FormålVirksomheder, der opfylder en række betingelser - og gennemgår en procedure omkring godkendelse hos SKAT - vil kunne opnå en status, der giver adgang til visse fordele primært i forhold til sikkerhed i forbindelse med vareførslen.

Legalt grundlagReglerne om Autoriserede Økonomiske Operatører (AEO) træder i kraft 1. januar 2008 og findes i EU's toldkodeks, artikel 5a, samt gennemførselsbestemmelserne til toldkodeks artikel 14a - 14x.

BaggrundEU har arbejdet på en opstramning af sikkerheden i forbindelse med vareførslen ind og ud af EU. Dette har konkret medført vedtagelse af "Sikkerhedstoldkodeksen" (Rådets og Europa Parlaments Forordning 648/05), samt gennemførelsesbestemmelser hertil (Kommissionens forordning 1875/06).

De væsentligste elementer i disse regler er:

 • Krav om forudanmeldelse i forbindelse med import og eksport. Bestemmelserne om forudanmeldelse træder i kraft den 1. juli 2009.
 • Øget EU-samarbejde omkring risikoanalyse.
 • Indførelse af begrebet Autoriseret Økonomisk Operatør - AEO

Hvad indebærer det at have status som AEO?

Fordele:

 • Lavere risikoværdier i forbindelse med risikoanalysen.
 • Afgivelse af færre data i forbindelse med forudanmeldelse.
 • AEO-certifikat - sikkerhed og sikring gælder i hele EU.
 • AEO-certifikat vedrørende sikkerhed og sikring forventes at blive anerkendt af 3. lande, eksempelvis USA

Fordelene ved AEO er primært relateret til sikkerheden. Fordele i forhold til selve toldprocedurerne kendes ikke endnu og vil formentlig følge af kommende lovgivning.

Krav:

For at få AEO-status er der en række krav, som skal opfyldes. Rammerne for disse krav fremgår af "sikkerhedstoldkodeks" og gennemførelsesbestemmelserne. Kravene vil blive specificeret i såkaldte Guidelines udarbejdet i EU-regi.

AEO-kravene kan opdeles i 5 hovedafsnit:

 • Information om virksomheden
 • Compliance
 • Virksomhedens regnskabs- og logistiksystem
 • Økonomisk solvens
 • Sikkerheds- og sikringskra

Ad. Information om virksomheden - stamdata om virksomheden fx registreringsdato, branchetilhørsforhold, produkter/ydelser, handelsmønster, virksomhedens interne organisation samt statistikker over toldforhold.

Ad. Compliance - virksomhedens overholdelse af gældende lovgivning.

Ad. Virksomhedens regnskabs- og logistiksystem - bl.a. sporbarhed fra vugge-til-grav af en given transaktion (fx fra indkøb til fortoldning), procedurer til at sikre overholdelse af sporbarhed, fornødne toldkompetencer samt sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af virksomhedens information.

Ad. Økonomisk solvens - virksomheden skal være i stand til at indfri sine økonomiske forpligtelser.

Ad. Sikkerheds- og sikringskrav - adgang til virksomhedsområdet, sikkerhed omkring lasteenheder, varemodtagelse, fremstilling, sikkerhedskrav til såvel medarbejdere som leverandører.

SKAT har i vid udstrækning adgang til de oplysninger, der falder ind under de første 4 hovedkrav, som skal opfyldes, hvis der søges om et AEO-certifikat - toldforenklinger (AEOC). Hvis der søges om et AEO-certifikat - sikkerhed og sikring (AEOS) eller et AEO-certifikat - toldforenklinger/sikkerhed og sikring (AEOF) skal virksomheden yderligere opfylde sikkerheds- og sikringskravene.

Ansøgning om AEO-certifikatDet anbefales, at virksomheden gennemlæser AEO guidelines for at få indtryk af omfanget af certificeringen samt, at følgende forhold afklares:

Har virksomheden aktiviteter, som er omfattet af toldlovgivningen?

Da AEO-status ifølge EU-lovgivningen kun er tilgængelig for virksomheder, som har toldrelaterede aktiviteter, skal det afklares, hvorvidt virksomheden har aktiviteter, som er omfattet af toldlovgivningen. Toldrelaterede aktiviteter omfatter fortoldningsopgaver, tilladelser og bevillinger til toldprocedurer som toldoplag, forarbejdning m.m.

Hvilken juridisk status har virksomheden?

Når spørgsmål omkring toldrelaterede aktiviteter er afklaret, har virksomhedens juridiske status betydning for, hvortil ansøgningen skal sendes. Virksomheder, som er en filial/afdeling/et kontor/en integreret del af et andet selskab, skal søge om AEO-status i det medlemsland, hvor moderselskabet er registreret. Problemstillingen kan fx være aktuelt, når moderselskabet er registreret i et andet EU-land, og filialen/kontoret eller lignende er etableret i Danmark.

Ansøgningsblanketten udfyldes i overensstemmelse med de tilhørende forklarende bemærkninger. Blanketten findes på SKATS hjemmeside under "Blanketter" (14.025).

Ansøgningen sendes til Skattecenter Århus, Told 2, Margrethepladsen 4, 8000 Århus C, eller via mail til AEO@skat.dk.

Gennemgang af ansøgningerSKAT gennemgår modtagne ansøgninger for at konstatere om de er korrekt udfyldt og indeholder alle nødvendige oplysninger, herunder bilag nævnt i de forklarende bemærkninger til ansøgningen.

SKAT giver ansøgeren meddelelse om hvilken dato, ansøgningen er antaget til behandling.

Udstedelse af certifikatHvis virksomheden opfylder alle betingelser udstedes AEO-certifikat senest 90 kalenderdage efter modtagelse af alle oplysninger til brug for behandling af ansøgningen. Tidsfristen er i en overgangsperiode på 2 år fra 1. januar 2008 forlænget til 300 kalenderdage.

I behandlingen af ansøgningen henvender SKAT sig til andre medlemsstaters toldmyndigheder, hvis der er oplysninger om ansøgeren, der skal efterprøves i andre EU-lande. Ligeledes skal SKAT ved henvendelser fra andre medlemsstaters toldmyndigheder være behjælpelig med efterprøvning af oplysninger om andre EU-landes virksomheder, der har aktiviteter i Danmark.

AEO-certifikatets gyldighedAEO-certifikatet gælder fra den 10 arbejdsdag efter udstedelsesdatoen og anerkendes i alle medlemsstater. Gyldighedsperioden er ubegrænset.

Suspension og tilbagekaldelseSKAT har mulighed for at suspendere eller tilbagekalde et udstedt AEO-certifikat, hvis det konstateres at betingelser eller kriterier for certifikatet ikke længere er til stede. Den Autoriserede Økonomiske Operatør kan også selv anmode om suspension eller tilbagekaldelse af certifikatet.