Udskrift af Vestre Landsrets retsbog
af 19. marts 2003
B-0957-02

Parter

A

mod

Skatteministeriet.

Som dommere fungerede 

landsdommerne Inger Nørgaard, Fabrin og Jette F. Skole (kst.) med Helle S. Kristoffersen som retssekretær

Sagens dokumenter var til stede.

Der fremlagdes skrivelser af 7. og 11. marts 2003 fra advokaterne Tommy V. Christiansen og skrivelser af 7. marts og 14. marts 2003 fra Kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli. Det fremgår heraf, at sagen er forligt, og at det overlades til landsretten at træffe afgørelse vedrørende sagsomkostninger.

Landsretten hævede sagen og bestemte under hensyn til sagens forløb og udfald samt det oplyste om omstændighederne i forbindelse med forligets indgåelse, at sagsøgte, Skatteministeriet, i sagsomkostninger til sagsøgeren, A, skal betale 75.000 kr.

Landsretten hævede sagen.

Sagen sluttet.

Retten hævet.