Dato for udgivelse
03 jun 2003 14:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
7. april 2003
SKM-nummer
SKM2003.242.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1895-0692
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Underskud, renteudgifter, projekt, USA
Resumé

Der godkendtes ikke fradrag for underskud af virksomhed samt renteudgifter vedrørende deltagelse i et arrangement med investering i olieproduktionspumper i Californien, idet arrangementet er anset for at være uden realitet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, litra a
Personskatteloven § 4, stk. 1, nr. 10

A klager for indkomståret 1996 over, at de stedlige skattemyndigheder ikke har godkendt fradrag for underskud af virksomhed samt renteudgifter i forbindelse hermed, idet myndigheden ikke har fundet, at der var realitet i det pågældende projekt.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren den 22. december 1995 har underskrevet tegningsaftale vedrørende investering i olieproduktionspumper i Californien. Af tegningsaftalen fremgår:

"Undertegnede

.....

Afsnit 1

Bekræfter, at have læst og tiltræder de for min tegning i øvrigt gældende bestemmelser, der vedrører denne tegningsaftale. Jeg har modtaget og læst projektbeskrivelse og revisorredegørelse. B A/S har herudover udarbejdet en individuel investeringskalkule baseret på de af mig oplyste, personlige økonomiske forudsætninger.

Afsnit 2

B A/S har forklaret mig de kommercielle risici i denne investering i driftsudstyr, nærmere betegnet olieproduktionspumper. Jeg er klar over, at mit udbytte af investeringen bliver anderledes end først antaget hvis de i revisorredegørelsen anvendte forudsætninger ændrer sig.

Afsnit 3

Jeg er bekendt med, at olieproduktionspumperne er brugte, og sælger indestår overfor mig for, at de er i fuld funktionsdygtig stand ved overtagelsen. Pumperne er opstillet og i produktion i Californien.

Afsnit 4

I forbindelse med købet af nævnte olieproduktionspumper, giver undertegnede B A/S fuldmagt til at underskrive samtlige dokumenter som er nævnt i prospektet, samt øvrige dokumenter der måtte være nødvendige for handelens gennemførelse.

Afsnit 5

I overensstemmelse med omstående accepterer undertegnede herved fra B A/S eller ordre, at ville erhverve :

3 stk. olieproduktionspumper til en købesum på i alt DKK 2.366.188. Jeg er indforstået med, på anfordring at indbetale 13 % af investeringsbeløbet dvs. i alt DKK 307.604.

Tegningen er først bindende fra B A/S's side når bekræftelse er sket, samt indbetalingen er erlagt. Såfremt min tegning derfor ikke kan efterkommes accepterer jeg dette."

Klageren har fremlagt kopi af check af 29. december 1995 vedrørende indbetaling af 308.000 kr. til B A/S.

Vedrørende investeringen i de omhandlede oliepumper er fremlagt udbudsmateriale fra B A/S samt revisorredegørelse fra C ved statsautoriseret revisor D.

Det fremgår tillige, at klageren den 22. december 1995 har indgået administrationsaftale med B A/S, i henhold til hvilken B A/S forestår al admini­stration af oliepumpernes produktion, inspektion af oliepumperne, gennemgang af afregningsnotaerne fra operatøren og gennemgang af reparations- og vedligeholdelsesregninger etc., for hvilket B A/S for hvert regnskabsår beregner sig et honorar på 1.700 kr. pr. 1 million investerede kroner, der erlægges bagud en gang årligt, første gang den 1. januar 1996. Det fremgår af aftalen, at administrator er berettiget til at overdrage rettighederne og forpligtelserne i henhold til denne til tredjemand, uden at investor har mulighed for at modsætte sig en sådan overdragelse, og at aftalen kan opsiges fra begge parters side med 1 års varsel til den 1. januar, dog ikke sålænge finansieringen ydes af E Development.

Klageren har i henhold til Purchase Agreement og Bill of Sale af 22. december 1995 for en sum af 411.511 USD erhvervet 3 stk. nærmere specificerede olieproduktionspumper i Californien. Sælger af pum­perne er i henhold til aftalen E Development.

Købesummen for oliepumperne er udover betaling af 13 % kontant sket ved, at sælgeren af pumperne den 22. december 1995 har ydet klageren et lån til finansieringen af restkøbe­summen, jf. Loan and Security Agreement.

Af låneaftalen fremgår, at denne har en løbetid på et år, og at lånebeløbet forrentes med 6 % p.a. Lånet skal i henhold til aftalen afvikles i henhold til en til låneaftalen vedlagt amortisationstabel, der dog ikke er blevet fremlagt for Lands­skatteretten. Køber har i henhold til låneaftalen mulighed for at forlænge lånet i tre nye perioder af et år, idet ren­ten dog skal fastsættes på ny i forbindelse med eventuelle forlængelser af løbetiden. Herefter skal investor enten omlæg­ge lånet til et egentligt finanslån eller indfri dette.

Ved indgåelsen af låneaftalen er oliepumperne og de fremtidige driftsindtægter blevet pantsat til sælgeren som långiver. Herud­over hæfter investor personligt for den til enhver tid væren­de lånebalance med hele sin personlige formue.

Klageren har i forbindelse med investeringen i oliepumperne forpligtet sig til at indgå en lang række øvrige aftaler, herunder Promissory Note og Production & Operations Agreement med F Inc.

Af Production og Operations Agreement af 22. december 1995 vedrørende det af interessentskabet indkøbte udstyr fremgår, at aftalen i henhold til sin ordlyd er indgået for en 5 års periode, hvorefter vilkårene i denne skal genforhandles.

Udstyret er i henhold til en rapport af 22. december 1995 udarbejdet af G, Californien, blevet vurderet til 422.000 USD i fri handel.

Der foreligger erklæring af 23. juli 1995 udarbejdet af H, der er advokat for E Development, vedrørende kontraktssættet og retsvirkningerne. Som dokumentation for ejendomsrettens overgang samt for projektets realitet i overensstemmelse med udbudsmaterialet og efterfølgen­de indgåede aftaler er herudover fremlagt UCC-1 formular vedrø­rende ejendomsretten til og pantsætningen af de af klageren erhvervede oliepumper, kontoudtog fra F Inc. vedrørende de klageren tilhørende pumpers indtægter og udgifter for 1. og 2. kvartal 1996, opkrævningsskrivelse af 12. august 1996 til klageren samt F Inc.' overførsel til långiver af 15.964,45 USD ved checkbilag af 28. juni 1996.

Der er endelig fremlagt U.S. Nonresident Alien Income Tax for indkomståret 1995 og California Part-Year/Nonresident Tax Return for indkomståret 1995, samt forsikringscertifikat af 15. september 1996, vedrørende policenr. xxx, i henhold til hvilket klageren for perioden fra 15. september 1996 til den 15. september 1997 er registreret som "Certificate Holder". I henhold til det fremlagte certifikat er I Inc., Californien, angivet som forsikringstager.

Den stedlige skatteforvaltning har nægtet at godkende fradrag for underskud af virksomheden samt for renteudgifter i forbindelse hermed. Skatteforvaltningen har tillige anført:

"Begrundelse:

Ændringerne er i overensstemmelse med det tidligere fremsendte forslag.

Det bemærkes, at skatteforvaltningen frafalder sin påstand om, at virksomheden A er omfattet af bestemmelsen i personskattelovens par. 4, stk. 1, nr. 10.

Skatteforvaltningen har derudover ikke kunnet imødekomme Deres synspunkter, idet Deres investering i olieproduktionspumper anses omfattet af personskattelovens par. 4, stk. 1 nr. 13, hvilket medfører at underskud af virksomheden alene kan fratrækkes i overskud fra samme virksomhed.

Med hensyn til Deres henvisning til afgørelsen i TfS 1990.105, der omhandler et vindmølleprojekt, skal forvaltningen bemærke, at nærværende projekt ikke er sammenligneligt med projektet i den refererede afgørelse. Der er herved henset til, at investorerne i vindmølleprojektet - modsat investor i nærværende projekt - havde ejendomsretten til den opnåede produktion.

Endvidere er det forvaltningens opfattelse, at De ikke har dokumenteret selve realiteten i projektet, hvorfor fradrag nægtes alene af den grund.

Der henvises i øvrigt til det tidligere fremsendte bilag til agterskrivelse af 9/10-97, som indeholder en beskrivelse af projektet samt forvaltningens uddybende bemærkninger og vurdering af projektet på det foreliggende grundlag.

.....".

Af skatteforvaltningens beskrivelse af projektet fremgår bl.a. tillige:

"Skatteforvaltningens bemærkninger og vurdering:

Forvaltningen har gennemgået de indsendte dokumenter og oplysninger, og har fundet at virksomheden er omfattet af både personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10 og § 4, stk. 1, nr. 13.

Med hensyn til personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, er der henset til

 • at alle pumperne (54 stk. solgt via B A/S) er opstillet i X Valley, Californien, og indbyrdes er forbundet af et fælles opsamlings- og lagersystem. Der foreligger ikke oplysning om ejeren heraf
 • at den tidligere ejer af samtlige pumper er E Development, ligesom operatøren for samtlige pumper angives at være F Inc.. Desuden er det oplyst, at I Inc. yder service på alle pumperne. Endelig er B A/S i alle tilfælde administrator af pumperne.

Det er herefter forvaltningens opfattelse, at oliepumperne ikke fungerer som særskilte driftsmidler, men en integreret del af et olieproduktionsfelt, der efter det oplyste drives af eet selskab, F Inc.

På denne baggrund finder forvaltningen, at der er tale om een samlet virksomhed med mere end 10 ejere. Da ejerne ikke deltager aktivt i driften, er virksomheden omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10.

Med hensyn til personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 13, er der lagt vægt på at De ikke har erhvervet rettighederne til den oppumpede olie.

På baggrund heraf er det forvaltningens opfattelse, at den indgåede aftale mellem Dem og F Inc. må anses som en lejeaftale, efter hvilken De modtager en pristalsreguleret lejeindtægt.

Lejeindtægten beregnes på grundlag af den oppumpede oliemængde med fradrag af visse nærmere aftalte omkostninger vedrørende pumperne.

Da der er tale om udlejning og da ejeren ikke deltager aktivt i driften, er projektet omfattet af personskattelovens par. 4, stk. 1, nr. 13.

At projektet er omfattet af blot én af de ovennævnte bestemmelser medfører, at underskud efter renter og afskrivninger kun kan fradrages i overskud vedrørende samme virksomhed.

Endvidere er det forvaltningens opfattelse, at De ikke har dokumenteret selve realiteten i projektet.

Forvaltningen har bl.a. ikke modtaget de tidligere udbedte aftaler og kontrakter, der nødvendigvis må foreligge omkring jordleje, indvindingsrettigheder og leveringsaftaler vedrørende salg af råolien. I skrivelse fra F Inc. af 20. august 1996 gives også eksempler herpå, idet der bl.a. er nævnt en såkaldt "Royalty Agreement" samt en "Subsurface Agreement".

Sådanne underliggende aftaler kan, efter forvaltningens opfattelse, have afgørende betydning for bedømmelsen af realiteten i et skattearrangement som det her foreliggende.

Desuden har forvaltningen ikke modtaget forsikringspolicen vedrørende oliepumperne samt den iflg. udbudsmaterialet indgåede vedligeholdelsesaftale (Maintenance Agreement) mellem F Inc. og L.

I stedet for en forsikringspolice har forvaltningen modtaget et såkaldt Certificate of Insurance, hvor forsikrede er et amerikansk selskab, I Inc., og hvor De er nævnt som medforsikret.

Som svar på spørgsmålet om vedligeholdelsesaftalen meddelte B A/S, at det er F Inc. der også varetager den løbende vedligeholdelse af oliepumperne, jfr. Production & Operations Agreement, idet den i revisorredegørelsen nævnte aftale med L ikke var blevet til noget.

På foranledning af forvaltningens spørgsmål om hvilke aftaler der foreligger med I Inc. er det fra B A/S nu oplyst, at det er dette selskab, der forestår vedligeholdelses/service af interessentskabets oliepumpe i.h.t. Maintenance Agreement.

Forvaltningen har endnu ikke modtaget de aftaler der foreligger herom.

Endvidere har forvaltningen anmodet om dokumentation for de faktiske pengestrømme mellem de involverede parter.

Det indsendte materiale indeholder ikke betalingen af den kontante del af købesummen til sælger (og långiver), E Development.

Derudover finder forvaltningen ikke, at den fremsendte kopi af en udstedt check fra F Inc. til långiver kan anses som fyldestgørende dokumentation for en pengestrøm mellem disse parter.

Herefter er det skatteforvaltningens subsidiære påstand, at De ikke har dokumenteret selve realiteten i projektet, hvorfor fradrag nægtes alene af den grund.

 • En eventuel indsigelse imod forslaget bedes bilagt følgende materiale:
 • Samtlige kontrakter og aftaler omkring jordleje, indvindings- og mineralrettigheder samt leveringsaftale vedrørende afståelse af den råolie som Deres oliepumper producerer.
 • Forsikringspolice vedr. oliepumperne indgået d. 15/9-95 med I Inc. som forsikret.
 • Maintenance Agreement i udfyldt stand.
 • Dokumentation for den faktiske pengestrøm mellem F Inc. og E Development, f.eks. i form af bekræftede kontoudskrifter fra parternes respektive pengeinstitutter.
 • Dokumentation for betaling af den kontante del af købesummen, f.eks. i form af et bankoverførselsbilag til sælger."

Over for Landsskatteretten har skatteforvaltningen henvist til oplysninger indhentet fra M, hvorefter det ikke har været muligt at få kontakt til de i sagen involverede amerikanske selskaber.

Told- og Skattestyrelsen har den 8. januar 1998 udarbejdet en rapport vedrørende oliepumper i Californien udbudt af B A/S, hvoraf fremgår:

"....

Kort beskrivelse af projektet

Projektet er udbudt af B A/S og prospektet bygger på, at investorerne ultimo 1995 erhverver en eller flere oliepumper af mærket "Lacy". Dette er dog ikke realiseret, idet de solgte pumper er af andet fabrikat. Der er tale om brugte pumper, som er opstillet og i brug i området i Californien, USA. Der er ikke samtidig med erhvervelsen af pumpen/pumperne erhvervet udvindingsret til den/de oliekilde(r), som pumpen/pumperne betjener.

Investorerne er i de fleste tilfælde organiseret i interessentskaber med under 10 deltagere - typisk 2 eller 3 deltagere. Der er dog også solgt pumper til enkeltpersoner.

Umiddelbart før overtagelsen er pumperne besigtiget og vurderet af et valuar- og ingeniørfirma med henblik på at fastslå pumpernes værdi i fri handel.

I forbindelse med købet indgår investorerne en produktions- og en operatøraftale med det amerikanske selskab F Inc. Disse aftaler er indgået for en 5-årig periode.

Ifølge produktions- og operatøraftalen vil F Inc. betale investorerne pr. oppumpet tønde råolie. Prisen pr. tønde fremkommer som en grundpris på 12,60 USD pr. tønde. Denne grundpris indeksreguleres efter det forbrugerprisindeks, som offentliggøres månedligt for det pågældende område. Ifølge det oplyste udgør reguleringen under 3 % p.a.

Herudover betales et markedstillæg, der i 1994 gennemsnitligt udgjorde 0,60 USD pr. tønde. Markedstillægget varierer en del i løbet af et kalenderår og er typisk højest i sommermånederne og lavest i vintermånederne. På kontraktindgåelsestidspunktet (december 1994) udgjorde tillægget 0,16 USD pr. tønde.

Ifølge produktions- og operatøraftalen påtager F Inc. sig endvidere at sørge for den nødvendige vedligeholdelse og drift af oliepumperne. F Inc. har endvidere været investorerne behjælpelig med fremskaffelse af forsikringstilbud.

Omkostningerne ved drift og vedligeholdelse af oliepumperne afholdes af investorerne, og F Inc. hæfter ikke for disse udgifter.

Eventuelle ekstraordinære omkostninger skal inddækkes ved modregning i produktionsindtægterne, eller ved yderligere indskud fra investorerne. F Inc. opretter og fører i denne forbindelse en særlig konto for hver investor. Endvidere udarbejder F Inc. et halvårligt regnskab over indtægter og udgifter vedrørende hver enkelt oliepumpe.

Investorerne har til enhver tid ret til at besigtige oliepumperne samt at gennemgå regnskabsmaterialet på F Inc.' kontorsted.

B A/S tilbyder mod et årligt honorar på 1.700 kr. pr. investeret 1 mio. kr. at forestå inspektion, ad­ministration af pumpernes produktion, gennemgang af reparations- og vedligeholdelsesudgifter etc. Disse oplysninger videregives til investorernes revisor til brug for udarbejdelse af deres selvangivelse.

87 % af anskaffelsessummen finansieres ved at sælgeren E Development yder et 1-årigt lån til en fast rente på 6 %. De resterende 13 % af investeringen finansieres ved kontant indbetaling fra investoren.

Investor har mulighed for at forlænge lånet i 3 perioder på hvert et år, hvor lånerenten årligt reguleres, så den følger den "korte rente" ifølge LIBOR. Herefter skal investoren sørge for omlægning af lånet til et egentligt anlægslån. Til sikkerhed for lånet pantsætter investorerne oliepumpen og de fremtidige produktionsindtægter til långiver.

Aktører

Udbyder:

B A/S

Valuar:

G

USA

Sælger af oliepumperne:

E Development

USA

Operatør:

F Inc.

USA

Advokat i USA:

H

USA

Advokat i Danmark:

N

Revisor i Danmark:

Statsautoriseret revisor B

Forsikringsselskab:

O

USA

Materiale til rådighed for Told- og Skattestyrelsens behandling af sagen

(Det gennemgåede materiale er modtaget fra B A/S og vedrører hovedsagelig een investor, der har købt 3 oliepumper. Materialet er suppleret med andet foreliggende materiale, hvor interessentskaber har købt oliepumper på tilsvarende vilkår).

1) Tegningsaftale.

2) Administrationsaftale.

3) Valuation & Technical Report, Fair Market Value as of December 22, 1995 (vurderingsrapport), udfær­diget af G og med følgende bilag:

 • Description of Equipment,
 • Conclusion and Reconciliation of Value samt
 • Assumptions and Conditions.

4) Purchase Agreement (købsaftale) mellem den danske investor og E Development dateret 22/12 1995 samt hertil hørende Schedule A,Description of Equipment.

5) Schedule "B" to Purchase Agreement: Loan and Security Agreement (låne- og pantsætningsaftale), date­ret 22/12 1995, med følgende bilag:

 • Enclosure "A": Prepayment of Loan Facility,
 • Exhibit "A": Amortization Schedule - Oil Production Equipment Purchase,
 • Exhibit "B": Promissory Note (pantsætningsaftale),Exhibit "C": Description of Equipment,
 • Exhibit "D": Production & Operations Agreement, dateret 22/12 1995, mellem den danske investor og F Inc. samt
 • Exhibit "E": Notices.

6) Schedule "C" to Purchase Agreement: Bill of Sale, dateret 22/12 1995, med følgende bilag:

 • Enclosure "I": Production & Operations Agreement og
 • Enclosure "II": Administration Agreement.

7) Production & Operations Agreement (produktions- og operatøraftale), dateret 22/12 1995, mellem den danske investor og F Inc. med følgende bilag:

 • Exhibit "A": Description of Equipment,
 • Exhibit "B": Petroleum Well Description,
 • Exhibit "C": Compensation to Owner,
 • Exhibit "D": Market Adjustment,
 • Exhibit "E": Consumer Price Index,
 • Exhibit "F": Maintenance Agreement,
 • Exhibit "G": Loan and Security Agreement,
 • Exhibit "H": Administration Agreement samt
 • Exhibit "I" : Notices.

8)Maintenance Agreement (vedligeholdelsesaftale), udateret, mellem F Inc. og et ikke navngi­vet Service Company med følgende bilag:

 • Exhibit "A": Description of Equipment,
 • Exhibit "B": Maintenance Fee,
 • Exhibit "C": Additional Services samt
 • Exhibit "D": Notices.

9) State of California, Uniform Commercial Code - Financial Statement - Form UCC - 1 (rev. 1/1/91) (tinglysning af løsørepant) udstedt af P, Secretary of State, kl. 08.00 den 22/8 1996 i Sacra­mento, Californien.

10) Certificate of Insurance.

11) Brev til den danske investor fra Q Service, USA.

12) Følgende selvangivelser fra en dansk investor til Q Service,

(udfærdiget af revisor R, USA):

 • Form 1O4ONR, 1995 US Nonresident Alien Income Tax Return og
 • Form 54ONR, 1995 California Part-Year/Nonresident Tax Return.

13) Afregning til en dansk investor for 1. og 2. kvartal 1996 fra F Inc. (dateret 12/8 1996).

14) Erklæring om kontraktsættets retsvirkninger i relation til California Civil Code, udfærdiget af advokat H og stilet til E Development.

15) Interessentskabskontrakt(er).

16) Kopier af sigtveksler vedrørende investorernes egenindskud på 13 % af købesummen.

17) Revisorredegørelse udarbejdet af statsautoriseret revisor D

18) Prospekt fra B A/S: "Invitation til investering i Olie produktionspumper - Opstillet i Californien".

19) Avokaterklæring i forbindelse med overdragelse af oliepumper til danske investorer i 1995, dateret 7/6 1996 og underskrevet af advokat N.

20) Memorandum vedrørende kontrol af fysisk tilstedeværelse og faktisk konstaterbar drift af oliepumper opstillet i området i Californien i forbindelse med det af B A/S i 1995 til dan­ske investorer udbudte investeringsprojekt i oliepumper, dateret 7/6 1996 og underskrevet af advokat N.

21) Salgsmateriale fra S Co.

22) Diverse breve fra B A/S til forskellige kommunale skattemyndigheder samt til Told- og Skatte­styrelsen.

Det nærmere indhold af dokumenterne samt Told- og Skattestyrelsens bemærkninger hertil

ad 1) Tegningsaftalen er underskrevet den 22/12 1995. Det oplyses heri, at investoren er informeret om de kommercielle risici i investeringen i olieproduktionspumper, og at investoren er gjort bekendt med, at disse er brugte.

Investor giver B A/S fuldmagt til at underskrive samtlige dokumenter, som er nævnt i prospektet samt øvrige dokumenter, der måtte være nødvendige for at gennemføre handlen.

ad 2) Administrationsaftalen mellem den danske investor og B A/S er underskrevet i Danmark, den 22/12 1995. Ifølge denne skal B A/S forestå al administration af oliepumperne, herunder inspi­cere disse, gennemgå afregningsnotaer fra operatøren og reparations- og vedligeholdelsesudgifter etc. samt videregive disse oplysninger til investors danske revisor til brug for udfærdigelse af investors selvangivelse.

B A/S er berettiget til at overdrage rettighederne og forpligtelserne i henhold til administrationsaf­talen til tredjemand uden investors accept heraf. Aftalen kan af begge parter opsiges med 1 års varsel til den 1. januar. Aftalen kan dog ikke opsiges så længe E Development yder finansiering. B A/S beregner sig for denne assistance et årligt honorar på 1.700 kr. for hver 1 mio. kr. investering.

ad 3) Vurderingsrapporten, der er underskrevet af en ingeniør, angiver en anslået værdi i fri handel på 422.000 USD for 3 Well Sets.

ad 4) Købsaftalen underskrives den 22/12 1995 af henholdsvis sælgers fuldmægtig og den danske investors fuldmægtig. Sælger er E Development med hjemsted i staten Delaware i USA.

Købesummen er aftalt til 411.511 USD, hvoraf 53.496 USD (13 %) skal indbetales kontant, medens sælger yder et lån til finansiering af restkøbesummen (se nærmere under låneaftalen). Køber forpligter sig i øvrigt i købsaftalen til at indgå en lang række øvrige aftaler, herunder Productions & Operations Agreement med F Inc., Administration Agreement med B A/S etc.

Sælger, eller tidligere ejere, har påset, at pumperne er i godkendt stand og forbundet til brønde og lednings­net samt at de fornødne tilladelser til brug af pumperne foreligger.

ad 5) Låneaftalen med E Development (sælger) er underskrevet den 22/12 1995 af henholdsvis sælgers fuldmægtig og investors fuldmægtig.

Aftalen vedrører et lån på 358.014,57 USD, der skal forrentes med 6 % p.a. Lånet skal afvikles ved 2 ydelser på henholdsvis 15.964,45 USD og 363.374,28 USD, der erlægges efter henholdsvis 6 og 12 måneders for­løb.

I forbindelse med indgåelsen af låneaftalen har investor pantsat såvel oliepumpen som de fremtidige drifts­indtægter til långiver. Herudover hæfter investor personligt for den til enhver gældende lånebalance med hele sin personlige formue.

Investor har mulighed for at forlænge låneaftalen i op til yderligere 3 perioder på hver et år. Ved forlængelse af låneaftalen skal lånerenten reguleres årligt, således at den følger LIBOR (den "korte" rente). Herefter skal investor enten omlægge lånet til et egentligt finanslån eller indfri dette.

ad 7) Produktions- og operatøraftalen mellem investor og F Inc. er underskrevet 22/12 1995 af henholdsvis F Inc.' fuldmægtig og investors fuldmægtig. Jævnfør punkt 8 er aftalen indgået for 5 år, hvorefter vilkårene skal genforhandles. Det årlige honorar for vedligeholdelse er på forhånd aftalt til at udgøre 1.595 USD pr. oliepumpe.

Ifølge aftalen skal investor have en basispris på 12,60 USD pr. oppumpet tønde olie. Denne basispris pris­talsreguleres efter forbrugerprisindekset for Los Angeles - Long Beach - Riverside-området. Endvidere skal investoren have en "market adjustment price" for sparede transportomkostninger. Tillægget, der reguleres løbende efter en beregning foretaget af T Inc., udgjorde på aftaletids­punktet 0,16 USD pr. oppumpet tønde olie.

Jævnfør aftalens punkt 1.1 måles den oppumpede mængde olie på det punkt, hvor pumpen er tilsluttet det fælles opsamlingssystem.

F Inc. bliver efter aftalen investorernes eneagent med hensyn til brug og vedligeholdelse af pum­perne. I punkt 2.4 understreges, at dette ikke indebærer, at der etableres et partnerskab eller et joint venture, men at F Inc. er en uafhængig kontraktspartner.

Ud over at varetage vedligeholdelse af pumperne forpligter aftalen F Inc. til uden udgift for in­vestorerne at vedligeholde ledninger, pumper, tanke og andet udstyr til brug for opsamling, oplagring og transport af råolien.

Udgifterne til vedligeholdelse af pumperne påhviler investorerne, og F Inc. opretter og fører i denne forbindelse en særlig konto for hver investor.

F Inc. udarbejder endvidere et halvårligt regnskab over indtægter og udgifter for hver enkelt pumpe. F Inc. modtager intet særskilt hono­rar for disse ydelser.

Som bilag til produktions- og operatøraftalen er vedlagt en vedligeholdelsesaftale mellem F Inc. og et ikke navngivet "Service Company".

Bilaget er vedlagt som en beskrivelse af hvilke ydelser, der er omfattet af vedligeholdelsesaftalen. Statsauto­riseret revisor D har oplyst, at aftalen er realiseret ved, at produktions- og ope­ratøraftalen er underskrevet, samt derved at F Inc. har entreret med en underentreprenør, der sørger for vedligeholdelse af oliepumperne i henhold til beskrivelsen i det omtalte bilag.

ad 9) Tinglysning af løsørepant. Ifølge kopi af State of California, Uniform Commercial Code - Financial Statement - Form UCC - 1 (rev. 1/1/91) udstedt af P, Secretary of State, kl. 08.00 den 22/8 1996 i Sacramento, Californien, har E Development sikkerhed i følgende udstyr:

 • Pumping Equipment Township 32 S Range 24E
 • Pumping Equipment Parcel K 5 Sec 5 Township 32S Range 23E
 • Pumping Equipment Parcel K 6 Sec 5 Township 32S Range 23E

ad 10) Forsikring. Der er ikke tale om selve forsikringspolicen, men om en policeoversigt. Ifølge denne har O tegnet en er­hvervsforsikring for I. Forsikrin­gen oplyses at dække perioden 15/9 1995 til 15/9 1997. En dansk investor er anført som medforsikret.

Hver investor har fået udstedt et Certificate of Insurance (forsikringsbevis), som refererer til en masterpo­lice. Master-policen har ifølge statsautoriseret revisor D stort set samme ind­hold som det fremlagte forsikringsbevis. Told- og Skattestyrelsen har anmodet om få forelagt Master-poli­cen, men denne er ikke modtaget.

ad 11) Skattepligt. Ved brev dateret 29/7 1996 informerer Q Service en dansk investor om, hvorledes han skal selvangive som henholdsvis ikke bosiddende i USA og som bosiddende i USA.

ad 12) Selvangivelser. Ifølge kopier af selvangivelser fra en dansk investor, der har købt 3 oliepumper den 22/12 1995, har denne efter amerikanske regler opgjort en skattepligtig indkomst på - 3.236 USD for året 1995. Selvangivelserne er udarbejdet af revisor R, og fremsendt til den danske investor til underskrift og videresendelse den 25/6 1996. Investorerne er selv ansvarlige for videresendelse af selvangivelsen direkte til de amerikanske skattemyn­digheder.

De i første omgang modtagne kopier var ikke underskrevet, og der forelå ikke dokumentation for, at de ori­ginale selvangivelser var videresendt til de amerikanske skattemyndigheder. Statsautoriseret revisor D har efterfølgende indsendt en kopi af en underskrevet selvangivelse. Han har sup­plerende oplyst, at der har været problemer med selvangivelserne, idet nogle investorer ikke havde videresendt disse til de amerikanske skattemyndigheder.

ad 13) Afregning. Ved brev af 12/8 1996 har F Inc. fremsendt afregning for 1. og 2. kvartal 1996 til en dansk investor, der den 22/12 1995 har købt 3 oliepumper. Disse har i perioden samlet indtjent 18.184,57 USD, hvilket omregnet til et helt år svarer til et afkast på 8,84 % af investeringen i olieproduktionspumperne på i alt 411.511 USD. Den pågældende investor har ved check af 28/6 1996 fået udbetalt 15.964,45 USD á conto.

Prospektet fra B A/S stiller en årlig produktion på 3.700 tønder olie pr. pumpe i udsigt. Den om­handlede investors 3 pumper har i 1. halvår 1996 oppumpet henholdsvis 53 %, 21 % og 25 % af den forven­tede halvårlige mængde på 1.850 tønder olie.

Statsautoriseret revisor D har supplerende oplyst, at "hver enkelt pumpe er vurderet og værdiansat særskilt, og at produktionen naturligvis vil variere afhængig af størrelsen på pumpe-enheden og geologiske forhold. Anskaffelsessummen for de konkrete pumper er fastsat med udgangspunkt i den forventede produktion og pumpens installerede kostpris. Oliepumpen beskrevet i prospektet fra B A/S skal naturligvis kun betragtes som et eksempel. Det samme har også gjort sig gældende ved udar­bejdelse af revisorredegørelse og budgetter i forbindelse hermed."

Statsautoriseret revisor D har endvidere ved møde i Told- og Skattestyrelsen den 25. marts 1998 oplyst, at F Inc. på det seneste havde misligholdt sin del af produktionsafta­len, idet olieprisen var under det garanterede minimum. F Inc. havde derfor forsøgt at afværge sit tab ved videresalg af olien ved at stoppe pumperne.

ad 14) Advokaterklæring USA. I en erklæring - "Legal Opinion" - dateret 22/12 1995 udtaler advokatfir­maet H sig om kontraktsættet (Purchase Agreement, Promissory Note, Bill of Sale og Loan and Security Agreement). Erklæringen er rettet til E Development og vedrører retsvirkningerne i relation til California Civil Code af førnævnte dokumenter.

ad 15) Interessentskabskontrakten fastslår, at interessenterne hæfter direkte, personligt og solidarisk overfor trediemand, medens de indbyrdes hæfter efter interessentskabsandel. Interessentskabsandele kan frit overdrages, blot ejerkredsen ikke herved bliver på over 10 personer, og den nye interessent fuldt indtræder i den tidligere interessents rettigheder og pligter.

ad 16) Sigtveksler - ingen supplerende bemærkninger.

ad 17) Revisorredegørelsen anfører under beskrivelsen af de foreliggende dokumenter, at leverings- og operatøraftalen løber i 15 år. Jf. foran under ad 7 løber aftalen imidlertid kun i 5 år, hvorefter den skal genforhandles. Beregningerne i revisorredegørelsen bygger på en årlig produktion på 3.645 tønder olie pr. pumpe.

Vedrørende skattemæssige forhold forudsætter revisor, at den enkelte oliepumpe ejes af under 10 personer, hvorefter han under henvisning til en bindende forhåndsbesked offentliggjort i TfS 1990,103 konkluderer, at investorerne ikke er omfattet af anpartsindgrebet i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10.

Revisor anbefaler dog, at der trods hans vurdering indhentes en bindende forhåndsbesked herom fra Lig­ningsrådet. Sidstnævnte er ikke sket.

Herefter redegør revisor for skattelovgivningens almindelige regler om erhvervsmæssig virksomhed, herun­der virksomhedsordningen, skattemæssige saldoafskrivninger og genvundne afskrivninger.

ad 18) Prospektet indleder med at fastslå, at der ikke er tale om udlejning, men om en driftsinvestering. Herefter beskrives projektet og dettes historiske baggrund nærmere, og til slut omtales de skattemæssige forhold, hvorom bl.a. anføres, at projektet samlet medfører en større samlet skattebetaling fra investors side.

ad 19) Advokaterklæringen konkluderer på baggrund af de forelagte dokumenter, at sælgeren E Development efter californisk lovgivning var gyldig ejer af oliepumperne på salgstidspunktet, samt at ejendomsretten til disse efter gældende dansk ret på overdragelsestidspunktet er gyldigt overgået til investorerne.

ad 20) Memorandummet er udarbejdet på grundlag af nærmere beskrevne fysiske kontroller foretaget i Californien i december 1995 og januar 1996. På baggrund af disse kontroller konkluderes, at oliepumperne eksisterer, og at de er funktionsduelige og i drift.

ad 21) Salgsmaterialet fra S Co. er ikke relevant i sagerne, idet der er tale om oliepumper af andre fabrikater.

ad 22) I breve fra B A/S til skattemyndighederne er bl.a. oplyst,

 • at der ikke er indhentet bindende forhåndsbesked, idet investeringen giver overskud både før og efter skat samt
 • at der ikke er erhvervet en tidsubegrænset udvindingsret til olie, idet der udelukkende er anskaffet drifts­midler.

Relevant Lovgivning (anpartsreglerne)

Personskattelovens § 4:

Stk. 1. Kapitalindkomst omfatter det samlede nettobeløb af

10) indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, når antallet af ejere er større end 10, og den skatteplig­tige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang,

12) indkomst ved udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom og inventar heri uanset antal ejere, når formidling eller administration af udlejning varetages af en anden virksomhed for flere end 10 personer, og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang. Tilsvarende gælder, når flere end 10 personer som led i fælles udlejning udlejer afskrivningsberettiget fast ejendom til samme lejer, og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang,

13) indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe uanset antal ejere, når den skat­tepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang,

Personskattelovens § 13:

Stk. 6. Underskud i skattepligtig almindelig indkomst fra en virksomhed som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 10, 12 eller 13, kan ikke fratrækkes i den skattepligtiges øvrige skattepligtige indkomst, men fremføres til modreg­ning i positiv skattepligtig indkomst i et senere indkomstår fra samme virksomhed. Tilsvarende gælder også for forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven på aktiver, der efter færdiggørelsen benyttes i virksomhe­den. Bestemmelserne gælder dog ikke underskud fra skibsvirksomhed omfattet af § 4, stk. 1, nr. 10, 12 eller 13, når erhvervsministeren senest den 31. december 1993 har godkendt skibsprojektet.

Skattekontrollovens § 10 F:

Stk. 1. Den, der som udbyder eller formidler erhvervsmæssigt har bistået en skattepligtig med anskaffelse af formuegoder eller finansielle instrumenter og hel eller delvis finansiering heraf (skattearrangement), har, når formålet hermed fortrinsvis er at nedbringe eller udskyde skattebyrden, pligt til over for skattemyndig­hederne at dokumentere realiteten i de nævnte dispositioner og af de aktiver og passiver m.v., der indgår heri. Udbyderen eller formidleren hæfter solidarisk med den skattepligtige for den eventuelle forhøjelse af den skattepligtiges indkomst- og formueskat, der fremkommer som følge af, at de nævnte dis­positioner ikke anerkendes som reelle ved ligningen.

Stk. 2. Skatteministeren afgør, om der foreligger et skattearrangementet som nævnt i stk. 1, 1. pkt.

Stk. 3. Tilsidesættes et skattearrangement som nævnt i stk. 1, 1. pkt., kan udbyderen respektive formidleren påklage dette forhold i skatteansættelsen efter de almindelige klageregler i skattestyrelsesloven. Kildeskat­telovens § 73 E finder tilsvarende anvendelse over for udbyderen eller formidleren.

Told- og Skattestyrelsens vurdering af projektet

Da investorerne ikke sammen med købet af oliepumperne har erhvervet udvindingsretten til den oppumpede ("producerede") olie, er det Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at produktions- og operatøraftalen mellem de danske investorer og F Inc. må anses for en lejeaftale, efter hvilken F Inc. betaler investorerne en pristalsreguleret leje opgjort på grundlag af oppumpet oliemængde og med fradrag af visse nærmere aftalte omkostninger vedrørende pumperne, herunder F Inc.'s honorar for almindelig vedligeholdelse.

Det tilføjes i denne forbindelse, at netop det forhold, at investorerne ikke har erhvervet udvindingsretten til olien, gør, at dette projekt ikke kan sammenlignes med projektet i den bindende forhåndsbesked gengivet i TfS 1990, 103, hvor investorerne - uden erhvervelse af rettigheder - anvendte vinden til at producere elektricitet med deres vindmøller. Modsat nærværende projekt, hvor investorerne ikke ejer olien, havde disse investorer således ejendomsretten til den elektricitet, der efterfølgende blev leveret til elselskabet.

I nærværende tilfælde optræder F Inc. som operatør for samtlige danske investorers oliepumper. F Inc. varetager således den samlede drift af oliefeltet.

Told- og Skattestyrelsen har ikke kunnet få klarlagt udvindingsrettigheden til oliekilden, men det er oplyst, at denne ikke indehaves af de danske investorer, der således ikke ejer den oppumpede olie. Investorerne producerer således ikke olie, men deres pumper anvendes til at transportere tredjemands olie fra kilden til opsamlingsanlægget, der ligeledes ejes af tredjemand.

F Inc. aftager den olie, der oppumpes af investorernes pumper. Olien afregnes til en forud fast­lagt basispris, der yderligere pristalsreguleres efter udviklingen i det lokale forbrugerprisindeks. Investo­rerne bærer derfor ingen risiko for eventuelle prisfald pr. tønde oppumpet olie, idet denne risiko fuldt ud bæres af F Inc. Med hensyn til risikoen for oppumpet mængde olie er F Inc. ifølge operatøraftalen forpligtet til under udvisning af rettidig omhu at sørge for, at oliepumpen kontinuerligt oppumper den højst mulige mængde olie.

Investorerne modtager således et inflationssikret vederlag, der ganske vist er afhængig af den oppumpede oliemængde, men det er F Inc., der reelt sørger for driften af oliepumpen og resten af oliefeltet, og som har forpligtet sig til at søge at maksimere den oppumpede oliemængde.

Når lejeren også står for driften af den virksomhed, som aktivet indgår i, adskiller de faktiske forhold sig ikke fra de tilfælde, hvor aktivet udlejes (til en omsætningsbestemt leje).

Det er derfor Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at der er tale om udlejning, som er omfattet af person­skattelovens § 4, stk. 1, nr. 13, der omhandler udlejning uanset antallet af ejere.

Dette indebærer, at resultatet af virksomheden er kapitalindkomst, der jf. personskattelovens § 13, stk. 6, opgøres isoleret for denne virksomhed, idet underskud efter renter og afskrivninger kun kan fratrækkes i overskud vedrørende samme virksomhed.

Told- og Skattestyrelsens bemærker i øvrigt, at det forelagte materiale ikke fuldt ud dokumenterer realiteten i projektet. Således omtaler F Inc. i et brev af 20. august 1996 2 dokumenter: "Royalty Agree­ment" og "Subsurface Agreement". Den kommunale skatteforvaltning har gentagne gange anmodet om at få disse dokumenter fremlagt, men dette er ikke efterkommet.

Vedrørende forsikringsforhold er der fremlagt et "Certificate of Insurance", hvilket svarer til en policeover­sigt, hvorimod forsikringspolicen ikke foreligger. Endelig foreligger der ikke fuldstændig dokumentation for ejendomsretten til oliekilderne.

Møde med advokat U og statsautoriseret revisor D

Der er den 25. marts 1998 afholdt et møde i Told- og Skattestyrelsen vedrørende den skattemæssige be­handling af de af B A/S udbudte olieproduktionspumper.

Baggrunden for mødet var de agterskrivelser og sagsfremstillinger, som Told- og Skattestyrelsen 23. sep­tember 1997 udsendte til 3 udvalgte prøvesager.

I mødet deltog for B A/S og investorerne advokat U og statsautoriseret revisor D. Fra Told- og Skattestyrelsen deltog en kontorchef og en fuldmægtig. En del af mødet vedrørte beskrivelsen af sagens faktiske forhold. De ændringer, som mødet gav anledning til, er indarbejdet i beskrivelsen herover. På mødet drøftedes i øvrigt følgende:

Investors risiko: Advokat U understregede, at man på investorernes vegne anså netop dette punkt for meget væsentligt, da det efter hans opfattelse var afgørende for, at der ikke er tale om udlejning, men om olieproduktion. Se i øvrigt det efterfølgende om personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 13 og udlejning kontra produktion.

Personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 13: Statsautoriseret revisor D har i sin indsigelse henvist til den oprindelige bestemmelse fra 1989 og cirkulæret hertil. Imidlertid er den nuvæ­rende formulering af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 13, ("Indkomst fra udlejning af afskrivningsberetti­gede driftsmidler og skibe uanset antal ejere, når den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang") vedtaget ved lov nr. 425 af 25/6 1993. Ændringen omfatter driftsmidler anskaffet efter 19/5 1993, og omfatter således arrangementerne i de 3 prøvesager. Der var herefter enighed om, at det egentlige spørgsmål i sagerne er, om olieproduktionspumperne er udlejet til F Inc., eller om inve­storernes pumper producerer olie, der herefter afsættes til F Inc.

Udlejning kontra produktion: Forholdet drøftedes nærmere. Der var enighed om, at investorerne ikke deltager aktivt i driften, idet F Inc. varetager driften. Investorernes repræsentanter mente jf. foran, at der er tale om produktion grundet de betydelige risici, som investoren jf. kontraktsgrundlaget har påtaget sig.

Modsat er det Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke er tale om produktion, idet investorerne ikke har erhvervet retten til olieudvinding. Investorernes pumper anvendes således af F Inc. til at transportere olie fra kilden ejet af tredjemand frem til det aftalte målepunkt/leveringssted.

Der ligger heri en forskel i forhold til vindmøllesagerne, hvor investorernes vindmøller via vinden produce­rer den elektricitet, der efterfølgende afsættes til elselskabet. Det er derfor fortsat Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke er tale om olieproduktion, men om udlejning af pumpen til brug for transport af tredjemands olie.

Der er ikke klarhed om ejendomsretten til oliekilderne. Det aftaltes derfor, at der fremskaffes dokumenta­tion herfor for de 3 prøvesager. Først når denne foreligger, kan der tages endelig stilling til spørgsmålet om udlejning eller produktion.

Told- og Skattestyrelsens skattemæssige konklusion vedrørende projektet

Jf. foran er den aftalte fuldstændige dokumentation for forsikringsforhold og ejendomsretten til oliekilderne i de 3 udvalgte prøvesager ikke fremkommet. Told- og Skattestyrelsen må derfor foretage sin konklusion på det foreliggende grundlag.

Uanset det på mødet den 25. marts 1998 fremførte, er det herefter fortsat Told- og Skattestyrelsens opfat­telse, at projekterne ikke vedrører olieproduktion, men at der er tale om udlejning af oliepumper.

Resultatet af investorernes deltagelse i projekterne er derfor kapitalindkomst jf. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 13. Denne kapitalindkomst skal efter personskattelovens § 13, stk. 6, opgøres isoleret for hvert pro­jekt, således at underskud efter renter og afskrivninger kun kan fratrækkes i overskud vedrørende samme projekt.

Told- og Skattestyrelsens bemærker afsluttende, at realiteten i projektet ikke er fuldt ud dokumenteret, idet ejendomsretten til oliekilderne i de 3 prøvesager ikke som aftalt er dokumenteret. Tilsvarende gælder forsik­ringsforholdene samt de 2 dokumenter udbedt af den kommunale skatteforvaltning."

Klagerens advokat har over for Landsskatteretten anført:

".....

Nærværende sag drejer sig i første række om, hvorvidt der er den fornødne realitet i skat­temæssig henseende i A's investering i olieproduktionspumperne.

Nærværende sag drejer sig i anden række om, hvorvidt A's virksom­hed ved drift af nogle nærmere angivne olieproduktionspumper er omfattet af personskatte­lovens § 4, stk. 1, nr. 13.

Nærværende sag drejer sig i tredje række om, hvorvidt det forhold, at de af A foretagne dispositioner er skattemæssigt motiverede, skal tillægges betydning ved afgørelsen af sagen.

1. PÅSTAND.

Der nedlægges påstand om at skatteansættelsen for indkomståret 1996 ansættes i overens­stemmelse med det selvangivne.

2. SAGSFREMSTILLING.

.....

A erhverver via selskabet B A/S den 22. december 1995 tre olieproduktionspumper i Californien USA til en samlet købesum på i alt kr. 2.336.188.

A indgår i den forbindelse en købsaftale med sælger af olieprodukti­onspumperne E Development. Af denne aftale fremgår det, at A skal indbetale 13 % af købesummen kontant — svarende til kr. 307.604. Af købsaftalen fremgår det videre, at finansieringen af den resterende del af købesummen er reguleret i en særskilt indgået låne- og pantsætningsaftale.

Den omtalte købesum for olieproduktionspumperne er fastsat på baggrund af en uvildig vurderingsrapport, hvoraf fremgår, at de i sagen 3 omhandlede olieproduktionspumper har en "Fair Market Value" på USD 422.000 — hvilket stort set svarer til den aftalte købesum.

De tre olieproduktionspumper, som A investerer i, er nærmere speci­ficerede og individualiserede i bilag A til købsaftalen.

I forbindelse med købsaftalen udsteder sælger E Development en såkaldt "Bill of Sale" — svarende til en slutseddel. Af dette dokument fremgår det, at ejendomsretten til oliepumperne helt og definitivt i enhver henseende er overgået fra E Development til A pr. den 22. december 1995.

Som anført ovenfor er finansieringen af 87 % af købesummen for oliepumperne reguleret i en særskilt låne- og pantsætningsaftale mellem A og E Development.

Af denne aftale fremgår det, at E Development yder A et lån, som svarer til 87 % af købesummen for olieproduktions­pumperne. Lånet har i første omgang en løbetid på 1 år og forrentes med 6 % p.a.

Af låne- og pantsætningsaftalen fremgår det, at A kan vælge at forny lånets løbetid for 1 år ad gangen. Ved enhver sådan fornyelse skal rentesatsen på lånet ju­steres i forhold til den korte rente, LIBOR. A har årligt fået fornyet lånet frem til dato.

Af låne- og pantsætningsaftalen fremgår det, at A hæfter personligt for lånet med hele sin formue. I den forbindelse udsteder A en "Pro­missory Note" - svarende til et pantebrev. Af dokumentet fremgår, at A erklærer at skylde E Development USD 358.015, ligesom det fremgår, at E Development indrømmes pant i oliepumperne.

I forbindelse med denne pantsætning foretages en behørig tinglysning af pantsætningsdo­kumenterne i overensstemmelse med amerikansk ret.

Som det fremgår indledningsvis, omhandler nærværende sag blandt andet følgende to ho­vedproblemstillinger — dels hvorvidt projektet som sådan har den fornødne realitet — og dels hvorvidt der foreligger en virksomhed omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 13.

I relation til det andet spørgsmål er den i bilag medtagne provisions- og operatøraftale mellem F Inc. og A afgørende, idet spørgsmålet er, om der er tale om udlejning eller levering af en (anden) serviceydelse, idet personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 13 kun omhandler:

"... indkomst fra udlejning af afskrivningsberettiget driftsmidler og skibe uanset antallet af ejere, når den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang ".

A indgår således den 22. december 1995 en produktions- og opera­tøraftale med virksomheden F Inc.

Det fremgår af præamblen til aftalen, at baggrunden for aftalen er, at A har anskaffet nogen nærmere angivne olieproduktionspumper ("Petroleum Crude Oillif­ting Equipment"), som han ønsker at anvende til at oppumpe råolie fra nogle nærmere an­givne oliekilder, som er nærmere beskrevet i bilag til aftalen.

Det fremgår videre af præamblen, at A ønsker at antage F Inc. til at stå for driften af olieproduktionspumperne, herunder forestå betalinger for hjæl­pevarer ("Utilities") forsikringer og andre udgifter forbundet med driften og betjeningen af oliepumperne.

Med særlig interesse for nærværende sag er det på dette sted væsentlig at bemærke, at A alene har erhvervet ejendomsretten til nogle nærmere angivne oliepro­duktionspumper — men derimod ikke erhvervet retten til den råolie, som oppumpes. Retten til den råolie, som oppumpes og rettighederne til den jord, hvorpå olieproduktionspumper­ne er opstillet, ejes af en række forskellige fysiske og juridiske personer — som alle er fuld­stændig uafhængige af A.

Det er videre væsentligt at bemærke, at F Inc. ikke ejer rettigheden til den rå­olie, som oppumpes — men, at F Inc. derimod på vegne af indehaverne til olie­rettighederne står for at engagere ejerne af olieproduktionspumperne til at oppumpe råolien.

F Inc. agerer således alene som mellemmand i forhold til ejerne af olierettighe­derne på den ene side, og ejerne af olieproduktionspumperne på den anden side.

Det forhold, som formentlig i særlig høj grad har givet anledning til nærværende skattesag, er, at A engagerer F Inc. til at stå for driften og betjenin­gen af hans olieproduktionspumper. Det vil sige, at F Inc. på den ene side som mellemmand på vegne af indehaverne af olierettighederne står for at indgå aftaler med ejer­ne af olieproduktionspumperne om oppumpning af olie — mens F Inc. på den anden side er engageret af ejerne af olieproduktionspumperne — herunder A — til at stå for driften og betjeningen af pumperne.

Af produktions- og operatøraftalen fremgår det, at A har ret til en fast sum pr. netto tønde oppumpet olie. Denne sum skal hvert år justeres for at tage højde for inflationen, i hvilken forbindelse der anvendes et forbrugerprisindeks for Los Angeles — Long Beach — River Side-området. På tidspunktet for A's investering i olieproduktionspumperne udgør denne sum USD 12,60 pr. netto tønde oppumpet olie.

Det fremgår videre af aftalen, at A derudover har krav på en mar­kedsbestemt sum pr. netto tønde oppumpet olie. Denne markedsbestemte sum fastsættes på grundlag af et indeks, som T Inc. offentliggør.

Prisen for råolie er som udgangspunkt den samme, uanset hvorfra i verden olien indkøbes. Baggrunden for omtalte markedsbestemte tillæg er imidlertid, at de californiske købere af råolien sparer betydelige transportomkostninger ved at købe den af A oppumpede råolie - frem for at indkøbe råolien fra eksempelvis Mellemøsten. Dette mar­kedsbestemte tillæg er begrundet i omtalte forhold og udgjorde pr. 22. december 1995 USD 0,16 pr. netto tønde oppumpet olie.

Det bemærkes, at det i 1998 viser sig, at F Inc. på dette tidspunkt kommer i økonomiske vanskeligheder som følge af, at F Inc.' s videresalgspris for olien i et stykke tid har befundet sig under den pris, som F Inc. er forpligtet til at betale til ejerne af olieproduktionspumperne — herunder A. Efter pres fra henholdsvis F Inc. og E Development må investo­rerne affinde sig med, at de i perioden fra den 1. juli til den 31. december 1998 alene bliver afregnet i forhold til den pris, som F Inc. kan opnå ved videresalg af olien. Det vil sige, investorerne ikke længere er garanteret en pris på USD 12,60 pr. tønde oppumpet olie.

Af produktions- og operatøraftalen fremgår det videre, at F Inc. udnævnes til eneagent med hensyn til drift og vedligeholdelse af og opsyn med oliepumperne. Det fremgår videre, at F Inc. er berettiget til at have andre aktiviteter, og det frem­hæves særligt, at F Inc. ved opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til nærvæ­rende aftale fungerer som en selvstændig virkende enhed forstået på den måde, at der i ingen henseender ved aftalen skabes et interessentskab eller joint venture mellem A og F Inc. i forhold oliepumperne, de underliggende olierettighe­der eller olien i sig selv.

Af aftalen fremgår det videre, at F Inc. mod et fast årligt vederlag pr. oliepumpe forpligter sig til at vedligeholde og sørge for vedligeholdelse af rør, pumper, ventiler, tanke og andre installationer til opsamling, opbevaring og transport af råolien.

Endvidere er F Inc. forpligtet til at sørge for, at olieproduktionspumperne betje­nes korrekt, at oliepumperne har en høj grad af "tilgængelighed" (forstået således, at de er i stand til at oppumpe olie), at sikre en høj produktivitet, at alle reparationer, der er nødven­dige for, at pumperne er i god arbejdsstand, udføres, at foretage alle nødvendige skridt til overholdelse af lovgivningen og at undersøge alle ulykker eller skader, der har relation til driften eller vedligeholdelsen af olieproduktionspumperne.

Med særlig interesse for nærværende sag fremgår det videre, at F Inc. er beretti­get til at lade en kvalificeret tredjemand udføre forpligtelser i henhold til kontrakten uden A's samtykke.

F Inc. udnytter de facto denne ret og engagerer således en underleverandør — I Inc. — til at stå for den daglige drift og vedligeholdelse af A's olieproduktionspumper. I den forbindelse indgår F Inc. en såkaldt ved­ligeholdelsesaftale med I Inc.

Vedligeholdelsesaftalen er omtalt nedenfor.

For så vidt angår de økonomiske transaktioner mellem F Inc. og A skal det bemærkes, at det af aftalen fremgår, at F Inc. på vegne af A forpligter sig til at oprette en driftskonto. På denne konto indsættes de indtægter, som A modtager fra F Inc. i forhold til antallet af tønder oppumpet olie. Disse indtægter anvendes af F Inc. på vegne af A til betaling af henholdsvis:

 • El-udgifter
 • Faste vedligeholdelsesomkostninger
 • Ekstraordinære vedligeholdelsesomkostninger
 • Øvrige omkostninger.

Forfaldne afdrag og renter på det af A optagne lån i henhold til låne- og pantsætningsaftalen med E Development.

Det er væsentligt at bemærke, at det af produktions- og operatøraftalen endvidere fremgår, at i det omfang, der er overskud på kontoen efter, at de omtalte udgifter er betalt, skal et sådant overskud indsættes på en "reservekonto". Det er tanken, at denne "reservekonto" til enhver tid skal indeholde et beløb svarende til en halvårlig betaling af renter og afdrag på det af A optagne lån samt et beløb svarende til 6 måneders drift af olieproduktionspumperne.

Det vil sige, at A ikke nødvendigvis får udbetalt driftsoverskud, idet et sådant overskud i stedet indsættes på en "reservekonto" til dækning af kommende renter og afdrag på lånet og kommende driftsudgifter.

Det er videre væsentligt at bemærke, at det udtrykkeligt af produktions- og operatøraftalen fremgår, at alle forpligtelser og udgifter, som F Inc. måtte afholde i forbindelse med driften af olieproduktionspumperne i henhold til aftalen, skal anses for afholdt på veg­ne A forstået på den måde, at alle udgifterne påhviler ham personligt. F Inc. er således på ingen måde forpligtet til at afholde udgifter uden sikkerhed for, at udgiften vil blive refunderet af A.

Videre fremgår det af aftalen, at A personligt til fulde bærer risikoen for manglende indtægter ved olieproduktionspumperne forstået på den måde, at han er for­pligtet til personligt at betale de faste udgifter i forbindelse med driften af olieproduktions­pumperne, hvad enten han modtager driftsindtægter eller ej. Der er således knyttet en sæd­vanlig driftsrisiko ved A's investering i olieproduktionspumperne.

Produktions- og operatøraftalen indgås for en 5-årig periode og kan alene bringes til ophør førtidigt, såfremt enten begge parter giver skriftligt samtykke hertil, eller såfremt en af par­terne misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen.

Af aftalen fremgår det videre, at A i tilfælde af hans afståelse af olie­produktionspumperne er berettiget til at overdrage hans rettigheder og forpligtelser i hen­hold til aftalen uden, at samtykke fra F Inc. er påkrævet. En sådan overdragelse er betinget af, at A's kontraktspartner overtager forpligtelserne i hen­hold til aftalen, ligesom overdragelsen er betinget af, at A betaler alle forfaldne udgifter frem til datoen for overdragelsen.

Som omtalt ovenfor engagerer F Inc. en underleverandør — I Inc. — til at forestå driften og vedligeholdelsen af olieproduktionspumperne. For dette arbejde aftales det, at I Inc. skal modtage en fast sum på USD 1.595 pr. olieproduk­tionspumpe. For dette honorar er I Inc. forpligtet til at udføre en sædvanlig forebyggende vedligeholdelse af oliepumperne. Det fremgår videre, at i det omfang I Inc. udfører reparationer ved olieproduktionspumperne, som ikke er indbefattet i den sædvanlige vedligeholdelse, er F Inc. forpligtet til at betale I Inc. for sådanne ydelser efter regning.

Det fremgår af aftalen mellem F Inc. og I Inc., at den er gælden­de 5 år fra underskrivelsen, og at den alene kan ophæves, såfremt parterne enten skriftligt samtykker hertil, eller såfremt en af parterne misligholder dennes forpligtelser i henhold til aftalen.

Som anført ovenfor har F Inc. under forløbet ført en driftskonto på vegne af A. I den forbindelse har F Inc. på halvårlig basis udarbej­det en "Statement of Operations" — produktionsstatus. Disse opgørelser er løbende blevet fremsendt til A's revisor.

For så vidt angår forsikringsforholdene i sagen, skal det bemærkes, at det af produktions-og operatøraftalen 19 fremgår, at A, som ejer olieproduktions­pumperne, til hver en tid er forpligtet til for egen regning at sørge for at have behørig an­svarsforsikring. Det fremgår videre, at det er op til A at tegne andre forsikringer, som A må anse for værende nødvendig for at beskytte hans rettigheder i henhold til aftalen.

Det skal videre bemærkes, at det af vedligeholdelsesaftalen indgået mellem F Inc. og dennes underleverandør I Inc. fremgår, at sidstnævnte selskab til enhver tid er forpligtet til at opretholde tilstrækkelig ansvarsforsikring, som inkluderer F Inc. som medforsikret.

Baggrunden for, at F Inc. i aftalen således forlanger, at I Inc. skal være ansvarsforsikret hos samme selskab som F Inc. er, at man hermed imødegår latente regressøgsmål mellem to uafhængige forsikringsselskaber, når der i stedet er tale om samme selskab.

Af det i sagen foreliggende materiale fremgår det videre, at A er medforsikret på den af I Inc. tegnede ansvarsforsikring. Baggrunden for, at man valgte den forsikringskonstruktion var, at A og de øvrige investorer herved blev forsikret til en lavest mulig præmie, ligesom man også herved imødegik latente regressøgsmål mellem flere forskellige forsikringsselskaber.

Ved A's etablering af oliepumpevirksomhed tilbage i december 1995 var det tanken, at det løbende overskud ved virksomheden skulle benyttes til afdrag på den gæld der blev stiftet i forbindelse med oliepumpernes erhvervelse. Det var således tanken, at virksomhedens overskud skulle aflejre sig i, at der løbende var en stadig større friværdi i oliepumperne således, at virksomhedens overskud først skulle "hjemtages", når A på et givet tidspunkt måtte vælge at afstå oliepumperne.

I forbindelse med A's etablering af oliepumpevirksomhed blev der således udarbejdet et likviditetsbudget. Af dette fremgår, at man oprindeligt havde forudsat, at gælden i oliepumperne skulle være afviklet i 2007, hvorefter A kunne afstå oliepumperne og "hjemtage" salgsprovenuet som udtryk for de løbende års overskud. Konstruktionen svarer således til etablering af virksomhed i aktiesel­skabsform, hvor ejeren af aktieselskabet undlader at udlodde årets overskud men først reali­serer dette i forbindelse med afståelse af aktierne.

Som ovenfor anført, bevirkede efterfølgende omstændigheder, at A var nødsaget til at acceptere en vis reduktion af det beløb, som F Inc. skulle er­lægge pr. netto tønde oppumpet olie. Blandt andet som følge heraf har det økonomiske af­kast ved oliepumpevirksomheden været dårligere end oprindeligt budgetteret, hvorfor der ikke er sket den forudsatte afvikling af gælden hos E Development, hvor oliepumperne er finansieret.

Det kan oplyses, at flere af ejerne af olieproduktionspumperne, herunder A, for indeværende er inde i konkrete overvejelser omkring, hvorvidt det er økono­misk fordelagtigt at afstå olieproduktionspumperne på nuværende tidspunkt. Det fremgår, at V af B A/S er blevet anmodet om at undersøge prisniveauet, såfremt der for indeværende sker afståelse af oliepumperne.

Det kan i forbindelse hermed oplyses, at flere af investorerne for indeværende er i kontakt med amerikanske rådgivere med henblik på at få solgt olieproduktionspumperne til den højest mulige pris."

Advokaten har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende,

at der ikke er grundlag for at tilsidesætte den af klageren foretagne investering i skattemæssig henseende med henvisning til realitetsgrund sætningen,

 • da de i sagen omhandlede dispositioner alle er civilretligt gyldige og retskraftige i overensstemmelse med deres indhold,
 • da de i sagen omhandlede dispositioner er gennemført mellem uaf­hængige parter, hvorfor der ikke foreligger et interessefællesskab, ligesom dispositionerne er gennemført i overensstemmelse med gældende markedsvilkår,

at den af klageren drevne virksomhed ikke er omfattet af person­skattelovens § 4, stk. 1, nr. 13,

 • da der ikke er tale om indkomst fra udlejning af afskrivningsberettige­de driftsmidler og skibe.

atdet ikke har nogen betydning for den skatteretlige bedømmelse af de i sa­gen omhandlede dispositioner, hvorvidt disse er skattemæssigt motiverede,

Advokaten har på baggrund af foreliggende litteratur anført, at skattemyndighedernes adgang til at gøre brug af "realitetsgrundsætningen" er yderst begrænset og undergivet en ræk­ke betingelser, som alle skal være opfyldt for, at skattemyndighederne har adgang til at se bort fra skatteydernes i øvrigt gyldige civilretlige dispositioner ved den skattemæssige lig­ning.

Det antages såvel i teori som i praksis, at der må opstilles følgende betingelser for, at skat­temyndighederne kan korrigere en indgået aftale:

1. Skattemyndighederne skal godtgøre, at der foreligger et interessefællesskab, mellem aftaleparterne.

2. Skattemyndighederne skal godtgøre, at den indgåede aftales vilkår i væsent­ligt omfang afviger fra markedsbestemte vilkår.

3. Skattemyndighederne skal godtgøre, at de væsentligt afvigende vilkår i for­hold til forretningsmæssige vilkår er et produkt af interessefællesskabet mel­lem aftalens parter.

Praksis er således udtryk for, at vilkårene i civilretlige gyldige aftaler alene kan tilsidesæt­tes skattemæssigt, såfremt aftaleparterne er interesseforbundne, og de indgåede vilkår ikke svarer til markedsvilkårene for den pågældende aftale.

Advokaten har om interessefællesskab anført, at hverken de stedlige skattemyndigheder eller Landsskatteretten i nærværende sag har be­stridt, at de i sagen omhandlede aftaler alle er indgået mellem uafhængige parter. Advokaten har tilladt sig at gå ud fra, at Landsskatteretten er enig i, at der på ingen måde er grundlag for en tilsidesættelse af de i sagen omhandlede aftaler og transaktioner med en henvisning til, at der foreligger et interessefællesskab mellem de i sagen involverede aftalepartnere.

Advokaten har om markedsvilkår anført, at hverken de stedlige skattemyndigheder eller Landsskatteretten har bestridt, at samtlige de i sagen omhandlede dispositioner og vilkårene herfor er indgået i overensstemmelse med gældende markedsvilkår. Advokaten har tilladt sig at gå ud fra, at Landsskatteretten er enig i, at der i nærværende sag på ingen måde er grundlag for at tilsidesætte de i sagen omhandlede transaktioner og vilkårene herfor med en henvisning til, at disse ikke er indgået i overens­stemmelse med markedsvilkår.

Advokaten har sammenfattende anført, at på trods af, at såvel de stedlige skattemyndigheder som Landsskatteretten således hverken har påvist eller gjort gældende, at der i nærværende sag dels foreligger et interessefælles­skab mellem de i sagen involverede aftalepartnere i skattemæssig henseende, og dels at de i sagen omhandlede transaktioner og vilkårene herfor, afviger fra gældende markedsvilkår - har såvel de stedlige skattemyndigheder som Landsskatteretten desuagtet anfægtet, at der foreligger den fornødne realitet i klagerens investering i oliepumperne.

Skattemyndighedernes synspunkt om, at der ikke foreligger den fornødne realitet i klagerens investering i oliepumperne baserer sig overordnet på følgende forhold:

 • at der ikke er fremlagt de fornødne aftaler til illustration af de bagvedliggende ret­tigheder til olie m.v.
 • at der ikke er fremlagt de fornødne aftaler til dokumentation for forsikringsforhol­dene i sagen
 • at der ikke er fremlagt fornøden dokumentation for, at den af klageren foretagne kontante indbetaling af købesummen eroverført til sælger af olie­pumperne
 • at der ikke er fremlagt fornøden dokumentation til en klarlægning af låneforholdet
 • atder ikke er fremlagt fornøden dokumentation for aftalen mellem operatøren, F Inc. og dennes underleverandør I Inc.
 • at der ikke er fremlagt fornøden dokumentation for de involverede amerikanske selskabers eksistens
 • at der ikke er fremlagt fornøden dokumentation for pengestrømmene mellem de i sagen involverede aftalepartnere
 • at der ikke er fremlagt fornøden dokumentation for den regnskabsmæssige udvik­ling i sagen.

Advokaten har herudover anført:

"Rettigheder til olie, jord m.v.

Skattemyndighederne mener, at det i nærværende sag har betydning, at der ikke er fremlagt en aftale om leje af den jord, hvorpå oliepumperne befinder sig. En sådan aftale eksisterer imidlertid ikke. A har ikke lejet jord af nogen. Som anført i F Inc. skrivelse af den 20. august 1996 til B A/S, har ejerne af rettighe­derne til olien formentlig tillige ret til at lade oliepumperne placere på jordoverfladen. Den, der som A udfører olieoppumpningsarbejdet, placerer således oliepumpen på jorden uden at skulle betale leje herfor, omtrent som hvis der var tale om en skurvogn på en byggeplads eller lign. Dette understreger serviceydelsesaspektet.

Videre har skattemyndighederne gjort gældende, at der bør fremlægges aftaler om indvin­dings- og mineralrettigheder. Det er imidlertid ikke afgørende for denne sag, hvem der har ret til at indvinde olien. A's virksomhed består i, at han oppumper olie i hen­hold til aftalen med F Inc. Hvem olien tilhører, og om de pågældende har ret til at indvinde den, er reelt ligegyldigt for A, på samme måde som det er lige­gyldigt, hvem ejeren af olien sælger den til, når den er oppumpet, og hvem der raffinerer den og videresælger den, etc.

I nærværende sag forholder det sig således, at F Inc. formidler videresalget af den oppumpede olie til store internationale olieselskaber o. lign. Til illustration heraf kan der henvises ovenfor til afsnit 2.8, hvor der henvises til en skrivelse af den 8. december 1992 fra T Inc. til F Inc. Skrivel­sen indeholder en aftale mellem T Inc. og F Inc. om, at T Inc. forpligter sig til at købe den olie, som F Inc. forestår oppumpningen af under hensyntagen til nogle nærmere angivne betingel­ser.

For så vidt som det lægges til grund, at olien og oliepumperne eksisterer, at der foreligger en gyldig aftale mellem F Inc. og A, og at oppumpningen rent faktisk finder sted, er det derfor for bedømmelsen af, om der er realitet i A's investering, ligegyldigt, hvem der ejer olierettighederne.

Forsikringsforhold.

Såvel skattemyndighederne som Landsskatteretten har anmodet om oplysning om, hvorfor I Inc. har forsikret pumperne — herunder anmodet om dokumentation i form af forsikringspolice mellem I Inc. og et forsikringsselskab.

For så vidt angår en nærmere beskrivelse af baggrunden for de i sagen foreliggende forsik­ringsforhold, henvises der i det hele til det i afsnit 2.9 anførte. Som det fremgår af dette afsnit, er baggrunden for den valgte forsikringskonstruktion hovedsagligt et ønske om, at imødegå latente regressøgsmål mellem de involverede parters forsikringsselskaber. Dette har man imødekommet ved, at alle involverede parter er forsikret samme sted.

Det kan oplyses, at den valgte konstruktion normalt anvendes i USA, og at konstruktionen tillige ofte ses her i landet. Der er således intet bemærkelsesværdigt ved den valgte forsik­ringskonstruktion.

Som det fremgår af afsnit 2.9, er I Inc. forsikret ved forsikringsselskabet RR. Til illustration af den foreliggende forsikringspolice mellem hen­holdsvis I Inc. og dette forsikringsselskab kan der henvises til bilag.

Det er videre væsentligt at bemærke, E Development, som långiver overfor A ikke i låne- og pantsætningsaftalen har opstil­let krav om, at A som ejer af olieproduktionspumperne skal tegne en kaskoforsikring for disse.

Det har således været op til A selv at afgøre, hvorvidt han ville tegne en sådan kaskoforsikring for olieproduktionspumperne. Det kan oplyses, at A ikke har tegnet en sådan forsikring, hvorfor han personligt bærer risikoen for olie­produktionspumpernes hændelige undergang. Denne risiko understøtter klart realiteten i A's investering, idet han i tilfælde af olieproduktionspumpernes hæn­delige undergang selvsagt fortsat hæfter personligt overfor E Deve­lopment for det optagne lån.

Dokumentation for overførsel af den kontante indbetaling af købesummen til sælger.

Såvel skattemyndighederne som Landsskatteretten har udbedt sig dokumentation for, at den af A indbetalte kontante del af købesummen de facto er overført til sælgerne af olieproduktionspumperne, E Development.

Der skal i den forbindelse i det hele henvises til det under afsnit 2.1.3 anførte. Af dette af­snit fremgår det således, at A ved udstedelse af check stor DKK 308.000 den 29. december 1995 foretog en indbetaling af 13 % af investeringsbeløbet til B A/S.

B A/S overførte herefter det af A indbetalte beløb til E Development. Rent praktisk blev B A/S' overførsel til E Development af investorernes kontante indbetaling effektueret på den måde, at B A/S af 6 omgange i perioden fra den 1. juni 1995 til den 26. januar 1996 overførte den samlede kontante indbetaling fra investorerne til E Development.

For en god ordens skyld skal det bemærkes, at der ikke er noget bemærkelsesværdigt i, at B A/S ikke overførte det af A indbetalte beløb med det sam­me direkte til E Development. Den valgte fremgangsmåde med overførsel af investorernes samlede indbetalinger af flere omgange er helt sædvanlig i in­ternationale forretningsforhold.

Klarlægning af låneforholdet.

Såvel skattemyndighederne som Landsskatteretten har udbedt sig en nærmere redegørelse for det i sagen omhandlede låneforhold fra tidspunktet fra indgåelse af låneaftalen og frem til dato.

For en beskrivelse af låneforholdet i sagen skal der i første række henvises til det i afsnit 2.4 anførte.

I nærværende sag forholder det sig således, at den af A foretagne investering var baseret på, at driftsindtægterne fra olieproduktionspumperne kunne dække henholdsvis renter og afdrag på det optagne lån hos E Development. Som det fremgår af det likviditetsbudget, som er indeholdt i revisorredegørelsen af den 26. maj 1995, budgetterede man med, at A via driftsindtægterne fra olieproduktionspumperne kunne betale samtlige renter og afdrag på det optagne lån i perioden fra 1995 og frem til 2007.

Det er i den forbindelse væsentligt at bemærke, at der omvendt ikke var tvivl om, at A i kraft af sin personlige hæftelse for låneforholdet kunne komme i en situation, hvor driftsindtægterne fra olieproduktionspumperne ikke ville være tilstrækkelige til at betale hans renter og afdrag på det optagne lån. Med andre ord var der forbundet en helt sædvanlig erhvervsmæssig risiko ved den af A foretagne lånefi­nansierede investering i olieproduktionspumperne.

For en klarlægning af den reelle udvikling i låneforholdet kan der henvises til det i afsnit 2.7 anførte. I dette afsnit er omtalt de årlige produktionsopgørelser, som blev udarbejdet for hver enkelt investor. Af disse produktionsopgørelser fremgår det, hvor store de reelle driftsindtægter ved olieproduktionspumperne var, ligesom det fremgår, hvor stor en del heraf, der blev anvendt til betaling af henholdsvis renter og afdrag på det af A optagne lån.

Med særlig interesse for nærværende sag skal der henvises til de bilag, der indehol­der produktionsopgørelserne for henholdsvis 1999 og 2000. I forbindelse med disse opgørelser er der tillige udarbejdet en opgørelse, som blandt andet illustrerer:

 • Den årlige betaling af renter og afdrag på det optagne lån.
 • Gældens værdi primo.
 • Gældens værdi ultimo.

Det kan oplyses, at disse årlige produktionsopgørelser har dannet grundlag for de af revisor udarbejdede regnskaber for A's oliepumpevirksomhed. For så vidt angår disse regnskaber, kan der i det hele henvises til afsnit 2.13, som indeholder en over­sigt over regnskaberne fra 1995 til 2000. Disse regnskaber indeholder en udførlig beskri­velse af hele forløbet i låneforholdet.

Som det fremgår af det ovenfor anførte, hæfter A fortsat som debitor på det optagne lån hos E Development. Lånet er således på intet tidspunkt blevet indfriet — men derimod blevet forlænget 1 år af gangen i henhold til låne- og pantsætningsaftalen. Der kan i den forbindelse henvises til B A/S' årlige skrivelser på vegne af A til E Development.

Det er væsentligt at bemærke, at det i revisorredegørelsen opstillede likviditetsbudget, som omtalt ovenfor, ikke har vist sig at holdt stik. Dette understreger klart realite­ten i A's investering i olieproduktionspumperne henset til, at der på ingen måde er tale om et på forhånd fastlagt beløb i økonomisk henseende. A's evne til at betale renter og afdrag på det optagne lån har således under hele inve­steringsforløbet været helt afhængigt af de noget svingende produktionsindtægter fra olie­produktionspumperne.

Vedligeholdelsesaftalen.

Skattemyndighederne har ønsket kopi af vedligeholdelsesaftalen mellem I Inc. og F Inc. i udfyldt stand. Som det fremgår ovenfor i sagsfremstillingen, fremgår det udtrykkeligt af produktions- og operatøraftalen mellem A og F Inc., at sidstnævnte er berettiget til at lade en kvalificeret tredjemand udføre forpligtelserne i henhold til kontrakten — uden A's samtykke.

Det fremgår videre, at F Inc. de facto udnytter denne ret, og engagerer en underleverandør — I Inc. — til at stå for den daglige drift og vedligeholdelse af A's olieproduktionspumper. I forbindelse hermed indgår F Inc. en såkaldt "Maintenance Agreement" — vedligeholdelsesaftale med I Inc.

Det har for indeværende ikke umiddelbart været muligt at fremskaffe kopi af denne aftale i udfyldt stand. Det gøres imidlertid gældende, at denne aftale er uden betydning for be­dømmelsen af realiteten af A's investering. Hvis der ikke foreligger en aftale, er F Inc. forpligtet overfor A til selv at udføre vedligeholdelsen. Om F Inc. har udnyttet sin ret til at overlade disse opgaver til tredjemand eller ej, er ligegyldig for A's stilling civilretligt og for den skatteretlige bedømmelse af A's investering.

Som det fremgår af de i sagen omhandlede dokumenter, er der imidlertid ikke tvivl om, at F Inc. har indgået en aftale med I Inc. om, at sidstnævnte skal stå for den daglige drift og betjening af A's olieproduktionspumper. Der kan i den forbindelse blandt andet henvises til afsnit 2.7, hvor de i sagen foreliggende produktionsopgørelser for driften af olieproduktionspumperne omtales. Af disse opgørelser fremgår det, at en del af indtægterne ved olieproduktionspumperne anvendes til betaling for vedligeholdelse til I Inc.

Der kan for det andet henvises til afsnit 2.9, hvor de i sagen omhandlede forsikringsforhold er nærmere beskrevet. Af de dokumenter som omtales i afsnittet, fremgår det, at I Inc. i sin egenskab af underleverandør til F Inc. har tegnet en forsikring ved forsikringsselskabet RR Co., og at A er medfor­sikret på denne forsikringspolice.

Der kan for det tredje henvises til afsnit 2.11.3, hvor en skrivelse af den 20. august 1996 fra F Inc. til B A/S omtales. Af denne skrivelse fremgår det, at F Inc. på foranledning af B A/S redegør for, at I Inc. er underleveran­dør i F Inc. og, at I Inc. udfører det meste af den daglige drift af olieproduktionspumperne for flere projekter i X Valley. Skrivelsen er indeholdt i bilag til klagen til Landsskatteretten.

De amerikanske selskaber.

Landsskatteretten har udbedt sig dokumentation for de involverede amerikanske selskabers eksistens fra 1996 til dato.

Der kan i den forbindelse henvises til det ovenfor anførte i afsnit 2.11. I omtalte afsnit føl­ger en nærmere redegørelse for så vidt angår henholdsvis E Deve­lopment, F Inc., I Inc. og G.

Det gøres gældende, at der ikke på baggrund af de af skattemyndighederne indhentede op­lysninger fra M kan stilles spørgsmålstegn ved, om de i sagen omhandlede amerikanske selskaber eksisterer, og hvorvidt disse i overensstemmelse med amerikansk ret, kan indgå civilretlige gyldige og retskraftige aftaler.

Der skal særligt henvises til det bilag i klagen til Landsskatteretten, som udgør en "Legal Opinion" dateret den 23. juni 1995 udarbejdet af det amerikanske advokatfirma H. Af denne "Legal Opinion" fremgår det, at E Development er et gyldigt oprettet og eksisterende selskab i henhold til de gældende regler i staten Delaware.

Der kan videre henvises til skrivelse af den 20. august 1996 fra F Inc. til B A/S. Af skrivelsen fremgår det, at F Inc. er et helejet datterselskab af selskabet TT Corp.

Det skal endelig bemærkes, at det af de indhentede oplysninger fra M frem­går, at samtlige involverede amerikanske selskaber er lovligt oprettede og registrerede, og at det ikke af det omtalte materiale på nogen måde fremgår, at nogle af selskaberne skulle være afregistrerede eller lignende.

Pengestrømmene mellem aftalepartnerne.

Landsskatteretten har udbedt sig dokumentation for pengestrømmene mellem de i sagen involverede aftalepartnere.

Som det udførligt er omtalt ovenfor i sagsfremstillingen, forholder det sig i nærværende sag således, at F Inc. i henhold til produktions- og operatøraftalen var forpligtet til at betale A en nærmere angivet sum pr. netto tønde oppumpet olie. Det fremgår videre, at A ikke umiddelbart har fået udbetalt disse ind­tægter, idet F Inc. på vegne af A har forestået betalingen af henholdsvis el-, vedligeholdelses-, forsikringsudgifter samt renter og afdrag på det af A optagne lån.

For en nærmere redegørelse for disse transaktioner henvises der til afsnit 2.7, som indehol­der en nærmere beskrivelse af de årlige produktionsopgørelser, som er udarbejdet på bag­grund af driften af A's olieproduktionspumper. Af disse opgørelser fremgår det således, dels hvor store indtægterne ved olieproduktionspumperne har været, og dels hvad disse indtægter er anvendt til at betale.

Som det fremgår ovenfor i afsnit 2.1.3, fremlægges der ved nærværende indlæg udførlig dokumentation for pengestrømmene i forbindelse med samtlige investorers kontante indbe­talinger i forbindelse med investeringen i olieproduktionspumperne. Der foreligger således udførlig dokumentation for, dels at A har indbetalt de omtalte beløb til B A/S og dels, at B A/S har overført de indbetalte beløb fra investorerne videre til E Development.

For så vidt angår dokumentation for pengestrømmene mellem de involverede selskaber er der i forbindelse med klagen til Landsskatteretten fremlagt kopi af en check udstedt den 28. juni 1996 af F Inc. til E Development på USD 15.964.,45. Der er videre i forbindelse med klagen til Landsskatteretten frem­lagt kopi af et kontoudtog fra E Development pr. 30. juni 1996, der udviser et skyldigt beløb på USD 15.964,45, som betales ved check­en vedlagt som bilag.

Det er væsentligt at bemærke, at hverken A eller udbyderen af pro­jektet B A/S er i besiddelse af en udførlig dokumentation for pengestrømmene mel­lem de i sagen involverede amerikanske selskaber. Baggrunden herfor er nærmere den, at de involverede amerikanske selskaber af administrative årsager selvsagt ikke sender doku­mentation til de enkelte investorer hver gang, der er overført et beløb eller lignende mellem selskaberne. Derimod udarbejdes og fremsendes på årlig basis en produktionsopgørelse til de enkelte investorer, som udviser henholdsvis de indtægter og udgifter, som investorerne har haft i årets løb i forbindelse med deres olieproduktionsvirksomhed. Disse produktionsopgørelser ligger til grund for de af investorerne udarbejdede regnskaber.

Som det fremgår af det ovenfor anførte, har der alene været relativt få økonomiske over­førsler mellem på den ene side A og på den anden side E Development og F Inc. Baggrunden herfor er som anført i sagsfremstillingen, at hele konceptet er baseret på, at indtægterne ved oliepumpevirksom­heden anvendes til at finansiere de med driften forbundne udgifter samt afvikle den ved virksomhedens etablering optagne gæld til køb af oliepumperne. Det har således stedse været tanken, at de løbende driftsoverskud ved olieproduktionspumpevirksomheden skal udmønte sig i stadig større friværdi i oliepumperne, som A kan vælge at hjemtage på et givent tidspunkt.

Oprindeligt var det forudsat, at gælden etableret ved køb af oliepumperne, skulle være fuldt afviklet i 2007. Som ovenfor anført har tingene udviklet sig noget mere ugunstigt for A, hvorfor der ikke er sket de forudsatte afdrag på gæl­den. Det ændrer imidlertid ikke på, at der er tale om reelle økonomiske transaktioner mel­lem A og de involverede amerikanske selskaber. Konstruktionen synes i hovedsagen at svare til drift af virksomhed i selskabsform, hvor ejeren af selskabet undlader at udlodde årets overskud, men venter med at "hjemtage" dette, til selskabet enten likvideres eller sælges. I en sådan situation vil man selvsagt ikke drømme om at anfægte realiteten af ejerskabet til aktierne.

Regnskabsmæssig udvikling.

Landsskatteretten har udbedt sig en nærmere redegørelse for den regnskabsmæssige udvik­ling fra aftaleindgåelsestidspunktet og indtil dato, herunder oplysning om, hvorvidt eventu­elt overskud er kommet til udbetaling til A.

Til besvarelse heraf henvises der for det første til afsnit 2.13, som indeholder en nærmere redegørelse for A's regnskaber fra 1995 og frem til 2000, som frem­lægges i forbindelse med nærværende supplerende indlæg til Landsskatteretten.

Det kan for det andet oplyses, at A endnu ikke har fået udbetalt et eventuelt overskud i forbindelse med hans investering i olieproduktionspumperne. Som det fremgår af produktions- og operatøraftalens pkt. 5.1.6, er baggrunden herfor den helt natur­lige, at i de år, hvor A's olieproduktionsvirksomhed har givet over­skud, er overskuddet ikke kommet til udbetaling til A, men derimod blevet indsat på en såkaldt "reservekonto" til dækning af fremtidige driftsomkostninger ved olieproduktionspumperne samt fremtidige renter og afdrag på det af A optagne lån.

Med andre ord har A i de år, hvor olieproduktionspumperne har givet et fornuftigt overskud, valgt at lade dette overskud indestå på hans konto oprettet af F Inc., og på den måde oparbejde kapital til at modstå eventuelle fremtidige "dårlige" år.

Efterfølgende problemer med afregningsprisen fra F Inc.

Til illustration af, at der i høj grad er realitet i den af A foretagne investering i olieproduktionspumperne, og at hans investering var forbundet med en sæd­vanlig erhvervsmæssig risiko, henvises der til afsnit 2.15.

I afsnit 2.15 anføres det, at det som udgangspunkt af produktions- og operatøraftalen frem­går, at A oprindeligt var berettiget til en fast sum pr. netto tønde oppumpet olie. Denne sum var i henhold til aftalen fastsat til USD 12,60.

Det fremgår videre, at der i aftalen mellem F Inc. og A ikke var lagt op til, at denne faste sum skulle være genstand for forhandling mellem parter­ne i aftalens løbetid. Der var således alene lagt op til, at summen årligt skulle justeres i for­hold til forbrugerprisindekset for området Los Angeles — Long Beach — Riverside.

Det fremgår imidlertid af korrespondancen mellem henholdsvis F Inc. og B A/S, F Inc. og E Development i august 1998, at F Inc. på dette tidspunkt var kommet i økonomiske vanskeligheder som følge af, at F Inc.'s videresalgspris for olien i et stykke tid havde befundet sig under den pris, som F Inc. var forpligtet til at betale til ejerne af olieproduktionspumperne - herunder A.

Af korrespondancen fremgår det således, at F Inc. havde store vanskeligheder med at opfylde sine kontraktslige forpligtelser overfor blandt andet A under hensyntagen til, at selskabets videresalgspriser af råolien lå helt op til USD 5 under den pris, på USD 12,60 pr. netto tønde oppumpet olie, som man havde forpligtet sig til at betale blandt andet A.

Som det fremgår af afsnit 2.15, endte det beskrevne scenarium ud med, at investorerne, herunder A, mere eller mindre tvunget måtte affinde sig med, at de i en periode fra den 1. juli til den 31. december 1998 ikke ville være garanteret en fast sum på USD 12,60 pr. netto tønde oppumpet olie — men derimod alene ville blive afregnet af F Inc. i forhold til den pris, som F Inc. kunne opnå ved videresalg af olien. Med andre ord blev A's indtægter ved olieproduktionsvirksom­heden i højere grad konjunkturafhængig, og A måtte således i en pe­riode leve med risikoen for uforudsigelige store udsving i verdensmarkedspriserne på rå­olie.

Overvejelser vedrørende salg af oliepumperne.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at B A/S på vegne af investorerne i olieprodukti­onspumperne — herunder A — for indeværende har iværksat en række undersøgelser af, hvorvidt investorerne med fordel kan vælge at afstå olieproduktionspum­perne på nuværende tidspunkt.

Som det er anført ovenfor, har A på intet tidspunkt fået udbetalt et overskud ved olieproduktionsvirksomheden. De år, hvor olieproduktionspumperne har gi­vet overskud, har A valgt at lade pengene indestå i virksomheden, og dermed løbende oparbejdet en egenkapital i olieproduktionsvirksomheden.

Disse overvejelser og undersøgelser illustrerer sammenholdt med de ovenfor beskrevne problemer med afregningsprisen fra F Inc. med al tydelighed, at der i høj grad har været realitet i såvel civilretlig som skatteretlig henseende i A's in­vestering i olieproduktionspumperne."

Advokaten har om personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 13, anført, at der ikke er grundlag for at betegne klagerens virksomhed som udlejning.

Advokaten har tillige anført, at det såvel i teori som praksis er fast antaget, at det ikke har nogen betydning, hvorvidt givne dispositioner er foretaget af skattemæssige årsager. Skatteyderens subjektive hensigt med de økonomiske dispositioner er således uden betydning ved den skatteretlige kvalifikation af disse.

Det kan således konkluderes, at selvom skattearrangementer er skattemæssigt motiverede, er dette ikke tilstrækkeligt til at tilsidesætte sådanne arrangementer.

Advokaten har henvist til TfS 1988.404, TfS 1992.328, TfS 1996.694, TfS 1997.506, TfS 1999.45, TfS 1999.289 og TfS 2001.448/SKM 2001.189.LR.

Advokaten har sammenfattende anført, at det i første række kan konstateres, at der på ingen måde er grundlag for at tilsidesætte den af klageren foretagne investering i skattemæssig henseende med henvisning til realitetsgrundsætningen.

Det gøres således gældende, at det ved fremlæggelsen af en lang række dokumenter er godtgjort, at samtlige de i sagen omhandlede dispositioner er civilretlige gyldige og retskraftige i overensstemmelse med deres indhold.

Det gøres videre gældende, at samtlige de i sagen foreliggende dispositioner er gennemført mellem uafhængige parter, hvorfor der ikke foreligger et interessefællesskab — ligesom di­spositionerne er gennemført i overensstemmelse med gældende markedsvilkår.

Det gøres i anden række sammenfattende gældende, at den af klageren drevne virksomhed ikke er omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 13 under hensyn­tagen til, at der ikke i nærværende sag er tale om indkomst fra udlejning af afskrivningsbe­rettigede driftsmidler og skibe.

Det gøres endelig i tredje række sammenfattende gældende, at det ikke i nærværende sag har nogen betydning for den skatteretlige bedømmelse af de i sagen omhandlede dispositio­ner, hvorvidt disse er skattemæssigt motiverede.

Advokaten har som svar på en henvendelse fra Landsskatteretten anført:

"1. Har klageren betalt beløb til F Inc. til dækning af driftsomkostninger eller lignende?

Som det fremgår af den i sagen foreliggende Production and Operations Agreement — pro­duktions- og operatøraftale — som er omtalt udførligt i vort supplerende indlæg til Lands­skatteretten af den 2. november 2001 i afsnit 2.5, så indgik A og F Inc. en aftale om, at F Inc. skulle stå for den daglige drift af olie­produktionspumperne.

I den forbindelse aftaltes det, at F Inc. på vegne af A i første omgang skulle modtage indtægterne fra olieproduktionspumperne. Det fremgår vide­re, at F Inc. herefter er forpligtet til at oprette en konto på vegne af A, og at F Inc. på vegne af A skulle anvende indtægterne fra olieproduktionspumperne til betaling af henholdsvis:

 • El-udgifter,
 • Faste vedligeholdelsesomkostninger,
 • Ekstraordinære vedligeholdelsesomkostninger,
 • øvrige omkostninger og
 • Forfaldne afdrag og renter på det af A optagne lån i henhold til låne- og pantsætningsaftalen med E Development.

Det skal således bemærkes, at A ikke har foretaget nogen indbetalin­ger til F Inc. til dækning af driftsomkostningerne eller lignende ved olieproduk­tionspumperne — men at de udgifter der var forbundet med driften af olieproduktionspum­perne m.v. blev dækket direkte via indtægterne fra olieproduktionspumperne.

2. Customers Loan Portfolio udbedes for årene 1996 til dato.

Det kan oplyses, at oplysningerne forsøges fremskaffet via B A/S's samarbejdspartnere i USA.

3. Foreligger det oplyst, hvornår det omhandlede projekt påbegyndtes, det vil sige hvornår der første gang blev solgt en oliepumpe til en køber bosiddende i Danmark?

Vi har fra B A/S fået oplyst, at de første olieproduktionspumper i det i sagen omhandle­de projekt blev erhvervet i 1995, og at A var en af de første danske investorer, som erhvervede en olieproduktionspumpe i nærværende projekt. Vi skal i den forbindelse henlede Landsskatterettens opmærksomhed på bilag i sagen, hvoraf fremgår en oversigt over overførslerne af de kontante udbetalin­ger til sælgerne af olieproduktionspumperne E Development.

4.1 Hvem er sælger af olieproduktionspumperne?

Af bilag fremgår, at sælger er EE Corporation, Californien, mens det blandt andet af Purchase Agreement fremgår, at sælger er E Development, Delaware.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at vi fra B A/S har fået oplyst, at der er tale om en skrivefejl, og at sælgeren af olieproduktionspumperne i alle tilfælde er E Development, som er indregistreret i Delaware, USA. Vi skal i den forbindelse henlede Landsskatterettens opmærksomhed på bilag i det supplerende indlæg til Landsskatteretten, hvor det af alle dokumen­terne fremgår - på nær det bilag, der som anført indeholder en skrivefejl - at sælger af olie­produktionspumperne er E Development, som er indre­gistreret i Delaware, USA.

4.2 Hvorfor har UU ifølge B A/S' skrivelse af 1. juni 1995 fuldmagt til at modtage halvdelen af den kontante udbetaling for 5 oliepumper?

Som anført fremgår det af bilag, at B A/S over flere omgange overførte den kontante udbetaling for olieproduktionspumperne til E Development. Vi har fra B A/S fået oplyst, at UU på intet tidspunkt har været involveret i selve de indgåede handler i forbindelse med investorernes investering i olieproduktionspumper - men at UU alene har været involveret i forbindelse med modtagelse og videresendelse af de kontante udbeta­linger for olieproduktionspumperne via fuldmagt. B A/S har således oplyst, at UU alene var involveret i forbindelse med den første overførsel, og at han efterføl­gende intet havde/har med nærværende projekt at gøre.

For en god ordens skyld skal det bemærkes, at UU ikke alene havde fuldmagt til at modtage halvdelen af den kontante udbetaling for 5 oliepumper - men at han i hen­hold til den af V underskrevne fuldmagt, havde fuldmagt til at modtage og videresende hele det omhandlede beløb til sælger. Så­fremt Landsskatteretten er uenig i denne forståelse af de i sagen foreliggende dokumenter, skal vi venligst anmode Landsskatteretten om at tilkendegive dette.

4.3 Har UU modtaget beløb udover det i skrivelsen nævnte beløb på i alt 49.250 USD?

Som anført ovenfor, havde UU alene fuldmagt til at modtage beløbet i forbin­delse med den første overførsel af de kontante udbetalinger til E Development.

Som det fremgår etablerede man efter den første overførsel en model, hvorefter B A/S indbetalte de kontante udbeta­linger til en såkaldt Escrow Account via VV Inc. Det kan oplyses, at denne model er helt sædvanlig efter amerikanske forhold, og at indbetaling til den omtalte Escrow Account helt kan sidestilles med, at B A/S deponerede beløbet hos en uafhængig tredjemand, hvorefter beløbet først blev frigivet mod udlevering af de underskrevne købsaftaler (Purchase Agreement).

5. Oplysning om, til hvilket formål advokat N oprettede en konto i SS bank. Kontoudtog udbedes.

Vi har fra B A/S fået oplyst, at formålet med advokat N's oprettelse af den anførte konto var, at B A/S ultimo 1996 ikke længere ønskede at anvende den ovenfor beskrevne model med en deponering af beløbet på en såkaldt Escrow Account —men at B A/S på daværende tidspunkt i stedet ønskede at deponere beløbet hos de­res daværende danske advokatforbindelse. Formålet med kontooprettelsen var således, at man ønskede at deponere de kontante udbetalinger for olieproduktionspumperne, og at disse beløb først skulle frigives mod udlevering af de underskrevne købsaftaler (Purchase Agreements). Det vil sige formålet med kontooprettelsen var identisk med formålet bag den ovenfor omtalte oprettelse af Escrow Accounts i USA.

Det kan oplyses, at vi fra B A/S har fået oplyst, at man vil forsøge at fremskaffe de fore­spurgte kontoudtog, i hvilken forbindelse det dog skal bemærkes, at dette formentlig vil blive vanskeligt under hensyntagen til, at advokat N efterfølgende er gået konkurs.

6. Har VV Inc. fuldmagt til at modtage beløb fra B A/S?

Dette spørgsmål kan besvares bekræftende, og der henvises i det hele til vores besvarelse af spørgsmålet 4.3.

7. De bedes indsende en udfyldt Maintenance Agreement med F Inc. som part.

Vi har af B A/S fået oplyst, at man vil forsøge at fremskaffe omtalte aftale via samar­bejdspartnerne i USA.

8. Aftale mellem I Inc. og F Inc. udbedes.

Det kan oplyses, at vi ligeledes fra B A/S har fået oplyst, at man vil forsøge at fremskaf­fe omtalte aftale via samarbejdspartnerne i USA.

9. Kontoudtog fra klagerens reservekonto til dækning af fremtidige driftsomkostninger ved oliepumperne.

Det kan oplyses, at B A/S allerede i november 2001 har rettet henvendelse til E Development i Delaware, USA, med henblik på at fremskaf­fe alt tilgængeligt dokumentation for udviklingen af det i sagen omhandlede låneforhold. Vi vedlægger i den forbindelse kopi af skrivelse dateret den 29. november 2001 fra B A/S til E Development.

Det kan oplyses, at vi for indeværende ikke har modtaget nogen besvarelse af omtalte skri­velse, men at vi på ny vil forsøge at fremskaffe denne via B A/S's samarbejdspartner i USA.

10. Er B A/S stadig administrator i forhold til klageren?

B A/S har overfor undertegnede oplyst, at man ikke har opkrævet noget gebyr fra de enkelte investorer siden opstarten af nærværende skattesag i 1997.

Under henvisning til den foreliggende administrationsaftales pkt. 4, kan det oplyses, at B A/S overfor undertegnede har oplyst, at B A/S hverken har overdraget rettighederne eller forpligtelserne i henhold til den foreliggende administrati­onsaftale til tredjemand.

11. Told- og Skattestyrelsens indhentede oplysninger via M.

Det skal bemærkes, at det klart bestrides, at de indhentede oplysninger fra M lægges til grund i sagen under hensyntagen til, at der er tale om oplysninger fra et uau­toriseret kommercielt foretagende. Oplysninger vedrørende selskaberne bør naturligvis indhentes via den amerikanske pendant til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Det kan oplyses, at vi via B A/S's samarbejdspartner i USA for indeværende forsøger at fremskaffe disse yderligere oplysninger vedrørende de anførte selskaber."

Landsskatteretten finder, at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, at klageren har erhvervet en reel ejendomsret til de omhandlede oliepumper. Retten har lagt vægt på, at oliepumperne udgør en integreret del af et olieudvindingsprojekt, hvorfor oliepumperne skal vurderes i sammenhæng med den øvrige del af projektet. Retten har imidlertid ikke fået forelagt materiale, der gør en sådan vurdering mulig. Uanset det meget omfattende dokumentationsmateriale er der bl.a.

 • ikke fremlagt en udfyldt Maintenance Agreement med F Inc. som part,
 • ikke fremlagt dokumentation for aftalen indgået mellem F Inc. og I Inc.,
 • pengestrømmene, bortset fra klagerens egenbetaling for at deltage i arrangementet, er gået uden om klageren,
 • ikke fremlagt dokumentation i form af kontoudtog fra klagerens reservekonto til dækning af fremtidige driftsomkostninger,
 • ikke i tilstrækkeligt omfang i form af kontoudtog eller lignende redegjort for pengestrømmene vedrørende klagerens egenbetaling, idet der her henses til de uigennemsigtige fuldmagtsforhold, der foreligger i sagen.

Der er endvidere lagt vægt på, at M ikke har kunnet kontakte E Development, Delaware, F Inc., SS og I Inc. sammenholdt med, at advokaten ikke har fremlagt yderligere oplysninger om de angivne selskaber.

Retten finder efter en samlet bedømmelse, at der ikke er realitet i arrangementet, og at klagerens formål med deltagelse i arrangementet har været at opnå skattebesparelse i form af renteudgifter og underskud, for hvilken deltagelse han har betalt et kontant beløb på 307.604 kr. Retten finder herefter, at arrangementet ikke skal tillægges skattemæssig virkning for klagerens indkomst- og formueopgørelse.