Dato for udgivelse
09 maj 2003 09:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. januar 2003
SKM-nummer
SKM2003.194.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, S-1150-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Spiritusafgift, afgiftssvig, salg uden afgiftsberigtigelse
Resumé

Tiltalte T.1 og T.4 blev ved byretten frikendt for den rejste tiltale for bedrageri af særlig grov beskaffenhed, til dels forsøg, subsidiært overtrædelse af spriritusafgiftslovgivningen, medens T.2., T.3, og T.5 alene blev dømt for overtrædelse af spiritusafgiftslovgivningen ved i perioden oktober 1999 - januar 2000 med forsæt til uberettiget vinding i form af afgiftsunddragelse i forening at have aftalt og planlagt samt delvis finansieret indførsel af flere læs uberigtiget spiritus til Danmark via en registrering af en virksomhed med henblik på videresalg uden afgiftsberigtigelse, hvorefter virksomheden blev registreret hos Toldskat, ligesom de stillede sikkerhed på 200.000 kr., og herunder svigagtigt havde bestemt Toldskat til at udfærdige erklæring om, at virksomheden var registreret i henhold til punktafgiftslovgivningen og således kunne modtage bl. a. spiritus under afgiftssuspension, udnyttede vildfarelsen hos Toldskat om, at spiritussen skulle sælges med banderoler, selv om det ikke var hensigten, hvorefter de i virksomhedens navn bestilte ca 57.000 flasker spiritus, hvorefter de den 21. januar 2000 fik 20.400 flasker vodka leveret fra Tyskland og ført til virksomheden, hvorfra vodkaflaskerne i overensstemmelse med de tiltaltes plan uden banderoler den 23. januar 2000 blev udleveret fra virksomheden og den 24. og 25. januar 2000 overdraget til andre, alt hvorved det offentlige blev påført et formuetab på 1.570.800 kr. i unddragne afgifter med risiko for yderligere formuetab på ca. 3,6 millioner kr. svarende til afgiftsbeløb for yderligere salg af ikke afgiftsberigtiget spiritus, hvorefter de tiltalte måtte opgive yderligere spiritusleverancer, da forholdet blev opdaget af politiet. T.1 blev tillige straffet for overtrædelse af straffelovens § 303 og T.2 for en overtrædelse af færdselsloven. Ved landsrettens behandling af den indankede dom berigtigedes anklageskriftet vedrørende ovennævnte forhold, således at "med risiko for yderligere formuetab på ca 3,6 millioner kr." ændredes til "med risiko for yderligere formuetab på ca. 2,8 millioner kr.", svarende til forskellen mellem de angiveligt bestilte 57.000 flasker og de 20.400 faktisk leverede flasker. Det for byretten oprindeligt opgjorte unddragne afgiftsbeløb på 1.370.800 kr. blev reduceret med 200.000. kr., som virksomheden havde deponeret til sikkerhed for skyldige afgifter. Efter bevisførelsen for landsretten blev bl. a. lagt til grund, at samtlige de tiltalte i det omfang, der er beskrevet i det omhandlede berigtigede forhold, og på den deri anførte måde - med forsæt til vinding i form af afgiftsunddragelse, i forening aftalte og planlagde samt delvis finansierede indførsel af flere læs, i alt ca. 57.000 flasker uberigtiget spiritus til Danmark med henblik på videredistribution uden afgiftsberigtigelse, hvoraf 20.400 flasker vodka den 21. januar 2000 leveret fra Tyskland til Danmark og ført til virksomhedens lager og derfra uden banderole dels videreoverdraget, dels søgt videredistribueret. Alle de tiltalte fandtes - idet det omfang, som er beskrevet i det berigtigede anklageskrifts ovennævnte forhold - at have overtrådt spiritusafgiftslovens § 9, stk. 2, og § 2 a., men fandtes under indtryk af virksomhedens sikkerhedsstillelse på 200.000 kr. i form af en bankgaranti, alene at have haft forsæt til en samlet afgiftsunddragelse på 4.170.800 kr.

T.1 og T. 5 blev hver straffet med en tillægsstraf af fængsel i 1 år, T.2 med en fællesstraf af fængsel i 1 år og 3 måneder, T.3 med en fælles- og tillægsstraf af fængsel i 1 år og 9 måneder og T.4 med fængsel i 8 måneder. T.1, T.2. T.3 og T.5 blev desuden dømt til hver at betale en tillægsbøde på 600.000 kr., medens tillægsbøden at betale for T.4 blev fastsat til 400.000 kr. Endelig blev samtlige de tiltalte dømt til in solidum at betale det unddragne afgiftsbeløb med 1.370.800 kr. til Toldskat.

Reference(r)

Spiritusafgiftsloven § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2 og nr. 6, jf. § 9, stk. 2
Straffeloven § 50, stk. 2
Straffeloven § 61, stk. 2, jf. § 40, stk. 1
Straffeloven § 89

Østre Landsrets dom af 22. januar 2003, 1. afdeing, S-1150-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T.1 (v/adv. Mogens Popp-Madsen, e.o.)

T.2 (v/adv. Finn Bachmann, e.o.)

T.3 (v/adv. Erik Gaarn, e.o.)

T.4 (v/adv. Torben Bagge, e.o.)

T.5 (v/adv.Harry Tschernja, e.o.)

Afsagt af landsdommerne

A. F. Wehner, Engler og Anne Birgitte Thalbitzer (kst.) med 2 domsmænd.

----------

Københavns Byrets dom af 8. marts 2002, 25. afdeling, 25.9283/2001 og 25.15334/2001

Politidirektøren i København har ved et anklageskrift af 7. februar 2001, som berigtiget under domsforhandlingen, samt ved anklageskrift af 29. Maj 2001 (forhold 9), rejst tiltale mod T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 og T.7 for

1 a.

T.1
T.2
T.3
T.4
T.5

bedrageri af særlig grov beskaffenhed tildels forsøg herpå efter straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, jf. tildels § 21, subsidiært overtrædelse af spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2 og nr. 6, jf. § 9, stk. 2 og § 2a.

ved i perioden oktober 1999 - januar 2000 med forsæt til uberettiget vinding i form af afgiftsunddragelse i forening at have aftalt og planlagt samt delvist finansieret indførsel af flere læs uberigtiget spiritus til Danmark via registrering af en virksomhed med henblik på videresalg uden afgiftsberigtigelse, hvorefter virksomheden N.N. Vinimport blev registreret hos ToldSkat, ligesom de stillede sikkerhed på 200.000,00 kr., og herunder svigagtigt at have bestemt ToldSkat til at udfærdige erklæring af 6. januar 2000 om, at virksomheden N.N. Vinimport er registreret i henhold, til punktafgiftslovgivningen og således kan modtage bl.a. spiritus under afgiftssuspension, idet de tiltalte udnyttede vildfarelsen hos ToldSkat om, at spiritussen skulle sælges med banderoler, selv om dette ikke var hensigten, hvorefter de i virksomhedens navn bestilte ca. 57.000 flasker spiritus, hvorefter de den 21. januar 2000 fik 20.400 flasker vodka leveret fra Tyskland og ført til virksomheden ... i A-by, hvorfra vodkaflaskerne i overensstemmelse med de tiltaltes plan uden banderoler den 23. januar 2000 blev udleveret fra virksomheden og den 24. og 25. januar 2000 overdraget til andre, alt hvorved de påførte det offentlige et formuetab på i alt 1.570.800,00 kr. i unddragne afgifter med risiko for yderligere formuetab på ca. 3,6 millioner kr. svarende til afgiftsbeløb for yderligere salg af ikke afgiftsberigtiget spiritus, hvorefter de tiltalte måtte opgive yderligere spiritusleverancer, da forholdet blev opdaget af politiet.

1b.

T.7

overtrædelse af spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2 og nr. 6, jf. § 9, stk. 2 og § 2a.

ved i perioden december 1999 - januar 2000 med forsæt til afgiftsunddragelse at have deltaget i den i forhold 1 a nævnte aftale om overdragelse af ubanderoleret spiritus og herunder, efter at være blevet medarbejder i N.N. Vinimport at have deltaget i forhandlingerne om bestilling og køb af i alt ca. 57.000 flasker spiritus i Tyskland, hvorefter han den 21. januar 2000 modtog og læssede de i forhold 1 a nævnte 20.400 flasker vodka i virksomheden på ... i A-by, alt med henblik på, at de uden afgiftsberigtigelse skulle overdrages til andre, hvilket skete, mens de yderligere leverancer måtte opgives, da forholdet blev opdaget af politiet, alt hvorved han unddrog det offentlige afgifter på i alt 1.570.800,00 kr.

1c.

T.6

overtrædelse af spiritusafgiftslovens § 31 stk. 3, jf. § 9, stk. 2 og § 2a.

ved i januar 2000 med forsæt til afgiftsunddragelse at have deltaget i overdragelse -eller forsøgt herpå - af de i forhold 1 a og b nævnte 20.400 flasker uberigtiget spiritus, der blev leveret fra Tyskland til virksomheden N.N. Vinimport, ... i A-by, idet han efter aftale med de medtiltalte skaffede eller forsøgte at skaffe købere til spiritussen, hvorved han unddrog det offentlige afgifter på i alt 1.570.800,00 kr.

2 - 3 (udgår).

4.

T.1

hæleri med hensyn til tyveri efter straffelovens § 284, jf. § 276

ved i 1997 i København af en ukendt mand at have købt to kameraer til en samlet værdi af ca. 5.000,00 kr., uagtet han vidste eller bestemt måtte formode, at effekterne, der blev stjålet ved indbrud henholdsvis den 8. december 1994 og den 9. november 1996, hidrørte fra tyveri.

5 - 8 (udgår).

9.

T.2

færdselslovens § 118, jf. § 42. stk. 1.

ved den 14. februar 2001 kl. 20.28 at have ført personbil .... ad Dag Hammarskjølds Alle 19, 2100 København Ø, med mindst 56 km/t, selv om hastigheden ikke må overstige 50 km/t.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at de tiltalte idømmes ubetingede fængselsstraffe.

Anklagemyndigheden har endvidere over for samtlige tiltalte nedlagt påstand om betaling af tillægsbøde i det omfang de dømmes for overtrædelse af spiritusafgiftsloven, idet udgangspunktet ved fastsættelse af tillægsbøden er halvdelen af det unddragne beløb, idet der dog kan tages hensyn til den enkeltes rolle i sagen.

Anklagemyndigheden har endelig nedlagt påstand om, at de tiltalte tilpligtes at betale de unddragne afgifter.

De tiltalte har nægtet sig skyldige i forhold 1 a, 1b og 1c.

Tiltalte T.1 har i forhold 4, nægtet sig skyldig i tiltalen, men har erkendt sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 303.

Tiltalte T.2 har erkendt sig skyldig i forhold 9.

Der er afgivet forklaring af de tiltalte samt af vidnerne kriminalassistent V.1, kriminalassistent V.2, kriminalassistent V.3, kriminalassistent V.5, kriminalassistent V.6, V.7, kriminalssistent V.8, kriminalassistent V.9, V.10, V.11 og V.12. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Aflytninger af tiltalte T.3s lokale i Z-gade samt aflyttede telefonsamtaler er afspillet under domsforhandlingen som anført i retsbogen. Tiltalte T.1 er tidligere straffet, senest

ved  

Københavns Byrets dom af 30. januar 1997 efter straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 284, jf. § 276, og våbenloven med fængsel i 6 måneder. Prøveløsladt den 20. april 1997 med en reststraf på 65 dage. Prøvelid 2 år.

 

ved

Københavns Byrets dom af 4. maj 1998 med hæfte i 20 dage for overtrædelse af straffelovens § 303, 2. punktum. Fuldbyrdelse af reststraffen i henhold til prøveløsladelsen den 20. april 1997 forblev udsat.

 

ved

Københavns Byrets dom af 5. november 1999 efter straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 6, og jf. til dels stk. 3, jf. stk. 2, jf. i det hele straffelovens § 89, med en tillægsstraf på fængsel i 9 måneder. Fuldbyrdelse af reststraffen i henhold til prøveløsladelsen den 20. april 1997 forblev udsat. Prøveløsladt den 11. august 2000 med en prøvetid på 95 dage. Prøvetid 2 år.

Tiltalte T.2 er tidligere straffet, senest

ved  

Østre Landsrets dom af 24. november 1997 efter straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, jf. tildels § 21, og straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, jf. straffelovens § 23, jf. til dels § 21 med fængsel i 1 år. Prøveløsladt den 7. juli 1999 med en reststraf på 125 dage. Prøvetiden er 2 år.

Tiltalte T.3 er tidligere straffet, senest

ved  

Københavns Byrets dom af 5. november 1999 efter straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 6, og jf. til dels stk. 3, jf. stk. 2, med fængsel i 1 år. Prøveløsladt den 15. november 2000 med en reststraf på 124 dage. Prøvetid 2 år.

 

ved

Københavns Byrets dom af 20. december 1999 med fængsel i 4 måneder. Bøde på 30.000,00 kr. med forvandlingsstraf i 60 dage for overtrædelse af dagældende momslov, lovbekendtgørelse nr. 375 af 18. maj 1994, som ændret ved § 10 i lov nr. 1093 af 21. december 1994, § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. punkt, jf. straffelovens § 89. I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømt tillægsbøde. I medfør af straffelovens § 61, stk. 1, idømt som samlet straf med dom af 28. august 1995. I medfør af straffelovens § 75, stk. 1 og stk. 2 nr. 1, konfiskation af 6 guldbarrer á 1 kg og 14560 DM.

Tiltalte T.4 er ikke straffet af betydning før denne sag.

Tiltalte T.5 er straffet af betydning før denne sag

ved  

Østre Landsrets dom af 19. december 1997 efter straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., jf. lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, jf. bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993, § 27, stk. 1, jf § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, jf. straffelovens §§ 23 og 21. Frihedsberøvelse i Holland skal i medfør af straffelovens § 86, stk. 4 afkortes fuldt ud i den idømte straf. I medfør af straffelovens § 75, stk. 1, konfiskeres 385 hollandske gylden og 16.500,00 danske kr. Prøveløsladt den 30. juni 1999 med en reststraf på 489 dage. Prøvetid 2 år.

Tiltalte T.6 er ikke straffet af betydning før denne sag.

Tiltalte T.7 er ikke straffet.

Frihedsberøvelser under sagen:

Tiltalte T.1 har under sagen været frihedsberøvet fra den 30. januar 2000 til den 17. april 2000, heraf i isolation til den 24. marts 2000.

Tiltalte T.2 har under sagen varet frihedsberøvet fra den 27. januar 2000 til den 3. april 2000, heraf i isolation til den 21. marts 2000.

Tiltalte T.3 har under sagen været frihedsberøvet fra den 25. januar 2000 til den 2. maj 2000, heraf i isolation til den 21. marts 2000.

Tiltalte T.4 har under sagen været frihedsberøvet fra den 17. marts 2000 til den 12. april 2000, i isolation i hele perioden.

Tiltalte T.5 har under sagen været frihedsberøvet fra den 30. januar 2000 til den 24. marts 2000, i isolation i hele perioden.

Tiltalte T.7 har under sagen været frihedsberøvet fra den 2. februar 2000, kl. 9.52 til den 3. februar 2000, kl. 17.45.

Domsmandsrettens bemærkninger

Ad forhold 1 a

Den 21. januar 2000 blev der leveret 20.400 flasker vodka til N.N. Vinimport, Aps's lager, ... i A-by. Efter tiltalte T.3s forklaring lægges til grund, at han ejede mere end halvdelen af anparterne i N.N. Vinimport Aps. Tiltalte T.1 havde lånt tiltalte T.3 125.000,00 kr. Lånet skulle efter de tiltaltes forklaringer anvendes til køb af en møbelforretning, men tiltalte T.3 har forklaret, at han faktisk brugte pengene til at betale for leverancen af spiritus. Han havde endvidere lånt 700.000-800.000 kr, af andre, men han vil ikke oplyse, hvem han lånte disse penge af.

N.N. Vinimport Aps's lager i A-by var efter de for retten foreliggende oplysninger besigtiget og godkendt af ToldSkat til opbevaring af ubanderoleret spiritus. O.O., hvis sag er udskilt til særskilt behandling, var ansat som direktør og han havde bestilt banderoler hos Toldvæsenet.

Den 23. januar 2000 blev 36 paller med kasser med vodka afhentet på N.N. Vinimport Aps's lager i A-by af vidnet V.10, som er ansat i Flytte- og Vognmandsforretningen H.H. A/S. Pallerne blev tidligt om morgenen den 24. januar 2000 læsset af på ... på Amager. Herfra blev pallerne den 24. og 25. januar 2000 kørt til forskellige adresser. Transporterne blev observeret af vidnerne kriminalassistent V.1, vicepolitikommisær V.2, politiassistent V.5, kriminalassistent V.6, kriminalassistent V.8 og kriminalssistent V.9. Politiet beslaglagde 1.200 flasker vodka på lastbiler, 900 flasker vodka på Gl. Køge Landevej, 600 flasker i H/F Engly, 7.050 flasker vodka på Brøndbyvej, og 8.994 flasker vodka på Møllelodden, i alt 18.744 flasker vodka.

Tiltalte T.3 har erkendt, at han har undgået at betale afgift af 20.000 flasker vodka, men han har forklaret, at det var ham alene, der traf beslutningen om, at den leverede spiritus skulle sælges uden banderoler, da de, som han havde lånt penge af, ville have deres penge tilbage, og han ikke kunne få banderolerne, som var bestilt. Tiltalte T.3 har endvidere forklaret, at det var K.K., der havde nogle aftagere i København, og at det var K.K., der sagde, hvor spiritussen skulle køres hen.

Efter indholdet af de aflyttede samtaler den 23. og 30. november 1999 i tiltalte T.3s lokale i Z-gade lægges til grund, at det var planen, at der skulle betales afgift af importeret spiritus, hvis chaufføren blev stoppet, men ellers skulle det sælges uden banderoler. I følge tiltalte T.3 var banderolerne bestilt; de skulle have undskyldningen, hvis de blev stoppet.

Tiltalte T.3 anses herefter for skyldig i tiltalen for overtrædelse af de i anklageskriftet anførte bestemmelser i spiritusafgiftsloven for så vidt 20.400 flasker vodka, der blev leveret til N.N. Vinimport Aps's lager i A-by og derefter videresolgt uden banderole.

Tiltalte T.2 har som ansat i N.N. Vinimport Aps hjulpet tiltalte T.3 med at etablere selskabet. Han har endvidere i mange af de aflyttede telefonsamtaler forhandlet med andre leverandører, der havde at gøre med levering af spritus til N.N. Vinimport Aps. Efter indholdet af de aflyttede samtaler lægges til grund, at han som tiltalte T.3s nærmeste medarbejder havde et indgående kendskab til N.N. Vinimport Aps's virksomhed, og at det især efter de aflyttede samtaler den 13. december 1999 i tiltalte T.3s lokale i Z-gade må anses for bevist, at tiltalte T.2 vidste, at den leverede spiritus skulle videresælges uden banderole.

Tiltalte T.2 anses herefter for skyldig i tiltalen for overtrædelse af de i anklageskriftet anførte bestemmelser i spiritusafgiftsloven for så vidt 20.400 flasker vodka, der blev leveret til N.N. Vinimport Aps's lager i A-by og derefter videresolgt uden banderole.

Tiltalte T.5 har efter indholdet af de aflyttede samtaler den 23. november 1999 i tiltalte T.3s lokale i Z-gade og de aflyttede telefonsamtaler deltaget aktivt i planlægningen og den praktiske gennemførelse af fordelingen af spiritussen. Det må således efter den aflyttede telefonsamtale den 16. december 1999 mellem tiltalte T.5 og S.S., lægges til grund, at det var tiltalte T.5, der skaffede det skattekort fra S.S., som skulle anvendes til at skjule lagermandens identitet. Efter kriminalassistent V.9 og vicekriminalkommisær V.2s vidneforklaringer lægges endvidere til grund, at tiltalte T.5 den 25. januar 2000 ankom til K.K.s pølsevogn, da V.12, hvis sag er afgjort, kom kørende dertil i en lastvogn og læssede paller med vodka af. Vicekriminalkommisær V.2 så endvidere, at tiltalte T.5 sammen med K.K. og en tredje person læssede en palle ind i en blå kassevogn, hvis fører senere blev anholdt.

Tiltalte T.5 anses herefter for skyldig i tiltalen for overtrædelse af de i anklageskriftet anførte bestemmelser i spiritusafgiftsloven for så vidt 20.400 flasker vodka, der blev leveret til N.N. Vinimport Aps's lager i A-by og derefter videresolgt uden banderole.

Efter de afgivne forklaringer og de i øvrigt foreliggende oplysninger, herunder de samtaler, der er aflyttet i tiltalte T.3s lokale i Z-gade og de aflyttede telefonsamtaler fremgår, at der har været forhandlet om levering af mere end et læs spiritus. Således som sagen foreligger oplyst for retten, kan det dog ikke anses for bevist med den for domfældelse fornødne sikkerhed, at der var bestilt levering af flere læs spiritus. De tiltalte T.3, T.2 og T.5 frifindes derfor for den del af tiltalen, der vedrører forsøg med hensyn til yderligere ca. 36.600 flasker vodka. Retten finder endvidere ikke efter de foreliggende oplysninger om oprettelsen af N.N. Vinimport Aps og etableringen af lageret i A-by, at de tiltalte kan anses for skyldige i bedrageri over for Toldvæsenet. Forholdet henføres derfor alene under spiritusafgiftsloven og de tiltalte T.3, T.2 og T.5 frifindes for overtrædelse af straffelovens § 279.

Tiltalte T.1 har efter de afgivne forklaringer lånt 125.000,00 kr. til tiltalte T.3 til køb af en møbelforretning. Vidnet V.7 har afgivet forklaring om salg af møbelforretningen, som tiltalte T.1 nu er direktør for. Uanset om det efter tiltalte T.3s forklaring lægges til grund, at han brugte de 125.000,00 kr., til at betale for leverancen af spiritus, kan det ikke efter de oplysninger, der foreligger for retten, anses for bevist med den for domfældelse fornødne sikkerhed, at tiltalte T.1 har medvirket til bedrageri eller overtrædelse af spiritusafgiftsloven, og han frifindes derfor for tiltalen.

Tiltalte T.4 har efter de foreliggende oplysninger været til stede i tiltalte T.3s lokale i Z-gade, da politiet aflyttede lokalet i november og december 1999 og må efter indholdet af aflyttede telefonsamtaler med tiltalte T.3, den 4. og 21. januar 2000 antages at have haft kendskab til leveringen af spiritus til lagret i A-by. Det er imidlertid ikke efter de oplysninger, der foreligger for retten, med den for domfældelse fornødne sikkerhed bevist, at tiltalte T.4 har medvirket til bedrageri eller overtrædelse af spiritusafgiftsloven, og han frifindes derfor for tiltalen.

Ad forhold 1 b

Tiltalte T.7 var ansat som lagermand ved lageret i A-by, da spiritussen blev leveret den 21. januar 2000. Hans ansættelse varede kun få dage og han har ikke fået løn. Han var sammen med tiltalte T.2 i Tyskland, hvor han fik udleveret spiritus vareprøver af en leverandør, P.P., som N.N. Vinimport Aps forhandlede med, men som ikke leverede til lagret i A-by. Ved den lejlighed anvendte han navnet S.S. i stedet for sit eget navn. Han modtog leverancen af de 20.400 flasker vodka. Han vidste, at lageret var godkendt af Toldvæsenet, og at O.O. havde rykket for banderoler.

Efter de foreliggende oplysninger kan det dog ikke anses for bevist med den for domfældelse fornødne sikkerhed, at tiltalte T.7 vidste, at den leverede spiritus skulle videresælge uden afgiftsberigtigelse. Der er herefter ikke grundlag for at antage, at han har medvirket til overtrædelse af spiritusafgiftsloven, og han frifindes derfor for tiltalen.

Ad forhold 1 c

Tiltalte T.6 blev efter det oplyste af tiltalte T.5 præsenteret for tiltalte T.3, da tiltalte T.6 var interesseret i at købe værtshuset G.G.. Han har forklaret, at han hentede en salgsopstilling, som tiltalte T.3 havde efterladt i A-by, og at tiltalte T.3 bad ham tage nogle flasker spiritus med tilbage. Det kan ikke efter de foreliggende oplysninger, herunder de aflyttede telefonsamtaler, anses for bevist med den for domfældelse fornødne sikkerhed, at tiltalte T.6 har medvirket til overtrædelse af spiritusafgiftsloven, herunder har skaffet eller forsøgt at skaffe aftagere til spiritussen, og han frifindes derfor for tiltalen.

Ad forhold 4

Der er ikke ført bevis vedrørende dette forhold, og der er derfor efter de foreliggende oplysninger ikke grundlag for at anse tiltalte T.1 for skyldig i hæleri efter straffelovens § 284. Ved tiltalte T.1s erkendelse anses for bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 303.

Ad forhold 9.

Ved tiltalte T.2s erkendelse og de i øvrigt foreliggende oplysninger anses for bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen.

Straffen for tiltalte T.1 fastsættes efter straffelovens § 303, til 6 dagbøder á 500,00 kr., i alt 3.000,00 kr., subsidiært fængsel i 6 dage.

Straffen for tiltalte T.2 fastsættes efter spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, jf stk. 1, nr. 2, og nr. 6, jf. § 9, stk. 2, og § 2a, og færdselslovens § 118, jf. § 42, stk, 1, således at tiltalte i medfør af straffelovens § 40, stk. 1, jf. § 61, stk. 2, som en fælles straf, der også omfatter reststraffen på 125 dage, idømmes fængsel i 1 år.

Tiltalte T.2 idømmes endvidere i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, en tillægsbøde på 300.000,00 kr., subsidiært fængsel i 60 dage.

Straffen for tiltalte T.3 fastsættes efter spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, og nr. 6, jf. § 9, stk. 2, og § 2a, til fængsel i 1 år og 3 måneder.

Tiltalte T.3 idømmes endvidere i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, en tillægsbøde på 700.000,00 kr., subsidiært fængsel i 60 dage.

Straffen for tiltalte T.5 fastsættes efter spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, jf stk. 1, nr. 2, og nr. 6, jf. § 9, stk. 2, og § 2a, således at tiltalte i medfør af straffelovens § 40, stk. 1, jf. § 61, stk. 2, som en fælles straf, der også omfatter reststraffen på 489 dage, idømmes fængsel i 2 år.

Tiltalte T.5 idømmes endvidere i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, en tillægsbøde på 300.000,00 kr., subsidiært fængsel i 60 dage.

De tiltalte T.2, T.3 og T.5 betaler in solidum det unddragne afgiftsbeløb 1.570.800,00 kr. til ToldSkat.

De tiltalte T.2, T.3 og T.5 betaler endvidere sagsomkostninger som nedenfor bestemt.

Sagsomkostninger vedrørende de tiltalte T.1, T.4, T.7 og T.6 betales af statskassen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T.1 straffes med 6 dagbøder á 500,00 kr., i alt 3.000,00 kr., subsidiært fængsel i 6 dage.

Statskassen betaler sagens omkostninger vedrørende T.1, herunder 110.000,00 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Torben Bagge. Et salær på 1.700,00 kr. + moms, der den 31. januar 2000 er tillagt den tidligere beskikkede advokat Klavs Brammer og foreløbigt er udlagt af statskassen, betales endeligt af statskassen.

Tiltalte T.2 straffes med en fælles straf af fængsel i 1 år samt en tillægsbøde på 300.000,00 kr., subsidiært fængsel i 60 dage.

Tiltalte T.2 skal betale sagens omkostninger, herunder 125.000,00 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Finn Bachmann. Et á conto salær på 23.600,00 kr. + moms, der den 25. januar 2001 er tillagt advokat Finn Bachmann og foreløbigt er udlagt af statskassen, betales endeligt af tiltalte T.2.

Tiltalte T.3 straffes med fængsel i 1 år og 3 måneder samt en tillægsbøde på 700.000,00 kr., subsidiært fængsel i 60 dage.

Tiltalte T.3 skal betale sagens omkostninger, herunder 123.000,00 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Mogens Popp-Madsen. Et á conto salær på 30.000,00 kr. + moms, der den 29. august 2000 er tillagt advokat Mogens Popp-Madsen og foreløbigt er udlagt af statskassen, betales endeligt af tiltalte T.3.

Tiltalte T.4 frifindes.

Statskassen betaler sagens omkostninger vedrørende T.4, herunder 155.000,00 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Harry Tschernja.

Tiltalte T.5 straffes med en fælles straf af fængsel i 2 år samt en tillægsbøde på 300.000,00 kr., subsidiært fængsel i 60 dage.

Tiltalte T.5 betaler sagens omkostninger, herunder 147.000,00 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Erik Gaarn.

Tiltalte T.6 frifindes.

Statskassen betaler sagens omkostninger vedrørende T.6, herunder 135.000,00 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Allan Falk. Et salær på 2.200,00 kr. + moms, der den 25. maj 2001 er tillagt den tidligere beskikkede advokat Niels Anker Rasmussen og foreløbigt er udlagt af statskassen, betales endeligt af statskassen.

Tiltalte T.7 frifindes.

Statskassen betaler sagens omkostninger vedrørende T.7, herunder 123.000,00 kr. i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Niels Henrik Christensen.

De tiltalte T.2, T.3 og T.5 betaler in solidum det unddragne afgiftsbeløb 1.570.800,00 kr. til ToldSkat.

----------

Østre Landsrets dom af 22. januar 2003, 1. afdeling, S-1150-02

Københavns Byrets dom af 8. marts 2002 (25.9283/2001 og 25.15334/2001) er anket af T.5 med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet i sagens forhold 1 a for alle de tiltaltes vedkommende og har vedrørende de tiltalte T.3, T.2, T.5 og T.1 tillige påstået skærpelse.

T.3, T.1 og T.4 har påstået stadfæstelse.

T.2 har påstået frifindelse i forhold 1 a og i øvrigt formildelse.

Anklagemyndigheden har under sagen berigtiget anklageskriftets forhold 1 a, således at "med risiko for yderligere formuetab på ca. 3,6-millioner kr." ændres til "med risiko for yderligere formuetab på ca. 2,8 millioner kr." svarende til en afgift på 77 kr. pr. flaske af 36.600 flasker, der er forskellen mellem de angiveligt bestilte 57.000 flasker og de 20.400 faktisk leverede flasker.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at de tiltalte betaler det unddragne afgiftsbeløb, der for landsretten er opgjort til 1.370.800 kr., idet det for byretten opgjorte afgiftsbeløb er reduceret med 200.000 kr., som N.N. Vinmport ApS deponerede til sikkerhed for skyldige spiritusafgifter, og som ToldSkat senere har fyldestgjort sig i.

Tiltalte T.3 er af betydning for sagen yderligere straffet ved Østre Landsrets ankedom af 18. februar 1998 efter straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, med fængsel i 1 år. Tiltalte blev den 19. juli 1999 prøveløsladt med en prøvetid på 2 år og en reststraf på 125 dage.

Tiltalte T.5 blev ved dommen af 17. december 1997 straffet med fængsel i 4 år. Han har den 1. august 2000 for overtrædelse af færdselsloven udenretligt vedtaget en bøde på 3.700 kr. og en betinget frakendelse af førerretten. Tiltalte er af betydning for sagen yderligere straffet ved Københavns Byrets dom af 25. september 2002 efter straffelovens § 191, stk. 1, 1. punktum, jf. lov om euforiserende stoffer og den dertil hørende bekendtgørelse med fængsel i 4 år og 6 måneder. Der skete konfiskation af blandt andet 52.500 kr., 500 USD og 435 euro. Tiltalte er endelig straffet ved Østre Landsrets ankedom af 4. november 2002 efter straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 6, med en fællesstraf, der omfattede reststraffen på 489 dage i henhold til prøveløsladelsen af 30. juni 1999. Fællesstraffen blev fastsat til fængsel i 2 år.

Tiltalte T.1 blev efter afsoning af dommen af 5. november 1999 prøveløsladt den 11. august 2000 med en reststraf på 95 dage og en prøvetid på 2 år.

Der har under ankesagen været foretaget en personundersøgelse af tiltalte T.2, og i Kriminalforsorgens erklæring herom af 9. december 2002 skønnes denne tiltalte egnet til at modtage en helt eller delvis betinget dom med eller uden vilkår om samfundstjeneste.

Også for landsretten er afspillet aflytninger af tiltalte T.3s lokale i Z-gade samt en række aflyttede telefonsamtaler.

Der er for landsretten afgivet forklaring af de tiltalte samt af vidnet kriminalassistent V.6. Herom henvises til retsbogen.

De for byretten af vidnerne kriminalassistent V.1, kriminalassistent V.2, kriminalassistent V.3, kriminalassistent V.5, V.7, kriminalassistent V.8, kriminalassistent V.9, V.10, V.11 og V.12 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Endvidere er dokumenteret de af T.6 og T.7 for byretten afgivne forklaringer.

Landsretten udtaler

Det lægges efter bevisførelsen for landsretten til grund, at samtlige de tiltalte - i det omfang, der er beskrevet i det berigtigede forhold 1 a, og på den deri anførte måde - med forsæt til uberettiget vinding i form af afgiftsunddragelse, i forening aftalte og planlagde samt delvis finansierede indførsel af flere læs, i alt ca. 57.000 flasker, uberigtiget spiritus til Danmark med henblik på videredistribution uden afgiftsberigtigelse. Heraf blev 20.400 flasker vodka den 21. januar 2000 leveret fra Tyskland til Danmark og ført til N.N. Vin Imports ApS' lager i A-by og derfra uden banderoler dels videreoverdraget, dels søgt videredistribueret.

Landsretten lægger herved vægt på blandt andet karakteren og indholdet af de afspillede samtaler, der dels fandt sted i tiltalte T.3s lokale i Z-gade, dels skete i form af talrige telefonsamtaler mellem de tiltalte indbyrdes og imellem en del af de tiltalte og den oprindelige tyske leverandør, på sagens dokumenter vedrørende erhvervelsen og registreringen af N.N. Vin Import ApS, dette selskabs deponering af 200.000 kr. til sikkerhed for skyldige spiritusafgifter, lejekontrakten vedrørende forretningsstedet i A-by, og på dokumenterne vedrørende forhandlingerne med og bestillingen til den oprindelige tyske leverandør og ordreafgivelsen over for den endelige tyske leverandør, samt på politiets iagttagelser under de stedfundne observationer og på det oplyste om det parti flasker, der samlet blev beslaglagt.

I det omfang, der er beskrevet i det berigtigede anklageskrifts forhold 1 a, findes alle de tiltalte herefter at have overtrådt spiritusafgiftslovens § 9, stk. 2, og § 2 a. Det må dog allerede i forbindelse med selskabets sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti stor 200.000 kr. til ToldSkat i januar 2000 have stået de tiltalte klart, at toldmyndighederne ved en eventuel afsløring af forholdet ville fyldestgøre sig i dette beløb til delvis dækning af kravet på skyldige spiritusafgifter. De tiltalte har herefter alene haft forsæt til en samlet afgiftsunddragelse på 4.170.800 kr.

Det tiltrædes af de af byretten herom anførte grunde, at der ikke for nogen af de tiltalte er grundlag for at henføre forholdet under straffelovens § 279, tildels jf. § 21.

Straffen fastsættes for tiltalte T.3 efter lov om afgift af spiritus m.m. § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2 og nr. 6, jf. § 9, stk. 2, tildels jf. straffelovens § 89, således at denne tiltalte i medfør af straffelovens § 61, stk. 2, jf. § 40, stk. 1, som en fælles- og tillægsstraf, der også omfatter reststraffen på 125 dage i forbindelse med prøveløsladelsen den 19. juli 1999, idømmes fængsel i 1 år og 9 måneder.

Straffen fastsættes for tiltalte T.2 efter lov om afgift af spiritus m.m. § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2 og nr. 6, jf. § 9, stk. 2, og efter færdselslovens § 118, stk. 1, jf. § 42, stk. 1, til fængsel i 1 år og 3 måneder. Straffen er en fællesstraf, der også omfatter reststraffen på 125 dage, jf. straffelovens § 61, stk. 2.

Efter det for landsretten oplyste om tiltalte T.5s senest idømte straffedomme er der ikke grundlag for at fastsætte straffen for denne tiltalte som en fællesstraf omfattende reststraffen på 489 dage.

Straffen fastsættes herefter for tiltalte T.5 efter lov om afgift af spiritus m.m. § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2 og nr. 6, jf. § 9, stk. 2, alt jf. straffelovens § 89, til en tillægsstraf af fængsel i 1 år.

Straffen fastsættes for tiltalte T.1 efter lov om afgift af spiritus m.m. § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2 og nr. 6, jf. § 9, stk. 2, og efter straffelovens § 303, alt tildels jf. straffelovens § 89, til en tillægsstraf af fængsel i 1 år.

Straffen fastsættes for tiltalte T.4 efter lov om iafgift af spiritus m.m. § 31, stk. 3, jf. Stk. 1, nr. 2 og nr. 6, jf. § 9, stk. 2, til fængsel i 8 måneder.

De tiltalte T.3, T.2, T.5 og T.1 idømmes hver i medfør af straffelovens § 50 stk. 2, en tillægsbøde på 600.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 60 dage.

Tiltalte T.4 idømmes i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, en tillægsbøde på 400.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 60 dage.

Der er ikke grundlag for at gøre straffene helt eller delvis betinget, heller ikke på vilkår om samfundstjeneste.

Den tid, der er medgået til sagens behandling, indebærer ingen krænkelse af artikel 6, stk. 1, i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Efter de juridiske dommeres bestemmelse skal de tiltalte in solidum betale det unddragne afgiftsbeløb, således som det er opgjort for landsretten.

I øvrigt stadfæstes byrettens dom, så vidt den er påanket.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T.3 straffes med en fælles- og tillægsstraf af fængsel i 1 år og 9 måneder.

Tiltalte T.2 straffes med en fællesstraf af fængsel i 1 år og 3 måneder.

Tiltalte T.5 straffes med en tillægsstraf af i fængsel i 1 år.

Tiltalte T.1 straffes med en tillægsstraf af fængsel i 1 år.

Tiltalte T.4 straffes med fængsel i 8 måneder.

De tiltalte T.3, T.2, T.5 og T.1 skal hver betale en tillægsbøde på 600.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 60 dage.

Tiltalte T.4 skal betale en tillægsbøde på 400,000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 60 dage.

Inden 14 dage skal de tiltalte in solidum betale det unddragne afgiftsbeløb med 1.370.800 kr. til ToldSkat.

De tiltalte T.3, T.2, T.1 og T.4 skal in solidum betale sagens omkostninger for landsretten, idet disse tiltalte dog hver især skal betale det salær, der er tillagt hans beskikkede forsvarer for landsretten. Af det salær, der tillægges hver af disse forsvarere, betaler statskassen dog endeligt 20.000 kr. + moms.

De tiltalte T.1 og T.4 skal in solidum betale de dem vedrørende sagsomkostninger for byretten; dog skal disse tiltalte hver især betale det salær, som er tillagt hans forsvarer for byretten.

Statskassen skal betale de sagsomkostninger for landsretten, der vedrører tiltalte T.5, herunder salæret til den for denne tiltalte beskikkede forsvarer.