Told- og Skattestyrelsens afgørelse
af 4. december 2001
Journal nr. 99/00-4664-00125

Klage over afgørelse over manglende rentegodtgørelse i forbindelse med udbetaling af arbejdsmarkedsbidrag.

De har klaget over Told- og Skatteregion X,s afgørelse af 24. juli 2000 vedrørende manglede rentegodtgørelse i henhold til "rentecirkulæret" af tilbagebetalt arbejdsmarkedsbidrag til Deres klient for indkomstårene 1995 og 1996.

Told- og Skattestyrelsen fastholder regionens afgørelse af 24. juli 2000.

Afgørelsen er sket i henhold til arbejdsmarkedsfondslovens § 15, stk. 1, jfr. § 22, stk. 2, (tidligere § 28, stk. 5) i bekendtgørelsen om arbejdsmarkedsbidrag.

Det bemærkes, at arbejdsmarkedsfondslovens § 15, stk. 1, omhandler både lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende.

Rentecirkulæret, der påberåbes ved klagen, fastslår i pkt. 1, at rentecirkulæret udelukkende vedrører situationer, der ikke er omfattet af særlige regler i skatte- eller afgiftslovgivningen.

Cirkulærets pkt. 3 fastslår, at hvor særlige regler om forrentning af borgernes krav fremgår af skatte- eller afgiftslovgivningen, sker forrentningen efter disse regler.

Rentecirkulærets anvendelsesområde er således begrænset til de situationer, hvor der ikke i særlovgivningen er fastsat bestemmelser om forrentning ved tilbagebetaling af beløb til borgeren.

I afgørelsen har styrelsen lagt vægt på, at:

Rentereglen er fastsat ved direkte henvisning til kildeskattelovens § 62, stk. 3, 2. pkt.

Etablering af et slutbidragssystem ved lov nr. 443 af 1. juni 1994 skete i erkendelse af den indbyrdes sammenhæng mellem den skatte- og bidragsmæssige kvalifikation og værdiansættelse af givne indkomster og i direkte tilknytning til kildeskattelovens slutskattesystem ved anvendelse af tilsvarende betalingsfrister mv. - igen ved direkte henvisning til bestemmelser i kildeskatteloven.

I tilsvarende tilbagebetalingssager, f.eks. når det statueres, at der ikke foreligger skattepligt til Danmark, forrentes tilbagebetalingskravet efter kildeskattelovens regler.

Desuagtet, at lovgiver ikke eksplicit har omtalt tilbagebetalingssituationer som følge af forudgående ulovhjemlet opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag - hvilket da også ville have været højst usædvanligt - omfatter lovtekstens og bekendtgørelsens ordlyd principielt alle de situationer, hvor en slutbidragsopgørelse eller en senere ændring af denne medfører, at der skal tilbagebetales overskydende bidragsbeløb. Der ses således ikke at være begrænsninger for, hvilken faktor eller omstændighed der udløser tilbagebetalingen, herunder om den beror på en (ændret) fortolkning af reglerne om bidragspligt og -grundlag i arbejdsmarkedsfondsloven, eller om tilbagebetalingen er en afledt konsekvens af den skattemæssige behandling af en given indkomst.

Styrelsens afgørelse kan ikke ankes til højere administrativ myndighed.