Dato for udgivelse
22 maj 2003 14:50
SKM-nummer
SKM2003.214.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/03-4748-00049
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fuld skattepligt, indskud, fradragsberettiget pensionsordning
Resumé

A havde drevet tandlægevirksomhed i et anpartsselskab, som var 100% ejet af ham. I december 2002 blev der indgået aftale om salg af den i selskabet drevne tandlægepraksis. Den 30. december 2002 besluttede A at likvidere anpartsselskabet med endelig udlodning af likvidationsprovenuet 3 måneder senere. A´s fulde skattepligt til Danmark ophørte 30. december 2002, hvor han flyttede til Frankrig. Ligningsrådet fandt, at det følger af pensionsbeskatningslovens § 54, at reglerne om fradragsret i pensionsbeskatningslovens § 18 kun gælder for personer, der er fuldt skattepligtige her i landet. Da A´s fulde skattepligt var ophørt på det tidspunkt, hvor afståelsen må antages at have fundet sted (tidspunktet for udbetaling af likvidationsprovenuet), kunne A ikke udnytte fradragsretten i pensionsbeskatningslovens § 18 for en eventuel indbetaling på en § 15A-ordning.

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 15 A
Pensionsbeskatningsloven § 18
Pensionsbeskatningsloven § 54
Aktieavancebeskatningsloven § 13a
Aktieavancebeskatningsloven § 13, stk. 5
Ligningsvejledningen 2002 A.C.1.1.6

Spørgsmål

1) Vil A´s avance på anparter være skattepligtig på fraflytningstidspunktet før 31. december 2002 eller ved endelig udlodning af provenu i 2003?

2) Vil han kunne indbetale et beløb på pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15A til udligning af avancen på anparterne uanset han fraflytter Danmark og uanset tidspunktet for skattepligt af anparter?

3) Vil indbetaling til pensionsordningen efter pensionsbeskatningslovens § 15A være omfattet af reglerne i pensionsbeskatningslovens §§19A-19E?

Svar

Ad 1): På det tidligste af de 2 nævnte tidspunkter, det vil sige ved ophøret af den fulde skattepligt i 2002.

Ad 2): Nej.

Ad 3): Pensionsbeskatningslovens § 15A kan ikke benyttes, jf. ad 2).

Beskrivelse af de faktiske forhold

Pensionsbeskatningslovens § 15A bestemmer, at personer, der i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en andel af denne opnår en skattepligtig fortjeneste, kan indskyde fortjenesten på en pensionsordning og derved få fradragsret for det indskudte beløb.

Bestemmelsen har til formål at indføre en særlig adgang for personer over 55 år, der har drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år, til at oprette pensionsordninger i forbindelse med virksomhedsophør. Disse personer står ved erhvervsvirksomhedens ophør typisk dels med en skattepligtig fortjeneste hidrørende fra virksomheden, dels med en meget begrænset eller helt manglende pensionsopsparing.

Bestemmelsen går ud på at tillade en nærmere afgrænset persongruppe at anvende et beløb svarende til den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af virksomhed, dog maks. 2.133.100 kr. (2003-niveau) til at oprette pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensionsordninger efter særlige beskatningsregler, der tilgodeser de pågældendes særlige situation.

A har drevet tandlægepraksis i privat regi fra lejede lokaler indtil 1991, hvor virksomheden med virkning fra 1. januar 1992 blev omdannet til et anpartsselskab. Anpartsselskabet var 100% ejet af A og omdannelsen skete efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse. Ved omdannelsen fremkom en negativ anskaffelsessum.

Den 5. december 2002 blev der indgået aftale om salg af den i selskabet drevne tandlægepraksis. Salgssummen udgjorde 400.000 kr. fordelt på goodwill 300.000 kr. og inventar 100.000 kr. Overtagelsesdatoen blev aftalt til 1. januar 2003.

Den 30. december 2002 besluttede A herefter at likvidere anpartsselskabet med endelig udlodning af likvidationsprovenuet efter proklamaets udløb (efter 3 måneder). Der forventes at være en avance på mindst 1.250.000 kr. på grund af den negative anskaffelsessum på anparterne i 1992.

A og hustru boede frem til 31. december 2002 i et hus i Danmark. Huset er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2003. Efter afhændelse af tandlægepraksisen er A og hustru flyttet til Frankrig med virkning fra den 30. december 2002. Ægteparret har 2 ejendomme i Frankrig, som dels udlejes og dels anvendes til privat beboelse. Ægteparret har efter fraflytningen ingen ejendomme i Danmark. Bopæl i Danmark er derfor endeligt opgivet ved fraflytningen den 30. december 2002.

A har tidligere i 2002 indbetalt til pensionsordninger (rate- og kapitalpension), dels i anpartsselskabet som arbejdsgiveradministreret ordning, dels i privat regi.

Ved flytning fra Danmark vil der skulle ske en vis efterbeskatning efter pensionsbeskatningslovens §§ 19A-E (skatteflugtsbestemmelserne) af de arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger i anpartsselskabet.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Ad 1): Beskatning vil ske pr. det tidligste af de nævnte tidspunkter. Det vil sige enten når den fulde skattepligt er ophørt, jf. aktieavancebeskatningslovens § 13a, idet der dog, jfr. § 13, stk. 5, under nærmere betingelser kan gives henstand med betaling af den beregnede aktieavanceskat, eller pr. datoen for den generalforsamlingsbeslutning, hvorved selskabet opløses endeligt, forudsat afmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sker rettidigt, det vil sige inden 14 dage efter, at det endelige likvidationsregnskab er godkendt af generalforsamlingen.

Da skattepligten efter det oplyste er ophørt ved fraflytningen fra Danmark den 30. december 2002, er avancen skattepligtig på dette tidspunkt.

Ad 2): Pensionsbeskatningslovens § 18 omhandler fradragsretten for indskud på pensionsordninger, herunder ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 15A. Det følger af pensionsbeskatningslovens § 54, at reglerne i § 18 om fradragsret kun gælder for personer, der er fuldt skattepligtige her i landet. A´s fulde skattepligt til Danmark ophørte den 30. december 2002. Da hans fulde skattepligt er ophørt på det tidspunkt, hvor afståelsen i relation til pensionsbeskatningslovens § 15A må antages at have fundet sted (tidspunktet for udbetaling af likvidationsprovenuet), vil han ikke kunne udnytte fradragsretten i pensionsbeskatningslovens § 18 for en eventuel indbetaling på § 15 A-ordning.

Ad 3): Pensionsbeskatningslovens § 15A kan ikke benyttes, jf. ad 2).

Ligningsrådet tiltrådte styrelsens indstilling.