Dato for udgivelse
09 May 2003 09:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30. januar 2003
SKM-nummer
SKM2003.195.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-2560-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skattesvig, momssvig, passivitet, uregistreret virksomhed, strafudmåling
Resumé

T, der havde drevet virksomhed med klipning af pyntegrønt, var ved byretten i en sag behandlet som tilståelsessag efter straffelovens § 922 dels dømt for overtrædelse af skattelovgivningen med forsæt til skatteunddragelse for indkomstårene 1995-1999, hvor T ikke havde indgivet selvangivelse, at have undladt at meddele skattemyndighederne, at ansættelserne var for lave med i alt 422.893 kr., hvilke indtægter hidrørte fra T's ovennævnte virksomhed, hvorved det offentlige blev unddraget 161.001 kr. i skat, dels dømt for med forsæt til afgiftsunddragelse at have overtrådt momslovgivningen ved at have drevet virksomhed uden at anmelde virksomheden til registrering hos Toldskat, ligesom T på fakturaer havde anført moms med i alt 198.226 kr., hvorved statskassen blev unddraget 188.202 kr. i moms. Landsrettens behandling af den indankede dom angik strafudmålingen, idet T havde påstået formildelse, navnlig således at frihedsstraffen og tillægsbøden blev gjort betingede, medens anklagemyndigheden havde påstået stadfæstelse. Landsretten tiltrådte, at frihedsstraffen og tillægsbøden var udmålt som sket til fængsel i 40 dage og en tillægsbøde på 325.000 kr. 5 af de voterende udtalte herefter, at det efter oplysningerne om T's personlige forhold, herunder at han boede alene med sin 12-årige søn, var forsvarligt at gøre tillægsstraffen betinget med vilkår om samfundstjeneste, medens 1 voterende ikke fandt, at der efter forholdenes karakter var grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Straffen blev således fastsat efter stemmeflertallet. Landsretten fandt uanset det oplyste om T's økonomiske forhold, at der ikke var grundlag for at gøre tillægsbøden betinget, jf. herved Højesterets dom af 18. november 2002. Landsretten stadfæstede dommen med den ændring, at frihedsstraffen blev gjort betinget.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2
Straffeloven § 50, stk. 2

Vestre Landsrets dom af 30. januar 2003, 8. afdeling, S-2560-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(v/adv. Inge-Marie Lynge)

Afsagt af landsdommerne

Eskild Jensen, Thrane og Helle Bertung med domsmænd

----------

Randers Byrets dom af 23. april 2002, 4. afdeling 5, S 4.01720/01

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 10. oktober 2001.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

skattekontrollovens § 16, stk, 3, jf. stk. 1, ved

med forsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomstårene 1995-1999, hvor tiltalte ikke havde indgivet selvangivelser, at have undladt inden 4 uger efter at have modtaget meddelelser om ansættelser af sine indkomster at meddele skattemyndighederne, at ansættelserne var for lave med i alt 422.893 kr., hvilke indtægter hidrørte fra tiltaltes virksomhed med klipning at pyntegrønt, hvorved det offentlige blev unddraget 161.001 kr. i skat,

2.

momslovens § 81, st. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt., og stk. 5 samt § 52, stk. 3, ved

i perioden 12. december 1995 til 26. november 1999 med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have drevet registreringspligtig virksomhed med klipning af pyntegrønt uden at anmelde virksomheden til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder, ligesom tiltalte på fakturaer anførte moms med i alt 198.226 kr., hvorved statskassen blev unddraget 188.202 kr. i moms,

3.

frafaldet.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf samt tillægsbøde.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringen er gengivet i retsbogen.

Tiltalte har den 9. juli 2000 vedtaget to bødeforlæg vedrørende overtrædelse momsloven og skattekontrolloven på henholdsvis 19.000 kr. og 25.000 kr.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt., og stk. 5, samt § 52, stk. 3, jf. straffelovens § 89.

Retten finder ikke, at der er grundlag for at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 325.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 325.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 30. januar 2003, 8. afdeling, S-2560-02

Retten i Randers, 4. afdeling, har den 23. april 2002 afsagt dom i sagen. (SS 4.01720/01).

Tiltalte T har påstået formildelse, navnlig således at frihedsstraffen og tillægsbøden gøres betingede.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har den 6. juni 2001 vedtaget en bøde på 5.000 kr. for kørsel uden førerret i en brugsstjålet bil.

Forklaring

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har været sygemeldt siden byrettens dom. Han har nogle gigtlignende symptomer, men han har endnu ikke fået stillet en diagnose. Sønnen bor stadig hos ham, og tiltalte har samvær med sine to andre børn hver 14. dag. Sønnen har fortsat ikke megen kontakt med sin mor og kan ikke bo hos hende under eventuel afsoning. Det er korrekt, at han under mødet hos ToldSkat vedrørende de to bødevedtagelser ikke sagde noget om sit arbejde med at klippe pyntegrønt. Han er villig til at undergive sig behandling mod misbrug af alkohol, hvis Kriminalforsorgen kræver det, men han har ikke noget alkoholproblem. Han tror godt, at han - uanset sine helbredsforhold - kan gennemføre en dom med vilkår om samfundstjeneste. Han lever af bistandshjælp, og han har betydelig gæld.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det tiltrædes, at frihedsstraffen og tillægsbøden er udmålt som sket.

5 voterende udtaler herefter:

Efter oplysningerne om tiltaltes personlige forhold, herunder at han bor alene med sin 12-årige søn, er det forsvarligt at gøre tillægsstraffen betinget med vilkår om samfundstjeneste.

1 voterende finder ikke, at der efter forholdenes karakter er grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Straffen fastsættes i overensstemmelse med stemmeflertallet.

Uanset det oplyste om tiltaltes økonomiske forhold er der ikke grundlag for at gøre tillægsbøden betinget, jf. herved Højesterets dom af 18. november 2002.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens dom ændres, således at straffen gøres betinget, idet fuldbyrdelse af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 6 måneder fra denne dom på betingelse af, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold, at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen, at tiltalte efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse i prøvetiden undergive sig lægelig godkendt behandling mod misbrug af alkohol, og at tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 60 timer efter Kriminalforsorgens bestemmelse inden for en længstetid på 6 måneder.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.