Dato for udgivelse
22 Aug 2007 14:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Aug 2007 13:24
SKM-nummer
SKM2007.561.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
21. afdeling, B-1948-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft
Emneord
Polakker, håndværkere, entreprise, sommerhus, renovering, udland
Resumé

Sagsøgeren havde fået udført et renoveringsarbejde på sit sommerhus af nogle polske håndværkere, og skattemyndighederne havde anset håndværkerne for arbejdsudlejet til sagsøgeren, hvorefter han var indeholdelsespligtig af vederlaget til håndværkerne, jf. kildeskattelovens § 43, stk. 2, litra h), og § 46, stk. 1. Sagsøgeren gjorde gældende, at han havde indgået en entrepriseaftale om renoveringen med et polsk firma, hvorfor han ikke var indeholdelsespligtig. Til støtte herfor henviste han til bl.a. en entrepriseaftale med tilhørende arbejdsbeskrivelse og til en momsregistreringsanmeldelse udarbejdet af det polske firma. Sagsøgeren forklarede under sagen bl.a., at arbejdsbeskrivelsen, der var på dansk, blev fortalt af ham på engelsk til en af håndværkerne, der oversatte det til polsk for firmaets indehavere. Landsretten fandt, at der var et misforhold mellem omfanget af arbejderne og materialerne i arbejdsbeskrivelsen og den betalte pris og fandt på den baggrund og på baggrund af den forklarede fremgangsmåde, at sagsøgeren havde bevisbyrden for, at arbejdet var udført som totalentreprise og ikke som arbejdsudleje. Landsretten fandt ikke, at sagsøgeren havde løftet denne bevisbyrde og frifandt ministeriet.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 43, stk. 2, litra h
Kildeskatteloven § 46, stk. 1

 

Henvisning

Ligningsvejledningen 2007-3 D.A.2.3

Henvisning

Ligningsvejledningen 2007-3 D.D.2

Henvisning

A-skattevejledningen 2007-3 C.1.3

Parter

A
(advokat Svend Falk-Rønne v/advokat Jesper Bøggild Eriksen)

mod

Skatteministeriet
(advokat Christian Andersen)

Afsagt af landsdommerne

Lisbet Wandel, Norman E. Cleaver og Søren Narv Pedersen (kst.)

Denne sag, der er anlagt den 21. juni 2006, drejer sig om, hvorvidt de polske håndværkere, som i 2005 udførte et renoveringsarbejde på sagsøgeren, As, sommerhus, var arbejdsudlejet til sagsøgeren, eller om arbejdet blev udført i henhold til entreprisekontrakt med et polsk håndværkerfirma som totalentreprenør.

Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at Landsskatterettens afgørelse under j. nr. ... af den 25. april 2006 ophæves og omgøres, således at sagsøger ikke er pligtig at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af totalentreprisesummen på 130.000 kr.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har påstået frifindelse.

Sagens omstændigheder

Landsskatterettens kendelse af 25. april 2006 er sålydende:

"...

Klagen vedrører pligt til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med anvendelse af udenlandsk arbejdskraft.

Landsskatterettens afgørelse

ToldSkat har anset klageren for pligtig til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren er håndværksmester og ejer af H1 A/S, der driver bygge- og anlægsvirksomhed. Klageren ejer ejendommen ....

Klageren har den 8. februar 2005 indgået en aftale, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

"...

Accept

Sag.: Totalrenovering af sommerhus, ...

Hermed overdrager A som bygherre, G1 v/SK, Polen Vat-No.: PL ..., som totalentreprenør at udføre følgende:

alle arbejder og leveringer iht. arbejdsbeskrivelsen af d. 01.01.2005

Ovennævnte punkt udføres til en samlet pris af kr. 130.000,00 excl. moms.

Følgende dokumenter er en del af acceptens aftalegrundlaget:

1. Nærværende accept
2. ... arbejdsbeskrivelse af d. 1-1-2005.
3. ABT 93
4. Arbejderne skal være færdiggjort senest d. 01.04-2005.

..."

Klageren har ikke fremlagt den i kontrakten nævnte arbejdsbeskrivelse af 1. januar 2005.

Ifølge et brev fra ... Politi til ... Politi dateret 2. marts 2005 har ... Politi fredag den 25. februar 2005 anholdt fire polakker, der var ved at renovere en villa på .... Det fremgår af brevet, at polakkerne arbejdede for SK, der imidlertid hverken kunne dokumentere, at de arbejdede for ham, eller at de arbejdede lovligt i Danmark. ... Politi har mistanke om, at polakkerne fra den 1. marts 2005 til den 1. april 2005 vil arbejde på ejendommen ....

ToldSkat har den 14. april 2005 skrevet til G1, SK, at denne som direktør og ejer af firmaet i Polen efter ToldSkats opfattelse ikke samtidig kan lede og fordele det arbejde, som hans medarbejdere udfører, i både Danmark og i Polen, at det er ToldSkats opfattelse at SK ikke er til stede som arbejdsgiver i Danmark, at klageren efter ToldSkats opfattelse må anses for arbejdsgiver for de polske håndværkere, der har arbejdet på ..., og at klageren derfor er pligtig til at indeholde skat i håndværkernes løn. Af brevet fremgår endvidere, at hvis SK eller dennes medarbejdere har indvendinger mod dette, skal de rettes til ToldSkat inden 14 dage.

ToldSkat har ikke modtaget svar på brevet fra hverken SK eller nogen af dennes medarbejdere.

Klagerens repræsentant har fremlagt en liste, hvorpå der angives at være sket fem a conto betalinger vedrørende ... i perioden marts til maj 2005. De samlede betalinger ifølge denne liste har udgjort 110.000 kr.

Klagerens repræsentant har fremlagt kopi af en anmeldelse om momsregistrering af G1/SK hos ToldSkat. Anmeldelsen er telefaxet fra H1 A/S den 4. marts 2005. Det oplyses, at den momspligtige virksomhed er påbegyndt den 21. februar 2005.

ToldSkat har den 9. august 2005 bl.a. meddelt Landsskatteretten, at G1/SK så vidt vides endnu ikke er blevet registreret i Danmark.

ToldSkats afgørelse

ToldSkat har anset klageren for pligtig til at indeholde af A-skat samt arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med anvendelse af indlejet udenlandsk arbejdskraft og har som følge heraf gjort hæftelse for ikke indeholdte beløb gældende over for klageren.

Klageren anses for hvervgiver for fire polske håndværkere, der er udlejet til ham af firmaet G1. Ved vurderingen af om der er tale om arbejdsudleje, er der lagt vægt på,

at

det polske firma stiller medarbejdere til rådighed for at udføre arbejde for klageren,

at

firmaet G1 ikke er registreret i Danmark,

at

det er klageren, der som ejer af ejendommen må anses for ansvarlig for arbejdet,

at

klageren som håndværksmester og som ejer af huset har haft den daglige styring af arbejdet på sommerhuset,

at

aftalen om renovering er truffet mellem klageren og det polske firma, og

at

klageren, som ejer og direktør/arbejdsgiver i bygge- og anlægsvirksomheden H1 A/S har kendskab til reglerne om arbejdsudleje.

De polske håndværkere oppebærer indkomst hidrørende fra virksomhed udført her i landet, og denne indkomst anses, jf. kildeskattelovens § 43, stk. 2, litra h, for A-indkomst. De polske håndværkere er begrænset skattepligtige af lønindkomsten, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra c. Klageren er derfor, jf. kildeskattelovens § 46, stk. 1, pligtig til at indeholde A-skat på 30% brutto, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 3, og kildeskattelovens § 48 B.

Klageren er ligeledes pligtig til at indeholde arbejdsmarkedsbidrag med 8%, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 8, stk. 2.

Ifølge den dansk-polske dobbeltbeskatningsoverenskomsts artikel 15 (rettelig 14) har Danmark beskatningsretten til vederlag, der udbetales for det arbejde, der er udført for klageren.

I mangel af oplysninger om den enkelte medarbejders navn og adresse samt manglende oplysning om den enkelte medarbejders løn m.v., er det ToldSkats opfattelse, at klageren skulle indeholde et beløb svarende til 30% af det til udbetalte beløb. På det foreliggende grundlag ansættes skatten derfor til 30% af det aftalte honorar på 130.000 kr., svarende til 39.000 kr.

Klagerens pligt til at indeholde arbejdsudlejeskat gælder også eventuelle andre udbetalinger vedrørende løn til det polske firma.

Selskabet hæfter for den eventuelt ikke indeholdte A-skat m.v., jf. kildeskattelovens §69.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at klageren ikke er pligtig til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af entreprisesummen på 130.000 kr.

De fire polske håndværkere var ikke arbejdsudlejet til klageren, men var ansat af firmaet G1. Som dokumentation herfor henvises til den fremlagte acceptskrivelse vedrørende entreprisekontrakten, der er underskrevet af den polske entreprenør, til den fremlagte kvittering for betalte a conto beløb, og til den fremlagte momsregistrering for G1 i Danmark.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

På det for Landsskatteretten foreliggende grundlag er retten enig med ToldSkat i, at de polakker, der har udført arbejde for klageren, må anses for arbejdsudlejede til ham.

Retten har herved bl.a. henset til, at G1, SK har stillet medarbejdere til rådighed for at udføre arbejde for klageren på dennes ejendom, ..., at klageren som ejer af ejendommen og endvidere som ejer af og direktør for en bygge- og anlægsvirksomhed må antages at have haft den daglige styring af arbejdet, at klageren ikke har fremlagt den i aftalen af 8. februar 2005 nævnte arbejdsbeskrivelse af 1. januar 2005, og at G1, SK ikke har reageret på ToldSkats henvendelse.

De polske arbejdstagere er omfattet af begrænset skattepligt til Danmark, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra c.

Klageren skal indeholde 30%'s bruttoskat i de polske arbejdstageres løn, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 3 og § 48.

ToldSkat har af mangel af oplysninger om de polske arbejdstageres løn fastsat indeholdelsespligten til 30% af det samlede vederlag til G1, SK. Der er ikke grundlag for at tilsidesætte dette.

Hvervgiveren hæfter for en eventuelt manglende indeholdelse af A-skat, jf. kildeskattelovens § 69.

Retten lægger til grund, at der ikke er beregnet arbejdsmarkedsbidrag m.v. af det udbetalte vederlag, fordi de polske medarbejdere er omfattet af social sikring i Polen.

Den påklagede afgørelse stadfæstes herefter.

..."

Der er for landsretten fremlagt den i acceptskrivelsen af 8. februar 2005 i punkt 2 nævnte arbejdsbeskrivelse af 1. januar 2005, som er sålydende:

"...

Generelt

 • Når entreprisen er færdiggjort skal sommerhuset, annekset samt udendørsarealerne være 100% færdiggjort.
 • Alle arbejderne skal være lavet i en førsteklasses kvalitet og med gode materialer.
 • Alle nedrivningsarbejder og andre arbejder der er nødvendige for at kunne udføre nedenstående arbejder skal være inkluderet.
 • Alle materialer skal leveres af entreprenøren med undtagelse af de steder hvor der udtrykkeligt står at det er en bygherreleverance.
 • Alle Installationer skal være ført skjul.

Udvendig Sommerhus

Tømrer

 • Alle vinduer og døre skiftes og flyttes frem til forkanten af den kommende træbeklædningen, der afsluttes med liste efter nærmere aftale. Den nye facadedør flyttes frem og facaden over lukkes. Der kommer flere vinduer end der er nu, jf. vedlagte oversigt (Alle vinduer og døre leveres af bygherre excl. Veluxvinduer)
 • Der skal monteres 2 stk. Veluxvinduer taget mod baghaven som give lys i det kommende køkken alrum, vinduerne skal være som Velux GGL MIO.
 • På alle facader monteres 25x50mm. trykimprægneret afstandslister og 25x150mm. kileskåret lærkebrædder af en god kvalitet.
 • Tagrender og nedløb skiftes til ny plastmo-zinktagrende (eksisterende rendejern kan benyttes).
 • Der skal laves en 3 meter bred hårdttræs terrasse der skal følge huset fra skorsten mod vejen og hele vejen rundt til på havesiden og sluttes ved husets hjørne der er mod eksisterende skur. Terrassen skal ikke have rækværk men afsluttes med et bræt på fronten, brædderne skal skrues med rustfristål skruer og alle skruehuller skal proppes. Vindskeder, dæklister og sternbrædder skal skiftes.

Murer

 • Begge skorstene skal pudses og toppen på skorstene skal eftergås.
 • Brystning under vindue mod gaden skal skæres ned samt det ene vindueshul mod haven skal udvides så det passer til den kommende dør.
 • Eksisterende havemur i baghaven skal nedrives.
 • Alle tegl samt rygning skal eftergås og rettes så de ligger godt og pænt samt skal være 100% tæt.
 • Der skal opstøbes gulv hvor den kommende facadedør skal rykkes frem til.

Maler

 • Alle facader skal males sort med en transparent sort, således at men skal skimte den lærketræets farve igennem (der skal laves en prøve på denne farve sammen med A).
 • Alle spærende, udhæng mv. skal males samt alle nye sternbrædder og vindskeder.

Indvendig Sommerhus

Tømrer

 • Alle lofter skal nedrives således at spærkonstruktionen er blotlagt.
 • Alle spær skal oprettes og der skal isoleres med 100mm. mineraluld mellem alle spær, samt der skal monteres en Refleksiv isolering og 13mm. gips monteret på spredt forskalling pr. 30cm. alle lofter i hele huset skal være gipslofter.
 • Der skal laves vægge og lukkes dørhuller efter nærmere aftale med A.
 • Der skal laves hems i begge ender af sommerhuset (over soveværelser samt over stue/badeværelse) Der skal være trægulv samt der skal laves nogle små trapper.
 • Der skal monteres plankegulve i egetræ i alle værelser, stuer samt køkkenalrum, samt gulvet skal slibes og efterbehandles efter bygherres ønske.
 • Der skal laves nye lysninger og vinduesplader om alle vinduer og døre.
 • Der skal monteres nye fodpaneler og indfatninger over alt Typer som 4" Almue.
 • Der skal monteres køkken (køkken er bygherreleverance)
 • Der skal monteres en dobbeltdør i det kommende hul mellem stue og køkkenalrum.
 • Der skal opbygges kasse til væghængt toilet.

Murer

 • Der skal laves nyt badeværelse hvor eksisterende bryggers er, der skal fliser på gulv og på vægge i bruseniche, fliser skal være travatin i faldende længder.
 • Der skal laves en Jacuzzi der er nedsænket i gulvet.
 • I entre skal der lægges fliser i samme type som i badeværelset.
 • Der skal skæres hul i væggen mellem eksisterende pejsestue og værelse.

VVS

 • Der skal etableres kloak og vandforsyning til det kommende badeværelse.
 • Der skal monteres en stor hjømejacuzzi i badeværelset.
 • Det nye toilet skal være væghængt.
 • Håndvasken skal være en travertinhåndvask der er bygget op på et gasbetonbord. Bygherre leverer blandingsbatterier.
 • Der skal monteres vand og afløb til kommende køkken.

EL

 • Der skal laves nye elinstallationer excl. tavle, alle ledninger skal være skjult, og antallet af kontakter og loftudtag skal være iht. lovkrav (ca. 1 kontakt pr. 4m2. mv.)
 • Der skal monteres pæne elradiatorer i alle rum.
 • I badeværelse og entre skal der laves gulvvarme.

Maler

 • Alle vægge og lofter skal være 100% glatte og være malet, i farver efter nærmere aftale. Alle lister, paneler, lysninger mv. skal være malet i ral 9010 glans 90.
 • De synlige spær skal slibes og behandles efter nærmere aftale (evt. behandles med brunt grundingsolie)

Anneks udvendig (eksisterende skur)

Tømrer

 • Alle vinduer og døre skiftes og flyttes frem til forkanten af den kommende træ beklædningen, der afsluttes med liste efter nærmere aftale. Den nye facadedør flyttes frem og facaden over lukkes. Der kommer flere vinduer end der er nu, jf. vedlagte oversigt (Alle vinduer og døre leveres af bygherre excl. Veluxvinduer)
 • Der skal monteres 2 stk. Veluxvinduer i taget mod nabo som give lys i det kommende køkken alrum, vinduerne skal være som Velux GGL M06.
 • På alle facader skal der monteres 45x95mm. rigler pr. 60mc. med 100mm. mineraluld imellem, derefter skal der monteres vindpap, 25x50mm. trykimprægneret afstandslister og 25x150mm. kileskåret lærkebrædder af en god kvalitet.
 • Tagrender og nedløb skiftes til ny plastmozinktagrende (eksisterende rendejern kan benyttes)
 • Vindskeder, dæklister og sternbrædder skal skiftes.

Murer

 • Alle tegl samt rygning skal eftergås og rettes så de ligger godt og pænt samt skal være 100% tæt.

Maler

 • Alle facader skal males sort med en transparent sort, således at men skal skimte den lærketræets farve igennem (der skal laves en prøve på denne farve sammen med A).
 • Alle spærende, udhæng mv. skal males samt alle nye sternrædder og vindskeder.

Anneks indvendig (eksisterende skur)

Tømrer

 • Alle lofter skal nedrives således at spærkonstruktionen er blotlagt.
 • Alle spær skal oprettes og der skal isoleres med 100mm. mineraluld mellem alle spær, samt der skal monteres en Refleksiv isolering og 13mm. gips monteret på spredt forskalling pr. 30cm. alle lofter i hele huset skal være gipslofter
 • Der skal monteres 1 x 13mm. gips på alle vægge samt der skal monteres en Refleksiv isolering.
 • Der skal monteres plankegulve i egetræ i soverum, samt gulvet skal slibes og efterbehandles efter bygherres ønske.
 • Der skal laves nye lysninger og vinduesplader om alle vinduer og døre.
 • Der skal monteres nye fodpaneler og indfatninger over alt Typer som 4" Almue.
 • Der skal monteres tekøkken (tekøkken er bygherreleverance)
 • Der skal monteres en glasdør med mat glas i det kommende hul mellem soverum og badeværelse.
 • Der skal opbygges kasse til væghængt toilet.

Murer

 • Gulvet i eksisterende skur skal opgraves, gulvet skal isoleres med 160mm. flamingo og opstøber med armering, således at eksisterende bærende vægstolper bliver fæstnet i hele gulvkonstruktionen.
 • Der skal laves nyt badeværelse hvor eksisterende redskabsrum er.
 • Der skal fliser på gulv og på vægge i bruseniche, fliser skal være travatin i faldende længder.
 • Der skal skæres hul i væggen mellem eksisterende pejsestue og værelse.

VVS

 • Der skal etableres kloak og vandforsyning til det kommende badeværelse.
 • Der skal opbygges lille bruseniche.
 • Det nye toilet skal være væghængt.
 • Håndvasken skal være en travertinhåndvask der er bygget op på et gasbetonbord. Bygherre leverer blandingsbatterier.
 • Der skal monteres vand og afløb til kommende tekøkken.

EL

 • Der skal laves nye elinstallationer excl. tavle, alle ledninger skal være skjult, og antallet af kontakter og loftudtag skal være iht. lovkrav (ca. 1 kontakt pr. 4m2. mv.)
 • I badeværelse og soverum skal der laves gulvvarme.

Maler

 • Alle vægge og lofter skal være 100% glatte og være malet, i farver efter nærmere aftale.
 • Alle lister, paneler, lysninger mv. skal være malet i ral 9010 glans 90.

..."

Der er endvidere fremlagt udskrift af As konto i Den danske bank, hvoraf 2 hævninger beløbs- og datomæssigt svarer til de i kendelsen nævnte a contoudbetalinger.

Det er for landsretten oplyst, at det polske firma ifølge CVR-udskrift af 8. august 2006 ikke er eller har været momsregistreret i Danmark.

Om regelgrundlaget

Kildeskattelovens § 43 er sålydende

"§ 43. Til A-indkomst henregnes enhver form for vederlag i penge samt i forbindelse hermed ydet fri kost og logi for personligt arbejde i tjenesteforhold, herunder løn, feriegodtgørelse, honorar, tantieme, provision, drikkepenge og lignende ydelser.

Stk. 2 a). Til A-indkomst kan endvidere efter skatteministerens nærmere bestemmelse henregnes nedennævnte indkomstarter:

...

h) Vederlag i penge samt i forbindelse hermed ydet fri kost og logi til en person, der stilles til rådighed for at udføre arbejdet her i landet.

..."

Af bemærkningerne til forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven ( lovforslag nr. 130 fremsat den 24. februar 1982) fremgår af tillæg A spalte 3299 blandt andet:

"...

Endvidere foreslås det, at vederlagt for personligt arbejde, der udføres af en person, som er udlejet dertil af tredjemand, kan henregnes til A-indkomst efter ministeren for skatte og afgifters nærmere bestemmelse. Indeholdelsespligten påhviler efter forslaget den, der lejer den pågældende arbejdstager. Forslaget medfører, at arbejdstagere, der udlejes til udførelse af arbejde her i landet, og som ikke er fuldt skattepligtige, bliver begrænset skattepligtige af vederlaget for det pågældende arbejde. Efter forslaget foretages skattetrækket for begrænset skattepligtige personer i disse tilfælde med en bruttotrækprocent på 30.

...

3. Udlejning af arbejdskraft.

...

En arbejdstager anses i henhold til trækaftalen for udlejet, når den pågældende af en anden person (udlejeren) stilles til rådighed for at udføre arbejde i en anden virksomhed og udlejeren ikke er ansvarlig for eller bærer risikoen for arbejdsresultatet.

..."

Af bemærkningerne til § 43, stk. 2, litra H, tillæg A spalte 3304 fremgår blandt andet:

"...

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt en arbejdstager skal anses for udlejet, skal der efter trækaftalen især lægges vægt på, om

 1. den overordnede ledelse af arbejdet påhviler bygherren,
 2. arbejdet udføres på en arbejdsplads, som bygherren disponerer over, og for hvilken han bærer ansvaret,
 3. vederlaget til udlejeren beregnes efter den tid, der er medgået, eller under hensyntagen til anden sammenhæng mellem vederlaget og den løn, arbejdstageren får,
 4. hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af bygherren,
 5. udlejeren ikke ensidigt fastsætter antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer

..."

Forklaringer

A har forklaret blandt andet, at han er direktør i H1 A/S, som er et entreprenørselskab med 35 ansatte, der udfører mindre og mellemstore entrepriser. Sidste år var omsætningen i hovedselskabet et par og tredive millioner kroner på den primære drift. Han står for salg og marketing. Han er uddannet som tømrer i 2000, men har ikke arbejdet som sådan siden 2002. Det i sagen omhandlede sommerhus er hans private sommerhus. Han solgte det i efteråret 2005. Han kom i kontakt med SK gennem en murer i sit firma, som kendte SK. Han mødtes med SK i sommerhuset, og de blev enige om, hvad der skulle laves. SK er en mindre håndværksmester, som selv arbejder med på projekterne.

Projektet gik i store træk ud på at gøre sommerhusets ydre pænere. De valgte en totalentreprise, fordi SK så havde ansvaret for projektets gennemførelse, herunder at levere materialerne, bortset fra vinduer og køkken. SK hentede selv de øvrige materialer i Polen.

Arbejdsbeskrivelsen er meget detaljeret, men det betyder ikke nødvendigvis, at arbejdet er tidskrævende. Prisen på en Jacuzzi var på ikke over 4.000 kr. Byggematerialer er markant billigere i Polen. Han vil tro, at priserne i Polen er omkring 1/3 af priserne i Danmark. Han var selv oppe ved sommerhuset hver 14. dag. Han ved ikke, hvor mange håndværkere, der arbejdede på projektet, måske var der 2 til 4. SK arbejdede selv med i hele forløbet. SK kom en dag forbi hans kontor og spurgte, om han måtte låne hans telefax, hvorefter SK telefaxede momsanmeldelsen til skattevæsenet. FN er økonomichef i H1 A/S. Han vidste godt, at FN havde købt et hus og skulle have lavet noget derpå. Det var ham, som anbefalede FN at tage kontakt til SK. Han ved ikke, om der rent faktisk blev indgået en aftale.

SK ønskede løbende kontant betaling. Han hævede pengene i banken og betalte i alt 110.000 kr. inklusive moms. Han har aldrig betalt direkte til SKs medarbejdere. Han husker ikke præcis, hvad han fik for sommerhuset, da han solgte det i efteråret 2005, men det var lidt over 2 millioner. SK taler kun polsk, men han havde en medarbejder, som taler engelsk. Han fortalte på engelsk denne medarbejder, hvad der stod i arbejdsbeskrivelsen, hvorefter medarbejderen oversatte det til polsk. Polakkerne påbegyndte arbejdet et stykke tid efter kontraktindgåelsen. Arbejdet sluttede ikke til tiden, men blev først afleveret sidst i maj måned. De polske håndværkere lønnes forud. Han vil tro, at 60 procent af entreprisesummen er gået til lønninger. Så vidt han ved, fik SK arbejdsbeskrivelsen oversat til polsk. Arbejdet blev i store træk udført i henhold til arbejdsbeskrivelsen. Dog er nogle ting i projektet faldet bort efter aftale med SK.

Procedure

Sagsøgeren har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, som er sålydende:

"...

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende,

at

de i sagen omhandlede 4 polske håndværkere ikke har været udlejet til sagsøger, men derimod ansat af firmaet G1, som er registreret hos ToldSkat,

 

...

at

sagsøger har fået udført entreprisen i henhold til entreprisekontrakt indgået som totalentreprise,

at

det forhold, at sagsøger selv arbejder i byggebranchen ingen betydning har for sagen, herunder at sagsøger på ingen både har haft den daglige styring af arbejdet på sommerhuset,

at

sagsøgte under disse omstændigheder har bevisbyrden for, at der er tale om arbejdsudleje,

at

denne bevisbyrde ikke er løftet,

at

sagsøgtes argumentation er baseret på løsagtige antagelser og fejlagtige påstande, som under sagens forberedelse er tilbagevist, og

at

sagsøger under ingen omstændigheder kan have ansvaret for skatteindeholdelsespligten ved udbetaling til totalentreprenøren.

..."

Indstævnte har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, som er sålydende:

"...

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det principalt gældende, at de polske håndværkere, der i foråret 2005 udførte arbejde på sagsøgerens sommerhus, ..., var stillet til rådighed for sagsøgeren for at udføre arbejde her i landet (arbejdsudleje). De polske håndværkeres indkomst for arbejdet er derfor A-indkomst, jf. kildeskattelovens § 43, stk. 2, litra h, og de er begrænset skattepligtige til Danmark af indkomsten, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3. Sagsøgeren var derfor indeholdelsespligtig ved udbetaling af håndværkernes indkomst, jf. kildeskattelovens § 46, stk. 2, 2. pkt.

Det er ubestridt, at arbejdet på sagsøgerens sommerhus i ... blev udført af polske håndværkere. Til støtte for sin påstand har sagsøgeren imidlertid gjort gældende, at han indgik en entrepriseaftale med G1 v/SK ..., hvor de polske håndværkere var ansat, og at der derfor ikke var tale om arbejdsudleje.

Entrepriseaftalen med tilhørende arbejdsbeskrivelse ... er affattet på dansk, hvilket er usædvanligt henset til, at entreprenøren og alle hans håndværkere var polske. Sagsøgeren har ikke besvaret opfordringen til at redegøre for, hvordan entreprisesummen på kr. 130.000,- er fremkommet. Ifølge arbejdsbeskrivelsen skulle entreprenøren levere de fleste materialer i forbindelse med det udvendige og indvendige tømrer-, murer, maler, VVS- og elarbejde, og entreprisesummen skulle angiveligt også dække arbejdsløn til fire håndværkere i al fald i perioden primo marts ... til medio maj 2005 .... Entreprisesummen forekommer på det grundlag lav. Hertil kommer, at sagsøgeren har ikke været i stand til at dokumentere, at entreprisesummen på kr. 130.000,- er betalt til SK.

Sagsøgeren har ikke villet oplyse navnene på polske håndværkere, og han har ikke underbygget sin påstand ... om, at SK var til stede i Danmark for at lede arbejdet på sagsøgerens sommerhus. SKAT rettede henvendelse til SK om sagen ..., men henvendelsen blev ikke besvaret. Det kan derfor ikke lægges til grund, at SK har været daglig leder på pladsen.

G1 v/SK er angiveligt momsregisteret i Polen. Selv om sagsøgeren har fremlagt en anmeldelse om momsregistrering af ..., har det polske firma imidlertid aldrig været momsregistreret i Danmark .... Anmeldelsen er i øvrigt dateret den 4. marts 2005, dvs. efter at politiet den 25. februar 2005 antraf de polske håndværkere i ..., hvor de arbejdede på en ejendom ejet af FN, der er regnskabsmedarbejder hos H1 A/S ....

Sagsøgeren er direktør i og medejer af entreprenørvirksomheden H1 A/S. De usædvanlige omstændigheder omkring entrepriseaftalen med det polske firma medfører, at sagsøgeren bærer bevisbyrden for, at han ikke er indeholdelsespligtig, jf. hertil UfR 1998, 898 H. Denne bevisbyrde har sagsøgeren ikke løftet. Sagsøgeren er derfor ansvarlig for betaling af det manglende beløb, jf. kildeskattelovens § 69, stk. 1.

Subsidiært gøres det gældende, at de polske håndværkere har stået i tjenesteforhold til sagsøgeren. Håndværkernes indkomst herfra er A-indkomst, jf. kildeskattelovens § 43, stk. 1, og de er begrænset skattepligtige til Danmark af indkomsten, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1. Det er udokumenteret, at de polske håndværkere var ansat (stod i tjenesteforhold) hos SK eller hans polske virksomhed G1.

Sagsøgeren er indeholdelsespligtig af udbetaling af indkomst, jf. kildeskattelovens § 46, stk. 1, 1. pkt., og dermed ansvarlig for betaling af det manglende beløb, jf. § 69, stk. 1.

Uanset om håndværkerne er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1, eller nr. 3, tilkommer beskatningsretten Danmark, jf. artikel 14, stk. 1, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen.

..."

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter aftalen af 8. februar 2005 skulle det polske firma G1 v/SK som totalentreprenør foretage totalrenovering af sagsøgerens sommerhus i henhold til arbejdsbeskrivelsen af 1. januar 2005 for en samlet pris inkl. diverse materialer af 130.000 kr. excl. moms.

Det er ikke dokumenteret, at det polske firma har været momsregistreret i Danmark.

Arbejdsbeskrivelsens indhold blev ifølge sagsøgeren fortalt af ham på engelsk til en af SKs medarbejdere, der oversatte det til polsk for SK, der kun forstod polsk. Arbejdet, der i følge sagsøgeren i store træk blev udført i henhold til arbejdsbeskrivelsen, blev af ham afregnet overfor SK med 110.000 kr. inkl. moms, hvilket svarer til 88.000 kr. excl. moms.

Under disse omstændigheder, og idet landsretten - uanset det oplyste om prisen på byggematerialer i Polen og arbejdsløn til polske arbejdere - finder, at der består et misforhold mellem omfanget af arbejderne og materialer i arbejdsbeskrivelsen og den betalte pris, findes sagsøgeren at have bevisbyrden for at arbejdet reelt er udført som totalentreprise og ikke som arbejdsudleje.

Da A efter det for landsretten fremkomne ikke har løftet denne bevisbyrde, tager landsretten Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

I sagsomkostninger skal A til Skatteministeriet betale i alt 12.000 kr., heraf udgør 955 kr. + moms udgifter til materialesamling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

A skal inden 14 dage betale 12.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.