Dato for udgivelse
09 May 2003 10:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21. februar 2003
SKM-nummer
SKM2003.198.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, S-1285-02 og S-3768-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Smugleri, afgiftssvig, videresalg, uberigtigede varer
Resumé

Ankesagen omfattede 2 byretsdomme fra henholdsvis december 2001 og oktober 2002, hvor T i førstnævnte sag var tiltalt for overtrædelse af toldlovgivningen ved smugleri ved den 22. februar 2001 med forsæt til at undgå betaling af afgifter at have undladt over for ToldSkat at angive 52 x 200 g finskåret tobak (EU-varer) og 5.520 stk. cigaretter (EU-varer), som han blev fundet i besiddelse af i Rødbyhavn ved indrejse fra Tyskland, og hvor varerne fandtes i tiltaltes rejsetasker, alt hvorved statskassen blev unddraget 9812 kr. i afgifter, og i sidstnævnte sag dels tiltalt for overtrædelse af toldlovgivningen ved smugleri ved i perioden forud for den 30. januar 2002 med forsæt til at undgå betaling af afgifter at have undladt over for ToldSkat ved indrejse via Puttgarden-Rødbyhavn fra Tyskland at have indført 17.800 stk. cigaretter, 30 kg tobak og 6 flasker spiritus med henblik på videresalg, hvorved statskassen blev unddraget 39.213 kr. i afgifter, dels overtrædelse af lovgivningen om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og mineralvandsafgiftslovgivningen ved med forsæt til at undgå betaling af afgifter i en periode forud for den 30. januar 2002 uden angivelse over for ToldSkat ved indrejse via Puttgarden-Rødbyhavn fra Tyskland at have indført 1.512 stk. øl samt 18 flasker vin med henblik på videresalg, hvorved statskassen blev unddraget 1.928,75 kr. i afgifter, og at have indført 1.396 stk. mineralvand med henblik på videresalg, hvorved statskassen blev unddraget 946,25 kr. i afgifter. Varerne i sidstnævnte sag blev opbevaret i en container på en byggeplads, som T havde rådighed over, og hvorfra der skete salg af uberigtigede varer. Også efter bevisførelsen for landsretten fandtes T af de i byretsdommene anførte grunde skyldig efter anklageskrifterne. Landsretten fastsatte den samlede straf til fængsel i 30 dage og en tillægsbøde på 25.000 kr. Der fandtes ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste. Landsretten ændrede byrettens domme i sagen mod T, således at T blev straffet med fængsel i 30 dage og en tillægsbøde på 25.000 kr. og stadfæstede, at T skulle betale i alt 51.900 kr. i afgifter til ToldSkat. Der skete desuden hos T beslaglæggelse af tilsammen 88.150 kr. til betaling af afgifter og det offentliges krav på sagsomkostninger samt til dækning af tillægsbøden.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 2, jf. stk. 1, pkt. 1
Lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 5, jf. § 16, stk. 2, jf. § 4, jf. § 1, stk. 1, og § 3, stk. 1
Mineralvandsafgiftsloven § 21, stk. 3, jf. stk. 1, pkt. 7, jf. § 10a, jf. § 1
Straffelovens § 50, stk. 2

Østre Landsrets dom af 21. februar 2003, 9. afdeling, S-1285-02 og S-3768-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(v/adv. Henrik Høpner e.o.)

Afsagt af landsdommerne

Bloch Andersen, Lone Kerrn-Jespersen (kst.) og Lone Andersen (kst.)

----------

Gentofte Byrets dom af 21. december 2001, SS 821/2001

Anklageskrift er modtaget den 8. oktober 2001.

T er tiltalt for overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, pkt. 1,

ved den 22. februar 2001 med forsæt til at undgå betaling af afgifter at have undladt over for de statslige told- og skattemyndigheder at angive 52 x 200 g. finskåret tobak (EU-varer) og 5.520 stk. cigaretter(EU-varer), som han blev fundet i besiddelse af på EC 37-toget, ombord på m/f "Prins Richard", Rødby Havn, ved indrejse fra Tyskland, hvorved statskassen er unddraget 9.812 kr. i afgifter.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V.1, V.2, V.3 og V.4.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Ved den af vidnet V.4 afgivne forklaring, hvorefter tiltalte er set i besiddelse af de to tasker, som viste sig at indeholde de pågældende tobaksvarer, idet han på færgen kom trækkende med en sækkevogn med taskerne på, sammenholdt med det af de øvrige vidner forklarede, findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at de pågældende tasker tilhørte tiltalte.

Tiltalte findes herefter skyldig som beskrevet i anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter toldlovens § 73 til en bøde på 19.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal til statskassen betale 9.812 kr. i afgifter som nedenfor bestemt.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte, T, skal betale en bøde på 19.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Inden 14 dage skal tiltalte, T, til statskassen betale 9.812 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Gentofte Byrets dom af 7. oktober 2002, SS 366/2002

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift af 15. maj 2002 fra Politimesteren i Gentofte er modtaget den 16. maj 2002.

T er tiltalt for

1

overtrædelse af toldlovens § 73, stk.2, jf. stk. 1, pkt. 1, smugleri,

ved i en periode forud for den 30. januar 2002 med forsæt til at undgå betaling af afgifter uden angivelse over for de statslige told- og skattemyndigheder, ved indrejse via Puttgarden-Rødbyhavn fra Tyskland, at have indført 17.800 stk. cigaretter, 30 kg tobak og 6 flasker spiritus med henblik på videresalg, hvorved statskassen blev unddraget for 39.213 kr.

2

overtrædelse af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 565 af 3. august 1998 (som ændret ved lov nr. 380 af 2. juni 1999, lov nr. 165 af 15. marts 2000 og lov nr. 1029 af 22. november 2000) § 25 stk. 3, jf. § 25, stk. 1, nr. 5, jf. § 16, stk. 2, jf. § 4, jf. § 1, stk. 1, og § 3, stk 1,

ved med forsæt til at undgå betaling af afgifter i en periode forud for der 30. januar 2002 uden angivelse over for de statslige told- og skattemyndigheder ved indrejse via Puttgarden-Rødbyhavn fra Tyskland at have indføre 1.512 stk. øl, samt 18 flasker vin med henblik på videresalg, hvorved statskassen blev unddraget 1.928,75 kr. i afgifter og moms.

3

overtrædelse af lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 562 af 3. august 1998 (som ændret ved lov nr. 380 af 2. juni 1999,, lov nr. 165 af 15. marts 2000, lov nr. 1029 af 22. november 2000, samt lov nr. 1296 af 20. december 2000) § 21, stk. 3, jf. stk.1, pkt. 7, jf. § 10a., jf. § 1,

ved med forsæt til at undgå betaling af afgifter i en periode forud for den 30. januar 2002 uden angivelse overfor de statslige told- og skattemyndigheder ved indrejse via Puttgarden-Rødbyhavn fra Tyskland, at have indført 1.396 stk. mineralvand med henblik på videresalg, hvorved statskassen blev unddraget 946,25 kr. i afgifter og moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf samt efterbetaling af afgifterne på i alt 42.088 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig vedrørende forhold 2 og 3.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af konsulent i ToldSkat V.5, og pa. V.6.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Vedr. forhold 1.

Tiltalte har erkendt og anses på grundlag heraf skyldig efter tiltalen.

Vedr. forhold 2 og 3.

Tiltalte har erkendt besiddelsen i containerne af det angivne kvantum øl, vin og mineralvand og indførslen fra Tyskland, men har anført, at noget af det tilhørte andre.

Under hensyn til de omstændigheder, hvorunder varerne blev opbevaret, d.v.s. i en container på en byggeplads, som tiltalte havde rådighed over og til tiltaltes oplysninger overfor politiet om, at han servicerede byggepladsarbejderne med drikkevarer, findes det med tilstrækkelig sikkerhed godtgjort, at tiltaltes besiddelse af øl, vin og mineralvand ligeledes var med henblik på videresalg.

Retten bemærker hertil, at det på ingen måde af tiltalte er sandsynliggjort, at en del af varerne tilhører andre.

Tiltalte anses derfor skyldig efter tiltalen.

Straffen fastsættes efter toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, pkt. 1, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. jf lovbekendtgørelse nr 565 af 3. august 1998 (som ændret ved lov nr. 380 af 2. juni 1999, lov nr. 165 af 5. marts 2000 og lov nr. 1029 af 22. november 2000) § 25, stk. 3, jf. § 25, stk. 1, nr. 5, jf. § 16, stk. 2, jf. § 4, jf. § 1, stk. 1, og § 3, stk. 1 samt overtrædelse af lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 562 af 3. august 1998 (som ændret ved lov nr. 380 af 2. juni 1999, lov nr. 165 af 15. marts 2000, lov nr. 1029 af 22. november 2000, samt lov nr. 1296 af 20. december 2000) § 21, stk. 1, jf. stk. 3, jf. stk. 1, pkt. 7, jf. § 10 a, jf. § 1 til fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal endvidere betale det unddragne afgiftsbeløb, om hvis størrelse der ikke er rejst indsigelse, til Statskassen med 42.088 kr.

Der er efter tiltaltes ønske ikke tilvejebragt oplysninger om hans personlige forhold til brug for vurdering af egnethed til eventuelt at udføre samfundstjeneste.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 30 dage.

Inden 14 dage betaler tiltalte 42.088 kr. til ToldSkat.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 4.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Henrik Høpner.

----------

Østre Landsrets dom af 21. februar 2003, 9. afdeling S-1285-02 og S-3768-02

Gentofte Rets domme af 21. december 2001 (SS 821/2001) og 7. oktober 2002 (SS 366/2002) er anket af T med påstand om frifindelse i sagen S-1285-02 samt frifindelse i forhold 2 og 3 i sagen S-3768-02 og i øvrigt om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse i sag S-1285-02 og skærpelse i sag S-3768-02.

Sagerne er behandlet sammen, jf. retsplejelovens § 707.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at det hos tiltalte beslaglagte beløb på 97.400 kr. og 1.255 euro efter retsplejelovens § 807 d, stk. 2, anvendes til fyldestgørelse af afgiftskrav, det offentliges krav på sagsomkostninger og bødekrav.

Tiltalte har erklæret sig indforstået med, at 39.213 kr. anvendes til dækning af afgiftskrav vedrørende det erkendte forhold, men i øvrigt protesteret mod anklagemyndighedens påstand.

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse af 1. november 2002 i henhold til retsplejelovens § 808.

Vedrørende sag S-1285-02 er der i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne V.1 og V.4. De har i det væsentlige forklaret som for byretten. Forklaringerne fremgår af retsbogen.

De i byretten af vidnerne V.2 og V.3 afgivne forklaringer vedrørende denne sag er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Vedrørende sag S-3768-02 er der i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidnet V.5, der i det væsentlige har forklaret som for byretten.

For landsretten er der videre afgivet forklaring af vidnet politiassistent V.7. Politiassistent V.7 har blandt andet forklaret, at han sammen med en kollega var i Tuborg Havn for at lufte hund. De rettede henvendelse til tiltalte, fordi han stod med en sækkevogn med øl og vand ud for en container, hvori der på var øl og vand. Tiltalte oplyste, at varerne i containeren tilhørte ham. Tiltalte sagde, at han sørgede for, at arbejderne på byggerierne fik noget at drikke.

Der er desuden afgivet forklaring af V.8 og V.9. Forklaringerne fremgår af retsbogen.

Tiltalte er tidligere straffet

ved  

Østre Landsrets ankedom af 10. januar 1996 med fængsel i 60 dage for blandt andet overtrædelse af toldloven

 

ved

Østre Landsret ankedom af 17. februar 1999 med en bøde på 30.000 kr. for overtrædelse af lov om afgift af øl, vin frugtvin, lov om afgift af visse detailsalgspakninger, lov om afgift af chokolade og sukkervarer og lov om afgift af mineralvand, jf. til dels straffelovens § 89.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de i dommene anførte grunde skyldig efter anklageskrifterne. Efter indholdet og karakteren af vidneforklaringerne fra V.8 og V.9 kan landsretten ikke lægge vægt på disse.

Landsretten, der har behandlet sagerne samlet, fastsætter straffen til fængsel i 30 dage og en tillægsbøde, jf. straffelovens § 50, stk. 2, på 25.000 kr., subsidiært fængsel i 14 dage.

Der er ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten tiltræder dommenes bestemmelse om betaling af afgifter med i alt 51.900 kr.

Med henblik på at sikre fyldestgørelse tages anklagemyndighedens påstand om anvendelse af det hos tiltalte beslaglagte beløb til følge som nedenfor bestemt.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Gentofte Rets domme i sagen mod T ændres, således at tiltalte straffes med fængsel i 30 dage og en tillægsbøde på 25.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Dommenes bestemmelse om, at tiltalte skal betale 9.812 kr. og 42.088 kr. til Toldskat stadfæstes.

Af det hos T beslaglagte beløb anvendes 51.900 kr. til betaling af afgifter, i alt 11.250 kr. til betaling af det offentlige krav på sagsomkostninger samt 25.000 kr. til dækning af den idømte tillægsbøde.

Tiltalte betaler sagens omkostninger for landsretten.