Dato for udgivelse
04 jun 2003 10:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17. december 2002
SKM-nummer
SKM2003.250.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, S-2823-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Spilleautomatdrift, tilladelse, synsgodkendelse, opkobling, kontrolcomputer
Resumé

T var tiltalt for at have overtrådt spilleautomatlovens § 40, jf § 6, stk. 1, § 17, stk. 1, § 18, stk, 1 og § 20, stk. 2 og endvidere § 26, jf. § 3, stk. 1 og § 16, stk. 1 i den tilhørende bekendtgørelse ved i to forskellige perioder at have drevet virksomhed med gevinstgivende spilleautomater uden at have opnået tilladelse hertil fra Spillemyndigheden, uden at de pågældende spilleautomater var synet og godkendt af et akkrediteret institut, uden at der var godkendt en bestyrer af spillehallen og uden at spilleautomaterne var opkoblet til det centrale overvågningssystem hos Spillemyndigheden. Tiltalte var bestyrelsesformand for en spilleforening, som havde eksisteret siden 1980, og overskuddet af foreningens virksomhed skulle gå til velgørende formål. Spilleautomaterne var blevet indkøbt i år 2000, kort forinden vedtagelse af spilleautomatloven, som trådte i kraft 1. januar 2001. Efter vedtagelsen af spilleautomatloven var tiltalte oprindelig indstillet på at ophøre med spillevirksomheden, men ønskede dog en retsafgørelse af spørgsmålet om spilleautomatlovens forenelighed med grundloven, nærmere bestemt § 73 om ekspropriation og tillige § 78 om foreningsfrihed. På den baggrund fortsatte tiltalte spillevirksomheden. Byretten idømte tiltale en bøde på 25.000 kr. efter spilleautomatloven. Landsretten stadfæstede byrettens dom med bemærkning om, at spilleautomatloven hverken kunne anses for et ekspropriativt indgreb over for tiltalte eller foreningen eller for et indgreb i foreningsfriheden. Endelig fandt landsretten heller ikke grundlag for at nedsætte bøden, idet denne var beregnet efter generelle retningslinier udarbejdet med henblik på at fastlægge et ensartet bødeniveau for overtrædelse af spilleautomatloven. -Tiltalte anmodede efterfølgende Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret, men anmodningen blev afvist med henvisning til, at sagen ikke var af principiel karakter og at der i øvrigt ikke var særlige grunde, som talte for tilladelse af en sådan anke.

Reference(r)

Spilleautomatloven § 40, jf. § 6 m. fl.
Bekendtgørelse nr. 1084 af 8.12.2000 om gevinstgivende spilleautomater § 26, jf. § 3, stk. 1 og § 16, stk. 1
Retsplejelovens § 966, stk. 1

Vestre landsrets dom af 17. december 2002, 9. afdeling, S2823-02

Anklagemyndigheden

mod

T
Advokat Jørn Foersom

Afsagt af landsdommerne

Chr. Bache, Würtzen og Tina van Steen (kst.)

----------

Kolding byrets dom af 17. september 2002 , SS 321/2002

Anklageskrift er modtaget den 30. maj 2002 og tillægsanklageskrift modtaget den 31. juli 2002.

T er tiltalt for overtrædelse af

1,

lov nr. 462 af 31. maj 2000 om gevinstgivende spilleautomater § 40, stk. 1, nr. 1, jfr. §§ 6, stk. 1, jfr. 5, stk. 1, 17, stk. 1,18, stk. 2 og 20, stk. 2, samt bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 om gevinstgivende automater § 26, stk.1, jfr. §§ 3, stk.1 og 16, stk.1,

ved i tiden fra den 1. januar 2002 til senest den 28. maj 2002 som formand og ansvarlig, daglig leder i spillehallen, foreningen ...., at have

a.

opstillet og drevet virksomhed med ikke under 18 gevinstgivende spilleautomater uden tilladelse fra spillemyndigheden,

b.

undladt inden opstillingen af de gevinstgivende spilleautomater at foranledige godkendelse af et af spillemyndigheden akkrediteret institut, med en erklæring fra et sådant institut med en gyldighed i indtil 3 år,

c.

undladt at lade spillemyndigheden godkende en bestyrer,

d.

opstillet og drevet virksomhed med ikke gevinstgivende spilleautomat i form af mindst en morskabsautomat, samt,

e.

undladt at have tilsluttet de gevinstgivende automater til spillemyndighedens centrale overvågningssystem.

2.

lov nr. 462 af 31. maj 2000 om gevinstgivende spilleautomater § 40, stk. 1, nr.1, jfr. §§ 6, stk.1, jfr. 5, stk. 1, 17, stk.1,18, stk. 2 og 20, stk. 2, samt bekendtgørelse nr.1084 af 8. december 2000 om gevinstgivende automater § 26, stk.1, jfr. §§ 3, stk.1 og 16, stk.1,

ved i tiden fra den 19. juli 2002 til senest den 30. juli 2002 som formand og ansvarlig, daglig leder i spillehallen, foreningen ....., at have

a.

opstillet og drevet virksomhed med ikke under 14 gevinstgivende spilleautomater uden tilladelse fra spillemyndigheden,

b.

undladt inden opstillingen af de gevinstgivende spilleautomater at foranledige godkendelse af et af spillernyndighedernes akkrediteret institut, med en erklæring fra et sådant institut med en gyldighed i indtil 3 år,

c.

undladt at have ladet spillemyndigheden godkende en bestyrer,

d

opstillet og drevet virksomhed med ikke gevinstgivende spilleautomat i form af mindst en morskabsautomat, samt

e.

undladt at have tilsluttet de gevinstgivende automater til spillemyndighedens centrale overvågningssystem.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af MS, Told og Skattestyrelsen, Vejle.

Forklaringerne er anført i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har forklaret, at foreningens bestyrelse blev opløst med udgangen af december 2001 og at han herefter personligt har fortsat foreningens virksomhed, selv om han vidste, at han derved overtrådte de bestemmelser, der er nævnt i anklageskriftet. Det findes derfor bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen. Det forhold at foreningens spilleautomater efter tiltaltes forklaring ikke teknisk kan omstilles, så de kan godkendes af spillemyndigheden, findes ikke at kunne føre til et andet resultat.

Straffen findes passende at kunne fastansattes til en bøde på 25.000 kr., jf. de bestemmelser, der er nævnt ovenfor. Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T skal straffes med en bøde på 25.000 kr.

Forvandlingsstraften er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre landsrets dom af 17. december 2002, 9. afdeling, S2823-02

Retten i Kolding, 2. afdeling, har den 17. september 2002 afsagt dom i 1. instans (SS 321/2002) .

Tiltalte har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har efter sin endelige påstand påstået stadfæstelse

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret, at foreningen har eksisteret siden 1980. Overskud ved medlemmernes spil skal gå til velgørende formål efter ansøgning. Han er bestyrelsesformand. Engang i løbet af 2001 fratrådte 2 bestyrelsesmedlemmer, og den 31. december 2001 afgik de 2 sidste af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Maskinerne blev købt den 1. maj 2000, men kort efter kom den nye lov, som skulle træde i kraft den 1. januar 2001. Ikrafttrædelsen blev dog udsat et år. Han blev vejledt om loven af Told og Skat i juni 2001. Han sagde da til MS fra ToldSkat, at han kendte loven, og at han ville lukke med udgangen af året. Kun medlemmer kunne spille. Gevinsterne var på op til 2-3.000 kr. ad gangen. De udbetaltes ved hjælp af poletter, som kan veksles til penge. Morskabsautomaten var gratis for medlemmer. Maskinerne kan ikke bygges om til den nye ordning, hvorefter indsatsen højst må være 50 øre og gevinsten højst 300 kr. Egnede nye maskiner vil koste 34.000 kr. + morns pr. maskine. Han standsede ikke med udgangen af 2001, da han mente, at lovændringen var grundlovsstridig. Den 11. eller 12. december 2001 opdagede han, at Tipstjenesten anvendte maskiner, som ved deres konstruktion i praksis kunne give højere gevinst end 300 kr. Han holdt herefter spillehallen åben, men meldte sig selv i januar 2002, idet han ønskede en retsafgørelse om spørgsmålet. Endvidere anmeldte han Tipstjenesten til myndighederne, men der skete ikke noget i den anledning. Han har ikke ansøgt om en tilladelse til sin virksornhed eller om godkendelse af maskinerne efter den nye lovgivning, da maskinerne ikke kan laves om, så at kravene opfyldes. Maskinerne er derfor ikke længere noget værd. Han har heller ikke søgt dispensation. Han flyttede fra lejemålet i .... til .... i forbindelse med den opståede usikkerhed, og han fik ved flytningen en lavere leje og et kortere opsigelsesvarsel.

Procedure

Tiltalte har til støtte for sin frifindelsespåstand anført, at loven om gevinstgivende spilleautomater er i strid med grundlovens § 78, idet loven har den virkning, at foreningen må ophøre. Tiltalte har endvidere gjort gældende, at loven er udtryk for ekspropriation, da maskinerne ikke længere kan bruges, og da loven bl.a. gennem Tipstjenesten favoriserer det offentlige. Loven er derfor i strid med grundlovens § 73.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ved loven om gevinstgivende spilleautomater indførtes en række restriktioner for drift af gevinstgivende spilleautomater, men ikke noget absolut forbud, og loven har generel virkning for bl.a. foreninger, der driver sådan aktivitet. Lovens formål omfatter efter forarbejderne bl.a. en begrænsning af det ulovlige spilleautomatmarked, herunder ved bedre kontrol. Det er ved lovens udarbejdelse forudset, at loven kan medføre en væsentlig omkostnings- og udgiftsstigning for bl.a. spillehaller og foreninger, herunder som følge af tekniske krav til udstyr m.v. og statslige afgifter.

De oplysninger, som er givet af tiltalte, om lovens økonomiske betydning for en fortsat drift af gevinstgivende spilleautomater i foreningen, kan ikke føre til at anse loven for et ekspropriativt indgreb over for tiltalte eller foreningen. Loven kan efter sin karakter af generel regulering af virksomhed med gevinstgivende spilleautomater heller ikke anses for et indgreb i foreningsfriheden. Loven finder herefter ikke at være i strid med grundlovens §§ 73 og 78. Landsretten tiltræder derfor og efter tiltaltes erkendelse med hensyn til de faktiske forhold, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Der finder ikke grundlag for at nedsætte den fastsatte bøde, som er beregnet efter generelle retningslinier, der tager sigte på at fastlægge et ensartet bødeniveau for overtrædelse af loven. Der er endvidere lagt vægt på den økonomiske interesse, der er forbundet med de pågældende lovovertrædelser.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i  k e n d e s   f o r  r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.