Dato for udgivelse
20 Jun 2003 11:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10. marts 2003
SKM-nummer
SKM2003.266.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-3215-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momsunddragelse, urigtige momsangivelser, grov uagtsomhed, EU-moms
Resumé

T var tiltalt for ved grov uagtsomhed som indehaver af en edb-virksomhed for perioden 1. januar 1999 - 31. december 2000 at have indsendt momsangivelser, hvor tilsvaret var angivet 378.889 kr. for lavt, hvorved det offentlige blev unddraget moms med dette beløb. Også under sagens behandling for landsretten anførte anklagemyndigheden, at det ved strafudmålingen måtte lægges til grund, at T havde fået forkert vejledning om beregning af EU-momsen. Ved bedømmelsen af, om T alene havde handlet simpelt uagtsomt, og således skulle frifindes, lagde landsretten vægt på, at T´s momsangivelser for både 1999 og 2000 havde været behæftet med væsentlige fejl, såvel relativt, set i forhold til virksomhedens omsætning, som absolut. Der var ikke tale om enkeltstående fejl, og T havde også over for byretten forklaret, at han syntes, at momsen var lidt lav, da han løbende afregnede, ligesom han for landsretten havde forklaret, at han havde overskud på EU-momsen. Landsretten fandt derfor, at T havde handlet groft uagtsomt. T´s upræcise forklaring om, at hans edb-system var skyld i de for lave angivelser, eller at en ikke navngiven revisor havde vejledt ham vedrørende EU-momsen, kunne ikke føre til et andet resultat. Landsretten fandt således efter momsunddragelsens karakter og sagens forløb, at tillægsbøden, jf. straffelovens § 89, burde forhøjes fra 100.000 kr. til 150.000 kr. - og med den nævnte ændring stadfæstede landsretten byrettens dom.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 1, nr. 1
Straffeloven § 89

Vestre Landsrets dom af 10. marts 2003, 5. afdeling, S-3215-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Henrik Hougaard, Århus).

----------

Århus Byrets dom af 1. november 2002, SS 14.03172/2002

Anklageskrift er modtaget den 15. juli 2002.

T er tiltalt for overtrædelse af

momslovens § 81, stk. 1, nr. 1,

ved af grov uagtsomhed som indehaver af T- Data for perioden 1. januar 1999 til 31. december 2000 at have indsendt momsangivelser, hvor tilsvaret var angivet 478.889 kr. for lavt, hvorved det offentlige blev unddraget moms med dette beløb.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af revisor V.1.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Af betydning for sagen, jf. straffelovens § 89, er tiltalte af retten i Århus, 14. afdeling, den 7. november 2000 idømt en betinget dom for overtrædelse af straffelovens § 279.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes en bøde på 200.000 kr. Det er således bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i groft uagtsomt sjuskeri, og at han måtte have indset, som han også selv har forklaret, at momsangivelsen var for lav. Han burde derfor have kontaktet ToldSkat. Når bødepåstanden ikke er højere, skyldes det, at ca. halvdelen af det unddragne beløb er EU-moms, og at tiltalte i forbindelse med EU-momsen havde spurgt revisor, men var blevet vejledt forkert.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, idet han kun har handlet simpelt uagtsomt. Det er anklagemyndigheden, der har bevisbyrden, og det er ikke bevist, at han har handlet groft uagtsomt. Det er muligt, at han har bogført forkert, men han var nødt til at stole på de bogføringssystemer, som var indlagt i hans EDB-system. Efter at systemet er blevet rettet, har der da heller ikke været fejl i hans momsangivelser.

Tiltalte har nedlagt en subsidiær påstand om, at bøden ikke kan overstige 20.000 kr., såfremt retten finder det bevist, at han har handlet groft uagtsomt. Der er således alene tale om, at han har gjort sig skyldig i "kvalificeret sjusk", og det giver efter retspraksis en bøde på ca. 10% af det ikke angivne momsbeløb.

Rettens bemærkninger

Efter tiltaltes egen forklaring var han klar over, at momsangivelsen var lav. Uanset at han var blevet fejlrådgivet med hensyn til EU-momsen, burde han derfor straks have rettet henvendelse til Told- og Skatteregionen, da hans revisor gjorde ham opmærksom på, at momsregnskabet var forkert. Ved at have undladt at rette henvendelse til Told- & Skatteregionen har tiltalte fortiet væsentlige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, og da tiltalte selv var klar over, at momsangivelserne var lave, har han herved handlet groft uagtsomt. Det fritager ikke tiltalte for ansvar, at han kontaktede et andet revisionsfirma med henblik på at gennemgå momsregnskabet. Efter en samlet vurdering af sagen finder retten imidlertid, at denne omstændighed sammenholdt med de øvrige forhold, som tiltalte har forklaret om, bevirker, at bøden skal fastsættes til et lavere beløb end påstået af anklagemyndigheden. Efter det foreliggende kan straffen passende fastsættes til en bøde på 100.000 kr., jf. momslovens § 81, stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 89.

Forvandlingsstraffen er fastsat nedenfor.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte, T, skal betale en bøde på 100.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 35 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 10. marts 2003, 5. afdeling, S-3215-02

Retten i Århus har den 1. november 2002 afsagt dom i sagen i 1. instans (SS 14.03172/02).

Tiltalte, T, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen, således at "478.889 kr." ændres til "378.889 kr.".

Forklaringer

Tiltalte har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han selv foretog den daglige bogføring i sin virksomhed. Han havde ikke revisorhjælp til de løbende angivelser. Han har skiftet bogføringssystem 2 eller 3 gange. Han kan ikke huske, hvori systemets fejl bestod, eller hvad systemet hed. Han har haft skiftende revisorer. Hans revisorer har godkendt kontoplanerne. I 2000 skiftede han statsautoriseret revisor V.1 ud, fordi der var en hel side med revisionspåtegninger på årsregnskabet for 1999, og det kunne han ikke som virksomhedsleder bruge til noget. Han skiftede til Deloitte & Touche. V.1 tog forbehold for det hele, og det tog han som udtryk for, at revisors arbejde ikke var grundigt nok. Han har betalt for det arbejde, V.1 havde lavet. I efteråret 2000 var virksomhedens likviditet stram. Han var ved at skifte bank. Vedrørende EU-momsen har han fået vejledning bl.a. af sin hollandske samarbejdspartner og en ansat hos en samarbejdspartner, der tidligere havde arbejdet med EU-moms. Han spurgte også en revisor, om det var i orden at gøre, som han gjorde. Han kan ikke huske, om denne revisor var V.1. Han havde overskud på EU-momsen. Det undrede ham. Deloitte & Touche har lavet regnskaberne for 2000 og 2001. ToldSkat kom på kontrolbesøg, før han havde sit første regnskabsmøde med Deloitte & Touche. Han kan i dag ikke huske, at han har fået V.1s efterangivelser vedrørende 1998-1999. Det er muligt, at han stadig havde V.1 som revisor den 15. november 2000, hvor hendes efterangivelser er dateret. Han modtog efterangivelserne fra Deloitte & Touche den 27. juli 2001, og udleverede dem til ToldSkat, da der kom kontrolbesøg i august. Det undrede ham til tider, at det momstilsvar, han skulle betale, var så lavt. Han mener, at det tilsvar, som tiltalen vedrører, er betalt.

Anklagemyndigheden har også for landsretten anført, at det ved strafudmålingen må lægges til grund, at tiltalte har fået forkert vejledning om beregningen af EU-momsen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter tiltalen for landsretten har de momsangivelser, som tiltalte har indsendt, medført, at tilsvaret for 1999 og 2000 blev angivet for lavt med 378.889 kr., heraf 217.265 kr. i EU-moms. I 1999 har tiltalte opgivet et negativt tilsvar på 5.982 kr. Det korrekte tilsvar er 261.046 kr., heraf 134.621 kr. i EU-moms. I 2000 har tiltalte opgivet et tilsvar på 39.857 kr. Det korrekte tilsvar er 117.843 kr., heraf 82.644 kr. i EU-moms.

Ved bedømmelsen af, om tiltalte alene har handlet simpelt uagtsomt og således skal frifindes, lægger landsretten vægt på, at tiltaltes momsangivelser både for 1999 og for 2000 har været behæftet med væsentlige fejl, såvel relativt, set i forhold til virksomhedens omsætning, som absolut. Der er ikke tale om enkeltstående fejl, og tiltalte har da også for byretten forklaret, at han syntes, at momsen var lidt lav, da han løbende afregnede, ligesom han for landsretten har forklaret, at han havde overskud på EU-momsen.

Landsretten finder derfor, at tiltalte har handlet groft uagtsomt. Tiltaltes upræcise forklaring om, at hans edb-system var skyld i de lave angivelser, eller at en ikke navngiven revisor har vejledt ham vedrørende EU-momsen kan ikke føre til andet resultat.

Efter momsunddragelsens karakter og efter sagens forløb findes tillægsbøden at burde forhøjes til 150.000 kr. med forvandlingsstraf som anført nedenfor.

Med denne ændring stadfæster landsretten dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens dom ændres, således at tillægsbøden forhøjes til 150.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 35 dage.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.