den 4. juli 1997 blevet forældre til et fælles barn.  

Den solgte lejlighed er i henhold til en af den nye lejer fremsendt flyttemeddelelse samt i henhold til en af klageren udfærdiget logiværts-erklæring af  2. juli 1997 blevet taget i brug af den nye lejer pr. 16. juni 1997. Det er dog oplyst, at den nye lejer først er flyttet ind i lejligheden pr. 1. juli 1997, og at de udarbejdede erklæringer alene har haft til hensigt at sikre en institutionsplads til den nye lejers søn, født den 4. juni 1992.

Skatteankenævnet har ved den påklagede afgørelse anset klageren som skattepligtig af avancen ved salget af ejerlejligheden.

Nævnet har ikke anset det for godtgjort, at ejerlejligheden har tjent til bolig for klageren i ejertiden. Der er herved henset til, at lejligheden er solgt til overtagelse pr. 1. juli 1997. Nævnet har under henvisning hertil konkluderet, at aftale om overdragelse af lejligheden er indgået, før klageren ifølge flyttemeddelelsen til folkeregistret har beboet lejligheden.

Klagerens advokat har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at avancen ved salget af lejligheden må anses som fritaget for beskatning, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

Han har til støtte herfor henvist til, at lejligheden har tjent til bolig for klageren i perioden fra den 1. til den 30. juni 1997. Det er fremhævet, at klageren fra den 1. juni 1997 til den 1. juli 1997, kl. 12.00, hvor det nye hus blev overtaget, ikke havde rådighed over andre bopæle. Det er advokatens opfattelse, at det herefter er selvklart, at lejligheden har udgjort klagerens bopæl i denne periode. Klagerens forventning om, at lejligheden ikke skulle tjene til bolig i en længere periode fratager efter advokatens opfattelse ikke lejligheden dens status som bopæl i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8. Det tidligere i bestemmelsen indeholdte krav om, at lejligheden skulle have tjent til bolig i et vist tidsrum – dengang 2 år, dog med mulighed for dispensation – er blevet ophævet for en årrække siden. Benyttelse som bolig i 1 dag vil efter den nugældende formulering være tilstrækkelig, hvis det godtgøres, at der i samme periode ikke er andre boliger til rådighed.

Told- og Skattestyrelsen har indstillet den påklagede afgørelse stadfæstet. 

Landsskatteretten skal udtale:

Fortjeneste ved afståelse af en- eller tofamilieshuse og ejerlejligheder er i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, fritaget for beskatning, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller i hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen. Betingelserne skal være opfyldt inden det tidspunkt, hvor der indgås endelig og bindende aftale om salg af ejendommen, uanset om ejendommen først er overdraget senere, jf. cirkulære nr. 166 af 12. september 1994, afsnit 3, samt Østre Landsrets dom af 11. marts 1999, refereret i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 1999, nr. 318.

Det må efter de foreliggende oplysninger anses for godtgjort, at klageren i perioden fra den 1. juni 1997 til den 1. juli 1997 kl. 12.00 ikke har haft andre boliger til sin rådighed.

Det må ligeledes anses for godtgjort, at klageren pr. 1. juni 1997 har taget bolig i lejligheden. Der er herved bl.a. henset til, at klageren pr. nævnte dato er blevet tilmeldt lejlighedens adresse og til, at C har meddelt myndighederne, at hun pr. denne dato ikke længere er enlig, men samlevende med klageren.

Det må endelig anses for godtgjort, at der først den 23. juni 1997 er indgået endelig og bindende aftalt om salg af lejligheden.

Der er herefter ikke grundlag for at antage, at lejligheden ikke har tjent til bolig for klageren i en del af den periode, hvori han har ejet denne. Avancen ved salget af lejligheden er derfor fritaget for beskatning, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

Der skal dog ved opgørelsen af indkomsten for indkomståret 1997 medregnes lejeværdi af egen bolig i lejligheden vedrørende perioden fra den 1. juni til og med den 30. juni 1997. Lejeværdien skal opgøres efter de i ligningsloven givne regler.

Den påklagede afgørelse ændres i overensstemmelse hermed, idet den talmæssige opgørelse af lejeværdien for perioden fra den 1. juni til og med den 30. juni 1997 overlades til de stedlige skattemyndigheder,  jf. § 17, stk. 2, i forretningsorden for Landsskatteretten.