Dato for udgivelse
19 Jun 2003 15:08
SKM-nummer
SKM2003.263.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-100-00043
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
E-handel, elektroniske ydelser, særordningen, leveringssted, beskatningssted, retningslinier, guideline
Resumé

EU’s Momskomite har på mødet den 8. januar 2003 enstemmigt tilsluttet sig retningslinjer for administration af 6. Momsdirektivs bestemmelser om elektroniske ydelser. Bestemmelserne er implementeret i den danske momslovs § 15, stk. 2 og § 66, der træder i kraft 1. juli 2003.

Reference(r)

Momsloven § 15, stk. 2 og § 66
Momsvejledningen 2002 E.3.2.3.11, U

Repræsentanter fra medlemslandene i EU's momskomite har på mødet den 8. januar 2003 enstemmigt tilsluttet sig en guideline - det vil sige retningslinier - for anvendelsen af EU's momsbestemmelser om elektronisk leverede tjenesteydelser, jf. 6. momsdirektivs artikel 9 og bilag L.

Retningslinierne er ikke nogen egentlige retsakter, da momsudvalget kun er et rådgivende udvalg, der ikke kan vedtage retsakter. EF-domstolen kan derfor godt komme til et andet resultat end anført i en retningslinie.

Hvis en retningslinie er afgivet med enstemmighed, som tilfældet er her, må virksomhederne gå ud fra, at alle medlemslandene følger den vedtagne retningslinie.

Under henvisning til, at Danmark ved lov nr. 124 af 28. februar 2003 har implementeret 6. momsdirektivs artikel 9 bilag L i lovens § 15, stk. 2 og § 66, har Told- og Skattestyrelsen besluttet at udnytte retten til at offentliggøre retningslinjerne om elektronisk leverede tjenesteydelser.

Direktiv 2002/38/EF af 7. maj 2002, E-handel - Artikel 9 og bilag L:

Delegationerne i EU's Momskomite har på møde den 8. januar 2003 med enstemmighed tilsluttet sig, at

Et tv- eller radioprogram, der udsendes over internettet eller et tilsvarende elektronisk net og samtidig udsendes over et traditionelt radio- og tv-net (dvs. via trådforbindelse eller radiobølger, herunder via satellit), er radio- og tv-spredning i henhold til artikel 9, stk. 2, litra e), næstsidste afsnit, i sjette direktiv. Omvendt er et program, der kun udsendes over internettet eller et tilsvarende elektronisk net, en elektronisk leveret tjenesteydelse i henhold til artikel 9, stk. 2, litra e), sidste afsnit.

Fjernundervisning er en elektronisk leveret tjenesteydelse i henhold til artikel 9, stk. 2, litra e), sidste afsnit, når den er automatiseret og ikke kan fungere uden internettet eller et tilsvarende elektronisk net, og leveringen deraf kun kræver beskeden eller slet ingen medvirken af mennesker. Hvis internettet eller det tilsvarende elektroniske net anvendes som simpelt kommunikationsmiddel mellem læreren og den studerende (f.eks. e-mail), anses dette ikke for en elektronisk leveret tjenesteydelse.

En ikke-etableret afgiftspligtig person, der er afgiftspligtig under særordningen i artikel 26c på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af et kalenderkvartal kan ophøre med at være omfattet af særordningen i denne artikel, hvis et af kriterierne for udelukkelse er opfyldt. Den ikke-etablerede afgiftspligtige person skal indgive enhver resterende angivelse indtil udgangen af det kalenderkvartal, i hvilket vedkommende blev udelukket. Kravet om indgivelse af denne angivelse har ingen betydning for et eventuelt krav om, at den ikke-etablerede afgiftspligtige person skal lade sig registrere i henhold til de normale procedurer i en medlemsstat straks efter udelukkelsen fra særordningen.

Når en ikke-etableret afgiftspligtig person angiver og betaler et momsbeløb til identifikationsmedlemsstaten, der derefter videregiver beløbet til forbrugsmedlemsstaten, og forbrugsmedlemsstaten senere opdager, at beløbet er for højt, giver forbrugsmedlemsstaten identifikationsmedlemsstaten meddelelse om tilpasningen og sender det for meget betalte beløb direkte til den ikke-etablerede afgiftspligtige person.

Når en ikke-etableret afgiftspligtig person i forbindelse med angivelsen betaler et for højt momsbeløb til identifikationsmedlemsstaten, skal denne medlemsstat betale det for meget betalte beløb direkte tilbage til den ikke-etablerede person.

Enhver periode for en ikke-etableret afgiftspligtig persons indberetning til identifikationsmedlemsstaten i henhold til særordningen i artikel 26c behandles som en uafhængig afgrænset indberetningsperiode.

Direktivet tillader ikke med hensyn til angivelser under særordningen i artikel 26c afrunding af beløb til den nærmeste hele valutaenhed (f.eks. EUR), og at det nøjagtige momsbeløb skal indberettes og betales i overensstemmelse med sjette direktiv.

Når potentielle sælgere opnår ret til at opføre et emne til salg på et websted (f.eks. et online-marked) mod gebyr (f.eks. et gebyr ved registrering og/eller ved salg), de potentielle købere byder på emnet på webstedet efter en automatiseret proces, parterne underrettes via en automatisk edb-genereret e-mail, dersom salget afsluttes, og køber og sælger i sidste ende afslutter salget, anses den tjenesteydelse, der leveres af webstedsoperatøren (f.eks. operatøren på online-markedet), for at være en elektronisk leveret tjenesteydelse i henhold til artikel 9, stk. 2, litra e), sidste afsnit. Sådanne leverancer kan meget vel i det mindste delvis udgøre tjenesteydelser i form af hosting af websteder.

Vedlagte vejledning i fortolkning og de ledsagende tabeller indeholder retningslinjer for, hvad der forstås ved elektronisk leverede tjenesteydelser med henblik på artikel 9, stk. 2, litra e) sidste afsnit i sjette momsdirektiv.

Retningslinjerne følger her:

EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR
BESKATNING OG TOLDUNION
BESKATNINGSPOLITIK
Moms og andre omsætningsafgifter

TAXUD/2303/03 Rev. 2 endelig - DA

Bruxelles, den 15. januar 2003

DET RÅDGIVENDE UDVALG FOR MERVÆRDIAFGIFT
(artikel 29 i direktiv 77/388/EØF)

 

RETNINGSLINJER

67. møde
- 8. januar 2003 -

Vejledende dokument A

TAXUD 2303/03 Rev. 2 endelig -
Det Rådgivende Udvalg for Merværdiafgift - Retningslinjer, 67. møde

4    Spørgsmål vedrørende anvendelsen af EU's momsbestemmelser

4.1 Oprindelse: Kommissionen

Referencer: Artikel 9 og bilag L

Emne: E-handel. Elektronisk leverede tjenesteydelser

(Dokument TAXUD/2436/02 - Arbejdsdokument nr. 372)

 1. Delegationerne tilslutter sig med enstemmighed, at et tv- eller radioprogram, der udsendes over internettet eller et tilsvarende elektronisk net og samtidig udsendes over et traditionelt radio- og tv-net (dvs. via trådforbindelse eller radiobølger, herunder via satellit), er radio- og tv-spredning i henhold til artikel 9, stk. 2, litra e), næstsidste afsnit, i sjette direktiv. Omvendt er et program, der kun udsendes over internettet eller et tilsvarende elektronisk net, en elektronisk leveret tjenesteydelse i henhold til artikel 9, stk. 2, litra e), sidste afsnit.
 2. Delegationerne tilslutter sig med enstemmighed, at fjernundervisning er en elektronisk leveret tjenesteydelse i henhold til artikel 9, stk. 2, litra e), sidste afsnit, når den er automatiseret og ikke kan fungere uden internettet eller et tilsvarende elektronisk net, og leveringen deraf kun kræver beskeden eller slet ingen medvirken af mennesker. Hvis internettet eller det tilsvarende elektroniske net anvendes som simpelt kommunikationsmiddel mellem læreren og den studerende (f.eks. e-mail), anses dette ikke for en elektronisk leveret tjenesteydelse.
 3. Delegationerne tilslutter sig med enstemmighed, at en ikke-etableret afgiftspligtig person, der er afgiftspligtig under særordningen i artikel 26c, på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af et kalenderkvartal kan ophøre med at være omfattet af særordningen i denne artikel, hvis et af kriterierne for udelukkelse er opfyldt. Den ikke-etablerede afgiftspligtige person skal indgive enhver resterende angivelse indtil udgangen af det kalenderkvartal, i hvilket vedkommende blev udelukket. Kravet om indgivelse af denne angivelse har ingen betydning for et eventuelt krav om, at den ikke-etablerede afgiftspligtige person skal lade sig registrere i henhold til de normale procedurer i en medlemsstat straks efter udelukkelsen fra særordningen.
 4. Delegationerne tilslutter sig med enstemmighed, at når en ikke-etableret afgiftspligtig person angiver og betaler et momsbeløb til identifikationsmedlemsstaten, der derefter videregiver beløbet til forbrugsmedlemsstaten, og forbrugsmedlemsstaten senere opdager, at beløbet er for højt, giver forbrugsmedlemsstaten identifikationsmedlemsstaten meddelelse om tilpasningen og sender det for meget betalte beløb direkte til den ikke-etablerede afgiftspligtige person. Delegationerne tilslutter sig også med enstemmighed, at når en ikke-etableret afgiftspligtig person i forbindelse med angivelsen betaler et for højt momsbeløb til identifikationsmedlemsstaten, skal denne medlemsstat betale det for meget betalte beløb direkte tilbage til den ikke-etablerede person.
 5. Delegationerne tilslutter sig med enstemmighed, at enhver periode for en ikke-etableret afgiftspligtig persons indberetning til identifikationsmedlemsstaten i henhold til særordningen i artikel 26c behandles som en uafhængig afgrænset indberetningsperiode.
 6. Delegationerne tilslutter sig med enstemmighed, at direktivet med hensyn til angivelser under særordningen i artikel 26c ikke tillader afrunding af beløb til den nærmeste hele valutaenhed (f.eks. EUR), og at det nøjagtige momsbeløb skal indberettes og betales i overensstemmelse med sjette direktiv.
 7. Delegationerne tilslutter sig med enstemmighed, at når potentielle sælgere opnår ret til at opføre et emne til salg på et websted (f.eks. et online-marked) mod gebyr (f.eks. et gebyr ved registrering og/eller ved salg), de potentielle købere byder på emnet på webstedet efter en automatiseret proces, parterne underrettes via en automatisk edb-genereret e-mail, dersom salget afsluttes, og køber og sælger i sidste ende afslutter salget, anses den tjenesteydelse, der leveres af webstedsoperatøren (f.eks. operatøren på online-markedet), for at være en elektronisk leveret tjenesteydelse i henhold til artikel 9, stk. 2, litra e), sidste afsnit. Sådanne leverancer kan meget vel i det mindste delvis udgøre tjenesteydelser i form af hosting af websteder.
 8. Delegationerne tilslutter sig med enstemmighed, at vedlagte vejledning i fortolkning og de ledsagende tabeller indeholder retningslinjer for, hvad der forstås ved "elektronisk leverede tjenesteydelser" med henblik på artikel 9, stk. 2, litra e), sidste afsnit, i sjette momsdirektiv.

 

Bilag

"ELEKTRONISK LEVEREDE TJENESTEYDELSER"

VEJLEDNING I FORTOLKNING

Indledning

Dette dokument indeholder retningslinjer for, hvad der forstås ved "elektronisk leverede tjenesteydelser", og vil bistå erhvervsvirksomhederne med at afgøre, om deres tjenesteydelser er omfattet af leveringsstedsreglerne for sådanne tjenesteydelser (jf. artikel 9, stk. 2, litra e), sidste afsnit, i sjette momsdirektiv). Dette dokument omhandler udelukkende spørgsmålet om leveringssted.

I vedlagte tabel er anført en række eksempler på transaktioner, der enten er medtaget under eller holdt uden for definitionen af "elektronisk leverede tjenesteydelser". Vare- eller tjenesteleverancer, der er holdt uden for definitionen, behandles i overensstemmelse med andre leveringsstedsregler.

Hvad forstås ved en "elektronisk leveret tjenesteydelse"?

En "elektronisk leveret tjenesteydelse" er en tjenesteydelse,

som i første instans leveres via internettet eller et elektronisk net (dvs. at leveringen deraf kun kan foregå via internettet eller et tilsvarende net),

og hvis egenart er sådan, at den ikke kan leveres uden informationsteknologi (dvs. at tjenesteydelsen i alt væsentligt er automatiseret, kræver minimal medvirken af mennesker og ikke er funktionsdygtig uden informationsteknologi).

På grundlag af denne totrins-test omfatter en "elektronisk leveret tjenesteydelse" derfor:

digitaliserede produkter

i almindelighed såsom software og ændringer eller opgraderinger af software eller

en tjenesteydelse,

hvorved der sikres eller støttes en erhvervsmæssig eller personlig tilstedeværelse på et elektronisk net (f.eks. websted eller webside), eller

en tjenesteydelse, der automatisk genereres fra en computer

via internettet eller et elektronisk net som svar på et specifikt datainput fra kunden, eller

andre tjenesteydelser end de i bilag L specifikt nævnte, der er automatiske og ikke kan leveres uden internettet eller et elektronisk net.

Teletjenester og radio- og tv-spredningstjenester, der er dækket af henholdsvis det niende og det næstsidste afsnit i artikel 9, stk. 2, litra e), i sjette momsdirektiv, betragtes ikke som elektronisk leverede tjenesteydelser med henblik på dette direktiv.

Som hovedregel øver parters brug af internettet eller andre elektroniske net til at kommunikere om transaktioner eller lette handelen ikke nogen indflydelse på de normale momsregler, der finder anvendelse, lige så lidt som brugen af telefon eller fax gør det. Eksempelvis ændrer det forhold, at parter simpelthen bruger internettet til at formidle oplysninger under en erhvervsmæssig transaktion (f.eks. e-mail), ikke på den pågældende transaktions egenart. Dette er noget helt andet end en leverance, der ikke kan foretages uden internettet (f.eks. søgen efter og rekvirering af oplysninger fra en database uden medvirken af mennesker).

Under alle omstændigheder afgiftsberigtiges elektronisk leverede tjenesteydelser til den af en medlemsstat fastsatte standardsats (i medfør af artikel 12, stk. 3, litra a), i sjette direktiv), medmindre der gælder en undtagelsesbestemmelse i en medlemsstat. Eksempelvis gælder det for spil, at hvis levering på den traditionelle måde er fritaget i en medlemsstat, bør den også fritages, hvis der er tale om en elektronisk leveret tjenesteydelse.

Vedlagte tabeller illustrerer ovennævnte approach ved at klassificere en række leverancer med det formål at give klare eksempler på, hvilke tjenesteydelser der anses for elektronisk leverede, og hvilke der ikke gør det. Denne vejledning skal ikke betragtes som udtømmende.

De leverancer, der opføres som udelukkede, behandles i overensstemmelse med andre leveringsstedsregler. Tjenesteydelser, der både omfatter elektroniske og andre elementer, skal behandles med særlig opmærksomhed. Sådanne sammensatte transaktioner skal i almindelighed behandles på et individuelt grundlag.

Tabel 1

Henvisning
til bilag L
Leverancer omfattet af den
retlige tekst
Eksempler på elektronisk leverede
tjenesteydelser

Punkt 1

A. Levering og hosting af websteder og fjernvedligeholdelse af software og hardware

 • Hosting af websteder og websider.
 • Automatisk online-fjernvedligeholdelse af software.
 • Fjernadministration af systemer.
 • Online-datalagring (dvs. elektronisk opbevaring og rekvirering af bestemte data).
 • Behovsstyret online-tildeling af harddiskkapacitet.

Punkt 2

A. Levering og opdatering af software

 • Brug eller downloading af software (f.eks. indkøbs- eller regnskabsprogrammer, virus-software), herunder opdatering.
 • Bannerblockers (software til  blokering af reklamebannere).
 • Download drivers såsom software, der forbinder PC'er med periferiudstyr (f.eks. printere).
 • Automatisk online-installering af filtre på websteder.
 • Automatisk online-installering af firewalls.

 

Henvisning
til bilag L

Leverancer omfattet af den
retlige tekst

Eksempler på elektronisk leverede
tjenesteydelser
Punkt 3

A. BillederB. Tekster og information
  
C. Tilrådigheds-stillelse af databaser

 • Brug eller downloading af desktop-temaer.
 • Brug eller downloading af fotografiereller andre billeder eller screensavers.
 • Det digitaliserede indhold af bøger og andre elektroniske publikationer.
 • Abonnement på online-aviser og -tidsskrifter.
 • Weblogs og webstedsstatistikker.
 • Online-nyheder, -trafikinformation og
  -vejrudsigter.
 • Online-information, som automatisk genereres ved hjælp af software på grundlag af særlige datainput fra kunden, såsom retlige og finansielle data (f.eks. kontinuerligt opdaterede børsdata).
 • Tillrådighedsstillelse af reklameplads (f.eks. bannerreklamer på et websted eller en webside)
 • Brug af søgemaskiner og internet-registre.


 

Henvisning
til bilag L

Leverancer omfattet af den
retlige tekst

Eksempler på elektronisk leverede
tjenesteydelser
Punkt 4 

 A. Musik


 


B. FilmC. Udsendelser eller politiske, kulturelle og kunstneriske begivenheder, sportsbegivenheder, videnskabelige begivenheder eller underholdning

D. Spil, herunder hasardspil eller spil om penge

 • Brug eller downloading af musik på PC'er, mobiltelefoner osv.
 • Brug eller downloading af reklamejingles, uddrag,  ringelyde eller andre lyde.
 • Brug eller downloading af film.

 • Web-baserede udsendelser, der kun finder sted via internettet eller tilsvarende elektroniske net, og som ikke samtidig udsendes via et traditionelt radio- eller tv-net (modsat punkt 4 i tabel 2).


 

 • Downloading af spil på PC'er, mobiltelefoner osv.
 • Brug af automatiske online-spil, der ikke kan fungere uden internettet eller andre tilsvarende elektroniske net, og hvor spillerne ikke befinder sig på samme sted.


 

Henvisning
til bilag L

Leverancer omfattet af den
retlige tekst

Eksempler på elektronisk leverede
tjenesteydelser
Punkt 5 A. Fjernunder-visning
 • Undervisning, der er automatisk og ikke kan fungere uden internettet eller et tilsvarende automatisk net, herunder virtuelle klasseværelser (modsat punkt 2(b) i tabel 2).
 • Undervisningsopgaver, som løses online af eleven og rettes automatisk uden medvirken af mennesker.
Punkt 6
Andre
medtagne tjeneste-
ydelser:
A. Tjenesteydelser, der ikke udtrykkeligt er opregnet i bilag L
 • Online-auktioner (i den udstrækning de ikke i forvejen anses for at være hosting af websteder under punkt 1), der forudsætter automatiske databaser og datainput fra kunden, og som kun kræver beskeden eller slet ingen medvirken af mennesker (f.eks. et online-marked eller online-indkøbsportaler) (modsat punkt 3(f) i tabel 2).
 • Internet-servicepakker (ISP), hvor telekommunikationskomponenten er en ekstra og underordnet del (dvs. en pakke, der omfatter mere end blot brug af internettet og rummer forskellige elementer (f.eks. sider med indhold såsom nyheder, vejrudsigt og rejseinformation samt spilfora, hosting af websteder og brug af chat-lines)).


 Tabel 2

Eksempler på transaktioner, der ikke betragtes som
"elektronisk leverede tjenesteydelser"
Begrundelse

1) Levering af...

a) en vare, hvor ordreafgivelsen og bearbejdningen foregår elektronisk

b) en CD-ROM, floppy disk og tilsvarende fysisk medium

c) trykt materiale såsom en bog, et nyhedsbrev, en avis eller et tidsskrift

d) en CD, et kassettebånd

e) en videokassette, en DVD

f) spil på CD-ROM

 • Der er tale om varer.

2) Levering af...

a) tjenesteydelser fra advokater og finanskonsulenter osv., der rådgiver kunder via e-mail

b) interaktiv undervisning, hvor kursets indhold formidles af en lærer over internettet eller et elektronisk net (dvs. via fjernforbindelse).

 • Der er tale om en tjenesteydelse, som i væsentligt omfang forudsætter medvirken af mennesker, idet internettet eller de elektroniske net kun anvendes som kommunikationsmiddel.


 

Eksempler på transaktioner, der ikke betragtes som
"elektronisk leverede tjenesteydelser"
Begrundelse

3) Levering af...

a) fysisk reparation af edb-udstyr

b) offline-datalagring

c) reklame, f.eks. i aviser, på plakater og i tv

d) telefonhelpdesk-service

e) undervisning, der involverer korrespondancekurser (f.eks. formidlet af postvæsenet)

f) konventionelle auktioner, der direkte kræver medvirken af mennesker, uanset hvordan buddene afgives (f.eks. ved personligt fremmøde, via internettet eller pr. telefon) (modsat punkt 6(a) i tabel 1)

 • Der er tale om tjenesteydelser, som ikke leveres via internettet og i væsentlig grad kræver medvirken af mennesker.
4) Radio- og tv-spredning over internettet eller et tilsvarende elektronisk net, samtidig med at samme program sendes over det traditionelle radio- eller tv-net (modsat punkt 4(c) i tabel 1).
 • Der er tale om en radio- og tv-spredningstjeneste, der er omfattet af artikel 9, stk. 2, litra e), næstsidste afsnit.


 

Eksempler på transaktioner, der ikke betragtes som
"elektronisk leverede tjenesteydelser"
Begrundelse

5) Levering af...

a) billedtelefoni (dvs. telefoni med videokomponent)

b) adgang til internettet og World Wide Web

c) telefoni (via internettet

 • Der er tale om teletjenester, der er omfattet af leveringsstedsreglerne for sådanne tjenesteydelser i henhold til artikel 9, stk. 2, litra e), niende afsnit.