Dato for udgivelse
28 maj 2003 13:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30. april 2003
SKM-nummer
SKM2003.230.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1847-0910
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Avance, ejendom, salg, vederlag,dyrkningsret,sukkerroer
Resumé

Der var ikke hjemmel til at reducere anskaffelsessummen med vederlag for salg af dyrkningsretten til sukkerroer ved opgørelsen af fortjenesten i forbindelse med salg af en landbrugsejendom.

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 5, stk. 1, litra a
Henvisning
Ligningsvejledningen 2003-1 E.E.4.9.4

A klager for indkomståret 1999 over, at skatteankenævnet ved opgørelsen af avancen ved salg af ejendommen X har nedsat anskaffelsessummen med et af ham modtaget vederlag for salg af dyrkningsretten til sukkerroer, 50.456 kr.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren i 1999 har solgt landbrugsejendommen X og at han i samme år har modtaget et vederlag på 50.456 kr. fra B for salg af dyrkningsretten til sukkerroer på landbrugsejendommen X. De stedlige skattemyndigheder og klageren er enige om, at vederlaget er skattefrit i henhold til statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.

Skatteankenævnet har ved den påklagede ansættelse for indkomståret 1999 nedsat anskaffelsessummen med det af klageren modtagne vederlag på 50.456 kr. for salg af dyrkningsretten til sukkerroer på landbrugsejendommen X i forbindelse med opgørelsen af avancen ved salget af denne ejendom.

Nævnet har som begrundelse for afgørelsen anført, at anskaffelsessummen for en ejendom i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 4, litra 6, skal nedsættes med vederlag, der er modtaget for afståelse af en mælkekvote, og at dette også må gælde for vederlag, der er modtaget for afståelse af en dyrkningsret til sukkerroer. Nævnet har herved henvist til, at der i begge tilfælde er tale om vederlag ydet som engangsbeløb og ikke som løbende ydelse. Vederlaget er derfor ydet som kompensation for indtægtstab, hvorfor dette er omfattet af statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, og dermed skattefrit. Der er bl.a. henvist til SKM2001.379.LSR/TfS 2001.806.

Klagerens repræsentant har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at anskaffelsessummen ikke skal nedsættes med det modtagne vederlag for salget af dyrkningsretten til sukkerroer på 50.456 kr. i forbindelse med opgørelsen af avancen ved salget af ejendommen.

Repræsentanten har til støtte herfor gjort gældende, at det fremgår af ejendomsavancebeskatningsloven, at salg af mælkekvote skal fragå ved beregning af anskaffelsessummen, hvorimod der intet er nævnt om andre modtagne vederlag, der efter statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, er skattefrie.

Landsskatteretten skal udtale:

Ved opgørelsen af avancen ved afståelse af en fast ejendom skal anskaffelsessummen i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 4, nr. 6, nedsættes i afståelsesåret med vederlag, der modtages for afståelsen af en mælkekvote.

Henset til ordlyden af ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 4, nr. 6, finder retten, at der ikke i denne bestemmelse er hjemmel til at nedsætte anskaffelsessummen med vederlag, der modtages for afståelsen af en dyrkningsret til sukkerroer. Det er herved uden betydning, at vederlaget for afståelsen af en dyrkningsret til sukkerroer i lighed med vederlaget for afståelsen af en mælkekvote er skattefri i henhold til statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a. Den påklagede afgørelse for indkomståret 1999 ændres derfor i overensstemmelse med klagerens påstand.