Dato for udgivelse
10 Apr 2003 09:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25. marts 2003
SKM-nummer
SKM2003.161.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 485/2001
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Klage, begrundelse, afvisning, stadfæstelse
Resumé

Afvisning af klage til skatteankenævnet på grund af manglende begrundelse for klagen, jf. SSL § 21. (Stadfæstelse af SKM2001.618.ØLR).

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 21, stk. 1
Processuelle regler 2002 H.7.2

Parter

A
(advokat Lars Henriksen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Afsagt af højesteretsdommerne

Hermann, Marie-Louise Andreasen, Per Sørensen, Poul Søgaard og Jytte Scharling.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 5. afdeling den 31. oktober 2001.

Appellanten, A, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Til brug for Højesteret er der tilvejebragt yderligere oplysninger.

Til støtte for sit anbringende om, at Skatteankenævnets sagsbehandling har været behæftet med væsentlige mangler, har A yderligere anført, at ankenævnets skrivelse af 20. maj 1999 ikke indeholder en behørig begrundelse.

Højesterets bemærkninger

Af de grunde, der er anført af landsretten, og da det, der yderligere er anført for Højesteret, ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster Højesteret dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, A, betale 25.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.