Dato for udgivelse
09 maj 2003 08:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31. marts 2003
SKM-nummer
SKM2003.192.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, B-0388-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Tab, anpartskapital, dokumentation, køb, ejerskab
Resumé

Skattemyndighederne nægtede sagsøgeren fradrag for tab for anparter erhvervet fra sagsøgerens forældre under henvisning til, at anskaffelsessummerne ikke var dokumenteret eller sandsynliggjort. Landsretten tiltrådte, at sagsøgeren ikke ved overdragelsesaftaler underskrevet af forældrene havde godtgjort, at han var ejer af anparterne, og Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)

Ligningsvejledningen 2002 E.I.2.2, S.G.2.2.3, S.G.2.4.5, S.G.2.6.1, S.G.3.2.3.2

Parter

A
(Selv, ved faderen B)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Anders Martin Jensen)

Afsagt af landsdommerne

Inger Nørgaard, Henrik Estrup og Tina Gehlert Schmidt (kst.)

Landsskatteretten afsagde den 30. januar 2002 følgende kendelse om opgørelsen af sagsøgerens, As, skattepligtige indkomst for indkomståret 2000:

Klagen vedrører opgørelsen af indkomsten på følgende punkt:

Indkomståret 2000

 

Kapitalindkomst

                      

Ikke godkendt fradrag for tab på anparter i HX ApS under navneændring til H1 ApS se.nr. ....

62.500 kr.

 

Ikke godkendt fradrag for tab på anparter i H1 Revision ApS se.nr. ....

62.500 kr.

Sagen er forhandlet med klagerens far på Landsskatterettens kontor.

Klagerens far har oplyst, at HX er stiftet af ham den 17/12 1996, og at han straks overdrog anparterne til sine to børn herunder klageren, som indbetalte anpartskapitalen, 125.000 kr. kontant på hans kontor hver med halvdelen.

H1 Revision ApS er stiftet i 1987 med en anpartskapital på 80.000 kr. Selskabet skiftede navn til H1 Revision ApS pr. 30/6 1993 [ved en skrivefejl i kendelsen står der 1986] i forbindelse med, at B, D, C og A (klageren) blev registreret som ejere af selskabet. Kapitalen blev udvidet fra 80.000 kr. til 125.000 kr. pr. 30/11 1996 med fondsanparter.

På selskabets selvangivelse for perioden 1/12 1996 - 30/11 1997 blev anført, at C og A havde overtaget forældrenes anparter med hver halvdelen.

Det er videre oplyst, at begge selskaber er gået konkurs i 2000 og er endeligt opløst samme år.

Klagerens far har nedlagt påstand om, at hans søn er berettiget til fradrag for tab på anparterne. Han har til støtte herfor henvist til, at sønnen har været ejer af halvdelen af anpartskapitalen, 125.000 kr. i hver af selskaberne, og tabet udgør i alt 125.000 kr. Sønnens ejerskab til anparterne fremgår af såvel underskrevne tro og love erklæring fra forældrene i forbindelse med overdragelse af anparterne til sønnen som af hans selvangivelser, hvoraf fremgår, at han var ejer af anparterne.

Klagerens far har forklaret, at hans søn og datter har betalt anparterne kontant, og at det må være tilstrækkeligt bevis for denne betaling, at forældrene skriftligt har erklæret dette.

Landsskatteretten skal bemærke, at hverken klagerens far eller mor har vedlagt avanceopgørelse i forbindelse med de opgivne overdragelser af anparterne til børnene. Klagerens far har ej heller dokumenteret købesummens erlæggelse på anden måde end ved skriftlige erklæringer herom.

Retten skal videre bemærke, at der i en situation som den foreliggende, hvor der foreligger interessesammenfald mellem de involverede parter, må stilles betydelige krav til parterne med hensyn til at løfte bevisbyrden for de aftalte overdragelsespriser for anparterne.

Retten finder, at der ikke kan indrømmes fradrag for tab på de omhandlede anparter alene fordi, klagerens anskaffelsessummer hverken er dokumenteret eller sandsynliggjort. Der er herved ikke taget stilling til, om klageren har været ejer af de omhandlede anparter.

Ansættelsen stadfæstes med denne begrundelse.

..."

Under denne sag, der er anlagt den 13. februar 2002, har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøgerens indkomst for indkomståret 2000 nedsættes med tab på anparter i HX ApS under navneændring til H1 ApS, 62.500 kr., og med tab på anparter i H1 Revision ApS, 62.500 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært at ansættelsen af sagsøgerens indkomst for indkomståret 2000 hjemvises til fornyet behandling ved ligningsmyndighederne.

Denne sag er i medfør af retsplejelovens § 254 forhandlet i forbindelse med sagen B-0170-02, A mod Told Skat.

I tilknytning til det, der fremgår af Landsskatterettens kendelse, er for landsretten blandt andet oplyst følgende:

Sagsøgerens mor, D, har underskrevet følgende:

"...

Salgsaftale

Hermed bekræftes aftale om overdragelse af 50 % af mine anparter i H1 revision ApS i alt nominel værdi kr. 62.500 skriver sekstito tusinde og femhundrede.

Køber A

Sælger D

Handelsprisen er aftalt til pari kurs = kr. 62.500

Betaling erlægges kontant efter nærmere aftale.

...., den 15.02.94

Som sælger

D"

Sagsøgerens far, B, har underskrevet følgende:

"Overdragelse/Salg

Herved erklærer jeg, B at A (CPR ....) og C (CPR ....) hver har erhvervet 50 % af anparterne i ApS HX. Kapitalen udgør 125.000 kr. altså 62.500 kr. til hver.

Pris: Anparterne vurderes til pari kurs = 2 x 62.500 kr. eller i alt 125.000,- kr.

.... den 17. December 1996

Sælger: B"

Af sagsøgerens udvidede selvangivelse for indkomståret 1994 fremgår under formue, kursværdi af hovedaktionæraktier 50.000 kr.

Af udvidet selvangivelse for indkomståret 1995 fremgår under formue, kursværdi af hovedaktionæraktier 45.000 kr.

Af udvidet selvangivelse for indkomståret 1996 fremgår under anden skattepligtig formue, anparter H1 Revision 70.000 kr.

Af udvidet selvangivelse for indkomståret 1997 fremgår under formueoplysninger, hovedaktionæraktier/-anparter 75.000 kr.

Følgende fremgår af bilag til selvangivelsen for 2000:

"...

010100 HX ApS AS nr. ..... nom værdi

62.500

 

konkurs 10. Februar 2000 værdi

0

 

Tab

 

62.500

 
 

010100 anparter i H1 Aps reg nr .....nom. Værdi

62.500

 

Tvangsopløst 25.04.2000 værdi

0

 

Tab

 

  62.500

Tab i alt

 

125.000

  ..."

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at der utvivlsomt er lidt et tab på anparterne i 2000, da selskaberne blev opløst. Da der forinden var sket ejerskifte, således at sagsøgeren delvist ejede anparterne i de to selskaber, hvilket er tilstrækkeligt dokumenteret ved de i sagen fremlagte bilag, er det sagsøgeren, der er berettiget til at fratrække det anførte tab i indkomståret 2000.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand i første række gjort gældende, at sagsøgeren ikke ved overdragelseserklæringerne har godtgjort, at han var ejer af de omhandlede anparter. Beviskravet for ejerskabet må anses for skærpet på grund af interessefællesskabet mellem sagsøgeren og hans forældre. Endvidere stemmer sagsøgerens selvangivne formueoplysninger til skattevæsenet ikke med det påståede ejerskab. Sagsøgeren er derfor allerede af den grund ikke berettiget til fradrag for tab i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 4, jf. § 1, stk. 1. Sagsøgte har i anden række gjort gældende, at sagsøgeren ikke har godtgjort at have lidt et tab, idet der ikke foreligger dokumentation for de påståede anskaffelsessummer.

Landsrettens begrundelse og resultat

Sagsøgeren har ikke ved de af hans forældre underskrevne overdragelsesaftaler samt sagsøgerens egne oplysninger til skattevæsenet godtgjort, at han var ejer af de pågældende anparter. Allerede derfor er sagsøgeren ikke berettiget til fradrag for et eventuelt tab på anparterne. Sagsøgtes principale påstand tages derfor til følge.

Der forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt under hensyn til, at sagen er forhandlet i forbindelse med sagen B-0170-02.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, A, skal inden 14 dage i sagsomkostninger til sagsøgte betale 10.000 kr.