Dato for udgivelse
27 mar 2003 08:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12. marts 2003
SKM-nummer
SKM2003.141.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
B-2121-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Ambi, tilbagebetalingskrav, udlejningsejendom, identitet, udlejer og lejer
Resumé

Sagen drejede sig om tilbagebetaling af ambi indbetalt i forbindelse med en udlejningsejendom, herunder om der kunne statueres identitet mellem udlejer og lejer af ejendommen. Landsretten kom frem til, at der kunne statueres et til identitet grænsende fællesskab mellem udlejer og lejer, samt at fastsættelsen af lejen derfor var sket ud fra en overordnet prispolitik i koncernen. Det antoges således, at der var taget højde for ambien ved lejefastsættelsen, og at en tilbagebetaling af indbetalt ambi derfor ville medføre en uberettiget berigelse af udlejeren. Landsretten stadfæstede derfor byrettens frifindelse af Skatteministeriet.

Reference(r)

Lov nr. 389 af 20. maj 1992 om behandling af krav om tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag m.v., § 1.

Parter

ApS SPKR 4 nr. 1645
(Advokat Wivi H. Larsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Emil Baumann Geist)

Afsagt af landsdommerne

Hans Chr. Thomsen, Norman E. Cleaver og Jon Fridrik Kjølbro (kst.)

Københavns Byrets 4C. afd.s dom af 3. juli 2002 (4C 11248/96) er anket af ApS SPKR 4 nr. 1645 med påstand om, at indstævnte tilpligtes at betale kr. 157.996,00, der forrentes i overensstemmelse med skatteministeriets cirkulære nr. 157 af 14/101987.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedure for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Appellanten har heller ikke for landsretten fremsat begæring om præjudiciel forelæggelse for EF-domstolen, og landsretten har ikke fundet anledning til af egen drift at foretage præjudiciel forelæggelse, ligesom landsretten ikke finder, at undladelse heraf vil udgøre en krænkelse af appellantens ret til en retfærdig rettergang, jf. artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Landsretten tiltræder af de af byretten anførte grunde, at der er et til identitet grænsende fællesskab mellem appellanten og Skare Meat Parkers ApS, og at disse selskaber derfor afgiftsmæssigt skal betragtes under et.

Landsretten tiltræder endvidere af de af byretten anførte grunde, at Skare Meat Parkers ApS har opnået en berigelse svarende til den af appellanten betalte ambi.

Henset til østre Landsrets domme af 12. marts 2001 (18. afd., a.s. B-1020-00) SKM2001.171.ØLR og 7. marts 2002 (18.afd., a.s. B-0224-01) SKM 2002.352.ØLR lægger landsretten endvidere til grund, at der er et til identitet grænsende fællesskab mellem Kurt Skare personligt, appellanten, Skare Meat Packers K/S og Skare Beef Production ApS, at fastsættelsen af lejen er sket ud fra en overordnet prispolitik i koncernen, og at Skare Beef Production ApS må anses for at have overvæltet ambien på salgsprisen til selskabets aftagere af oksekød.

På den baggrund findes appellanten ikke at have lidt et tab svarende til den af appellanten betalte ambi, hvorfor en tilbagebetaling heraf vil medføre en ugrundet berigelse.

Herefter frifindes indstævnte for det af appellanten rejste krav.

For så vidt angår sagens omkostninger, finder retten efter sagens karakter, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til modparten hverken for byretten eller for landsretten.

T h i   k e n d e s   f o r  r e t

Den indankede dom stadfæstes.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden for byretten eller for landsretten.