Dato for udgivelse
11 jun 2007 14:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 maj 2007 14:41
SKM-nummer
SKM2007.368.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-086825
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Rette, indkomstmodtager, lønmodtager
Resumé
Skatterådet anerkendte ikke et konsulentselskab som rette indkomstmodtager til honorarer, da arbejdsopgaverne ikke havde karakter af selvstændig erhvervsvirksomhed.
Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 E.A.4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 E.A.4.3.1
Redaktionelle noter
06-142005
Spørgsmål

Spm. 1

Vil vedlagte udkast til konsulentaftale kunne accepteres med A A/S som rette indkomstmodtager?

Spm. 2

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende vil en efterfølgende tidsmæssig forlængelse af konsulentaftalen ligeledes kunne accepteres med A A/S som rette indkomstmodtager?

Svar

Spm. 1

Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

Spørgsmål 2 bortfalder.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S er et selskab ejet 100 % af personen B. Selskabet har tidligere drevet VVS-virksomhed, men har i 2005 solgt alle sine aktiviteter til C A/S. Selskabet har efter 1. juli 2005 været uden væsentlig erhvervsmæssig aktivitet, idet selskabet primært har foretaget investeringer af frie midler i værdipapirer m.v.

B har efter afståelsen af virksomheden pr. 1. juni 2005 været ansat som lønmodtager hos C A/S. Dette job har han nu sagt op, og ønsker fremover at drive konsulentvirksomhed i selskabsform indenfor bygningsrådgivning m.v.

Der er på ansøgningstidspunktet indgået én konsulentaftale mellem A A/S og D A/S. Aftalen skal have virkning fra 1. november 2006 og 6 måneder frem med mulighed for efterfølgende forlængelse af kontrakten.     

A A/S kan frit i den pågældende periode samt efterfølgende opdyrke andre kundeemner indenfor samme forretningsområde.

Det står A A/S frit at ansætte yderligere personale end B til at løse de pågældende opgaver for D A/S, samt for eventuelle andre kunder.

Yderligere faktiske oplysninger

Revisor har indsendt følgende supplerende oplysninger:

Andre kunder

A A/S (selskabet) forsøger at etablere flere kunderelationer, hvilket arbejde således også forventes at blive intensiveret i fremtiden. Ca. fra 1. april 2007 vil også blive udført arbejdsopgaver for selskabet E A/S, der er et søsterselskab til D A/S. På nuværende tidspunkt er der ikke med E A/S indgået formaliserede kontrakter/aftaler.

Andre ansatte i selskabet

I naturlig tilknytning til ovennævnte arbejdes der i selskabet ligeledes på ansættelse af kvalificerede medarbejdere dels til aflastning af B og dels til selvstændig udførelse af kunderelaterede opgaver.

Udførte arbejdsopgaver

Selskabets arbejdsopgaver omfatter ansvar for tilsyn med og styring af byggeopgaver på erhvervsejendomme (butikker og kontorer) ved bl.a. udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser til håndværkerne, indhentning af tilbud fra alternative underleverandører, budgettering og tidsplanlægning på de enkelte opgaver samt styring og afholdelse af byggemøder med håndværkere. Slutfasen i en typisk arbejdsproces består i aflevering af byggeopgaven til bygherren. 

Hvervgivers instrukser

Som tidligere nævnt er der hidtil kun udført opgaver for D A/S, der således inden en opgaves påbegyndelse forespørger selskabet hvorvidt selskabet evt. kan påtage sig en given opgave indenfor fastlagte dead-lines i overensstemmelse med den indgåede konsulentaftales konditioner. Herefter vurderer selskabet (ved B) hvorvidt man ønsker at påtage sig opgaven bl.a. under hensyntagen til muligheden for overholdelse af tidsfrister, opgavernes forventede kompleksitet m.v. Selskabet har således altid retten til ikke at påtage sig en opgave for D A/S, ligesom selskabet selv afgør hvorledes opgaverne udføres, men følgelig i overensstemmelse med konsulentaftalens indhold.

Fastlæggelse af arbejdstid

Arbejdstiden fastlægges til enhver tid suverænt af selskabet (A A/S), idet eneste begrænsning heri består i, at fastlagte dead-lines fra kundens side skal overholdes.

Økonomisk ansvarlig

A A/S er økonomisk ansvarlig for det udførte arbejde i henhold til konsulentaftalens bestemmelser. Supplerende kan det oplyses, at selskabet således via forsikringsselskab har tegnet selvstændig erhvervs-/ansvarsforsikring.

Der er modtaget fakturaer til D A/S og timesedler fra november til februar inklusive.

SKATs indstilling og begrundelse

Der findes ikke i skattelovgivningen en definition af, hvad der skal forstås ved erhvervsvirksomhed og lønmodtagervirksomhed. Skatteministeriet har i cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 jf. ligningsvejledningen E.A.4 opstillet retningslinier for afgrænsningen.

Ved en samlet bedømmelse af det oplyste om B og A A/S sammenholdt med skatteministeriets retningslinier i ovennævnte cirkulære er der efter SKAT´s opfattelse tale om et lønmodtagerforhold til D A/S. Der er herved lagt vægt på følgende forhold:

  • Der udføres kun arbejde for D A/S og B er eneste ansatte i A A/S. D A/S er således eneste indtægtskilde.
  • Arbejdet har karakter af løbende arbejdsydelser.

 I følge arbejdssedlerne udføres der forskellige arbejdsopgaver hver dag og arbejdsdagenes længde svarer til fulde arbejdsdage. I november måned 2006 er der udført 160 timers arbejde, 145 timers arbejde i december 2006, 143 timers arbejde i januar 2007 og 169 timers arbejde i februar 2007.

Det vurderes, at de anvendte timesedler også benyttes af øvrige medarbejdere i D A/S, hvilket taler for, at det er D A/S, som har instruktionsbeføjelsen i forhold til arbejdsopgaverne.

  • Vederlaget udgør DKK 375,00 pr. time ekskl. moms og betales månedsvis bagud dvs. der er tale om løbende honorering og ikke honorering efter afslutning af en bestemt opgave, som er karakteristisk for erhvervsvirksomheder. 
  • B afholder ifølge kontrakten udgifter til bil og benzin. Udgifter til rejser (fly, færge, bro, hotel, forplejning m.v.) betales af D A/S.   

Revisor henviser i sit punkt "økonomisk ansvarlig" til konsulentaftalen med D A/S. I konsulentaftalen er der bl.a. aftalt følgende om parternes erhvervsforhold:         

"selskabet kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader i form af indirekte tab hos D A/S vedrørende selskabets konsulentarbejde, medmindre disse skader skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed fra selskabets side". Punktet underbygger efter SKAT´s opfattelse, at der er tale om et lønmodtagerforhold.      

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med nej.

Spørgsmål 2 bortfalder herefter.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte indstillingen.