Dato for udgivelse
21 maj 2003 10:41
SKM-nummer
SKM2003.213.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-4762-00125
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattefri virksomhedsomdannelse, overdragelse af privat ejerboligdel, reduktion af negativ indskudskonto
Resumé

Ligningsrådet fandt, at ejeren af en personligt drevet virksomhed i virksomhedsordningen i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse ville kunne overdrage boligdelen af en blandet benyttet ejendom til selskabet sammen med den erhvervsmæssigt anvendte del af ejendommen. Rådet fandt samtidig, at værdien af den til selskabet ved omdannelsen overdragne boligdel ville kunne reducere den negative indskudskonto i virksomheden og således bidrage til at opfylde betingelsen i virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, nr. 5, om udligning af samme.

Reference(r)

Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 2 og nr. 5.
Virksomhedsskatteloven § 16, stk. 2
Ligningsvejledningen 2002 E.H.2.1.2, E.H.2.1.5

Spørgsmål

  1. Kan skatteyder ved en omdannelse af sin personligt drevne virksomhed i virksomhedsordningen til selskabsform efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse medtage boligdelen af den blandet benyttede ejendom ved omdannelsen?
  2. Hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, kan indskuddet af boligdelen da betragtes som kontant indskud pr. 1. januar 2003, idet indskudskontoen er negativ før overdragelsen af boligdelen?

Det oplyses i den forbindelse, at en eventuel resterende negativ indskudskonto påregnes udlignet kontant.

Svar

Ad. 1. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Ad. 2. Se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Skatteyder har hidtil drevet produktionsvirksomhed i virksomhedsordningen fra en blandet benyttet ejendom.

Virksomheden har ifølge det oplyste aktiver for i alt 13.779.000 kr. Heri indgår værdien af den erhvervsmæssigt anvendte del af den faste ejendom med 12.432.954 kr. Værdien er beregnet som ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 med tillæg af forbedringer foretaget i 2001. Boligdelen af den faste ejendom, der i overensstemmelse med virksomhedsskattelovens (VSL) § 1, stk. 3, 2. pkt., ikke indgår i virksomhedsordningen, har en ejendomsværdi pr. 1. januar 2001 på 578.300 kr.

Passiverne i virksomhedsordningen udgør ifølge det oplyste 10.694.000 kr.

Det påtænkes nu at overføre samtlige aktiver og passiver i virksomhedsordningen til et anpartsselskab ved en fuldstændig, skattefri virksomhedsomdannelse. Omdannelsen påtænkes gennemført med virkning fra 1. januar 2003.

Indskudskontoen i virksomhedsordningen er pr. 1. januar 2002 negativ med 733.600 kr. Der forventes ingen ændringer heri i 2002, og indskudskontoen forventes således forud for omdannelsen af være negativ.

Anskaffelsessummen for de anparter, der udgør vederlaget for virksomheden, vil ifølge det oplyste være negativ med ca. 3.600.000 kr. opgjort på baggrund af regnskabstallene primo 2002.

Inden en eventuel omdannelse vil der blive indhentet en mæglervurdering af den faste ejendom. Denne skønnes at blive højere end ejendomsvurderingen, især for så vidt angår boligdelen.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Det er en betingelse for gennemførelsen af en skattefri virksomhedsomdannelse, at alle aktiver og passiver i virksomheden overdrages til selskabet, jf. virksomhedsomdannelseslovens (VOL) § 2, stk. 1, nr. 2, 1. pkt.

Af bestemmelsens 2. pkt. følger dog, at ejeren af en blandet benyttet ejendom kan vælge at holde ejendommen uden for omdannelsen eller at overdrage den samlede ejendom til selskabet, selvom en del af ejendommen ikke har været anvendt erhvervsmæssigt.

Ved den påtænkte omdannelse af den hidtil personligt drevne virksomhed til selskabsform vil boligdelen af den blandet benyttede ejendom således kunne overdrages til selskabet sammen med den erhvervsmæssigt anvendte del af ejendommen. Se hertil SKM 2001,638 LR, hvor Ligningsrådet gav tilladelse til, at den private ejerboligdel af en blandet benyttet ejendom kunne medoverdrages til selskabet ved en skattefri virksomhedsomdannelse.

Det er videre en betingelse for gennemførelsen af en fuldstændig, skattefri virksomhedsomdannelse af en virksomhed omfattet af virksomhedsordningen, at en eventuel negativ indskudskonto er udlignet inden omdannelsen, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5, der henviser til VSL § 16, stk. 2.

Udligningen foretages ved, at den skattepligtige inden omdannelsen overfører et beløb til virksomheden, der gør, at indeståendet på indskudskontoen bliver nul eller positivt, jf. VSL § 16, stk. 2, 1. pkt. Udligningen af indskudskontoen sker i perioden fra udløbet af indkomståret forud for omdannelsesåret, til omdannelsen finder sted, jf. bestemmelsens 2. pkt.

Told- og Skattestyrelsen finder, at den negative indskudskonto i gartnerivirksomheden vil kunne reduceres med værdien af boligdelen af den faste ejendom, der i forbindelse med omdannelsen overdrages til selskabet.

Ligningsrådet