Dato for udgivelse
03 Sep 2007 09:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Jun 2007 13:51
SKM-nummer
SKM2007.590.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1665-0246
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse, bevaringsværdigt, skib, lystsejlads
Resumé

Der kunne ikke bevilges momsfritagelse for vedligeholdelsesarbejde mv. på et bevaringsværdigt skib der blev anvendt til lystsejlads.

Reference(r)
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 8, jf. nr. 9
Henvisning
Momsvejledningen 2007-3 I.1.4
Henvisning
Momsvejledningen 2007-3 I.1.5
Henvisning
Momsvejledningen 2007-3 I.1.3

Klageren har indbragt skattecentrets bindende svar på følgende spørgsmål:

Kan den momsfritagelse på vedligeholdelsesarbejder og materialer dertil, som blev bevilliget til det bevaringsværdige skib B den 3. april 2000 af Told- og Skatteregionen, fortsættes under mit ejerskab?

Skattecentret har svaret 'nej' til spørgsmålet.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten besvarer spørgsmålet med 'nej'.

Sagens oplysninger

B, der blev bygget i 1939, er et fartøj på 10,6 bruttotonnage. Indtil 1980 blev fartøjet anvendt til fiskerikontrol, hvorefter det har været registreret som lystfartøj. B blev senest erklæret bevaringsværdigt af Skibsbevaringsfonden i 2006.

Reparationer m.v. på B blev i 2000 under en tidligere ejer fritaget for moms i henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 9, jf. nr. 8, i lighed med visse andre ikke-erhvervsdrivende, bevaringsværdige fartøjer. Fritagelsen blev givet med henvisning til fartøjets status som bevaringsværdigt og til, at eventuelle restaureringer skulle ske i overensstemmelse med de hidtidige traditioner. Der blev desuden lagt vægt på, at fartøjet lejlighedsvist blev benyttet til kulturelle formål, herunder sejlads med børn fra folke- og ungdomsskoler.

Af den nuværende ejer påtænkes B i et vist omfang anvendt til lystsejlads, men fartøjet vil derudover blive anvendt til sejladser med mindre grupper af folke- og efterskoleelever for at give dem et indtryk af dyrelivet på og i vandet i X. B vil desuden indgå i sejladser for handicappede.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har besvaret spørgsmålet med 'nej'.

Da B delvist skal anvendes som lystfartøj af indehaveren, og da B i skibsregistret er anført som 'fritidsskib', dvs. lystfartøj, kan B ikke anses for at blive anvendt til erhvervsmæssig sejlads. Momsfritagelsen kan derfor ikke overføres til den nuværende ejer. Der er henvist til momslovens § 34, stk. 1, nr. 9, jf. nr. 8, og Momsvejledningen 2006-3, afsnit I.1.4.

I en efterfølgende udtalelse har skattecentret bemærket, at der ved afgørelsen af sagen er lagt afgørende vægt på den reelle anvendelse, herunder den delvise anvendelse som lystfartøj (privat anvendelse) af indehaveren.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt påstand om, at spørgsmålet besvares med 'ja'.

B ligger i havnen i X få meter fra C og indgår sammen med dette skib og med D som de tre eneste bevaringsværdige skibe i havnen.

B har siden 1980, hvor det udtrådte af aktiv tjeneste, været registret som lystfartøj. Søfartsstyrelsen har oplyst, at det er muligt at ændre registreringen af B fra lystfartøj til skib, men at det vil medføre krav til sikkerhedsindretningen, som dels vil være bekostelige, dels vil medføre ombygninger, som vil være i strid med Bs status som bevaringsværdigt, idet der netop lægges vægt på, at fartøjet bibeholder sit oprindelige og originale udseende. Registreringen som lystfartøj er det eneste hensigtsmæssige til denne type fartøj på trods af, at betegnelsen kan siges at være misvisende, idet der ikke er tale om et lystfartøj i gængs forstand.

B vil i et vist omfang sejle lystsejlads, men vil derudover blive anvendt til sejladser med mindre grupper af folke- og efterskoleelever for at give dem indtryk af dyrelivet på og i vandet i X. Der arrangeres desuden sejladser for handicappede, hvor B også indgår.

Da reparationer af B har været fritaget for moms under den tidligere ejer, vil det stride mod lighedsgrundsætningen, hvis ikke B fortsat skal være momsfritaget. Kun derved kan sikres en forsvarlig og korrekt vedligeholdelse af det bevaringsværdige skib.

Udtalelse afgivet af SKAT Hovedcentret

SKAT Hovedcentret har udtalt, at myndighederne har haft en praksis, hvorefter foreningsejede fartøjer, som efter sin størrelse, art og konstruktion fremtræder som erhvervsfartøjer, som udgangspunkt ikke er anset for lystfartøjer i den forstand, der er omhandlet i momslovens § 34, stk. 1, nr. 8. Der kan således være tale om momsfritagelse til fartøjer, der ikke har været anvendt til erhvervsmæssig sejlads, men til lystsejlads for foreningens medlemmer m.fl., eventuelt til en kombination af lystsejlads og kulturel aktivitet uden forbindelse med økonomisk virksomhed.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Reparation, vedligeholdelse og ombygning m.v. kan udføres momsfrit på skibe med en bruttotonnage på 5 eller en bruttoregistertonnage på 5 ton eller derover. Dette gælder dog ikke lystfartøjer. Dette fremgår af momslovens § 34, stk. 1, nr. 9, jf. nr. 8.

Ifølge 6. momsdirektiv kan medlemsstaterne på betingelser, som de fastsætter for at sikre en korrekt og enkel anvendelse, momsfritage ombygning, reparation og vedligeholdelse af fartøjer, der anvendes til sejlads i rum sø, og som mod betaling udfører passagerbefordring, eller som benyttes i forbindelse med handels-, industri- eller fiskerivirksomhed eller til bjærgnings- og redningsoperationer. Desuden er fartøjer tilhørende marinen omfattet af fritagelsesbestemmelsen i visse nærmere angivne situationer. Dette fremgår af 6. momsdirektivs artikel 15, stk. 5, jf. stk. 4, litra a, b og c.

Idet fastlæggelsen af, hvorvidt et fartøj skal anses for et lystfartøj i relation til fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 9, jf. nr. 8, må ske ud fra den bagvedliggende bestemmelse i 6. momsdirektiv, gælder der herefter, at det alene er fartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt, der er omfattet af den nævnte fritagelsesbestemmelse, når bortses fra fartøjer, der anvendes til bjærgnings- eller redningsoperationer eller af marinen, jf. 6. momsdirektivs artikel 15, stk. 5, jf. stk. 4, litra a, b og c.

Da B efter det oplyste påtænkes anvendt dels til lystsejlads, dels til lejlighedsvis sejlads med skoleklasser m.v., er det på det foreliggende grundlag Landsskatterettens vurdering, at B ikke vil blive anvendt til erhvervsmæssig sejlads i et omfang, der kan berettige til at fritage reparationer m.v. for moms efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 9, jf. nr. 8.

Det bemærkes, at B's status som bevaringsværdigt og dets anvendelse til kulturelle formål af ikke-erhvervsmæssig karakter ikke indgår som hensyn, der kan tillægges vægt ved en afgørelse om fritagelse efter den omhandlede bestemmelse.

Den omstændighed, at der ifølge SKAT Hovedcentret har været praksis for at fritage reparationer m.v. til foreningsejede fartøjer anvendt til lystsejlads, kan ikke føre til andet resultat, allerede fordi det afgivne bindende svar alene har fremadrettet virkning. 

Idet Landsskatteretten således svarer 'nej' til spørgsmålet, stadfæstes skattecentrets afgørelse.