Udskrift af Østre Landsrets retsbog
20. maj 2003
14. afd. nr. B-2697-02

Den 20. maj 2003 holdt Østre Landsret offentligt retsmøde i retsbygningen, Bredgade 59, København.

Som dommere fungerede landsdommerne B.O. Jespersen, Benedikte tegldal og Anders Sejer Pedersen (kst.), førstnævnte som rettens formand.

Som protokolfører fungerede sektionsleder Jannie Mogenstrup.

Der foretoges

14. afd. nr. B-2697-02

Ulla Jensen

(advokat Michael Amstrup)

mod

Skatteministeriet

(Kammeradvokaten v/advokat H.C. Vinten)

Ingen var tilsagt eller mødt.

Der fremlagdes stævning med bilag 1-33, svarskrift samt replik med bilag 34-49.

Der fremlagdes endvidere skrivelse af 24. april 2003 fra Kammeradvokaten v/advokat H.C. Vinten, hvoraf det fremgår, at sagsøgte, Skatteministeriet, tager bekræftende til genmæle overfor sagsøgerens principale påstand samt skrivelser af 28. april og 5. maj 2003 fra advokat Michael Amstrup, og af 29. april 2003 fra Kammeradvokaten vedrørende fastsættelse af sagsomkostninger, hvorefter parterne overlade sagsomkostningsspørgsmålet til rettens afgørelse.

Retten bestemte, at sagsøgte, Skatteministeriet, i sagsomkostninger til sagsøgeren, Ulla Jensen, inden 14 dag skal betale 30.000 kr.

Sagen hævet.

Retten hævet.