Dato for udgivelse
25 Mar 2003 08:56
SKM-nummer
SKM2003.136.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-300-00182
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, kantine, kantinemomscirkulæret, tilbagebetaling
Resumé

Told- og Skattestyrelsen udtaler, at virksomheder, der har outsourcet kantinedriften til et cateringselskab, er omfattet af TSS-cirkulære 2001-07 af 7. marts 2001 (kantinemomscirkulæret), hvis virksomheden efter en konkret vurdering af de mellem parterne indgåede aftaler anses for at have drevet kantinen i virksomheden for egen regning og risiko. Fører vurderingen til det resultat, at kantinen er drevet for cateringselskabets regning og risiko er virksomheden ikke omfattet af kantinemomscirkulæret.

Reference(r)

Momsloven § 27, stk. 1
Momsvejledningen 2002 G.1.1.3

Indledning

Told- og Skattestyrelsen er blevet spurgt om virksomheder, der har outsourcet kantinedriften i virksomheden til et cateringselskab, er omfattet af TSS-cirkulære nr. 2001-07 af 7. marts 2001 (kantinemomscirkulæret), og om i hvilket omfang disse virksomheder har fradragsret for moms af betalinger til cateringselskabet for at forestå kantinedriften.

Outsourcet kantinedrift

I Landsskatterettens kendelse om "kantinemoms" offentliggjort i TfS 2000, 101, underkendte Landsskatteretten de tidligere retningslinier for opgørelse af momstilsvaret i virksomhedsdrevne kantiner, som var fastsat i "Vejledning oktober 1983 vedrørende merværdiafgift - marketenderier/kantiner".

Kantinemomscirkulæret omfatter således kun virksomheder med virksomhedsdrevne kantiner, dvs. at det er en betingelse for at være omfattet af cirkulæret, at virksomheden for egen regning og risiko har drevet kantinen i virksomheden.

Har virksomheden outsourcet kantinedriften til et cateringselskab, vil det bero på en konkret vurdering af de mellem parterne indgåede aftaler, om virksomheden opfylder betingelsen om at have drevet kantinen i virksomheden for egen regning og risiko.

Kun i de tilfælde, hvor vurderingen fører til det resultat, at virksomheden har drevet kantinen for egen regning og risiko er virksomheden omfattet af kantinemomscirkulæret.

Da vurderingen som nævnt må bero på en konkret vurdering af de enkelte aftaler, er det ikke muligt at udstikke generelle retningslinier for, hvornår betingelsen kan anses for at være opfyldt.

Fradragsret

- når kantinen i virksomheden er drevet for virksomhedens regning og risiko

Landsskatteretten har i kendelsen om "kantinemoms" i TfS 2000, 101, fundet, at virksomhedens salg af kantinemad til virksomhedens personale må anses som en økonomisk virksomhed som omhandlet i momslovens § 3, og dermed momsregistreringspligtig.

Fradragsretten i momslovens kapitel 9 forudsætter, at de erhvervede goder har en direkte og umiddelbar tilknytning til de afgiftspligtige transaktioner den afgiftspligtige foretager.

Virksomhedens betalinger til cateringselskabet for at forestå driften af kantinen, er efter styrelsens opfattelse betaling for en ydelse, der har en sådan direkte og umiddelbar tilknytning til de foretagne afgiftspligtige transaktioner, at virksomheden har fradrag for momsen heraf i henhold til momslovens kapitel 9.

I det omfang virksomheden ikke tidligere har fratrukket moms af betalinger til cateringselskabet for at forestå driften af kantinen, kan virksomheden anmode de regionale told- og skattemyndigheder om regulering af det manglende fradrag efter de almindelige regler, jf. opkrævningslovens § 12, stk. 2.

Regulering kan ske 5 år tilbage fra anmeldelsestidspunktet, jf. 1908-lovens 5-årige forældelsesfrist, og tilbagebetalingsbeløbet vil blive forrentet efter pkt. 8 i cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987 om forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb.

- når kantinen i virksomheden er drevet for cateringselskabets regning og risiko

Når kantinen i virksomheden er drevet for cateringselskabets regning og risiko er virksomheden ikke omfattet af kantinemomscirkulæret.

Virksomhedens fradragsret afgøres herefter på grundlag af en konkret vurdering af, hvilke ydelser cateringselskabet har leveret til virksomheden.

Dækker betalingen eksempelvis cateringselskabets rengøring m.v. af virksomhedens lokaliteter, har virksomheden fradrag for momsen heraf i henhold til momslovens kapitel 9.

Der er derimod ingen fradragsret for moms af tilskud ydet til cateringselskabet til nedsættelse af priserne for mad- og drikkevarer, jf. momslovens § 37, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1. Styrelsen finder ikke, at cateringselskabet har leveret nogen form for ydelser til virksomheden for det modtagne tilskud.

I det omfang virksomheden ikke tidligere har fratrukket moms af eksempelvis rengøringsydelser fra cateringselskabet, kan virksomheden anmode de regionale told- og skattemyndigheder om regulering af det manglende fradrag efter de almindelige regler, jf. opkrævningslovens § 12, stk. 2.

Regulering kan ske 5 år tilbage fra anmeldelsestidspunktet, jf. 1908-lovens 5-årige forældelsesfrist, og tilbagebetalingsbeløbet vil blive forrentet efter pkt. 8 i cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987 om forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb.