I dette afsnit beskrives reglerne for udfyldning af en forsendelsesangivelse. For nærmere oplysninger om dataindhold i tilfælde af en elektronisk afgivet angivelse, henvises der til Implementeringshåndbogen. Implementeringshåndbogen er udleveret til interesserede softwareleverandører m.v.

Forsendelsesangivelsen udfyldes på et enhedsdokument (blad 1).

Oplysninger der skal afgives i forbindelse med systemet, eller som tildeles af systemet er angivet som rubrik "00". Det bemærkes, at visse rubrikker ikke udskrives på ledsagedokumentet, men lagres og overføres via NCTS-systemet til bestemmelsestoldstedet.

Rubrikkerne i forsendelsesangivelsen udfyldes som følger:

Rubrik 00: MRN-nummer. En forsendelse tildeles automatisk et unikt referencenummer i NCTS. MRN-nummer (Movement Reference Number). MRN-nummeret udskrives tillige som en stregkode. MRN-nummeret består af 18 karakterer med følgende opbygning:

      • - årets sidste to cifre f.eks. 05
      • - kode af afgangsland f.eks. DK
      • - toldstedets referencenr. f.eks. 000461
      • - løbenummer f.eks. 00001234

Rubrik 00: Lokalt referencenummer. Dette nummer (LRN-nummer) tildeles af virksomheden, hvis angivelsen afgives elektronisk, i modsat fald vil nummeret blive tildelt i forbindelse med indtastningen ved afgangstoldstedet. LRN-nummeret består af 22 karakterer med følgende opbygning:

      • - SE-nr - 8 karakterer
      • - dato (ÅÅÅÅMMDD) - 8 karakterer
      • - løbenummer - 6 karakterer

Rubrik 00: Sprogkode. Sprogkoden er "DA".

Rubrik 1: Angivelse

Tredje underrubrik

Denne underrubrik udfyldes, når formularen anvendes med henblik på fællesskabsforsendelse.

Der anvendes følgende:

T 1: Varer, der forsendes under proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse.

T 2: Varer, der forsendes under proceduren for intern fællesskabsforsendelse, se dog det under T-2 F anførte.

T 2 F: Varer, der forsendes under proceduren for intern fællesskabsforsendelse til, fra eller mellem steder i Fællesskabets toldområde, for hvilken bestemmelserne i Rådets direktiv 77/388/EØF ikke finder anvendelse.

T -: Forsendelse bestående af både T 1- og T 2-varer, der er anført på supplementsformularer eller særskilte ladelister for hver type varer. Den tomme plads efter T-mærket overstreges.

Rubrik 2: Afsender/eksportør

Her anføres dennes navn eller firmanavn og fuldstændig adresse.

Angives der kun en afsender/eksportør, skal oplysningerne angives på hovedpostniveau - Datagruppe: Erhvervsdrivende afsender.

Angives der flere afsendere/eksportører, skal oplysningerne angives på varepostniveau - Datagruppe: Vare (Liste over vareposter).

Rubrik 4: Ladelister

Udfyldes ikke. Papirladelister er afskaffet med virkning fra 1. januar 2005.             

Rubrik 5: Vareposter

Her anføres det samlede antal vareposter, som angivelsen omfatter.

Rubrik 6: Antal kolli

Udfyldelse frivillig

Rubrik 8: Modtager

Der anføres modtagerens fulde navn eller firmanavn og fuldstændig adresse.

Angives der kun en modtager, skal oplysningerne angives på hovedpostniveau - Datagruppe: Erhvervsdrivende modtager.

Angives der flere modtagere, skal oplysningerne angives på varepostniveau - Datagruppe: Vare (Liste over vareposter).

Udfyldning af rubrikken kan undlades, hvis modtageren er etableret uden for et EU-land eller et EFTA/Visegrad-land.

Rubrik 15(a): Afsender-/Udførselsland

Her anføres landekoden for det land, hvorfra varerne afsendes, jf. toldvejledningens bilag 37.

Angives der kun et afsendelsesland, skal oplysningerne angives på hovedpostniveau - Datagruppe: Forsendelse.

Angives der flere afsendelseslande, skal oplysningerne angives på varepostniveau - Datagruppe: Vare (Liste over vareposter).

Rubrik 17(a): Bestemmelsesland

Her anføres det pågældende lands landekode, jf. toldvejledningens bilag 37.

Angives der kun et bestemmelsesland, skal oplysningerne angives på hovedpostniveau - Datagruppe: Forsendelse.

Angives der flere bestemmelseslande, skal oplysningerne angives på varepostniveau - Datagruppe: Vare (Liste over vareposter).

Rubrik 18: Transportmidlets identitet ved afsendelsen

Transportmidlets identitet ved afgang anføres, f. eks. registreringsnummer for trækkeren og eventuel anhænger eller semitrailer.

Rubrik 18: Transportmidlets nationalitet ved afsendelsen

Nationalitet anføres i den kode for landet, der er fastlagt i landefortegnelsen, se toldvejledningens bilag 37.

I de tilfælde hvor f. eks. trækkerens og anhængerens har forskellig nationalitet, angives trækkerens nationalitet.

Rubrik 19: Container

Transporteres varerne ikke i container angives - 0

Transporteres varerne i container angives - 1

Rubrik 21: Det grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet

Transportmidlets nationalitet skal altid anføres. Nationalitet anføres i den kode for landet, der er fastlagt i landefortegnelsen, se toldvejledningens bilag 37.

Derimod behøver man ikke at anføre identitet.

Det præciseres, at når det drejer sig om kombineret transport, eller der anvendes flere transportmidler, anføres nationalitetsbetegnelsen på det, der tjener til fremdriften (f.eks. vil det være skibet, hvis det drejer sig om lastvogn på søgående skib; anvendes f.eks. traktor og sættevogn, er det aktive transportmiddel traktoren).

Rubrik 31: Varebeskrivelse

Varebeskrivelsen skal kun omfatte en varepost. Med varebeskrivelse forstås varens normale handelsbetegnelse, således at varerne kan identificeres.

På varepostliste for blandede forsendelser. skal T1 og T2 varerne specificeres på adskilte vareposter på varepostlisten.

Denne rubrik skal også indeholde de oplysninger, der er nødvendige af hensyn til eventuelle særlige forskrifter (punktafgifter). Dette kan f. eks. ske ved angivelse af punktafgiftskoden, se  toldvejledningens bilag 123.

Særlige påtegninger

Her anføres eventuelle særlige påtegninger, som knytter sig til den enkelte varepost, og som måtte være fastsat i EU's landbrugsordninger, f.eks. fritagelse for monetære udligningsbeløb, eller at udførsel fra EU er underkastet særlige restriktioner.

Rubrik 31: Kolli - mærke og nummer

Her anføres kollienes mærker og numre.

Hvis emballagekoden indikerer "bulk" (VQ, VG, VL, VY, VR eller VO) eller uemballeret (NE), er det valgfrit at benytte dette felt.

Rubrik 31: Kolli - art (emballagekode)

Her angives den emballagekode varerne er pakket eller emballeret i. Koderne fremgår af toldvejledningens bilag 158.

Rubrik 31: Kolli - antal

Her angives antal kolli som vareposten omfatter.

Hvis emballagekoden indikerer "bulk" (VQ, VG, VL, VY, VR eller VO) eller uemballeret (NE), kan dette felt ikke benyttes.

Rubrik 31: Antal stk.

Hvis der er angivet emballagekoden (NE) for uemballerede varer, skal dette felt udfyldes.

Rubrik 31: Container nr

Anvendes der containere, skal disses identifikationsmærker ligeledes angives.

Rubrik 31: Følsomme varer - kode

Her angives kode for følsomme varer. Koden benyttes som et tillæg til den 6-cifrede varekode (HS), se toldvejledningens bilag 150.

Rubrik 31: Følsomme varer - mængde

Her angives mængden af følsomme varer, se toldvejledningens bilag 150.

Rubrik 32: Varepost

Her anføres den pågældende vareposts løbenummer i rækken af vareposter, der er anført i rubrik 5.

Rubrik 33: Varekode

Første underrubrik til venstre: Udfyldes i overensstemmelse med EU's varenomenklatur, såfremt det kræves ifølge fællesskabsreglerne.

Rubrikken skal udfyldes, når:

 • - angivelsen til forsendelse udfærdiges af samme person samtidig med eller efter en toldangivelse med angivelse af varekoden, eller
 • - forsendelsesangivelsen vedrører varer, der er opført i bilag 44c til GB, se  toldvejledningens bilag 150, eller
 • - der kræves efter fællesskabsforskrifterne.

Rubrik 35: Bruttomasse i alt

Bruttovægten for alle varer som angivelsen vedrører angives i kilogram, evt. med 1 decimal

Rubrik 35: Bruttomasse

Bruttovægten for den enkelte varepost anføres i kilogram, evt. med 1 decimal. 

Ved bruttovægt forstås den samlede vægt af varerne inklusive al emballage, dog ikke transportmateriel, f.eks. containere.

Rubrik 38: Nettomasse

Nettovægten for den enkelte varepost anføres i kilogram, evt med 1 decimal. Ved nettovægt forstås varernes vægt uden enhver form for emballage. Denne oplysning anføres kun, såfremt det kræves efter fællesskabsforskrifterne.

Rubrik 40: Forudgående dokuments reference

Her henvises der til den foregående toldmæssige anvendelse eller bestemmelse eller de tilsvarende tolddokumenter.

Rubrik 44: Vedlagte dokumenter - dokumentets art

Angiv kode for det eller de dokumenter der vedlægges forsendelsesledsagedokumentet, f.eks. udførselsangivelse - kode 830. Koderne fremgår af toldvejledningens bilag 159.

Rubrik 44: Dokumentreference

Angiv nummer eller anden reference på dokumentet. Der kan angives flere dokumentreferencer på hver varepost.

Rubrik 44: Yderligere oplysninger

Her kan angives eventuelle yderligere oplysninger. Såfremt der er tilhørende udførelsesangivelser anføres kode DG2.

Rubrik 50: Hovedforpligtede

Det er obligatorisk at angive den erhvervsdrivendes identifikationsnummer, kaldet TIN-nr, når den hovedforpligtede optræder som godkendt afsender.

Hvis angivelsen udfyldes manuelt skal der angives den hovedforpligtedes navn eller firmanavn og fuldstændig adresse. I givet fald anføres navn eller firmanavn for den bemyndigede repræsentant, der underskriver på den hovedforpligtedes vegne.

Vedkommendes håndskrevne underskrift skal være anført på det eksemplar, der skal forblive på afgangstoldstedet. Når det drejer sig om en juridisk person, skal underskriveren efter underskriften anføre navn og funktion.

Rubrik 51: Planlagte grænseovergangssteder og lande

Her angives det planlagte indgangstoldsted i hvert EFTA-land, gennem hvis område varerne forventes transporteret, samt det indgangstoldsted, ved hvilket varerne genindføres til EU's toldområde efter at være transporteret gennem et EFTA-lands område, eller, såfremt transporten foregår gennem et andet område end EU og et EFTA-land, det udgangstoldsted, hvor transporten forlader EU, og det indgangstoldsted, hvor den igen ankommer til EU.

Grænseovergangstoldstedernes referencenummer er anført i listen over kompetente toldsteder i forbindelse med fællesskabsforsendelse/fælles forsendelse, se afsnit B.1.1.3. F.eks har ekspeditionsstedet Terminalen, Dampfærgevej,Nordre Toldbod, referencenummer DK000461.

Rubrik 52: Sikkerhedsstillelsestype

Her anføres i overensstemmelse med nedenstående oversigt EU-kode

Sikkerhedsstillelsens art Kode

0 - Fritagelse for sikkerhedsstillelse (artikel 380, stk.3).

1 - Samlet kaution

2 - Enkelt kaution ved kautionist

3 - Enkelt kaution i rede penge (kontant depositum)

4 - Enkelt kaution ved sikkerhedsdokumenter

5 - Fritagelse for sikkerhedsstillelse, når det beløb, der skal stilles sikkerhed for, ikke overstiger 500 EUR 

     (artikel 189, stk.5 i TK)

6 - Fritagelse for sikkerhedsstillelse (artikel 95 i forordning (EØF) nr. 2913/92)

8 - I tilfælde af fritagelse for sikkerhedsstillelse for visse offentlige organer

9 - I tilfælde af enkelt kaution efter bilag 47a til GB, punkt 3

Ved anvendelse af forenklet procedure, Godkendt afsender, kan der alene anvendes kode 0 eller 1.

Rubrik 52: Referencenummer for sikkerhedsstillelse

Her angives referencenummeret på den anvendte sikkerhedsstillelse, hvis type er angivet som "0", "1", "4" eller "9". Som referencenummer angives sikkerhedsdokumentets nummer eller kautionsattestens nummer.

Der kan angives flere referencenumre, hvis forsendelsen er omfattet af flere sikkerhedsstillelsesdokumenter.

Rubrik 52: Sikkerhedsstillelse- begrænsninger uden for EU

Her angives med kode det/de lande uden for EU, hvor sikkerhedsstillelsen ikke er gyldig.

CH - Schweiz

IS - Island

NO - Norge

R

AN - Andorra

SM - San Marino

Rubrik 53: Bestemmelsessted og land

Her angives det toldsted, hvor varerne skal frembydes med henblik på afslutning af fællesskabsforsendelsen/fælles forsendelsen, jf rubrik 51. Det bemærkes, at toldstedet skal være kompetent i overensstemmelse med listen over kompetente toldsteder som Europa-Kommissionen har udarbejdet, se afsnit B.1.1.3.

Toldstedet skal angives med bestemmelsestoldstedets referencenummer. F.eks har ekspeditionsstedet Padborg, referencenummer DK009264.

Rubrik 53: Godkendt modtager

Her kan der angives den erhvervsdrivendes identifikationsnummer (TIN)

Rubrik C: Afgangstoldsted

Her angives afgangstoldstedets referencenummer i henhold til Fortegnelse over kompetente toldsteder, se afsnit B.1.1.3.

Rubrik D: Tidsfrist

Rubrikken er forbeholdt toldmyndighederne.

Hvis den hovedforpligtede optræder som Godkendt afsender, skal der angives den forventede tidsfrist for frembydelse for bestemmelsestoldstedet. Fristen kan kun i særlige tilfælde overskride 8 dage.

Rubrik D: Antal forseglinger

Rubrikken er forbeholdt toldmyndighederne.

Hvis den hovedforpligtede optræder som Godkendt afsender, skal der angives det totale antal forseglinger (toldplomber).

Rubrik D: Forseglingsmærke

Rubrikken er forbeholdt toldmyndighederne.

Hvis den hovedforpligtede optræder som Godkendt afsender, skal der angives den/de koder der fremgår af toldplomben eller "fritaget" hvis dette er aftalt med afgangstoldstedet.

Formaliteter under transporten

I tidsrummet fra varerne har forladt afgangstoldstedet, til de ankommer til bestemmelsestoldstedet, kan det forekomme, at der skal foretages visse påtegninger af de eksemplarer af Forsendelse - Ledsagedokumentet, der ledsager varerne, f.eks. om omladning, uheld mv.

Disse påtegninger vedrører transporten og skal anføres på dokumenterne af transportøren, som er den ansvarlige for det transportmiddel, varerne er direkte indladet på, efterhånden som transporten skrider frem.

Påtegninger kan foretages med læselig håndskrift. I så fald foretages de med blæk og store blokbogstaver.

Påtegninger foretages på eksemplar nr.A og B, hvis denne medfølger, og vedrører følgende tilfælde:

Rubrik 55: Omladninger

De tre første linjer af rubrikken udfyldes af transportøren, såfremt der under den pågældende transport foretages en omladning af varerne fra et transportmiddel til et andet eller fra en container til en anden.

Transportøren må ikke foretage omladning, før han har fået tilladelse hertil af toldmyndighederne i det land, hvor omladningen skal finde sted. Oplysningerne skal attesteres af toldmyndighederne i rubrik "F".

Hvis disse finder, at forsendelsen kan forsætte på normal vis, påtegner de efter i påkommende tilfælde at have truffet de fornødne foranstaltninger forsendelsesangivelsens eksemplar A og eventuelt B.

Rubrik 56: Andre hændelser under transporten

Rubrikken udfyldes i overensstemmelse med de forpligtelser, der gælder i forbindelse med fællesskabsforsendelse.

For varer, der er indladet på sættevogn, anføres i denne rubrik desuden registreringsnummer og nationalitetsbetegnelse på det nye trækkende køretøj, når kun det trækkende køretøj udskiftes - uden der i øvrigt er tale om behandling eller omladning af varerne. De kompetente myndigheders påtegning er i så fald ikke påkrævet.