Dato for udgivelse
28 maj 2003 12:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31. marts 2003
SKM-nummer
SKM2003.224.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1820-2249
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Selskab, begrænse, underskudsfremførsel, gældskonvertering
Resumé
Konvertering af gæld til aktiekapital til overkurs medførte ikke begrænsning af et ejendomsaktieselskabs adgang til underskudsfremførsel efter ligningslovens § 15, stk. 2. Der var tale om en samlet ordning, hvor kreditor ikke havde fradragsret efter den dagældende kursgevinstlovs § 6 B.
Reference(r)

Kursgevinstloven § 6 B
Ligningsloven § 15, stk. 1

Ejendomsselskabet A A/S (selskabet) klager for indkomstårene 1998 og 1999 over, at de stedlige skattemyndigheder har tilbageført skattemæssigt underskud, da det er anset for bortfaldet ved gældskonvertering.

Det fremgår af sagen, at selskabet ejer en udlejningsejendom beliggende i X.

Selskabet, der blev stiftet den 26. august 1993 af B Bank A/S, blev, ifølge en overdragelsesaftale dateret 20. september 1996, købt af Ejendomsselskabet C A/S. I 1997 blev selskabet videresolgt til D Limited, et selskab beliggende på Isle of Man. Efter det oplyste skete overdragelsen for samme beløb som ved købet fra B Bank A/S. En overdragelsesaftale er dog ikke fremlagt.

Kapitalen i såvel Ejendomsselskabet C A/S som i D Limited ejes af E, der endvidere er bestyrelsesformand i de tre omhandlede selskaber. Direktør i selskaberne er E’s moder.

Af overdragelsesaftalen mellem B Bank og Ejendomsselskabet C A/S fremgår bl.a. følgende:

Ӥ 1

Overdragelsens genstand:

1.1 Aktierne i selskabet nom. kr. 610.000,00, skriver sekshundredeogtitusinde kroner, med tilhørende stemmeret. (...)

§ 2

Overtagelsesdag:

2.1. Overtagelsesdagen er aftalt til den 1. juli 1996. (...)

§ 3

Købesum:

3.1 Købesummen er aftalt til kr. 610.000,-, skriver sekshundredeogtitusinde kroner, baseret på en egenkapital pr. 1. juli 1996 på kr. 610.000,-. (...)

§ 4

Selskabets egenkapital:

4.1 Sælger rekonstruerer for egen regning selskabet, således at selskabets aktiekapital pr. 1. juli 1996 udgør kr. 610.000,- baseret på en bogført værdi på ejendommen, matr.nr. …., beliggende i X, på kr. 10,5 mill., skriver timillionerfemhundredetusinde kroner.

4.2 Såfremt købesummen i henhold til slutseddel af 20. september 1996 mellem Ejendomsselskabet A A/S og Ejendomsselskabet C A/S på 10,5 mill. ændres som følge af den i slutsedlens § 9 nævnte reguleringsklausul, reguleres ejendommens bogførte værdi i balance af 1. juli 1996 tilsvarende. (...)

4.5 Sælger garanterer, at egenkapitalen pr. 1. juli 1996 udgør 610.000,- (...)

§ 10

Finansiering af selskabets gæld:

10.1 Senest en måned efter at køber har fået udleveret i behørigt tiltransporteret stand aktier nom. kr. 610.000,-, jfr. § 3.2., foranlediger køber, at det i slutseddel af …. § 9, pkt. 3, nævnte beløb på 500.000,- med renter 2½ % p.a. fra 1. juli 1996, til betaling sker, bliver frigivet til selskabet af sælgeren.

10.2 Det i slutsedlen § 9 nævnte lån på kr. 3.351.690,57 forrentes med 2½ % p.a. fra den 1. juli 1996. Køber indbetaler kontant ved udbudsfristens udløb og i øvrigt som anført i 10.1. kr. 1.351.862,79. Der udstedes bankgaranti for kr. 1.601.827,78, som forrentes med 2½ % p.a. (...)

§ 11

Betingelser for aftalen:

11.1 Nærværende aftale er af køber betinget af følgende:

At selskabets egenkapital inden den 1. november 1996 er rekonstrueret, således at egenkapitalen pr. 1. juli 1996 udgør kr. 610.000,-.

(...)

§ 13

Bilag, der indgår som en integreret del af overdragelsesaftalen:

13.1 Opgørelse over selskabets skattemæssige underskud pr. 1. juli 1996

13.2 Slutseddel af 20. september 1996 vedrørende matriklen.”

De i § 13 nævnte bilag er ikke fremlagt.

Selskabet var indtil udgangen af 1995 sambeskattet med B Bank A/S.

Det fremgår af en telefax, dateret 17. januar 2003, fra B Bank A/S til selskabets repræsentant, at bankens aktier i selskabet blev anset for at være anlægsaktier.

Der er ikke fremlagt regnskaber m.v. for selskabet pr. 31. december 1995, ligesom der ikke er fremlagt regnskaber vedrørende selskabets værdier m.v. på tidspunktet for overdragelsen til Ejendomsselskabet C A/S.

Ifølge en af selskabets revisor til den stedlige skattemyndighed udleveret opgørelse havde B Bank A/S pr. den 30. juni 1996 imidlertid et tilgodehavende i selskabet på 5.937.590 kr., hvilket beløb reduceres med et kapitalindskud på 3.247.363 kr., således at saldoen udgør ÷2.685.810 kr. Pr. 31. december 1996 er saldoen opgjort til 2.898.939 kr. Ifølge skattemyndigheden udgjorde bankens tilgodehavende i selskabet pr. 30. juli 1996 ca. 90 % af selskabets samlede usikrede gæld.

Af selskabets årsregnskab for 1996 fremgår bl.a., at årets resultat er opgjort til ÷2.060.735 kr., hvilket beløb overføres til næste regnskabsår. Endvidere fremgår, at selskabets ejendom i balancen er optaget til 12.054.841 kr., hvilket beløb fremkommer som anskaffelsessummen pr. 1. januar (ca. 13 mio. kr.) plus tilgang (ca. 1,5 mio. kr.) med fradrag af af- og nedskrivninger (ca. 2,5 mio. kr.). Selskabets gæld er opgjort til 10.053.265 kr., hvilket beløb hovedsagelig består af prioritetsgæld (ca. 6,5 mio. kr.) og bankgæld (ca. 2,9 mio. kr.).

Om egenkapitalen er oplyst følgende:

 

Aktiekapital

Overkursfond

Overført resultat

I alt

Saldo pr. 1. januar 1996

600.000

500.000

÷     49.163

1.050.837

Kapitaludvidelse

10.000

3.237.363

0

3.247.363

Overført årets resultat

           0

              0

÷2.060.735

÷2.060.735

 

610.000

3.737.363

÷2.109.898

2.237.465

Alle beløb i DKK.

Selskabet ses ikke at have indtægtsført en kursgevinst på 3.247.363 kr. ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst for 1996. Denne er opgjort til ÷420.053 kr. Endvidere fremgår det, at selskabet har et underskud til fremførsel vedrørende regnskabsåret 1994 på 867.120 kr. Det samlede underskud til fremførsel er herefter opgjort til 1.287.173 kr. Den kontantomregnede anskaffelsessum vedrørende den i sagen omhandlede ejendom pr. 1. september 1996 er oplyst til 12.375.635 kr. (inkl. grundværdi ca. 3,4 mio. kr.). Efter tillæg af de i 1996 afholdte forbedringsudgifter er ejendommens værdi (ekskl. grundværdi) opgjort til 10.051.863 kr.

Ved udarbejdelsen af sin selvangivelse for 1997 har selskabet benyttet 153.681 kr. af ovennævnte underskud på 1.287.173 kr. I 1998 har selskabet benyttet 411.585 kr. og i 1999 har selskabet benyttet 234.633 kr. Det resterende fremførselsberettigede underskud er herefter opgjort til 487.274 kr.

Den stedlige skattemyndighed har tilbageført selskabets selvangivne skattemæssige underskud for indkomstårene 1998 og 1999, henholdsvis 411.585 kr. og 234.633 kr., idet selskabets underskud er anset for bortfaldet i forbindelse med gældskonverteringen i 1996. Skattemyndigheden har med samme begrundelse endvidere anset selskabets resterende skattemæssige underskud – selvangivet med 487.274 kr. – for at udgøre 0 kr. Skattemyndigheden har ikke reguleret indkomståret 1997, da dette år er anset for forældet, jf. skattestyrelsesloven § 34.

Ved sin afgørelse er bl.a. henset til, at B Bank ifølge aktieoverdragelsesdokumentet tilpligtes at gennemføre en rekonstruktion af selskabet, således at dets aktiekapital er intakt (kurs pari) på overdragelsestidspunktet. Det fremgår imidlertid ikke af selskabets årsregnskab, at der er foretaget en rekonstruktion. Det fremgår alene, at der er foretaget en kapitaludvidelse til overkurs.

Af sagens sammenhæng, herunder overdragelsesaftalen, fremgår, at B Bank A/S’ tilgodehavende i selskabet på tidspunktet for gældskonverteringen var nødlidende. Det fremgår også at banken og køber, Ejendomsselskabet C A/S, var enige om, at selskabets eneste væsentlige aktiv, ejendommen i X, repræsenterede en værdi af 10,5 mio. kr. Ejendomsselskabet C A/S køber således selskabet og den af selskabet ejede ejendom på sådanne vilkår, at selskabet medtager gæld svarende til ejendommens værdi, og at der derudover betales 610.000 kr. for aktiekapitalen, hvilket efter rekonstruktionen svarer til selskabets nominelle egenkapital. I det officielle regnskab pr. 31. december 1996 er egenkapitalen imidlertid opgjort til 2.237.465 kr., hvilket skyldes at overkursfonden henstår uden nedskrivning. Ejendommen er endvidere optaget til en værdi af over 12 mio. kr. til trods for at ejendommen kort før status er overdraget for 10,5 mio. kr.

B Bank A/S må anses for hovedkreditor i selskabet, da ca. 90 % af selskabets usikrede gæld før gældskonverteringen er til banken. Ved gældskonverteringen nedskrives selskabets samlede gæld til banken med 3.247.363 kr., hvilket svarer til ca. 53 %. Gældskonverteringen må derfor anses for en samlet ordning med en hovedkreditor, og da gælden ikke er nedskrevet til en lavere værdi end fordringens værdi, er gældseftergivelsen skattefri, jf. den dagældende kursgevinstlovs § 6 A.

Det er skattemyndighedens opfattelse, at B Bank A/S har kunnet fratrække tabet på sin fordring i selskabet som enten tab på en fordring, jf. den dagældende kursgevinstlovs § 6 B, stk. 6, eller som tab på aktier.

Efter ligningslovens § 15, stk. 2, jf. stk. 3, skal der ske underskudsbegrænsning, hvis den skattepligtiges gæld er nedsat som led i en samlet ordning med en hovedkreditor. Med virkning fra den 1. januar 1995 sidestilles hel eller delvis konvertering af en fordring til aktier med en gældsnedsættelse, jf. ligningslovens § 15, stk. 4 og stk. 5. Underskuddet nedsættes med det beløb, hvormed den konverterede fordrings pålydende overstiger den konverterede fordrings kursværdi. Eftersom B Bank har kunnet fradrage tabet fører den daværende koncernforbindelse ikke til, at underskudsbegrænsningen skal reduceres efter ligningslovens § 15, stk. 5, 5. pkt.

I nærværende sag må kursværdien af B bank A/S’ samlede fordring i selskabet, 5.937.590 kr., på konverteringstidspunktet svare til resttilgodehavendet efter konverteringen, dvs. pr. 31. december 1996 2.898.938 kr. På dette grundlag kan det umiddelbart konkluderes, at underskudsbegrænsningen efter ligningslovens § 15 udgør det maksimale, dvs. selskabets samlede uudnyttede underskud til og med akkordåret, i alt 1.287.173 kr.

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at det af selskabet i 1996 selvangivne fremførbare underskud godkendes, og dermed også om at de i 1998 og 1999 fremførte og modregnede skattemæssige underskud på henholdsvis 411.585 kr. og 234.633 kr., godkendes.

Til støtte for påstanden har repræsentanten bl.a. gjort gældende, at der i relation til kursgevinstloven ikke er tale om en gældseftergivelse, men om en konvertering af gæld til aktiekapital. Det følger af departementets udtalelse i TfS 2000.240, at det kræver udtrykkelig lovhjemmel, såfremt konvertering af gæld til aktiekapital skal kunne sidestilles med en gældseftergivelse, samt at konvertering af gæld til aktiekapital ikke er omfattet af kursgevinstlovens § 24. Kursgevinstlovens § 24 svarer til den tidligere gældende bestemmelse i kursgevinstlovens § 6 A, og det bestrides derfor, at konvertering af aktiekapital udgør en gældseftergivelse, der er skattefri efter kursgevinstlovens § 6 A. Selskabet opnåede derfor ved gældskonverteringen i 1996 en kursgevinst på 3.247.363 kr., som er skattepligtig for selskabet, idet gælden – uagtet at der er tale om koncernforbunden gæld – ikke vil være fritaget for beskatning, da B Bank havde fradrag for tab på udlån til selskabet. Når henses til at det fremførbare underskud udgjorde 1.287.173 kr., overstiger den skattepligtige gevinst således det uudnyttede fremførbare underskud, hvorfor der ikke skal ske nedsættelse af underskuddet.

Landsskatteretten skal udtale:

Efter ligningslovens § 15, stk. 1, kan underskud i den skattepligtige indkomst fradrages i indkomst for de nærmest følgende 5 indkomstår. Retten til at fremføre underskud begrænses dog i forskellige situationer, jf. stk. 2-12. De relevante bestemmelser i det foreliggende er stk. 2-3, der i 1996 havde følgende ordlyd:

”Stk. 2. Hvis en skattepligtig i et indkomstår opnår en tvangsakkord, nedsættes uudnyttede, fradragsberettigede underskud fra det pågældende og tidligere indkomstår med det beløb, hvormed gælden er nedsat. Nedsættelsesbeløbet formindskes med den del af skyldnerens indkomst, der hidrører fra hans frigørelse for gældsforpligtelser. Den resterende del af nedsættelsesbeløbet formindskes endvidere, såfremt kreditor ikke har tabsfradrag herfor på grund af reglerne i kursgevinstlovens § 6 B. Nedsættelsen sker med virkning for det indkomstår, hvori tvangsakkorden stadfæstes, og for senere indkomstår. Hvis underskud fra flere indkomstår skal nedsættes efter 1,-3, pkt., nedsættes underskud fra et tidligere indkomstår før underskud fra et senere år. Med gældsnedsættelse sidestilles hel eller delvis konvertering af gælden til aktier eller konvertible obligationer. Underskuddet nedsættes i disse tilfælde med det beløb, hvormed den konverterede fordrings pålydende overstiger den konverterede fordrings kursværdi på tidspunktet for konverteringen.

Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på aftaler om en samlet ordning mellem en skyldner og dennes kreditorer om bortfald eller nedsættelse af skyldnerens gæld (frivillig akkord).”

Det er ubestridt, at B Banks tilgodehavende i selskabet udgjorde ca. 90 % af selskabets samlede usikrede tilgodehavende. Bankens konvertering af gæld til aktiekapital til overkurs udgjorde derfor en ”samlet ordning”, jf. § 15, stk. 3. Konverteringen er herefter omfattet af ligningslovens § 15, stk. 2.

Uudnyttede fradragsberettigede underskud fra akkordåret og tidligere indkomstår nedsættes med det beløb, hvormed fordringens pålydende overstiger gældens værdi ved konverteringen, jf. ligningslovens § 15, stk. 2, 7. pkt. Nedsættelsesbeløbet formindskes dog med den del af skyldnerens indkomst, der hidrører fra frigørelsen for gældsforpligtelsen, jf. § 15, stk. 2, 2. pkt. Nedsættelsesbeløbet formindskes endvidere, hvis kreditor ikke har haft fradrag for sit tab på fordringen som følge af reglerne i kursgevinstlovens § 6 B. Dette fremgår af ligningslovens § 15, stk. 2, 3. pkt.

Allerede fordi selskabet ikke for indkomståret 1996 ses at have indtægtsført en skattepligtig gevinst som følge af gældskonverteringen, kan nedsættelsesbeløbet ikke reduceres efter ligningslovens § 15, stk. 2, 2. pkt.

Vedrørende B Bank A/S’ fradragsret for tab på fordringen bemærkes, at da aktierne ubestridt var anlægsaktier i banken og da banken og selskabet ligeledes ubestridt var sambeskattede, kan banken ikke have haft fradragsret for tabet efter dagældende kursgevinstlovs § 6 B, stk. 4-6.

Bankens tab svarer til gældsnedsættelsen, dvs. 3.237.363 kr. Da dette beløb overstiger selskabets selvangivne underskud til fremførsel på i alt 1.287.173 kr., kan underskuddet ikke begrænses efter ligningslovens § 15, stk. 2.

Med denne begrundelse gives der herefter medhold i repræsentantens påstand.