Dato for udgivelse
08 maj 2007 11:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 mar 2007 14:31
SKM-nummer
SKM2007.313.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-07589
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Moms, velgørende forening, lotteri, underleverandør
Resumé

Skatterådet traf beslutning om, at et selskab var momspligtigt af dets ydelser som underleverandør i forbindelse med organisering af lotterier for foreninger med velgørende formål.

Selskabet drev virksomhed som underleverandør for et marketingsselskab, som forestod det praktiske arbejde i forbindelse med lotterierne bl.a. med udarbejdelse af budget, produktion og design af lodsedler m.v.. Herunder indgik marketingsselskabet samarbejdsaftaler med bl.a. det spørgende selskab om arbejdet med salget af lodsedlerne m.v.

Det spørgende selskabs ydelser som underleverandør blev således ikke anset som en integreret del af en momsfri lotterivirksomhed efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 12.

Reference(r)

Momsloven § 4
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 12

Henvisning
Momsvejledningen 2007-2 D.11.12
Spørgsmål

Der ønskes i tre forskellige situationer svar på følgende:

Er A ApS momspligtigt eller lønsumsafgiftspligtigt af dets omsætning?

Svar

Ja, momspligtigt.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Beskrivelse af Virksomheden

A ApS er et marketingsselskab, der opererer som underleverandør til B Aps.

A ApS og B ApS planlægger at forestå salg af lodsedler for velgørende foreninger.

B ApS er et marketingsselskab som forestår outsourcing af virksomhedens salgsfunktion. B ApS har samarbejdsaftaler med en række uafhængige underleverandører, herunder A ApS, som forestår salget af produkterne.

Skattecenter X har afgivet bindende svar til B ApS. Svaret fastslår, at B ApS er momspligtig af ydelser for velgørende foreninger, som sælger lodsedler.

Beskrivelse af  aktiviteten

B ApS ønsker at sælge lodsedler for foreninger, hvis overskud anvendes til velgørende formål. B ApS arrangerer lotteriet med bl.a. udarbejdelse af budget, samt produktion og design af lotterisedler. Den velgørende forening afholder udgifterne i forbindelse hermed. Foreningen fremskaffer og afholder udgifter til præmier. Det er foreningen, som er arrangør af lotteriet. Det er ligeledes foreningen som søger og får tilladelse til at afholde lotteriet hos politiet.

Situation 1:

Ved situation 1 indgår B ApS kontrakten med den velgørende forening. Herefter anvender B ApS A ApS til at forestå salget af lodsedlerne. B ApS forestår udarbejdelse af budget for lotteriet samt optryk og design at lodsedler.

Foreningen afholder omkostningerne til produktion og tryk af lodsedlerne. Endvidere fremskaffer og afholder foreningen udgifter til præmier ved lotteriet. A ApS forestår salget af lodsedlerne.

Det anføres i kontrakten, at fakturaer og betalinger til foreningen sker direkte fra A ApS. Ligeledes anføres det, at B ApS indestår for, at B ApS alene er ansvarlig for en hvilken som helst handling, som A ApS udfører i forbindelse med aktiviteten.

Som nævnt fakturerer underleverandøren direkte til foreningen. B ApS fakturerer A ApS honorar pr. solgt lodseddel for dettes udførte arbejde i forbindelse med lotteriet.

Situation 2:

Ved situation 2 indgår A ApS kontrakten med den velgørende forening. A ApS indgår aftale med B ApS om, at B ApS bærer den fulde risiko ved lotteriet samt forestår udarbejdelse at budget for lotteriet samt optryk og design af lodsedler

Foreningen afholder omkostningerne til produktion og tryk af lodsedlerne samt fremskaffer og afholder udgifter til præmier ved lotteriet.

A ApS fakturerer direkte til foreningen for sit og B ApS's udførte arbejde. B ApS fakturerer A ApS et gebyr pr. solgt lodseddel for at påtage sig risiciene ved aktiviteten, udarbejdelse af budget for lotteriet samt produktion, design af lodsedlen og formidling af kunden til underleverandøren.

Situation 3:

Ved situation 3 indgår A ApS kontrakten med den velgørende forening. A ApS bærer den fulde risiko ved lotteriet og forestår udarbejdelse at budget for lotteriet samt optryk og design at lodsedler.

Foreningen afholder omkostningerne til produktion og tryk af lodsedlerne samt fremskaffer og afholder udgifter til præmier ved lotteriet.

A ApS fakturerer direkte til foreningen for sit udførte arbejde. B ApS fakturerer A ApS et gebyr for formidling af kontakt mellem A ApS og foreningen.

Spørgers opfattelse ifølge anmodningen

Det er repræsentantens opfattelse, at A ApS i alle 3 situationer hverken er momspligtige eller lønsumsafgiftspligtige af dets ydelser.

Repræsentanten har lagt følgende til grund for denne vurdering:

B ApS og A APS forestår det praktiske arbejde ved lotteriet, hvilket efter repræsentantens vurdering er størstedelen af arbejdet ved lotteriet.

Foreningen skal blot sørge for at skaffe præmierne samt tilladelsen til lotteriet,

hvorefter den resterende del at arbejdet udføres af B ApS og A ApS. På den baggrund er det repræsentantens opfattelse, at B ApS og A ApS er en integreret del slutproduktet (lotteriet).

Som følge af ovenstående finder repræsentanten, at B ApS og A ApS kan sidestilles med tipsforhandlere og andre udsalgssteder, som fornyer lotterier for Dansk Tipstjeneste, Klasselotteriet mv. Disse er ikke selvstændigt momspligtige eller lønsumsafgiftspligtige af deres omsætning (provision) heraf, idet de anses som en integreret del af det udbudte spil jf. Lønsumsafgiftsvejledningens C.1.2.

SKATs indstilling og begrundelse

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 12, fastslår, at "Lotterier og lign. samt spil om penge, herunder spil på totalisator eller anden lignende måde er fritaget for moms."

Af afsnit D.11.12 i Momsvejledningen 2007/01 fremgår følgende vedrørende momslovens § 13, stk. 1, nr. 12:

"Bestemmelsen omfatter salg af lodsedler, tombola, amerikansk lotteri, bankospil, tipning, lotto, skrabespil, forskellige former for oddsspil mv. Gebyrer, der opkræves for fornyelse af lodsedler samt ved gevinstudbetaling vedrørende klasselotteriet, er tillige undtaget fra momspligten. Det samme gælder det vederlag, som totalisatorforstandere ved travbaner mv. modtager.

Provision, som tipsforhandlere modtager fra Dansk Tipstjeneste A/S for at ekspedere spillekuponer, er undtaget fra momspligten som en integreret del af en momsfri lotterivirksomhed, hvilket tillige gælder den forhandlerafgift, som Dansk Tipstjeneste A/S opkræver hos tipsforhandlere i forbindelse med online-tipning.

Bestemmelsen omfatter ikke f.eks. omsætningen på basarer, byfester, loppemarkeder og lign., herunder lykkehjul, fiskedamme, skydeboder, roulettespil, spilleautomater og salgsboder, jf. bl.a. Højesterets dom af 23. april 1970, UfR 1970.463 H.

Hvis der for den pågældende aktivitet kræves tilladelse til bortlodning efter Justitsministeriets cirkulære derom, er momsfriheden betinget af, at en sådan tilladelse er opnået. Tilladelser gives kun af politiet, hvis formålet med aktiviteten er almennyttigt eller velgørende.

Lotterier mv., der udøves på almindelig erhvervsmæssig basis, f.eks. spil i bingohaller, er momspligtige.

Momspligtig er endvidere det gebyr, som tipsforhandlere får for at edb-udskrive datatipskuponer."

Momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 12, er fastsat på grundlag af den bagvedliggende fritagelsesbestemmelse i 6. momsdirektivs artikel 13, afsnit B, litra f) om fritagelse af væddemål, lotterier og andre former for hasardspil eller spil om penge, på de betingelser og med de begrænsninger, som er fastlagt af hver medlemsstat.

EF domstolens sag C-89/05 (United Utilities plc mod Commissioners og Customs & Excise) af 13. juli 2006 angik et præjudicielt spørgsmål om, hvorvidt levering af "call center" - tjenesteydelser, foretaget pr. telefon til fordel for en væddemåls arrangør, og som omfattede tjenesteyderens personales accept af væddemål i arrangørens navn, udgjorde en væddemålstransaktion som omhandlet i 6. momsdirektivs artikel 13, punkt B, litra f) og derfor kunne være momsfritaget.

EF domstolen fandt, at de tjenesteydelser, der blev foretaget af tjenesteyderens personale, og som bestod i telefonisk behandling af væddemål i arrangørens navn, ikke var omfattet af momsfritagelsen i artikel 13.

Det fremgik nærmere, at sagsøger organiserede telefonvæddemål om udfaldet af forskellige begivenheder, f.eks. sportsbegivenheder eller tilfældige begivenheder. Sagsøger gav en del af sin virksomhed i underentreprise til et selskab, som fik fuldmagt til at handle som befuldmægtiget for sagsøgte, levere personale, lokaler samt telefon- og edbudstyr, der var nødventigt for at kunne indsamle de pågældende væddemål.

EF-domstolen anførte i præmis 23, at den fritagelse, der gælder for væddemål, lotterier og andre former for hasardspil, var begrundet i praktiske hensyn, da de pågældende ydelser egnede sig dårligt til at være momspligtige.

I præmis 25 fremgår det videre, at de ydelser, som udførtes af underentreprenøren (levering af lokaler, edb udstyr etc.) var nødvendige for at kunne indsamle de pågældende væddemål, hvis formål og odds imidlertid var fastsat af modtager af ydelsen, sagsøger.

I præmis 26 blev det bemærket, at denne aktivitet i sig selv i modsætning til den væddemålstransaktion, der er omhandlet i artikel 13 i 6. momsdirektiv, på ingen måde var karakteriseret ved tildeling af en chance for gevinst til de personer, der indgår væddemål.

I nærværende sag er det forudsat, at der er tale om lotterier, som er momsfri i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 12. Der henvises til, at de omhandlede velgørende foreninger søger om tilladelse til lotterierne og det er de tilladte lotterier, der således spørges om.

Der er i alle tre beskrevne situationer tale om, at spørger på forskellig måde forestår organiseringen af salg af lodsedler. Ligeledes er det sådan, at det i alle tilfælde er den velgørende forening, som i sidste ende afholder omkostninger til produktion af lotterierne inklusive præmier.

SKAT finder imidlertid, at de aktiviteter, som udføres af B ApS og A ApS - lige som i EF-domstolens sag i den ovenfor refererede sag C-89/05 - ikke i sig selv er aktiviteter, der kan karakteriseres som lotteri m.v., men derimod professionelle tekniske og administrative aktiviteter for det momsfri lotteri. Disse aktiviteter kan identificeres særskilt, hvorfor de ikke kan anses for være integreret i det momsfri lotteri med momsfrihed til følge.

SKAT finder således, at der er tale om momspligtige tjenesteydelser, omfattet af momslovens § 4, stk.1

Spørgers bemærkninger i forbindelse med høring.

Spørgers repræsentant har fremsendt følgende udtalelse til SKATs høringsudkast:

"I begrundelsen henvises til EF-domstolens dom i sag C-89/05, hvorefter aktiviteter med at sælge spil i fremmed navn og for fremmed regning blev anset for momspligtige.

Det er vores opfattelse, at denne aktivitet fuldt ud kan sammenlignes med den ydelse, som præsteres af tipsforhandlere og lotteriudsalgssteder, der åbenlyst ikke selv er udbydere af de spil, som kunderne ønsker at deltage i. I stedet udfører de nævnte virksomheder udelukkende tekniske hjælpeydelser som modtagelse af kuponer, inddatering af spilledata og udbetaling af gevinster. Disse aktiviteter er efter vor opfattelse fuldstændig sammenlignelige med de aktiviteter, som blev udført af den virksomhed, der omtales i EF-domstolens dom. Ikke desto mindre fritager Danmark stadig de nævnte virksomheder for moms hvad angår den provision, som modtages for at levere de omtalte ydelser. Dette må betyde, at Danmark ikke har til hensigt at efterleve EF-domstolens dom i førnævnte sag, og dermed kan dommen ikke anvendes som begrundelse for at afvise momsfritagelse for vor klient.

Da vor klients ydelser over for den, som arrangerer lotteriet, er fuldkommen mage til de ydelser, som præsteres af tipsforhandlere og lotteriudsalgssteder, og da Danmark tilsyneladende ikke har til hensigt at ændre sin praksis vedrørende disses momsfritagelse på trods af EF-domstolens dom, må det generelle hensyn til momsens neutralitet og almindelige betragtninger om konkurrencemæssig ligestilling føre til, at vor klients ydelser også momsfritages."

SKATs bemærkninger til høringssvar.

SKAT finder ikke, at repræsentantens udtalelse giver anledning til en ændret indstilling til sagens afgørelse.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling med den anførte begrundelse.