Dato for udgivelse
11 maj 2007 15:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 apr 2007 14:27
SKM-nummer
SKM2007.321.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
180/2005
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Ophør, bil, driftsmiddel, virksomhed, grundkursus
Resumé

Lagt til grund, at konsulentvirksomhed var ophørt i 1998, og at den pågældende derfor var afskåret fra skattemæssige afskrivninger dette år, jf. § 6 i den dagældende afskrivningslov.

En kursusudgift var ikke fradragsberettiget, da der var tale om grund- eller videreuddannelse.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6 a
Afskrivningsloven § 6 (dagældende)

Henvisning

Ligningsvejledningen 2007-2 E.B.3.4

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 E.C.2.4.9
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3 E.C.2.4.9.1

Parter

A
(advokat Peter Scheibel)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Afsagt af dommerne

Torben Melchior, Peter Blok, Per Walsøe, Børge Dahl og Thomas Rørdam

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 18. afdeling den 31. marts 2005.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, A, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at han for indkomståret 1998 har ret til fradrag for afskrivninger på bil og for kursusdeltagelse med i alt 49.076 kr. Subsidiært har han påstået sagen hjemvist til fornyet behandling ved de lignende myndigheder.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

For højesteret er sagen således begrænset til at angå fradrag for afskrivninger med 45.126 kr. (konto 8910) og fradrag for kursusudgift med 3.950 kr. (konto 8830).

Anbringender

A har uddybende anført, at det var hans hensigt også efter den 31. december 1998 at fortsætte sin selvstændige konsulentvirksomhed, og at dette kan ses af, at han i ansættelsesaftalen med G3 havde sikret sig adgang dertil, at han opretholdt sin momsregistrering, og at han først i 1999 "afhændede" virksomhedens eneste driftsmiddel - bilen - ved at udtage den af virksomhedsskatteordningen. Hans brev af 17. november 1998 til skatteforvaltningen om forskudsregistreringen for 1999 angår alene hans forventning vedrørende virksomhedens overskud i 1999 og kan ikke forstås som en meddelelse om virksomhedsophør. Han regnede med, at markedet for selvstændige IT-konsulenter ville rette sig, og at ansættelsen hos G3 kun skulle være midlertidig. Efter AVG-kursets karakter og omfang må deltagelse i det med hans uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige baggrund anses for sædvanlig og rimelig til vedligeholdelse af hans faglige kompetence. Kurset kunne derimod ikke give ham et indkomstskabende kompetenceløft.

Supplerende sagsfremstilling

Skatteministeriet har for Højesteret erklæret sig enig i, at kursusgebyret på 3.950 kr. er betalt den 21. august 1998.

Den 17. november 1998 skrev A følgende til skattevæsenet

"Vedr.: Ændring af min forskudsregistrering for 1999.

Da jeg pr. 1.10.1998 er tiltrådt som månedslønnet funktionær, it-systemspecialist, hos G3 forsikring A/S vil jeg for skatteåret ikke have noget overskud af egen virksomhed, hvorfor jeg ønsker at få slettet min forskudsregistrering for "Overskud af virksomhed/udlejningsejendom"."

Højesterets begrundelse og resultat

A tiltrådte den 1. oktober 1998 en stilling som fastansat hos G3 A/S og anmodede den 17. november 1998 skattevæsenet om at få slettet forskudsregistrering for 1999 af overskud af virksomhed, da han ikke i skatteåret ville have noget overskud af egen virksomhed.

Med disse bemærkninger og i øvrigt af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 20.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage etter denne højesteretsdoms afsigelse.

Sagsomkostningsbeløbet for Højesteret forrentes efter rentelovens § 8 a.