Dato for udgivelse
13 jun 2003 10:25
SKM-nummer
SKM2003.254.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-306-00352
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Momsfritagelse, velgørende foreninger, humanitære organisationer, leverancer, aktiviteter
Resumé

Told- og Skattestyrelsen udtaler, er det er styrelsens opfattelse, at Lions Club opfylder betingelserne for momsfritagelse i henhold til momslovens § 13, stk.1, nr. 22, for så vidt angår organisationens aktiviteter med henblik på indsamling af midler, der anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 18.

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 22
Momsvejledningen 2002 D.11.22

På baggrund af en konkret henvendelse fra Lions Clubs International Multipeldistrikt 106 Danmark om, hvorvidt momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, finder anvendelse for foreningens aktiviteter, skal styrelsen meddele følgende:

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, er velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. fritaget for at betale moms af foreningerne m.fl.'s salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning.

Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål samt at overskuddets anvendelse kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen.

De formål, som efter bestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 22, anses for at være af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter er de samme, som er begunstiget for så vidt angår overskuddets anvendelse efter "arrangementsreglen" i momslovens § 13, stk. 1, nr. 18.

Der er i Lions-klubbernes vedtægter en klar adskillelse økonomisk mellem klubbernes egen administration ("klubkassen"), der finansieres ved medlems-kontingenter, og klubbernes aktiviteter ("aktivitetskassen"), der finansieres ved indsamlede midler.

Efter hidtidig praksis er betingelserne med hensyn til overskudsanvendelsen anset for opfyldt for de af Lions-klubbernes arrangementer, hvor overskudddet fuldt ud hensættes i "aktivitetskasserne" på en særligt båndlagt konto i et pengeinstitut til anvendelse til velgørende eller på anden måde almennyttige formål, og på betingelse af, at klubberne ved fremlæggelse af et specificeret regnskab over "aktivitetskassens" indtægter og udlodninger, kan dokumentere overskudsanvendelsen.

Begrundelsen for kravet om "båndlæggelse" af overskuddet fra de momsfritagne arrangementer er, at Lions-klubberne ikke - som det gælder for fx. amatøridrætsforeninger - udelukkende anvender de indvundne overskud til momsmæssigt velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Det er styrelsens opfattelse, at Lions kan være omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, for det salg af varer og ydelser, hvor de således indsamlede midler anvendes til velgørende formål mv. i overensstemmelse med den hidtidige praksis efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18.

For alt andet salg, der ikke er fritaget efter andre af bestemmelser, jf. særligt momslovens § 13, stk. 1, nr. 13, (lotterier m.v.), skal Lions-klubberne herefter være momsregistreret.