Dato for udgivelse
24 Jun 2003 09:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18. november 2002
SKM-nummer
SKM2003.272.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, B-2186-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Konkurs, omstødelse, nærtstående, gave, salg, anparter, insolvent
Resumé

I denne sag stadfæster Østre Landsret Københavns Byrets dom om, at sagsøgernes salg af deres anparter i selskabet H2 Invest Holding ApS reelt indebærer en omstødelig gave efter konkurslovens § 64, stk. 2, og at der ikke foreligger omstændigheder, der kan begrunde, at kravet på sagsøgerne bør bortfalde eller nedsættes i medfør af konkurslovens § 78. De omstødelige dispositioner er foretaget inden for 2 års fristen i konkurslovens § 64, stk. 2, og sagsøgerne har ikke godtgjort, at H1 ApS ved dispositionen hverken var eller blev insolvent.

Det fremgår af sagen, at sagsøgerne sammen med 11 andre ejede anparter i H2 Invest Holding ApS, hvis anparter HX ApS (senere H1 ApS, hvis konkursbo anlagde omstødelsessagen) købte til kurs 1160 på trods af, at anparterne var uden værdi, hvilket parterne var enige om. Parterne var endvidere enige om, at sagsøgerne er nærtstående i konkurslovens forstand til D, der var direktør i H1 ApS, HX ApS og H2 Invest Holding ApS, der alle indgik i en større koncern bestående af ca. 30 selskaber, der var organiseret i et system af holding- og datterselskaber, der stort set alle blev ledet af D.

Reference(r)

Konkursloven § 64, stk. 2
Konkursloven § 78

Parter

1)A
2)B
3)C
(Advokat Claus Munk)

mod

H1 ApS under konkurs v/kurator advokat John Have
(Advokat John Have)

Afsagt af landsdommerne

Ulla Rubinstein, M. Lerche og Hanne Kjærulff (kst.)

Københavns Byrets dom af 4. juli 2001(BS 4B-9702/99)er anket af A, B og C med principal påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb fastsat efter landsrettens skøn.

Indstævnte, H1 ApS under konkurs v/kurator advokat John Have, har påstået stadfæstelse.

Der er mellem parterne fortsat enighed om, at det som fastslået ved Københavns Byrets dom af 5. januar 2001, der er stadfæstet ved Østre Landsrets dom af 9. april 2002, kan lægges til grund, at selskabet H2 Invest Holding ApS var uden værdi, da HX ApS (senere H1 ApS) fremsatte tilbud om køb og senere købte anparterne i selskabet. Der er endvidere fortsat enighed mellem parterne om, at appellanterne er nærstående i konkurslovens forstand, idet de var henholdsvis søster, mor og ægtefælle til D. D var direktør i H1 ApS, HX ApS og H2 Invest Holding Aps, som alle indgik i en koncern bestående af ca. 30 selskaber, der alle blev ledet af D.

Der er ikke afgivet forklaringer under sagens behandling i landsretten.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedure for byretten samt de i byretsdommens fremhævede anbringender. Indstævnte har i påstandsdokument af 24. oktober 2002 uddybet og præciseret sine anbringender. Appellanterne har i påstandsdokument af 30. oktober 2002 præciseret deres anbringender, hvori blandt andet er anført følgende:

"Det gøres gældende, at salget af anparterne og udbetaling af købesummer ikke indeholder en vederlagsfri formuefordel i form af en gave, idet alle tre appellanter til det konkursramte selskab eller til et eller flere med dette selskab koncernforbundne selskaber har indbetalt beløb der er større end købesummerne, uden at det er dokumenteret, at der for de indbetalte beløb forelå tilbagebetalingsforpligtelser, i hvilken forbindelse det også må tillægges betydning, at ingen af appellanterne har anmeldt nogen krav i nogen af de koncernforbudne selskaber. For C gør der sig det yderligere forhold gældende, at hun ikke har hævet checken og derfor ikke kan siges at have modtaget nogen gave. Beløbet er indgået på en konto tilhørende et af de andre koncernforbudne selskaber, og det er ikke dokumenteret eller gjort gældende, at denne overførsel er kommet C til gode.

Det gøres dernæst gældende, at ingen af appellanterne har indset eller burde have indset, at de ved betalingerne oppebar en vederlagsfri formuefordel, jf. landsrettens bemærkninger i den som bilag 26 fremlagte dom ( Østre Landsrets dom af 9. april 2002) om, at der har foreligget "....fiktive transaktioner gennemført i et lukket system, sløret ved komplicerede ejerforhold og vanskelige tilgængelige bogholderimæssige dispositioner ...."

Det gøres endeligt gældende, at indstævnte ikke har lidt noget tab, jf. konkurslovens § 75. Som det fremgår ovenfor har alle appellanterne indbetalt større beløb end de har modtaget, hvorfor hverken boet som sådan eller andre af de koncernforbundne og konkursramte selskaber har lidt noget tab. De koncernforbundne selskaber og de foretagne transaktioner må betragtes samlet og som et hele, jf. igen landsrettens bemærkninger i den som bilag 26 fremlagte dom om, "....at H1koncernen har bestået af et større antal selskaber, holdingselskaber, datterselskaber og søsterselskaber, som så godt som udelukkende har haft økonomiske transaktioner med hinanden. Der er ikke påvist køb eller salg mellem de koncernforbundne selskaber og omverdenen, som kan anses for indtægtsskabende .... " .

...

Af ovenfor anførte grunde gøres det tillige gældende, at betingelserne for omstødelse efter kl. § 74 heller ikke er opfyldt.

Til støtte for den subsidiære påstand gøres det gældende, at kravet imod appellanterne efter kl. § 78 bør bortfalde eller nedsættes efter landsrettens skøn, navnlig fordi de samlede omstændigheder taler herfor. For det første har alle appellanterne indbetalt mere til koncernen end de har fået udbetalt og har dermed medvirket til at begrænse kreditorernes tab. For det andet må det tillægges betydning, at landsretten i dommen fremlagt som bilag 26 har fundet, at de tidligere omtalte og refererede forhold alle kan føres tilbage til selskabernes tidligere direktør D. Det siges således: "Det må endvidere lægges til grund, at ophavsmanden til denne koncerndannelse har været D, som har været direktør og tegningsberettiget i alle selskaber. Det er ham, der har underskrevet alle aftaler og foretaget alle dispositioner herunder forestået bogholderiet, til dels på egne vegne som ejer eller medejer, til dels i henhold til fuldmagter fra investorerne."

Landsretten begrundelse og resultat

Af de af byretten anførte grunde, og da det af appellanterne for landsretten yderligere anførte ikke kan føre til andet resultat stadfæstes byrettens dom.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten betaler appellanterne A, B og C inden 14 dage fra dato henholdsvis 9.000 kr., 10.000 kr. og 22.000 kr. til indstævnte, H1 ApS under konkurs v/kurator advokat John Have.