Udskrift af
dombogen for Østre Landsret
4. afd. B-1261-02 af 18. oktober 2002

afsagt den 18. oktobger 2002 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Nicolaisen, Rosenløv og Mette Brock Hansen (kst.).

A Vandværk A.M.B.A.
(advokat Henning Bolt Jørgensen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokat H.C. Vinten)

Under denne sag, der er anlagt den 30. april 2002, har sagsøgeren påstået sagsøgte, Skatteministeriet, dømt til at anerkende, at spørgsmål 1 i ligningsrådets bindende forhåndsbesked af 26. september 2000 om en overdragelse af A Vandværk A.M.B.A.'s samlede aktiver og passiver til X Kommunes vandforsyning uden faktisk udlodning til andelshaverne vil udløse skat for de enkelte andelshavere, skal besvares med nej.

Ligningsrådets afgørelse af 26. september 2000 blev påklaget til Landsskatteretten, der ved kendelse af 1. februar 2002 stadfæstede Ligningsrådets afgørelse.

Da sagsøgte under sagen har taget bekræftende til genmæle over for sagsøgerens påstand gives der dom i overensstemmelse hermed som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t:

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at spørgsmål 1 i Ligningsrådets bindende forhåndsbesked af 26. september 2000 om en overdragelse af A Vandværk A.M.B.A.'s samlede aktiver og passiver til X Kommunes vandforsyning uden faktisk udlodning til andelshaverne vil udløse skat for de enkelte andelshavere, skal besvares med nej.

Sagsøgte skal inden 14 dage i sagsomkostninger til sagsøgeren betale 10.000 kr.