Dato for udgivelse
22 Apr 2003 12:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25. marts 2003
SKM-nummer
SKM2003.170.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1665-0115
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Afgifter + Moms og lønsumsafgift
Emneord
Forening, fritagelse, moms, karneval, velgørende
Resumé
En forening, der måtte anses som en støtteforening ved afholdelse af karneval, og som forestod salg af læskedrikke i forbindelse med karnevalet, kunne ikke anses for berettiget til momsfritagelse for salget af drikkevarer, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 18.
Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 18
Momsvejledningen 2002 D.11.18

Klagen skyldes, at told- og skatteregionen ikke har imødekommet en ansøgning fra Foreningen A om momsfritagelse i henhold til momslovens § , stk. 1, nr. 18, for salg af drikkevarer i forbindelse med karneval i X 2001.

Det fremgår af sagen, at Foreningen den 27. april 2001 har ansøgt om momsfritagelse i henhold til momslovens § , stk. 1, nr. 18, for øl- og sodavandssalget under arrangementerne:

  • Børnekarneval, søndag den 20. maj 2001
  • Battle of Carnivals bands, fredag den 25. maj 2001 og
  • Karneval der Kilder, lørdag den 26. maj 2001

Det er oplyst, at foreningen har lejlighedsbevilling til servering af øl, sodavand og levnedsmidler i forbindelse med de pågældende arrangementer, og at foreningen har indgået licensaftaler med en række foreninger (her benævnt licenshavere). Det fremgår, at det er en forudsætning, at licenshaver er en almennyttig foreningen, og at licenshaveren forpligter sig til at udføre en række nærmere angivne arbejdsopgaver. For arbejdsopgaverne i licensaftalerne honoreres licenshaveren med et fast beløb samt en eventuel andel af overskud efter konkret ansøgning.

Det er endvidere oplyst, at der skal ske overskudsudlodning til Foreningen B.

Det fremgår af vedtægterne for Foreningen A:

1. Navn

Foreningens navn er: ”Foreningen A”. Foreningens hjemsted er X .

2. Formål

2.1 At udbrede forståelsen af og kendskabet til karnevalets traditioner, historie, musik, universelle karakter og lokale forskelligheder.

2.2 At fremme folkekulturel egenaktivitet indenfor kultur og idræt og andet folkeoplysende arbejde for børn og unge.

2.3 Foreningen må ikke søge eller udøve indflydelse på indhold i eller afvikling af de arrangementer, hvortil der udloddes midler.

3. Medlemmer

3.1 Som medlemmer af foreningen optages automatisk den til enhver tid siddende bestyrelse for Foreningen B. Medlemskabet ved udtræden af bestyrelsen ophører først ved førstkommende ordinære generalforsamling, med mindre der er tale om eksklusion.

3.2 Som medlemmer kan desuden for et år ad gangen, optages personer, organisationer og foreninger m.fl. som ønsker at støtte foreningens formål.

3.3 Medlemmer optaget i henhold til stk. 2 betaler et kontingent, som årligt fastsættes af generalforsamlingen.

3.4 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der handler i strid med foreningens vedtægter, kompetente organers beslutninger eller som modarbejder foreningens formål. Forinden eksklusion besluttes, skal medlemmet have adgang til at udtale sig.

(…..)

6. Økonomi

6.1 Foreningen tilvejebringer sine midler gennem tilrettelæggelse og afvikling af udlejning og salg til boder under det årlige ”Karneval i X”, samt medlemskontingent og eventuelle bidrag og tilskud.

6.2 Foreningen hæfter for sine forpligtelser med sin formue. Medlemmer, herunder af bestyrelsen hæfter ikke økonomisk.

6.3 Bestyrelsen kan meddele prokura.

7. Regnskab og revision

7.1 Foreningens regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni.

7.2 Foreningens regnskaber udarbejdes af bestyrelsen med bistand af den af generalforsamlingen valgte registrerede eller statsautoriserede revisor.

7.3 Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

8. Udlodning

8.1 Foreningens overskud udloddes af bestyrelsen når regnskabsåret er revideret. Der kan forinden ske a conto udlodninger til modtagere, som lever op til foreningens formål og de kriterier, bestyrelsen har opstillet for tildeling.

8.2 Foreningens overskud kan alene anvendes til udlodning. Finder bestyrelsen ikke at der er tilstrækkeligt med ansøgere, som opfylder betingelserne, kan ikke – udloddende beløb overføres til det følgende regnskabsår.

(…..)

Det fremgår af vedtægterne for Foreningen B:

1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”B”. Foreningens hjemsted er X kommune.

 

2. Formål

2.1 At udbrede forståelsen af og kendskabet til karnevalets traditioner, historie, musik, universelle karakter og lokale forskelligheder.

At stille rammer til rådighed for folkekulturel egenaktivitet for børn og unge gennem karneval og andre kulturarrangementer der relaterer sig til årets gang og folkelige traditioner.

Foreningen har et ideelt sigte og må ikke i sit virke styres af individuelle eller interesseorganisationsforbundne økonomiske interesser.

3. Medlemmer

3.1 Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, der aktivt støtter foreningens formål og arbejde.

3.2 Medlemmerne betaler en årlig medlemsafgift, hvis størrelse fastsættes for den kommende periode på den årlige generalforsamling.

3.3 Medlemskab kan tegnes hele året og løber frem til førstkommende generalforsamling.

3.4 Bestyrelsen kan eksludere et medlem, der handler i strid med foreningens vedtægter, kompetente organers beslutninger, eller som modarbejder foreningens formål. Forinden eksklusionen besluttes, skal medlemmet have adgang til at udtale sig. Et ekskluderet medlem kan forlange beslutningen prøvet på førstkommende ordinære generalforsamling.

(…..)

8. Økonomi

8.1 Foreningen hæfter for sine forpligtelser med sin formue. Medlemmer, herunder bestyrelsen hæfter ikke personligt.

8.2 Foreningens midler tilvejebringes ved indtægter fra foreningens egne aktiviteter, medlemsafgifter, frivillige bidrag, samt støtte fra fonde, sponsering, foreninger og offentlige myndigheder.

8.3 Ved indgåelse af kontrakter og aftaler, der forpligter foreningen i økonomisk henseende udover 5.000 kr. tegnes foreningen af et flertal i bestyrelsen. Bestyrelsen kan give enkeltpersoner bemyndigelse til at indgå aftaler/kontrakter indenfor en given ramme.

8.4 Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

8.5 Foreningens regnskaber udarbejdes af bestyrelsen med bistand af den valgte statsautoriserede eller registrerede revisor.

8.6 Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret.

8.7 Bestyrelsen udsteder prokura.

(…..)

Told- og skatteregionen har ved den påklagede afgørelse ikke imødekommet foreningens anmodning om momsfritagelse efter momslovens § , stk. 1, nr. 18. Regionen har herved anført, at da foreningens aktivitet udelukkende består i at tilvejebringe midler, der alene kan udloddes til støtte for formål, der er nævnt i foreningens formålsparagraf, må foreningen anses for en støtteforening. Videre har regionen anført, at støtteforeninger kun kan opnå momsfritagelse for egne arrangementer, når overskuddet fuldt ud udloddes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Regionen har dertil anført, at overskudsudlodning til ”Karneval i X” ikke kan anses som udlodning til velgørende eller på anden måde almennyttige formål, idet foreningen B ikke har et formål, der kan anses som velgørende eller almennyttigt i relation til momsfritagelse.

Regionen har endvidere over for Landsskatteretten anført, at det ved telefonisk henvendelse til Foreningen B er oplyst, at der til de i klagen nævnte organisationer m.v. aktiviteter, ikke er givet direkte økonomisk støtte fra Foreningen B, men at organisationernes m.v. aktiviteter er afledt af, at der holdes karneval i X. Overskudsudlodningen fra foreningen til Foreningen B er således udelukkende eller i overvejende grad anvendt af foreningen selv til afholdelse af karnevalet. Regionen har dertil anført, at der således ikke foreligger en bagvedliggende aktivitet til fremme af formålet med afholdelsen af karneval i X – at udbrede forståelsen af og kendskabet til karnevalets traditioner, historie, musik, universelle karakter og lokale forskelligheder. Regionen har anført, at afholdelsen af karneval i X ikke i sig selv kan karakteriseres som almennyttig/almenvelgørende.

Foreningens repræsentant har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at regionens afgørelse ændres, således at der meddeles momsfritagelse efter momslovens § , stk. 1, nr. 18, vedrørende det omhandlede salg.

Repræsentanten har oplyst, at karnevalet i X består af tre begivenheder, det egentlige karneval den sidste lørdag i maj måned, international karneval, der afvikles fredagen før, samt børnekarnevalet, der afvikles søndagen inden. Indtægterne til afvikling af udlejning og salg til boder under det årlige karneval i X går til Foreningen A. Denne forening udlodder overskuddet i henhold til foreningens formål, og foreningen er således at betragte som en støtteforening, hvor en af de foreninger, der modtager støtte er Foreningen B. 

Repræsentanten har anført, at der hverken efter 6. momsdirektiv eller momsloven er krav til selve arrangementet. Der er derimod krav til den planlagte brug af overskuddet. Selve arrangementet er således uden betydning, hvilket Told- og Skattestyrelsen også i deres udtalelse er enig i. Hun har anført, at sagens problemstilling således er, om udlodningen til foreningen B kan anses som udlodning til velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Repræsentanten har f.s.v.a. Foreningen B henvist til vedtægterne for foreningen, og har samtidig bemærket, at foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på mindst 7 og højst 11 medlemmer, hvortil kommer et lønnet sekretariat. Foreningen B skaber en ramme for det årlige karneval. Alle kan frit deltage, og der deltager hvert år mellem 15-20.000 udklædte mennesker i paraden hvert år. Foreningen står for kontakten til alle deltagerne af karnevalet, og er midtpunkt for forberedelserne til karnevalet, og bliver i løbet af året kontaktet af alle mulige forskellige mennesker og institutioner. Foreningen virker som rådgiver og som hjælper med karnevalsrelaterede aktiviteter, og formidler således kontakter til eventuelle instruktører m.v. Foreningen har en hjemmeside, hvor man blandt andet kan læse om karnevalets historie, se hvordan man bliver involveret i karnevalet samt få ideer til udklædning. Foreningen holder i årets løb foredrag om karneval samt laver udstillinger om karneval og dets historie. Repræsentanten har som eksempler på de organisationer m.v., som forbereder sig og deltager i karnevalet nævnt

  • ældrecenter og handicappede
  • børnepasningsordninger, foreninger og musikskoler
  • skoler – produktionsskoler, beskæftigelsesprojekter, friskoler, højskoler mv.
  • aftenskoler

Hun har anført, at Foreningen B er en forening med et ideelt sigte, og at den opfatter sig selv som almennyttig.

Repræsentanten har med hensyn til, hvad der skal forstås ved velgørende eller på anden måde almennyttige formål, henvist til Momsvejledningen afsnit D.II.18, hvor det er angivet, at det er bredden i overskuddets anvendelse, der er afgørende for, om overskuddet kan anses for at blive anvendt til almennyttige formål. Endvidere er angivet, at overskuddet skal komme en bredere kreds til gode. Hun har henvist til, at der som eksempler nævnes arrangementer til fordel for opførelse og drift af kirker, idrætshaller, spejderhytter og fritidscentral for børn og unge, og at også arrangementer, hvor overskuddet går til musikforeninger almindeligvis anses som almennyttig.

Repræsentanten har anført, at af praksis, der viser bredden i ordningen, kan henvises til dep. 1025/87, hvor en musikgarde opnåede momsfritagelse, TfS 1996.681, hvor en musikforening, der havde til formål at fremme interessen for jazzmusik opnåede fritagelse, samt Landsskatterettens kendelse af 18. november 1999 (TfS 2000.154) , hvor en friskole ikke blev omfattet af fritagelse, da anvendelsen af overskuddet kun kom skolens elever til gode og dermed ikke en videre kreds af personer.

Repræsentanten har dertil anført, at Foreningen B danner rammerne om et meget bredt folkeligt kultur- og musikliv i X. Det er således ikke en enkelt skole, der har glæde af karnevalet, men den brede del af befolkningen i X og omegn. Foreningen B er igangsætter og inspirator til, at der året rundt foregår mange aktiviteter i X og omegn, og uden denne forening ville hverken gamle eller unge gå i gang med at sy dragter eller forberede sig på musikstykker eller anden optræden, der skal fremvises eller opføres på selve karnevalet.

Sammenfattende har repræsentanten gjort gældende, at Foreningen B’s arbejde opfylder betingelserne om, at støtten skal komme en bred kreds af personer til gode, idet arbejdet kommer overordentligt mange mennesker til gode ved, at Foreningen B er den løbende koordinator og inspirator for karnevalet i X. Alle kan deltage og at alle aktiviteter er gratis på nær en koncert lørdag aften, hvor der er en entrébillet til en pris af 50 kr.

Endelig har repræsentanten henvist til bemærkningerne til lovforslag til lov nr. 291 af 15. maj 2002 om ændring af momslovens vedrørende momsfritagelse for almenvelgørende foreninger, hvoraf fremgår:

”Det er bredden i overskuddets anvendelse, der er afgørende for, om overskuddet kan anses for at blive anvendt til almennyttige formål. Overskuddet skal med andre ord komme en videre kreds af personer til gode.” 

Told- og Skattestyrelsen har indstillet, at afgørelsen stadfæstes med den begrundelse, at overskudsudlodning til Foreningen B, ikke kan anses som udlodning til velgørende eller på anden måde almennyttige formål, og at Foreningen B ikke har et formål, der kan anses som almennyttigt. Styrelsen har anført, at overskudsudlodningen til Foreningen B efter det oplyste udelukkende eller i overvejende grad anvendt til afholdelse af karnevalet, og at afholdelsen af karneval i X ikke i sig selv kan karakteriseres som almennyttig/almenvelgørende. Karnevalet er en slags fest, og kan vel nærmest sammenlignes med en musikfestival.

Landsskatteretten skal udtale:

Det følger af 6. momsdirektiv artikel A, pkt. 1, litra o, at følgende er afgiftsfritaget:

”Tjenesteydelser og levering af goder, der præsteres af organer, hvis transaktioner er fritaget i overensstemmelse med litra b), g), h), i), l), m) og n) i forbindelse med indsamlingsarrangementer, der foretages til egen fordel, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. (…)”

Ifølge Momslovens § , stk. 1, nr. 18, er følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

”Varer og ydelser, der leveres i forbindelse med afholdelsen af velgørende arrangementer. Afgiftsfritagelsen meddeles efter forudgående ansøgning til de statslige told- og skattemyndigheder. Som velgørende arrangementer anses arrangementer af kortere varighed, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en betingelse for meddelelsen af afgiftsfritagelse, at leveringen sker for arrangørens regning og risiko, og at arrangøren ikke i øvrigt driver virksomhed med levering af tilsvarende varer og ydelser. (…)”

To retsmedlemmer (herunder retsformanden) bemærker, at foreningen har søgt om momsfritagelse for øl- og sodavandssalg i forbindelse med 3 arrangementer. Ifølge artikel A, pkt. 1, litra o, skal et arrangement være foretaget til egen fordel, hvilket efter momslovens § , stk. 1, nr. 18, er formuleret således, at leveringen skal ske for arrangørens regning og risiko. Disse retsmedlemmer finder, at det vil stride mod såvel ordlyden af artikel , punkt A, stk. 1, litra o, i 6. momsdirektiv, som momslovens § , stk. 1, nr. 18, der i øvrigt må fortolkes i overensstemmelse med direktivbestemmelsen, hvis man alene lægger vægt på overskudsanvendelsen. Allerede fordi foreningen ikke kan anses for arrangør af de pågældende arrangementer, kan foreningen herefter ikke opnå momsfritagelse i henhold til momslovens § , stk. 1, nr. 18, for øl- og sodavandssalg i forbindelse med arrangementerne.

Et retsmedlem finder, at de arrangementer som foreningen B står for, må kunne karakteriseres som almennyttig/almenvelgørende. Dette retsmedlem finder derfor, at overskudsudlodning til Foreningen B må anses som udlodning til velgørende eller på anden måde almennyttige formål, og at betingelserne for momsfritagelse efter momslovens § , stk. 1, nr. 18, herefter er opfyldt.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, hvorfor den påklagede afgørelse stadfæstes.