Dato for udgivelse
20 jun 2003 10:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24. februar 2003
SKM-nummer
SKM2003.264.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, S-1717-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Smugleri - modtagelse af indsmuglede cigaretter
Resumé

T var tiltalt overtrædelse af toldlovgivningen ved i perioden mellem den 1. januar 2000 og den 1. marts 2000 i forening med en anden tiltalt, hvis sag behandles særskilt, for at unddrage told og afgifter på en adresse i sin bopælsby at have modtaget og deltaget i aflæsning af ca. 196.000 stk. uberigtigede cigaretter (ca. 980 kartoner), der var indsmuglet fra Polen til Danmark, hvorved statskassen blev unddraget 263.009 kr. i told og afgifter. T blev ved byretten straffet med en betinget tillægsstraf af fængsel i 40 dage, og tilpligtet in solidum med en anden tiltalt at betale 263.009. kr. til ToldSkat. Ved landsrettens behandling af den indankede dom tiltrådtes det af de grunde, som byretten havde anført, også efter bevisførelsen for landsretten, at T var fundet skyldig som sket. Landsretten stadfæstede byrettens dom, dog således at såvel prøvetiden som længstetiden for samfundstjeneste blev fastsat til 6 måneder fra landsretsdommen.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 3, jf. stk. 2
Straffeloven § 89

Vestre Landsrets dom af 24. februar 2003 10. afdeling S-1717-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Ole Schmidt, Århus).

Afsagt af landsdommerne

Lars E. Andersen, Kirsten Thorup og Fabrin med domsmænd

----------

Herning Byrets dom af 11. juni 2002, 3. afdeling, SS 3. 341/2002

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift fra Politimesteren i Herning er modtaget den 28. februar 2002.

T er tiltalt for overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 3, jf. straffelovens § 89. ved i perioden mellem den 1. januar 2000 og den 1. marts 2000 i forening med A.A, hvis sag behandles særskilt, på adressen ... i Vestby for at unddrage betaling af told og afgifter af have modtaget og deltaget i aflæsning af ca. 196.000 stk. uberettigede cigaretter (ca. 980 kartoner), der var indsmuglet fra Polen til Danmark, hvorved statskassen blev unddraget 263.009 kr. i told og afgifter.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om betinget dom med vilkår om tilsyn og sarnfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af toldlovens § 73, stk. 4, tilpligtes at betale 263.009 kr. i told og afgifter in solidum med A.A.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Tiltalte er tidligere straffet senest ved dom afsagt den 19. april 2001 af Retten i Ringkøbing for overtrædelse af færdselsloven med en fællesstraf af fængsel i 8 måneder.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Der er under sagen foretaget en § 808 undersøgelse af tiltalte. Kriminalforsorgen har i erklæring af 14. august 2001 udtalt, at tiltalte findes egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om tilsyn og samfundstjeneste, såfremt retten finder, at sagen kan afgøres sådan.

Rettens bemærkninger

Efter tiltaltes egen forklaring om, at han, da polakkerne trak cigaretterne frem fra vognen, ikke var i tvivl om, at der var noget galt med cigaretterne, og at han hjalp med at tømme vognen og måske har fyldt en enkelt sæk, findes det godtgjort, at tiltalte forsætligt har medvirket til at modtage og opbevare indsmuglede cigaretter. Tiltalte findes derfor skyldig efter anklageskriftet, idet det efter A.A.s forklaring sammenholdt med tiltaltes forklaring i grundlovsforhøret den 21. maj 2001 ved Retten i Skjern findes ubetænkeligt at lægge til grund, at det drejede sig om ca. 980 kartoner cigaretter.

Straffen fastsættes efter toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 3, jf. straffelovens § 89, som en tillægsstraf på fængsel i 40 dage.

Henset til at det må lægges til grund, at tiltaltes deltagelse har været af tilfældig karakter, og at tiltalte kun har fået ganske lidt ud af det, findes det forsvarligt at gøre strafen betinget.

Straffen skal derfor ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Tiltalle skal herunder udføre samfundstjeneste i 50 timer, jf straffelovens § 62.

Anklagemyndighedens påstand om, at tiltalte solidarisk med A.A tilpligtes at betale 263.009 kr. tages til følge efter toldlovens § 73, stk. 4.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte, T, skal straffes med en tillægsstraf af fængsel i 40 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

  1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 2 år fra i dag
  2. tiltalte skal inden for en længstetid på 6 måneder udføre ulønnet samfundstjeneste i 50 timer, og
  3. tiltalte skal i længstetiden være under tilsyn af kriminalforsorgen.

Inden 14 dage skal tiltalte solidarisk med A.A betale 263.009 kr. til ToldSkat.

Tiltalte skal betale halvdelen af sagens omkostninger. I øvrigt udredes sagens omkostninger af det offentlige.

-----------

Vestre Landsrets dom af 24. februar 2003 10. afdeling S-1717-02

Retten i Herning, 3. afdeling, har den 11. juni 2002 afsagt dom i sagen i 1. instans (SS 3.341/2002).

Tiltalte T har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, navnlig således at tiltalte idømmes en ubetinget frihedsstraf.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen, således at "uberettigede cigaretter" ændres til "uberigtigede cigaretter".

Tiltalte har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Desuden er der afgivet vidneforklaring af A.A.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret, at han for 12-14 år siden har arbejdet for A.A. Han havde omkring gerningstidspunktet jævnlig kontakt med A.A, som han betragtede som sin kammerat. Tiltalte havde ikke kendskab til, at A.A havde noget med ciaretsmugleri at gøre. Han vidste godt, at A.A var blevet dømt for cigaret-smugleri, men, regnede med, at A.A var holdt op med den slags. Polakkerne var der allerede, da tiltalte kom ud til A.A den omhandlede dag. Han spurgte ikke A.A, hvad det var, der skulle køres til kartoffelhuset. Han mener, de sorte plastikposer allerede var derude. Han fik en nøgle af A.A. Han talte hverken med polakkerne før eller under turen til kartoffelhuset. De kom dertil ved 19-tiden. Det er ikke rigtigt, at han gættede på, at der var tale om cigaretter. Det er forkert refereret i retsbogen. Han hjalp med at fylde en enkelt sæk med cigaretter. Tiltalte blev på stedet, til resten var læsset i sække, og låste af, da arbejdet var færdigt. Det var polakkerne, det satte sækkene til side. Herefter satte tiltalte polakkerne af ved A.As bopæl, afleverede nøglen og kørte derefter hjem. A.A var ikke hjemme ved den lejlighed. Et par dage senere opsøgte tiltalte A.A og spurgte, hvad det var for noget. A.A sagde, at han nu var holdt op med smugleriet. Tiltalte fik vist et par kartonner cigaretter ved den lejlighed. Det var "tak for hjælpen". Han har ikke efterfølgende købt eller fået cigaretter uden banderole af A.A.

A.A har forklaret, at han har kendt tiltalte igennem en længere årrække. Tiltalte kom undertiden forbi og hjalp med forskelligt mekanikerarbejde. Tiltalte fik ikke at vide, at vidnet i september 1999 havde fået 6 måneders fængsel for cigaretsmugleri. I begyndelsen af 2000 kom der nogle polakker og spurgte, om han ville købe cigaretter. Han sagde ikke til tiltalte, hvad det drejede sig om, men bad ham blot vise polakkerne vej til kartoffelhuset, for han havde ikke selv tid. Han husker ikke i dag, hvem han gav nøglen til kartoffelhuset. Han fik nøglerne tilbage af polakkerne efter et par dages forløb. Rullerne med sorte affaldssække gav han vist nok til polakkerne. Polakkerne skulle have pengene et par dage senere. Han skulle give 125 kr. pr. karton. Det kan godt passe, at der var tale om 980 kartoner. Polakkerne blev i landet, indtil han havde fået solgt hele partiet. Han vidste ikke, om tiltalte har hjulpet med at lægge cigaretterne i affaldssækkene.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Det tiltrædes med samme begrundelse, som byretten har anført, at tillægsstraffen er fastsat som sket, dog at prøvetiden fastsættes som anført nedenfor.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen:

T h i   k e n d e s   f o r  r e t

Byrettens dom stadfæstes dog således, at såvel prøvetiden som længstetiden fastsættes til 6 måneder, der regnes fra denne landsretsdom.

Tiltalte skal betale halvdelen af sagens omkostninger for landsretten.