Dato for udgivelse
09 maj 2003 09:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30. januar 2003
SKM-nummer
SKM2003.196.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, S-3100-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momsvig, uregistreret virksomhed, psykiatrisk behandling
Resumé

T var ved byretten dømt for overtrædelse af momslovgivningen med forsæt til afgiftsunddragelse ved i perioden 1. april 1997 -31. december 1997 at have drevet registreringspligtig selvstændig rengøringsvirksomhed uden at anmelde virksomheden til registrering hos Toldskat, og ved i samme periode uanset den manglende momsregistrering at have udstedt fakturerer med deklareret moms, hvorved statskassen blev unddraget 174.152 kr. i moms. T blev af byretten straffet med fængsel i 30 dage og en tillægsbøde på 150.000 kr. Dommen var af T anket med endelig påstand om frifindelse, medens anklagemyndigheden påstod domfældelse som fastslået af byretten og T dømt til ambulant psykiatrisk behandling og påstod den idømte tillægsbøde skærpet. Ved landsrettens behandling af den indankede dom fandt landsretten af de i dommen anførte grunde T skyldig som fastslået ved byretten. Landsretten lagde navnlig under hensyn til oplysningerne i mentalerklæringen til grund, at T ved de strafbare handlingers foretagelse befandt sig i en tilstand, der var betinget af mangelfuld udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af de psykiske funktioner, der ikke er af den i straffelovens § 16 nævnte beskaffenhed. Efter de foreliggende oplysninger om T's personlige forhold fandt landsretten det formålstjenligt at dømme T til ambulant psykiatrisk behandling, jf straffelovens § 69, jf § 68, 1. punktum, og der fandtes herefter ikke grundlag for efter straffelovens § 50, stk. 2, at fastsætte en tillægsbøde. Dommen blev i øvrigt stadfæstet og T blev dømt til ambulant psykiatrisk behandling ved psykiatrisk hospital.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf stk. 1, nr. 2
Straffeloven § 50, stk. 2
Straffeloven § 69, jf § 68, 1. punktum

Østre Landsrets dom af 30. januar 2003, 6. afdeling, S-3100-01

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(v/adv. Jens Elmerkjær e.o.)

Afsagt af landsdommerne

Talevski, Engler og Tine Hammershøj Madsen (kst.) med domsmænd

----------

Holbæk Byrets dom af 15. august 2001, 1.00424/01

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 15. juni 2001

T er tiltalt til straf efter momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 16. august 2000 (tidligere nr. 56 af 6. februar 1996) § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, for overtrædelse af momslovens § 47, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5, og § 52, stk. 3,

1.

ved i perioden fra den 1. april 1997 til 31. december 1997 med forsæt til afgiftsunddragelse at have drevet registreringspligtig selvstændig rengøringsvirksomhed uden at anmelde virksomheden til told- og skattemyndighederne, og ved i samme periode at have udstedt/ladet udstede fakturaer med deklareret moms, uagtet den manglende registrering hos told- og skattemyndighederne, hvorved statskassen blev unddraget 174.152 kr. i moms.

2.

ved med forsæt til til afgiftsunddragelse som ansvarlig leder af Ts Rengøring Aps., ..., A-by, i perioden fra 1. januar 1998 til 22. september 1998 at have drevet registreringspligtig virksomhed uden at anmelde virksomheden til registrering hos told- og skattemyndighederne, samt i perioden fra den 15. januar 1998 til den 30. juni 1998 at have udstedt/ladet udstede fakturaer med deklareret moms, uagtet den manglende registrering hos told-og skattemyndighederne, hvorved statskassen blev unddraget 93.042 kr. i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf samt om en tillægsbøde på 200.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af funktionschef V.1 og reg. revisor V.2. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Af de fremlagte bilag fremgår, at tiltalte under SE nr. .... fra 1. juli 1993 var registreret hos told- og skattemyndighederne med en virksomhed kaldet "P.P. Rengøring".

Der blev den 17. april 1996 foretaget en kontrol af virksomheden "P.P. Rengøring". Kontrollen medførte en efterbetaling af moms. Endvidere vedtog tiltalte den 10. februar 1997 et administrativt bødeforelæg på i alt 245.000 kr. for overtrædelse af skattekontrolloven (unddragelse af skatter for i alt 243.226 kr. for indkomstårene 1992-1994) og momsloven (unddragelse af moms med i alt 112.589 kr. for perioden fra 1. juli 1993 til 31. december 1995).

Tiltalte underskrev den 13. marts 1997 en blanket om afmelding af virksomheden "P.P. Rengøring" pr. 15. marts 1997.

ToldSkat foretog den 23. september 1998 et uanmeldt besøg på adressen ..., A-by, , hvor man traf tiltalte. Der blev aftalt et møde den 2. oktober 1998 hos revisor V.2. På mødet hos revisoren fik ToldSkat udleveret regnskaber og regnskabsmateriale for perioden fra 1. april 1997 til 30. juni 1998.

Tiltalte underskrev den 2. oktober 1998 en af ToldSkat udfyldt angivelse, hvorefter virksomheden "Ts Rengøring" for perioden fra 1. april 1997 til 31. december 1997 anmeldte et afgifistilsvar på 174.152 kr.

Tiltaltes hustru underskrev ligeledes den 2. oktober 1998 en af ToldSkat udfyldt angivelse, hvorefter virksomheden "T.B. Rengøring Aps" for perioden fra 1. januar til 30. juni 1998 anmeldte et afgiftstilsvar på 93.042 kr.

Virksomheden "Ts Rengøring Aps" blev den 23. september 1998 registreret hos ToldSkat med tilbagevirkende kraft fra den 20. januar 1998 under SE nr. .....

ToldSkats gennemgang af salgsfakturaer viste, at der i perioden fra 16. februar til 14. april 1997 blev udfærdiget ca. 31 fakturaer af "Ts Rengøring". I perioden fra 23. april til 19. maj 1997 blev der udfærdiget ca. 13 salgsfakturaer af "Ts Rengøring Aps u/ stiftelse". Endelig blev der i perioden fra 16. juni til 15. december 1997 udstedt ca. 114 salgsfakturaer af "Ts Rengøring". Virksomhedens adresse er på alle fakturaer angivet som "..., A-by". På fakturaerne fra perioden fra 23. april til 19. maj 1997 er "Aps u/ stiftelse" tilsyneladende tilføjet med skrivemaskine. Fakturaerne frem til og med 14. april 1997 er underskrevet af tiltalte, medens fakturaer fra og med 23. april 1997 er underskrevet af T.B.

Købsbilag for 1997 er udstedt til flere forskellige navne, herunder "Ts Rengøring", "P.P. Rengøring", "Ts Rengøring Aps", "T.B." og "T".

V.S. Bogføringscentral v/revisor B.B. har den 29. september 1998 for "Ts Rengøring v/T" udfærdiget en balance for året 1997. Balancen viser en omsætning på 809.439 kr. Revisor har beregnet et afgiftstilsvar for perioden 1. april til 31. december 1997 på 174.152 kr.

Revisor V.2 har den 31. august 1998 for "Ts Rengøring Aps" udfærdiget en balance for 1. halvår 1998. Revisor har opgjort et afgiftstilsvar for halvåret på ialt 93.042 kr.

Det er oplyst, at T.B. over for politimesteren i Holbæk har vedtaget en bøde på 30.000 kr. for overtrædelse af momsloven ved i perioden fra 1. januar til 30. juni 1998 som direktør i Ts Rengøring Aps groft uagtsomt at have drevet registreringspligtig rengøringsvirksomhed uden at anmelde selskabet til told- og skattemyndighederne, samt i tidsrummet fra 15. januar til 30. juni 1998 at have udstedt/ladet udstede fakturaer med deklareret moms, uagtet den manglende registrering hos told- og skattemyndighederne, og uden at afregne afgiften, hvorved statskassen blev unddraget 93.042 kr. i moms.

Der er forsvareren fremlagt et bilagsmateriale, hvoraf fremgår, at en advokat Bent Lauritzen i april 1997 sendte T.B. og T. et stiftelsesdokument og vedtægter for "Ts Rengøring Aps". Anpartsselskabet skulle stiftes af T.B, som skulle indskyde 131.250 kr. Revisor V.2 sendte i maj 1997 åbningsbalance pr. 1. april 1997, udkast til stiftelsesdokument og et skatteforbehold til advokat Lauritzen. Den 20. januar 1998 indsatte T.B i Arbejdernes Landsbank 131.250 kr. på en konto tilhørende "Ts Rengøring Aps u. stiftelse". Advokat Lauritzen anmeldte den 27. januar 1998 stiftelsen af anpartsselskabet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som den 26. marts 1998 registrerede selskabet under Aps.... Anpartsselsskabets stifter og direktør var T.B. og det revisor, reg. revisor V.2.

Den 1. maj 1998 sendte ToldSkat til Ts Rengøring Aps et bevis for registrering hos ToldSkat.

V.V. Kommune anmodede den 15. maj 1998 revisor V.2 om materiale om anpartsselskabet. Revisoren besvarede den 4. juni 1998 kommunens forespørgsel efter forinden at have skrevet til anpartsselskabet.

Af forsvarerens bilag fremgår videre, at anpartsselskabet i uge 25-26 blev tilmeldt DataLøn, og at der i måneder juli og august skete oprettelser af stamdata for ansatte i anpartsselskabet.

Den 23. juli 1998 sendte V.S. Bogføringscentral til "Ts Rengøring" en honorarnota for bogføring, lønnings- og årsregnskab 1997.

Den 31. august 1998 udfærdigede revisor V.2 for "Ts Rengøring Aps" resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 1998. Den 1. september 1998 sendte revisor V.2 "Ts Rengøring Aps" en faktura regnskabsmæssig assistance for perioden 20. januar - 31. juli 1998, herunder opgørelse og afstemning af moms for 1. og 2. kvartal 1998, samt udfærdigelse af registreringsblanket til ToldSkat vedr. tilmelding efter momsloven, kildeskatteloven og ATP-loven.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har forklaret, at meningen var, at den rengøringsvirksomhed, han drev fra 1993, senest under navnet "Ts Rengøring", pr. 1. april 1997 skulle overdrages til et anpartsselskab ejet af hans kone. Tiltalte har forklaret, at fra den 1. april 1997 var det hans kone, der drev rengøringsvirksomheden. Han har erkendt, at han har hjulpet sin kone med driften af virksomheden også efter den 1. april 1997.

Gennemgangen af salgsfakturaer og købsbilag fra året 1997 viser ikke, at rengøringsvirksomhedens kunder og leverandører blev gjort bekendt med den af tiltalte forklarede overdragelse af virksomheden til en ny ejer. Der er ikke til ToldSkat sket nogen anmeldelse om start af en ny rengøringsvirksomhed pr. 1. april 1997.

Retten lægger til grund, at den påtænkte overdragelse af rengøringsvirksomheden først skete i januar 1998. Retten har herved lagt vægt på, at V.S. Bogføringscentral lavede regnskab for 1997 for "Ts Rengøring", medens revisor V.2 lavede regnskab for 1998 for "Ts Rengøring Aps". Retten har videre lagt vægt på, at tiltalte den 2. oktober 1998 underskrev en efteranmeldelse, hvorefter hans rengøringsvirksomhed for perioden fra 1. april til 31. december 1997 efteranmeldte et tilsvar på 174.152 kr.

Retten lægger derfor til grund, at tiltalte uanset afmeldingen i marts 1997 fortsat drev rengøringsvirksomhed frem til januar 1998.

Tiltalte har erkendt, at rengøringsvirksomheden for perioden fra 1. april til 31. december 1997 udstedte fakturaer med deklareret moms, og at afgiftstilsvaret for denne periode kan opgøres til i alt 174.152 kr., samt at dette tilsvar ikke blev indberettet eller indbetalt til ToldSkat. Retten finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte for at unddrage sig betaling af moms forsætligt undlod at anmelde den fortsatte virksomhed til ToldSkat.

Som følge af det anførte findes tiltalte herefter skyldig efter tiltalen i forhold 1.

Det lægges som anført til grund, at "Ts Rengøring Aps" med tiltaltes kone som ejer og direktør i januar 1998 overtog den af tiltalte drevne rengøringsvirksomhed. Tiltalte har ikke været ansat i anpartsselskabet, og retten finder det betænkeligt at lægge til grund, at den bistand, tiltalte ydede sin kone, både med daglige spørgsmål og med at få udarbejdet opgørelser for det 1. halvår af 1998, må føre til, at han må betragtes som havende været ansvarlig daglig leder af anpartsselskabet, og som sådan har pådraget sig et strafansvar for den manglende registrering af selskabet og for, at der blev opkrævet moms, som ikke blev afregnet til ToldSkat. Retten frifinder derfor for tiltalen i forhold 2.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 16. august 2000 (tidligere nr. 56 af 6. februar 1996) § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, for overtrædelse af momslovens § 47, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5, og § 52, stk. 3. Retten har lagt vægt på, at tiltalte umiddelbart forud for forholdets start havde vedtaget en bøde for overtrædelse af momsloven og skattekontrolloven.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 150.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2. Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 30 dage.

Tiltalte T skal betale en tillægsbøde på 150.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale halvdelen af sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 30. januar 2003, 6. afdeling S-3100-01

Holbæk rets dom af 15. august 2001 (1.00424/01) er anket af T med endelig påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået domfældelse som fastslået af byretten og tiltalte dømt til ambulant psykiatrisk behandling ved psykiatrisk hospital. Anklagemyndigheden har endvidere påstået den idømte tillægsbøde skærpet.

Der er til brug for ankesagen foretaget ambulant mentalundersøgelse af tiltalte, jf. retsplejelovens § 809, stk. 1.

I erklæringen herom af 31. oktober 2002 konkluderes, at tiltalte ikke var sindssyg det pågældende tidspunkt; han var imidlertid i en langvarig depressiv tilstand. Tiltalte skønnes omfattet af den personkreds, der henhører under straffelovens § 69. Han er ikke fundet åndssvag, og der forelå ikke en abnorm rustilstand. Det anbefales, at tiltalte i henhold til straffelovens § 68 dømmes til ambulant psykiatrisk behandling ved psykiatrisk hospital.

Der er for landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne V.2 og V.1, der alle har forklaret i det væsentlige som for byretten.

Der er endvidere afgivet vidneforklaring af T.B.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil henvises.

Landsrettens bemærkninger

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de i dommen anførte grunde skyldig som fastslået ved byretten.

Navnlig under hensyn til oplysningerne i mentalerklæringen lægges det til grund, at tiltalte ved de strafbare handlingers foretagelse befandt sig i en tilstand, der var betinget af mangelfuld udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af de psykiske funktioner, der ikke er af den i straffelovens § 16 nævnte beskaffenhed.

Efter de foreliggende oplysninger om tiltaltes personlige forhold findes det formålstjenligt at dømme tiltalte til ambulant psykiatrisk behandling, jf. straffelovens § 69, jf. § 68, 1. punktum. Længstetiden for foranstaltningen fastsættes til 3 år, jf. straffelovens § 69 a, stk. 3.

Der findes herefter ikke grundlag for i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, at fastsætte en tillægsbøde.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte, T, dømmes til ambulant psykiatrisk behandling ved psykiatrisk hospital.

Længstetiden for foranstaltningen er 3 år fra landsrettens dom.

Statskassen betaler sagens omkostninger for landsretten.