Dato for udgivelse
12 Mar 2003 10:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17. september 2002
SKM-nummer
SKM2003.125.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, B-2262-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
B-skat, tilbagebetaling, rentepåkrav, renteloven, formueretten
Resumé

Sagen drejede sig om et pengeinstitut som på vegne af en kunde havde indbetalt et for stort beløb til Toldskat vedrørende B-Skat. Pengeinstituttet overførte således kr. 7.540.531,- i stedet for kr.1.118,-. Pengeinstituttet fik beløbet tilbagebetalt ca. 1 måned efter, at pengeinstituttet havde overført beløbet til ToldSkat, og inden at pengeinstituttet nåede at fremsætte et rentepåkrav.

Landsretten fandt, at der var tale om et krav på formuerettens område, hvorfor rentelovens almindelige bestemmelser fandt anvendelse. Herefter fandt landsretten, at der ikke var grundlag for at yde pengeinstituttet rente hverken efter rentelovens § 3, stk. 1, eller rentelovens § 3, stk. 5. Landsretten fandt således, at der ikke var fastsat nogen forfaldstid i forvejen, og at der ikke var grundlag for at betale rente fra et tidligere tidspunkt end det, der i øvrigt følger af rentelovens § 3. Endelig fandt landsretten, at der ikke var grundlag for at pålægge ToldSkat at betale rente på ulovhjemlet grundlag.

Reference(r)

Renteloven § 3, stk. 1, stk. 2 og stk. 5

Parter

F1- Andelskasse
(advokat Ole Krogsgård)

mod

Told- og Skattestyrelsen
(Kammeradvokaten ved advokat Per Michael Klausen)

Afsagt af landsdommerne

Kristian Petersen, Lars E. Andersen og Preben Veng (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 11. oktober 2001 har sagsøgeren, F1- Andelskasse, nedlagt endelig påstand om, at sagsøgte, Told- og Skattestyrelsen, tilpligtes at betale 55.704,35 kr. til sagsøgeren, subsidiært et mindre beløb.

Told- og Skattestyrelsen har påstået frifindelse.

F1- Andelskasse skulle den 21. maj 2001 for en kunde betale en B-skatterate på 1.118 kr. til Told- og Skattestyrelsen, der har girokonto 754 0531. Andelskassen overførte imidlertid ved en fejl et beløb på 7.540.531 kr. til Told- og Skattestyrelsen svarende til styrelsens kontonummer.

Den 22. maj 2001 fremsendte F1- Andelskasse en check til Told- og Skatteregionen på det korrekte beløb og anmodede samtidig om at få returneret beløbet på 7.540.531 kr.

Den 1. juni 2001 tilbagebetalte Told- og Skatteregionen 2.236 kr., og den 19. juni 2001 overførtes det resterende beløb til Kommunen, der dagen efter videresendte beløbet til F1- Andelskasse. Samme dag - den 20. juni 2001 - anmodede andelskassen told- og skatteregionen om at få godskrevet renter for perioden 21. maj til 21. juni 2001.

Ved skrivelse af 27. juni 2001 afslog Told- og Skatteregionen at forrente beløbet. Dette afslag blev af F1- Andelskasse påklaget til Told- og Skattestyrelsen, der i skrivelse af 7. september 2001 anførte følgende:

"...

Told- og Skattestyrelsen kan oplyse at skattelovgivningen ikke giver hjemmel for forrentning af tilbagebetalingsbeløb i situationer som den aktuelle. Staten er imidlertid forpligtet til at forrente visse tilbagebetalingsbeløb efter reglerne i cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987, når tilbagebetaling til borgerne finder sted på statens vegne.

Det fremgår af cirkulærets punkt 8, at "Hvis tilbagebetalingen vedrører beløb, som ikke er indbetalt efter påkrav fra en myndighed, forrentes beløbet fra månedsdagen for myndighedens modtagelse af borgerens anmodning om tilbagebetaling af et allerede indbetalt beløb og indtil udbetalingsdagen. Der skal således først betales renter, når der er gået en måned efter den dag, myndighederne modtager anmodning om tilbagebetaling. Dette gælder også, hvis der indbetales beløb ud over, hvad der følger af et eventuelt påkrav fra myndighederne om indbetaling. Det overskydende beløb forrentes først fra månedsdagen fra anmodningen om indbetalingen".

Af det foreliggende materiale fremgår, at Deres klient ved brev af 22. maj 2001 har anmodet om tilbagebetaling af det fejlagtig indbetalte beløb. Det fremgår ligeledes, at Deres klient ved brev af 20. juni 2001 meddeler told- og skatteregionen, at beløbet på kr. 7.538.295 er modtaget og at differencen på 2.236 kr. allerede er modtaget den 1. juni 2001.

Da tilbagebetalingen af det fejlagtig indbetalte beløb således har fundet sted indenfor 1 måned beregnet fra det tidspunkt, Deres klient har anmodet om tilbagebetalingen og indtil endelig udbetaling af det fejlagtig indbetalte beløb, skal der fra ToldSkats side ikke foretages forrentning af beløbet.

Den af Told- og Skatteregionen trufne afgørelse af 27. juni 2001 fastholdes hermed.

..."

Told- og Skattestyrelsen har den 15. januar 2002 udarbejdet et notat om, hvordan beløbet på 7.540.531 kr. er blevet behandlet. I notatet hedder det:

"Indbetaling af personskat, til girokonto 754 0531, registreres i Told- og Skattestyrelsens system til kontering og opkrævning af personlige skatter og arbejdsmarkedsbidrag, kaldet KOBRA.

I KOBRA er der tilrettelagt maskinelle procedurer for smidig behandling af store mængder af indbetalinger til dækning af skatter og arbejdsmarkedsbidrag, og procedurer for betalingskontrol og restancebehandling.

Information om beløb indgået på girokonto 754 0531 i BG-Bank sker maskinelt fra BG-Bank til KOBRA, via Told- og Skattestyrelsens EDB leverandør. KOBRA behandler indbetalingerne udfra de medfølgende oplysninger om personnummer, skatteart, indkomstår og beløb samt indbetalingsdato.

I KOBRA er der indlagt forskellige kontroller bla. personnummerkontrol og en kontrolgrænse for beløb pt. kr. 500.000.

Den aktuelle indbetaling kr. 7.540.531 er behandlet efter disse maskinelt tilrettelagte procedurer og behandles af KOBRA 1. gang fredag den 25. maj 2001, som er dagen efter Kristi Himmelfartsdag, hvor de maskinelle kontroller opfanger indbetalingen på grund af beløbets størrelse.

Indbetalingen overføres til et andet system kaldet OLVER som er Told- og Skattestyrelsens system for indbetalinger, som behæftet med fejl.

I OLVER registreres indbetalingen ved dette systems maskinelle behandling mandag den 28. maj 2001. Tirsdag den 29. maj 2001 godkendes indbetalingen som OK ved en maskinel indtastning i OLVER hvorved beløbet frigives til System KOBRA for videre maskinel behandling.

Indbetalingen registreres i KOBRA med den faktiske indbetalingsdato 21. maj 2001 og modtagelsesdato 23. maj 2001, bundtnummeroplysning svarende til 1. gangsbehandlingsdagen 25. maj 2001 samt frigivelsesdato i OLVER 29. maj 2001.

KOBRA forsøger at placere indbetalingen i henhold til de medfølgende oplysninger om indkomstår og skatteart.

Ved den maskinelle betalingskontrol den 29. maj 2001 registreres at der foreligger overskud på kr. 7.538,295 i forhold til de rater der skal betales resten af kalenderåret.

I KOBRA er indlagt en funktion for maskinel tilbagebetaling. Inden udbetaling sker venter alle dannede overskudsbetalinger i mindst 8 hverdage. Disse dage er indlagt til forebyggelse af fejludbetalinger, idet effektueringen kan standses hvis der indgår meddelelse herom.

KOBRA-systemets næste behandling af registrerede overskudsbetalinger til landets kommuner sker tirsdag den 12. juni 2001, hvor der dannes lister over de udbetalinger der efterfølgende vil blive overført til de respektive kommuners konti.

Listerne printes, pakkes og sendes senest fredag den 15. juni 2001 fra Told- og Skattestyrelsens EDB leverandør til hver enkelt kommune. Kopi af listerne sendes desuden til ToldSkats centrale bogholderi i Told- og Skatteregion København, Tagensvej 137, København N.

Bogholderiet foranlediger mandag den 18. juni 2001 udbetaling til Kommunens konto i F2-Bank.

I følge kopi af kontoudskrift fra F2-Bank af 19. juni 2001 er der postering af udbetaling fra Danmarks Nationalbank på kr. 7.539.173, hvori ovennævnte overskydende beløb indgår."

Kammeradvokaten har i en skrivelse af 11. februar 2002 anført:

"...at det ikke er muligt at oplyse, hvilken rente staten faktisk har oppebåret hos Nationalbanken i den i sagen omhandlede periode.

Det er af Finansministeriet via min klient oplyst, at Nationalbanken investerer eventuelt overskud bedst muligt i diverse papirer m.v. Afkastet af disse investeringer udgør forrentningen. Det er således ikke muligt at fastslå den nøjagtige rente at de indbetalte kr. 7.540.731,-, da beløbet indgår i totalen for indbetalinger på et givet tidspunkt."

Der er mellem parterne enighed om, at statskassen mindst har fået en rente svarende til diskontoen af det fejlagtigt indbetalte beløb.

Beløbet i andelskassens principale påstand udgør diskontoen +5 af 7.540.531 kr. fra 23. maj til 1. juni 2001 og samme rente af 7.538.295 kr. fra 1. til 21. juni 2001.

Procedure

F1- Andelskasse har til støtte for sin principale påstand anført, at tilbagebetalingskravet er et krav indenfor formuerettens område, hvorfor rentekravet er omfattet af de almindelige bestemmelser i renteloven. Kravet er opstået som følge af en fejlbetaling fra F1- Andelskasses side og har ingen forbindelse med myndighedsudøvelse. Den tidligere rentebestemmelse i gældsbrevslovens § 62 omfattede al pengeskyld bortset fra bøder, og området for, hvilke krav der falder indenfor formuerettens område efter rentelovens § 1, må derfor fortolkes bredt.

Da beløbet blev betalt ved en fejl, forfaldt det straks ved betalingen. Der er ikke i et sådant tilfælde anledning til at give debitor tid til at indrette sig på tilbagebetalingskravet, og forfaldsdagen må derfor antages at være fastsat i forvejen. Der skal således betales rente efter rentelovens § 3, stk. 1.

Såfremt betingelserne i rentelovens § 3, stk. 1, ikke findes at være opfyldte, bør retten med hjemmel i § 3, stk. 5, fremrykke det tidspunkt hvorfra der skal betales rente, idet der er tale om en indlysende fejlbetaling. Told- og Skattestyrelsen burde have behandlet sagen manuelt, hvorved tilbagebetalingen kunne være sket betydelig hurtigere. Told- og Skattestyrelsen har via sin tunge sagsgang skabt sig en uretmæssig berigelse, som bør medføre, at der skal betales rente fra forfaldsdagen.

Hvis det lægges til grund, at tilbagebetalingskravet ligger udenfor formuerettens område, støttes F1- Andelskasses rentekrav på rentelovens § 8, stk. 2, jf. § 3, stk. 5, idet bestemmelsen i § 8, stk. 2, må antages at finde anvendelse, uanset om der har været begyndt retsforfølgning til betaling af gælden, jf. § 8, stk. 1.

I modsat fald må rimelighed og almindelige retsgrundsætninger, herunder om berigelse, medføre, at der skal betales rente, idet Told- og Skattestyrelsen allerede dagen efter betalingen vidste, at betalingen var sket ved en fejl.

Til støtte for den subsidiære påstand har andelskassen gjort gældende, at styrelsen i hvert fald skal fralægge sig berigelse svarende til diskontoen.

Told- og Skattestyrelsen har til støtte for sin påstand anført, at renteloven ikke finder anvendelse i denne sag. Kravet på tilbagebetaling er et offentligretligt krav, da pengene bliver betalt på baggrund af en opkrævning af B-skat. Rentelovens § 8, stk. 2, finder ikke anvendelse, da der på tidspunktet for retsforfølgningen ikke forelå en hovedstol.

Såfremt kravet antages at være indenfor formuerettens område finder rentelovens § 3, stk. 1, ikke anvendelse, idet der ikke forud for forfaldsdagen er indgået en aftale mellem parterne om renter. En ensidig disposition kan ikke medføre, at forfaldsdagen anses som fastsat på forhånd. Rente kan derfor alene kræves med hjemmel i § 3, stk. 2. Betingelserne i denne bestemmelse er imidlertid ikke opfyldt, idet der ikke blev fremsat rentepåkrav, inden hovedstolen blev betalt.

Rentelovens § 3, stk. 5, skal fortolkes restriktivt og kan kun i særlige tilfælde medføre, at rente skal betales fra et tidligere tidspunkt, end hvad der i øvrigt følger af rentelovens § 3. Da F1- Andelskasses tilbagebetalingskrav er opstået ved en fejl hos andelskassen, og da der ikke er begået fejl hos Told- og Skattestyrelsen, er der ikke i denne sag grundlag for at anvende bestemmelsen.

Da endvidere kun ganske særlige omstændigheder kan begrunde, at der skal betales rente på ulovhjemlet grundlag, og da betingelserne herfor må antages at være i det væsentlige de samme som de betingelser, der kræves for at fremrykke det tidspunkt, hvorfra der skal betales rente, jf. rentelovens § 3, stk. 5, er der heller ikke i øvrigt anledning til at pålægge Told- og Skattestyrelsen at betale rente.

Hvis Told- og Skattestyrelsen pålægges at betale rente til F1- Andelskasse, bør denne rente ikke overstige diskontoen, idet F1- Andelskasse i modsat fald ville opnå en fortjeneste ved uberettiget at have betalt et beløb til Told- og Skattestyrelsen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det beløb på 7.540.531 kr., som F1- Andelskasse den 21. maj 2001 overførte til Told- og Skattestyrelsen, relaterede sig til en B-skatterate på 1.118 kr. Det overførte beløb svarede til Told- og Skattestyrelsens kontonummer, og det er ubestridt, at overførslen skete ved en fejl fra andelskassens side. Da beløbet således hverken var tænkt som betaling for et aktuelt eller kommende skattekrav, må tilbagebetalingskravet, uanset at det udspringer af et offentligretligt krav, anses for et krav på formuerettens område, hvorfor rentelovens almindelige bestemmelser finder anvendelse.

Andelskassens tilbagebetalingskrav forfaldt samtidig med, at beløbet blev overført til Told- og Skattestyrelsen. Forfaldstiden var imidlertid ikke fastsat i forvejen, jf. rentelovens § 3, stk. 1, og der er derfor ikke grundlag for at yde renter efter denne bestemmelse.

Efter rentelovens § 3, stk. 5, kan retten, hvor særlige forhold begrunder det, bestemme, at rente skal betales fra et tidligere eller senere tidspunkt end det, der i øvrigt følger af rentelovens § 3. Da overførslen fra F1- Andelskasse imidlertid alene skyldes andelskassens egen professionelle fejl, og da Told- og Skattestyrelsen må være berettiget til at undersøge kravet nærmere, inden beløbet tilbagebetales - hvilket skete for et mindre beløb den 1. juni og for resten den 20. juni 2001 - er betingelserne for at tage denne bestemmelse i anvendelse ikke opfyldt.

Landsretten finder heller ikke, at det på andet grundlag kan pålægges Told- og Skattestyrelsen at betale renter, hvorfor styrelsen frifindes for påstanden herom.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Sagsøgte, Told- og Skattestyrelsen, frifindes.

Sagens omkostninger skal sagsøgeren, F1- Andelskasse, betale til sagsøgte med 15.000 kr.

Det idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage.