Dato for udgivelse
19 sep 2007 11:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 sep 2007 11:48
SKM-nummer
SKM2007.635.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
526/2005
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst
Emneord
Rentefiksering, hovedaktionær, mellemregning, forretningsmæssig, renter, forventningsprincip, menneskerettighedskonvention, omgørelse, afvist
Resumé

1. Rentefiksering og forenelighed med MRK

Uforrentet mellemregningskonto med aktionærerne tilsidesat under hensyn til oplysningerne om, at selskabet var i besiddelse af en ikke ubetydelig værdipapirbeholdning, at selskabet købte og solgte værdipapirer, at selskabets underskud i det væsentlige skyldtes kursudvikling på værdipapirerne og ikke konsulentvirksomheden, og at selskabet var eller ved salg af værdipapirerne kunne komme i besiddelse af en likviditet, der gav mulighed for at betale forretningsmæssigt begrundede renter af mellemregningskontoen.

Endvidere fandt landsretten ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighederne skøn, hvorefter renten sattes til diskontoen + 4 pct.

Endelig ikke grundlag for at antage, at afgørelsen eller sagsbehandlingen skulle være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

2. Ny påstand for Højesteret om adgang til omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29 afvist.

Reference(r)

Ligningsloven § 2
Ligningsloven § 16 H
Skatteforvaltningsloven § 29

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 S.I.1.3.2
Henvisning
Processuelle regler 2007-3 I.1.2

Parter

H1 A/S
(selv)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Hans Chr. Vinten)

Afsagt af højesteretsdommerne

Per Sørensen, Peter Blok, Asbjørn Jensen, Thomas Rørdam og Vibeke Rønne.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 10. afdeling den 2. december 2005.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, H1 A/S, har gentaget sine påstande. Mere subsidiært har selskabet nedlagt påstand om adgang til omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse. Over for selskabets mere subsidiære påstand har Skatteministeriet påstået afvisning, subsidiært frifindelse.

Anbringender

H1 A/S har yderligere anført, at rentefiksering ikke kan foretages, idet ingen af selskabets aktionærer på noget tidspunkt har ejet over 50 % af aktierne, jf. ligningslovens § 2, stk. 2.

Supplerende sagsfremstilling

Selskabet har fremlagt en oversigt fra www.statistikbanken.dk med overskriften "Danmarks Statistik: MPK9: Gennemsnitlige renter i pengeinstitutterne - Finanstilsynets sektorafgrænsning (pct. p.a.)". Det fremgår heraf, at pengeinstitutternes gennemsnitlige rente ved udlån til erhverv i perioden fra januar 1998 til december 2001 varierede mellem 4,8 % og 6,8 %.

Kammeradvokaten har den 19. oktober 2006 anmodet Danske Bank om at oplyse, hvilken rente banken under de omstændigheder, der foreligger i sagen, kunne have tilbudt i perioden 1. juni 1998 til 30. juni 2001.

Danske Bank har hertil oplyst, at det laveste rentespænd i den pågældende periode var 9,25 - 11,25 %, og at det højeste rentespænd var 11,50 % - 13,50 %.

Det er oplyst, at selskabet efter Landsskatterettens kendelse af 13. januar 2004 valgte at benytte adgangen til betalingskorrektion efter ligningslovens § 2, stk. 4 (nu stk. 5).

Højesterets begrundelse og resultat

H1 A/S var ejet af ægtefællerne A og B. Da ægtefællerne således i fællesskab kontrollerede selskabet, er betingelserne for at anvende ligningslovens § 2, stk. 1, opfyldt, jf. § 2, stk. 2, sammenholdt med § 16 H, stk. 1, 2. - 5. pkt.

Skattemyndighederne har ikke taget stilling til spørgsmålet om adgang til omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29. Der er ikke grundlag for at fravige hovedreglen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1, og spørgsmålet kan derfor ikke prøves af Højesteret.

Herefter og i øvrigt af de grunde, som landsretten har anført, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 A/S betale 40.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.