Dato for udgivelse
25 Apr 2003 11:21
SKM-nummer
SKM2003.181.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-412-00533
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Motorcykel, skattepligtig værdi, privat rådighed, hovedaktionær
Resumé

En selvstændig erhvervsdrivende, der overvejede at drive sin virksomhed videre i selskabsform, anmodede Ligningsrådet om at tage stilling til den skattepligtige værdi af en motorcykel, der ville blive blev stillet til privat rådighed for ham af det kommende selskab, hvori han ville være hovedaktionær. Den pågældende ønskede at få svar på om den skattepligtige værdi kunne ansættes til 6 % af handelsværdien eller om værdiansættelsen eventuelt kunne fastsættes efter en analog anvendelse af reglerne om fri bil i ligningslovens § 16, stk. 4. Ligningsrådet blev endvidere anmodet om at bekræfte, at der ikke skulle ske beskatning for den periode, hvor den lovpligtige ansvarsforsikring bortfaldt.

Ligningsrådet fandt under henvisning til Østre Landsrets dom af 18. februar 2003 (SKM2003.126.ØLR), at værdiansættelsen måtte bero på et skøn og fastsatte den skattepligtige værdi af den private rådighed over motorcyklen til 6.500 kr. pr. måned. Ligningsrådet fandt endvidere, at det ikke skulle ske beskatning for den periode, hvor den lovpligtige forsikring bortfaldt.

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 3
Ligningsvejledningen 2002 A.B.1.9.2

Redaktionelle noter
Se SKM2003.126.ØLR - Østre Landsrets dom af 18. februar 2003

Spørgsmål

1) Kan værdien af den private rådighed over en motorcykel til en værdi af ca. 220.000 kr., der stilles til rådighed af et selskab, hvori forespørgeren vil være hovedaktionær, ansættes til:

a) 6 % af handelsværdien ?

b) 4.583 kr. pr. måned, svarende til en årlig værdi på 25 % af motorcyklens anskaffelsessum?

2) Kan det bekræftes, at forespørgeren ikke skal beskattes i de måneder, hvor den lovpligtige ansvarsforsikring bortfalder?

Svar

ad 1 a) og 1 b) Nej, værdien ansættes skønsmæssigt til 6.500 kr pr. måned.

ad 2) Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Forespørgeren overvejer at få stillet en motorcykel til rådighed for privat benyttelse af sin arbejdsgiver. Han driver i øjeblikket virksomhed med salg af reservedele og brugte kørertøjer. Virksomheden drives i interessentskabsform, men det overvejes at omdanne virksomheden til et aktieselskab, hvor forespørgeren vil blive hovedaktionær.

Revisor anfører, at den omhandlede motorcykel skal værdiansættes til markedsværdien efter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 3, 1. pkt. Revisor gør i den forbindelse opmærksom på, at der ikke findes et marked i Danmark for længerevarende leje af motorcykler. Der er dog et marked for leasing af motorcykler, hvor leasingtager forpligter sig til at anvise en køber af motorcyklen efter leasingsperiodens udløb. Det er revisors opfattelse, at leasingydelsen i sådanne aftaler ikke er udtryk for en markedsværdi for at leje en motorcykel, da leasingydelsen i disse tilfælde reelt dækker over en afbetaling af motorcyklen.

Da der ikke findes en markedsværdi for leje af motorcykler, er det revisors opfattelse, at der må en anden form for værdiansættelse til. Revisor henviser i den forbindelse til Vestre Landsrets dom af 11. august 2000, TfS 2000,720 omtalt i LV 2001 SF2.2.3. Ved dommen blev den skattemæssige værdi af et Asger Jorn maleri, som et selskab havde købt og stillet til rådighed for hovedaktionæren, sat til 6 % af handelsværdien.

Revisor gør derfor principalt gældende, at den skattemæssige værdi af den omhandlede motorcykel sættes til et årligt beløb på 6 % af handelsværdien, med reduktion for vinterperioden, hvor motorcyklen ikke er til rådighed, fordi nummerpladerne efter aftale med forsikringsselskabet er afmonteret, således at kørsel vil være i strid med færdselsloven.

Det er revisors subsidiære påstand, at man udfra en rimelighedsbetragtning kan anvende principperne i ligningslovens § 16, stk. 4, (om værdi af fri bil). Den skattemæssige værdi af fri motorcykel skulle herefter opgøres på grundlag af 25% af motorcyklens nyværdi. Det er revisors opfattelse, at værdiansættelsen efter ligningslovens § 16, stk. 4, bygger på objektive kriterier, og tilsigter at beskatte en værdi svarende til, hvad det måtte koste at anskaffe en privat bil. Ved at benytte denne værdiansættelse analogt, må det efter revisors opfattelse antages, at forespørgeren vil blive beskattet i overensstemmelse med princippet om markedsværdi i ligningslovens § 16, stk. 3.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt forespørgeren skal beskattes af værdi af fri motorcykel i de vintermåneder, hvor den lovpligtige forsikring bortfalder, har revisor oplyst, at forsikringen typisk bortfalder fra den 1. december til og med udgangen af februar måned det følgende år. Der indgås aftale med det pågældende forsikringsselskab om at afmontere nummerpladerne på motorcyklen. Revisor påpeger, at kørsel på motorcyklen i vinterperioden vil være i strid med færdselsloven, i det omfang kørslen ikke er dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Efter statsskattelovens § 4, litra b, 1. pkt. beskattes vederlagsfri benyttelse af andres rørlige eller urørlige gods. Værdien af en fri motorcykel skal efter ligningslovens § 16, stk. 3 ansættes til markedsværdien. Den skattemæssige værdi af et gode, der har karakter af lån af et formuegode i en periode, fastsættes til den leje, som godet kan lejes for i låneperioden på det fri marked, jf. punkt 12.4.3 i Skatteministeriets cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 til ligningsloven.

Told- og Skattestyrelsen er enig med revisor i, at der næppe kan fastlægges en egentlig markedsleje for længerevarende lejemål af motorcykler, og at værdiansættelsen i den foreliggende sag derfor må bero på et skøn.

Ad spørgsmål 1 a) og 1 b)

Det er Told- og Skattestyrelsen opfattelse, at den Vestre Landsrets dom af 11. august 2000 (TfS 2000.720), som revisor henviser til i sin principale påstand, ikke kan anvendes i den foreliggende sag. Dommen vedrører indkomstårene 1979-1988, dvs. år, der ligger forud for den skattereform, der blev vedtaget i 1993 med virkning fra 1994. Ved skattereformen blev værdiansættelsesprincipperne for personalegoder ændret ved indførelsen af nye regler i ligningslovens § 16. Hvor udgangspunktet for værdiansættelsen af personalegoder tidligere var (nytte)værdien for modtageren, skulle værdien nu som udgangspunkt sættes til markedsværdien.

Det er endvidere Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at værdiansættelsesreglerne i ligningslovens § 16, stk. 4, om værdi af fri bil, ikke kan finde analog anvendelse på motorcykler. Styrelsen kan til støtte herfor til Østre Landsrets dom af 18. februar 2003 (SKM2003.126.ØLD), hvor retten i en sag om værdiansættelse af fri motorcykel afviste en sådan analog anvendelse af værdiansættelsesreglerne i ligningslovens § 16, stk. 4. Landsretten fandt i stedet at kunne godkende den skønsmæssige leje, som Landsskatteretten havde fastsat til 6.000 kr. pr. måned. Der var i den pågældende sag, der vedrørte indkomstårene 1997 og 1998, tale om en motorcykel købt for 202.182 kr.

I nærværende sag påtænkes det at anskaffe en motorcykel til ca. 220.000 kr. Under henvisning til, at denne anskaffelsessum er knapt 10% højere end værdien af motorcyklen i Østre Landsrets dom, og til den skete omkostningsudvikling i de forløbne 5 år, finder Told- og Skattestyrelsen, at værdien af den heromhandlede motorcykel passende kan sættes til 6.500 kr. pr. måned.

Told- og Skattestyrelsen indstiller under henvisning det ovenfor anførte, at spørgsmål 1 a) og 1 b) besvares benægtende, og at værdien af den omhandlede motorcykel skønsmæssigt ansættes til 6.500 kr. pr. måned.

Ad spørgsmål 2)

For så vidt angår spørgsmålet om forespørgeren kan undgå beskatning af fri motorcykel i de måneder, hvor den lovpligtige ansvarsforsikring bortfalder, bemærkes, at den skattemæssige værdi af et gode, der har karakter af lån af et formuegode i en periode, fastsættes til den leje, som godet kan lejes for i låneperioden på det fri marked, jf. punkt 12.4.3 i Skatteministeriets cirkulære nr. 72 af 17. april 1996. I den ovenfor omtalte dom fra Østre Landsret (SKM2003.126.ØLD) blev den pågældende motorcykel kun anset for at være til rådighed den del af året, hvor den ikke havde været "opstaldet".

Told- og Skattestyrelsen skal under henvisning hertil og til det oplyste om, at nummerpladen i henhold til aftalen med forsikringsselskabet er afmonteret i vinterperioden, indstille, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Ligningsrådet tiltræder indstillingen.