Dato for udgivelse
03 sep 2007 12:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 aug 2007 11:43
SKM-nummer
SKM2007.593.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-132555
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ekspropriation
Resumé
Skatterådet bekræfter, at betingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2 pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven er opfyldt ved afståelse af en ejendom til kommunen.
Hjemmel
07-105083
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 11

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 E.J.2.8
Spørgsmål

Kan det bekræftes, at fortjenesten ved afståelse af et areal på 27.000 m2 tilhørende ejendom A til kommunen vil være fritaget for beskatning jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt.?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Forespørgeren D, der ejer ejendommen A, har den 5. juni 2007 indgået aftale med kommunen om afståelse af et areal på 27.000 m2 til en pris på 1.350.000 kr.

Parterne har aftalt overtagelsesdatoen til den 1. juni 2007.

Det fremgår følgende af aftalens § 3:

"Handlen træder i stedet for en ekspropriation af arealet, idet byrådet vil være sindet til at foretage ekspropriationen, såfremt denne handel ikke gennemføres. Arealet er via lokalplan overført til byzone.

Handlen er endvidere betinget af, at sælger ikke bliver beskattet af fortjenesten. Køber indhenter forhåndsgodkendelse heraf ved SKAT."

Der er fremlagt lokalplan nr. B fra kommunen.

Der er endvidere fremlagt kopi af beslutning af 30. maj 2007 fra Byrådet med følgende indhold:

"Beslutningstema

Der skal tages stilling til køb af areal til yderligere byggemodning af C

Konsekvenser - økonomi og personale

Der skal erhverves Ca. 26.000 kvm. à 50,00 kr. Den samlede pris vil da udgøre 1.300.000 kr.

Afledte virkninger for andre politiske udvalg

Ingen umiddelbare bemærkninger.

Sagens indhold

Ved udbud af parceller i C er der interesse for yderlige køb af arealer med facade mod motorvejen. D  ejer A, syd for den afsluttede byggemodning. Arealet er omfattet af lokalplan.

D forlanger 50,- kr. pr. kvm, og vil kun sælge, hvis dette kan ske på ekspropriationslignende vilkår.

Overtagelse kan ske pr. 1. juni 2007.

Kommunikation

Ingen umiddelbare bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen umiddelbare bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at

  • byrådet godkender køb af ca. 26.000 kvm til en samlet pris af ca. 1.300.000 kr.
  • handlen træder i stedet for ekspropriation, idet byrådet tilkendegiver der ville blive foretaget ekspropriation såfremt handlen ikke indgås
  • der bevilges 1.300.000 kr. til køb af arealet
  • beløbet finansieres ved forhøjelse af jordsalgskontoen
  • overtagelse sker pr. 1. juni 2007.

Beslutning fra Byrådet den 30. maj 2007"

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er repræsentantens opfattelse, at salget af arealet tilhørende ejendom A til kommunen kan ske skattefrit.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Dette gælder dog ikke fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation. Denne fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved en Højesteretsdom fastslået, at det efter sammenhængen med ejendomsbeskatningslovens § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. SKM2006.438.SKAT og Ligningsvejledningen 2007-2, afsnit E.J.2.8.

Betingelserne for, at fortjeneste ved indgåelse af en frivillig aftale om afståelse af en fast ejendom (et jordareal) er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen, er herefter:

  1. Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål. 
  2. På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal foreligge ekspropriationsrealitet.               

SKAT bemærker, at der på aftaletidspunktet den 5. juni 2007 foreligger en offentliggjort lokalplan, der omfatter forespørgerens ejendom.

SKAT er således af den opfattelse, at kommunen med henvisning til planlovens § 47, stk. 1 har hjemlen til at ekspropriere ejendommen, idet det fremgår af bestemmelsen, at kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 

SKAT anser herefter den første af de angivne betingelser for skattefritagelse for opfyldt.

Det fremgår af SKM2006.438.SKAT, at hvis det er kommunalbestyrelsen, der er ekspropriationsberettiget, kan den anden betingelse om ekspropriationsvilje f.eks. dokumenteres med en henvisning til en beslutning i kommunalbestyrelsen om, at ejendommen ønskes erhvervet om nødvendigt ved ekspropriation.

I sagen er fremlagt beslutning af 30. maj 2007 fra Byrådet. Det fremgår af indstillingen, at byrådet har godkendt køb af ca. 26.000 m2 til en samlet pris af ca. 1.300.000 kr, at handlen træder i stedet for ekspropriation, idet byrådet tilkendegiver der ville blive foretaget ekspropriation såfremt handlen ikke indgås, at der bevilges 1.300.000 kr. til køb af arealet, samt at beløbet finansieres ved forhøjelse af jordsalgskontoen.

SKAT vurderer derfor, at den anden betingelse for skattefritagelse i SKM2006.438.SKAT ligeledes er opfyldt.

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.