Dato for udgivelse
02 jul 2007 11:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13. juni 2007
SKM-nummer
SKM2007.456.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1833-0416
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomheder
Emneord
Traktor, levering, fradrag, forudbetaling
Resumé
Fradrag for tab på en forudbetalt traktor, der skulle leveres fra England, blev ikke godkendt. Kontrakten var indgået i danske kroner og der var ikke tale om tab på fordring i udenlandsk valuta, jf. kursgevinstlovens § 16, ligesom tabet ikke kunne fradrages som en driftsomkostning efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, da tabet var et formuetab.
Reference(r)

Kursgevinstloven § 16 og 17
Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a

Henvisning
Ligningsvejledningen A.D.2.4

Klagen skyldes, at der ikke er godkendt fradrag for tab opstået i forbindelse med forudbetaling ved køb af traktor, der aldrig leveres.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2003 - Personlig indkomst

Skatteankenævnet har ikke anset tab på 200.000 kr. ved køb af en traktor som en driftsomkostning jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Skatteankenævnets afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

Klageren, A, ejer en landbrugsejendom, hvorfra han bl.a. driver en maskinstationsvirksomhed. Maskinstationen havde i 2003 en omsætning på 6.913.635 kr.

Klageren indgik i 1998 en aftale med Bl Ltd. ved C, England om levering af en brugt traktor mærket Case 7220 Magnum Pro. Købsprisen på traktoren var i alt 315.000 kr., og klageren skulle forudbetale 200.000 kr. heraf. Af fakturaen udstedt af B Ltd. fremgår bl.a. følgende:

"PRICE INCLUDING DELIVERY                                                                  315.000.00

...

All prices are in Danish Kroner"

Klageren forudbetalte de 200.000 kr. til C den 13. oktober 1998. Traktoren blev aldrig leveret. Den 13. januar 1999 har C bekræftet, at D Ltd. på vegne af B Ltd. ville betale £ 19.500 inden ti dage. Klageren modtog herefter en check stor £ 19.500, men checken var imidlertid dækningsløs.

Den 30. marts 1999 indgav en advokat på vegne af klageren politianmeldelse mod C. Af anmeldelsen fremgår bl.a. følgende:

"I henhold til aftale indgået mellem A og C skulle C levere en brugt traktor, mærket CASE 7220 MAGNUM PRO, til A.

....

C skulle i forbindelse med hjemtagelsen af traktoren videreoverføre beløbet til sin leverandør/sælger. Beløbet er aldrig videresendt til C's leverandør/sælger, men er indgået i C's virksomheds- eller private økonomi.

C har efterfølgende modtaget skrivelse fra undertegnede af den 8. januar 1999.

C har talt med A flere gange efterfølgende og lovet, at pengene vil blive tilbagebetalt, uden at han har overholdt sit løfte.

Der er efter A's opfattelse tale om bedrageri fra C's side, og som følge heraf indgives nærværende politianmeldelse mod C."

Politiet afviste anmeldelsen ved brev af 15. april 1999 bl.a. med følgende begrundelse:

Efter gennemgang af Deres anmeldelse og vedlagte bilag er det min opfattelse, at der ikke er rimelig formodning om, at der er begået et strafbart forhold. Der synes derimod, at være tale om en sag af civilretlig karakter.

Jeg finder derfor ikke grundlag for at indlede efterforskningen i anledning af Deres anmeldelse, som hermed afvises, jf. retsplejelovens § 749, stk. 1."

Afvisningen blev påklaget til statsadvokaten den. 12. maj 1999. Statsadvokaten pålagde herefter politiet at efterforske sagen.

Politiet foretog herefter afhøring af klageren og C. Følgende fremgår bl.a. af et dokument fra politimesteren dateret den 8. juli 1999:

"Endvidere bemærkes, at parterne er blevet enige om, at C som en del af betalingen skal levere 2 tipvogne til A.

Inden endelig stillingtagen til det videre forløb i sagen er det min agt at holde sagen i bero i en passende tid med henblik på konstatering af, om C påbegynder overholdelsen af den med A indgåede aftale."

Aftalen mellem klageren og C om levering af to tipvogne til klageren fremgår af brev af 25. juni 1999, hvori der bl.a. er anført følgende:

"REF: OUTSTANDING ACCOUNT 200000 DKR AND TELEPHONE CONVERSATION 25.06.99.

I can confirm that I can supply 2 x New 14 Ton Grain Trailers, for the price of £ 5500 each to the total of £ 11000. The payment for this transaction can be offset against the account with B Ltd.

....

Please contact me so that my solicitors can draw a mutual agreement and the complaint to Politiet can be withdrawn." 

I maj 2001 blev C taget under konkursbehandling i England. Af en oversigt udarbejdet i forbindelse hermed fremgår følgende:

"C - IN BANKRUPTCY

SCHEDULE SHOWING ESTIMATED AMOUNT REQUIRED TO DISCHARGE ALL COSTS AND LIABILITIES IN FULL BASED ON INFORMATION AVAILABLE TO THE TRUSTEE AS AT 1 MAY 2001

NOTES

£

£

LIABILITIES

Proffs of debt received

Claims not yet received

Plus estimated costs &

Expenses

Estimated amount required to discharge all costs and liabilities in full

21 

31.578

112

31.690

17.990

49.680"

Ved brev af 19. august 2003 oplyste politimesteren klageren om, at man havde besluttet at indstille efterforskningen i sagen mod C om bedrageri i forbindelse med salg af en traktor den 13. oktober 1998. Af brevet fremgår bl.a. følgende:

"Jeg har ved min afgørelse navnlig lagt vægt på, at C gennem mange år har boet i England. I 1999 fik herværende kriminalpoliti telefonisk kontakt med C og fik foretaget en kort afhøring af ham. Efterfølgende har det ikke været muligt at komme i kontakt med ham. Der har været rettet henvendelse til herboende familiemedlemmer med henblik på at få oplyst, om og i givet fald hvornår C måtte komme til Danmark. Tilsyneladende kommer han ikke til Danmark. Det har således ikke været muligt nærmere at afhøre ham vedr. det anmeldte. I samme forbindelse finder jeg også anledning til at fremhæve, at såfremt det måtte lykkedes at få kontakt med C og få hans forklaring til det passerede, vil hans forklaring formentlig have et sådant indhold at den vil nødvendiggøre efterforskning også i England, hvilket kan være forbundet med vanskelighed bl.a. også på grund af den tid, der er gået, siden forholdet blev begået.

Udsigten til at kunne gennemføre en eventuel straffesag mod C skønnes under disse omstændigheder særdeles ringe, og derfor er det som anført min opfattelse, at grundlaget for at indstille efterforskningen er til stede."

De 200.000 kr. var i regnskaberne for 1998 frem til 2003 bogført som et tilgodehavende.

For indkomståret 2003 har klageren selvangivet fradrag på 200.000 kr. for tabet på købet af traktoren.

Skatteankenævnet afgørelse

Skatteankenævnet har ikke anset tab ved køb af en traktor for en driftsomkostning jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Det er ankenævnets opfattelse, at den fordring som klageren i 1998 fik på C/B Ltd. ved forudbetaling af 200.000 kr. i forbindelse med aftale om køb af en traktor ikke er omfattet af kursgevinstlovens bestemmelser. Fordringen er ikke som forudsat i kursgevinstlovens § 1, stk. 1, nr. 1, en pengefordring, men i stedet en fordring på en genstand - en traktor. Der er heller ikke tale om en finansiel kontrakt omfattet af kursgevinstlovens § 29, idet sædvanlige aftaler om levering af varer og andre aktiver jf. kursgevinstlovens § 30, stk. 1, nr. 7, ikke omfattes af kursgevinstlovens § 29.

Det forhold at C den 12. januar 1999 sendte klageren en dækningsløs check på £ 19,500 gør ikke forholdet til en pengefordring for klageren, eftersom klageren fortsat havde krav på at få leveret en traktor, hvilket ingen retsinstans, aftale eller andet havde ændret på. Ankenævnet anser således hverken bestemmelsen i kursgevinstlovens §§ 16 eller 17 for anvendelig.

Spørgsmålet om fradragsret for forudbetalingen som en driftsomkostning skal vurderes i forhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Klageren har ikke i tilstrækkelig grad dokumenteret, at de 200.000 kr. er tabt, da klageren ikke forgæves har forsøgt at inddrive beløbet via domstolene eller på anden vis har godtgjort, at C/B Ltd. mangler betalingsevne. Kravet mod C/B Ltd. kan ikke umiddelbart anses for at være forældet (5 år) i indkomståret 2003. Der er henset til, at C ved udstedelsen af (den dækningsløse) check af 12. januar 1999 og ved tilbuddet af 15. juni 1999 om levering af to trailere til udligning har erkendt at være klageren skyldig.

Der er i forbindelse med drift af en maskinstationsvirksomhed ikke tale om en sædvanlig driftsrisiko, når der i forbindelse med køb af en traktor i udlandet overføres penge forinden leveringen uden at overførslen sker til en spærret konto eller mod lignende sikkerhed. Der henvises til Ligningsrådets bindende forhåndsbesked (SKM2001.465.LR) af 18. september 2001, hvorefter der ikke kunne godkendes fradrag for tab efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, for den del af en pengefordring, som udgjorde betalingen for driftsmidler, idet denne del ikke ansås for at have været knyttet til den erhvervsmæssige drift.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har påstået fradrag for tab på fordring i fremmed valuta i henhold til kursgevinstlovens § 16.

Subsidiært har klageren påstået fradrag for tab på fordring i henhold til kursgevinstlovens § 17.

Som begrundelse for den subsidiære påstand gøres det gældende, at klageren i forbindelse med rejsen til England fik konverteret sin fordring på en traktor til en fordring på et pengebeløb stort 19.500 £.

I januar måned 1999 aftalte B Ltd. og klageren således, at klageren havde en fordring på 19.500 £ på B Ltd.. Klageren har således ikke længere en fordring på en traktor. Beløbet betales dog aldrig, og i 2003 kunne klageren konstatere, at fordringen i udenlandsk valuta var endeligt tabt.

Ifølge kursgevinstlovens § 16 kan tab på fordringer i fremmed valuta medregnes ved den skattemæssige indkomstopgørelse, dog med visse undtagelser, som ikke omfatter nærværende situation.

Da klagerens tab på fordring i fremmed valuta ikke falder ind under undtagelsesbestemmelserne i kursgevinstlovens § 16, og bestemmelsen i § 16 generelt omhandler fortjeneste og tab på fordringer i fremmed valuta, er tabet på fordringen fradragsberettiget efter reglerne i denne bestemmelse.

Der stilles intet krav om, at fordringen skal have en erhvervsmæssig tilknytning jf. således også ligningsvejledningen 2003, afsnit A.D.2.4.5.

Ifølge ligningsvejledningen A.D.2.3.4.1 omfatter bestemmelsen i kursgevinstlovens § 17 fordringer, der i øvrigt er erhvervet i tilknytning til den erhvervsmæssige drift af virksomheden. Bestemmelsen har bl.a. til formål at sikre fradragsret for tab, der har karakter af almindelige driftsomkostninger i forbindelse med tab på fordringer, der er erhvervet som led i erhvervsmæssig virksomhed, men hvor der ikke er tale om vederlagsnæring.

Klageren driver en maskinstationsvirksomhed. Fordringen mod B Ltd. er erhvervet i tilknytning til driften af maskinstationen, hvorfor der som udgangspunkt må gives fradrag efter reglerne i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, som driftsomkostning. Som led i optimeringen af maskinstationsvirksomhedens driftsresultat handles der ofte maskiner. F.eks. kan nævnes, at klageren har handlet 30 traktorer i den tid, han har drevet maskinstationsvirksomheden.

Klageren har tidligere handlet med Erik Rasmussen, da han var ansat i et andet firma, og købt en tilsvarende traktor uden at der opstod problemer med handlen.

Tabet har en så nær tilknytning til klagerens indtægtsgivende virksomhed, at det må karakteriseres som et fradragsberettiget driftstab, og da tabet først kan endelig konstateres i 2003, bør der godkendes fradrag i indkomståret 2003. Der henvises til LSMR 1953, 57 LSR.

Klageren aftalte i januar 1999 med C, at kravet på en traktor erstattes af et krav på tilbagebetaling af det erlagte beløb. C erklærede at skylde £ 19.500 og udstedte en check med pålydende £ 19.500. Klageren har herefter haft en fordring på £ 19.500, som senere har vist sig at være uerholdelig.

Principalt er der tale om en fordring på en genstand og subsidiært er der tale om en fordring på penge, idet forudbetalingen skal tilbagebetales, hvis driftsmidlet ikke kan leveres. Genstanden (kravet på en traktor) har en pengeværdi, og derfor skal kravet behandles på samme måde som rene pengefordringer.

Klageren har forsøgt at få kravet inddrevet, og klageren har dokumenteret tabet. Klageren har valgt ikke at benytte advokat, da han har snakket med andre forretningsdrivende, der er kommet i samme situation som ham (bl.a. maskinforretninger i Jylland og en i Slagelse), og de havde af procesøkonomiske årsager (og debitors pengeproblemer) valgt ikke at smide gode penge efter dårlige penge. I øvrigt har klageren været i England og dér forsøgt at inddrive fordringen.

I den parallelle sag havde skatteyderen forudbetalt/indbetalt et depositum på £ 15.000 vedrørende køb af en betonknuser hos B Ltd. Da B Ltd. ikke opfyldte deres del af aftalen, forsøgte køber forgæves at inddrage det erlagte depositum bl.a. gennem advokat. Køberen kontaktede B Ltd. i forbindelse med en rejse til England, hvor han modtog to dækningsløse checks af B Ltd. Skatteankenævnet gav køberen medhold i fradragsret for indkomståret 1999 under henvisning til, at der var tale om et tab på en fordring i udenlandsk valuta.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

For så vidt angår den principale påstand bemærkes, at kontrakten er indgået i danske kroner, hvorfor tabet ved forudbetalingen på 200.000 kr. ikke er fradragsberettiget efter kursgevinstlovens § 16, der omfatter fordringer i fremmed valuta. Det forhold, at det efterfølgende aftales, at C vil betale £ 19.500 til klageren, mod at denne afstår fra at få traktoren leveret, ændrer ikke herved.

Fradrag for tab efter kursgevinstlovens § 17 er afhængigt af, at tabet efter reglerne i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan kvalificeres som en driftsomkostning. Fordringen mod B Ltd. v/C har ikke en sådan tilknytning til virksomhedens erhvervsmæssige løbende drift, at tabet kan anses som en driftsomkostning. Det er rettens opfattelse, at der er tale om et ikke fradragsberettiget formuetab.

Det bemærkes i øvrigt, at det af ligningsvejledningen fremgår, at kun under særlige omstændigheder kan det anses for sandsynliggjort, at en fordring eller en væsentlig del heraf er tabt uden udlægsforretning eller andre retsskridt. Særlige omstændigheder kan foreligge ved debitors indtrådte konkurs, betalingsstandsning, akkord, likvidation på grund af insolvens, debitors forsvinden eller lignende. Ved disse særlige omstændigheder kan tabsfradrag foretages, selv om uerholdeligheden ikke er konstateret ved forgæves udlæg eller andre retsskridt.

For så vidt angår fordringen på B Ltd., har klageren forsøgt at inddrive beløbet fra C ved at rejse til England i 1999. Herudover har klageren indgivet politianmeldelse. over for C. Efterforskningen blev imidlertid indstillet i 2003, idet det ikke havde været muligt at komme i kontakt med C, og det blev skønnet, at udsigten til at gennemføre en eventuel straffesag mod ham var særdeles ringe. C blev taget under konkursbehandling i maj 2001, og der blev i forbindelse hermed udarbejdet en oversigt over hans gæld.

Uanset det således oplyste finder Landsskatteretten ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse beløbet for endelig tabt i indkomståret 2003, eller at oversigten dokumenterer klagerens fordring.

Der kan derfor af den grund heller ikke godkendes fradrag for tabet efter kursgevinstlovens § 17.