Dato for udgivelse
05 maj 2003 15:42
SKM-nummer
SKM2003.189.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-4312-00293
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Sambeskatning, fornyet, rettidig selvangivelse
Resumé

Et selskab havde gennem en årrække været sambeskattet med sit helejede datterselskab. Selskabernes repræsentant meddelte den skatteansættende myndighed, at sambeskatningen skulle bringes til ophør, da moderselskabet havde afstået en del af aktierne i datterselskabet. I det efterfølgende indkomstår opstod der et skattemæssigt underskud i datterselskabet. Repræsentanten tilbagekaldte i samme forbindelse sin meddelelse om ophør af sambeskatningen. Da selskaberne havde tilbagekaldt den fremsatte anmodning om sambeskatningens ophør samt selvangivet i overensstemmelse hermed inden udløbet af fristen for rettidig aflevering af selvangivelsen, måtte dette - uanset det opståede underskud i datterselskabet - anses som en ændret tilkendegivelse af den tidligere fremsendte meddelelse om sambeskatningens ophør. Der forelå derfor efter Ligningsrådets opfattelse ikke nogen ophævelse af sambeskatningen og derfor ej heller nogen fornyet sambeskatning. Sambeskatningen kunne på den baggrund fortsat finde sted, såfremt betingelserne for sambeskatning i øvrigt var opfyldt.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 31, stk. 1
TSS-cirkulære 2001-41 (Cirkulære nr. 206 af 17. december 2001)
Ligningsvejledningen 2002 S.D.4

Moderselskabet A ApS havde igennem en årrække været sambeskattet med sit helejede datterselskab B ApS. Selskaberne havde bagud forskudt regnskabsår, og regnskabsperioden udgjorde 01.07. - 30.06.

I oktober 2001 anmodede selskabernes repræsentant i et brev til den skatteansættende myndighed om ophævelse af sambeskatningen mellem A ApS og B ApS.

Ophævelsen var begrundet med, at der var sket en overdragelse af 48 pct. af anparterne i datterselskabet B ApS i oktober 2001, hvorfor betingelserne for sambeskatning ikke længere var opfyldt.

Ophævelsen anmodedes om at få virkning fra den 1. juli 2001 (udløbet af indkomståret 2001).

Den skatteansættende myndighed bekræftede i brev til repræsentanten ophævelsen af sambeskatningen. Den skatteansættende myndighed bemærkede, at ophør af sambeskatning ville være gældende fra indkomståret 2002 - regnskabsperioden 01.07.2001 - 30.06.2002 - som ansøgt.

Året efter i oktober 2002 anmodede repræsentanten om fortsættelse af sambeskatningen. Brevet var formuleret som en tilbagekaldelse af den i oktober 2001 fremsendte meddelelse om ophør af sambeskatningen mellem selskaberne.

Begrundelsen for tilbagekaldelsen var efter det oplyste, at overdragelsen af anparterne i B ApS først forventedes effektueret i november 2002.

Repræsentanten oplyste telefonisk, at der var tale om en mundtlig aktieoverdragelsesaftale, som dog ikke var blevet gennemført, hvorfor sambeskatningen ikke skulle have været ophævet.

Repræsentanten oplyste efterfølgende, at baggrunden for den tidligere ophævelse af sambeskatningen var, at den personlige hovedaktionær i moderselskabet A ApS ønskede at påbegynde et generationsskifte i B ApS. Generationsskiftet skulle gennemføres ved overdragelse af 48 pct. af kapitalen i datterselskabet til hovedaktionærens børn og børnebørn.

Som følge af det planlagte generationsskifte havde repræsentanten derfor i oktober 2001 valgt at meddele den skatteansættende myndighed om ophør af sambeskatningen med virkning for indkomståret 2002.

Den 86-årige hovedaktionær blev imidlertid efter det oplyste syg i efteråret 2001, hvorfor overdragelsen aldrig blev realiseret i 2001.

Tidspunktet for generationsskiftets gennemførelse var på nuværende tidspunkt uvist, idet det dog tidligst vil finde sted med virkning fra indkomståret 2004.

Af moderselskabets selvangivelse for 2002 fremgik, at selskabet havde en positiv skattepligtig indkomst på ca. kr. 530.000.

Af datterselskabets selvangivelse for 2002 fremgik, at selskabet havde en negativ skattepligtig indkomst på ca. kr. - 620.000. Det skattemæssige underskud var opstået efter indsendelse af meddelelsen om sambeskatningens ophør.

Selvangivelserne for selskaberne var indsendt den 11. december 2002 og modtaget i kommunen den 12. december 2002.

Den skatteansættende myndighed indstillede, at det ansøgte skulle imødekommes, idet den fornyede ansøgning om sambeskatning udelukkende skyldtes bristede forudsætninger for sambeskatningens opløsning.

Ligningsrådets afgørelse

Ligningsrådet bemærkede indledningsvis, at de nærmere vilkår for sambeskatningen - herunder bestemmelser om, hvorledes der skal gås frem i tilfælde af dennes ophævelse - fastsættes af Ligningsrådet, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 1 in fine. Vilkårene for sambeskatning er fastsat i sambeskatningscirkulæret 2001-41.

Af cirkulærets pkt. 2.10 fremgår, at såfremt sambeskatningen ønskes bragt til ophør, må selskaberne give meddelelse herom til skattemyndighederne senest inden udløbet af fristen for rettidig selvangivelse for det indkomstår, i hvilket særbeskatning ønskes påbegyndt.

Selskaber skal ifølge skattekontrollovens § 4, stk. 2 indsende selvangivelse senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Meddelelse om ophævelse af sambeskatning skal således ligeledes fremsættes senest 6 måneder efter indkomstårets udløb.

Rettidig indsendelse af selvangivelsen 2002 samt for eventuel meddelelse om ophør af sambeskatningen for de i nærværende sag omhandlede selskaber var således 31. december 2002.

Det fremgik direkte af såvel repræsentantens brev af oktober 2002 som af selskabernes selvangivelser, at sambeskatningen ikke alligevel ønskedes bragt til ophør. Da selskaberne havde tilbagekaldt den fremsatte anmodning om sambeskatningens ophør samt selvangivet i overensstemmelse hermed inden den 31. december 2002 - dvs. inden udløbet af fristen for rettidig aflevering af selvangivelsen - måtte dette anses som en ændret tilkendegivelse af den tidligere fremsendte meddelelse om sambeskatningens ophør. Der forelå derfor efter Ligningsrådets opfattelse ikke nogen ophævelse af sambeskatningen og derfor ej heller nogen fornyet sambeskatning som omfattet af sambeskatningscirkulære 2001-41, pkt. 1.3., jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 1 in fine.

Ligningsrådet udtalte derfor, at sambeskatningen af selskaberne på den baggrund fortsat kunne finde sted, såfremt betingelserne for sambeskatning i øvrigt var opfyldt.