Dato for udgivelse
12 mar 2003 10:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27. februar 2003
SKM-nummer
SKM2003.127.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, B-0364-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ansættelseskontrakt, opsigelsesvarsel, projekter, midlertidig, dobbelt husførelse
Resumé

Sagsøger, der var ansat som projektleder, var ikke berettiget til fradrag for dobbelt husførelse, da ansættelsen måtte anses som fast og ikke tidsbegrænset eller på anden måde midlertidig. Landsretten lagde herved vægt på, at hverken indholdet af ansættelsaftalen eller en erklæring afgivet af sagsøgerens arbejdsgiver gav grundlag for at antage, at sædvanlige opsigelsesvarsler ikke var gældende mellem parterne

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Ligningsloven § 9, stk. 1
Ligningsvejledningen 2002 A.F.1.2.2

Parter

A

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen ved advokatfuldmægtig Charlotte Jakobsen).

Afsagt af landsdommerne

Thrane, Würtzen og Mogens Hemsen (kst.)

Den 15. november 2001 afsagde Landsskatteretten kendelse vedrørende sagsøgeren, As skattepligtige indkomst for indkomståret 1999. For så vidt angår spørgsmålet om fradrag for dobbelt husførelse, som denne sag angår, hedder det i kendelsen:

"Ikke godkendt fradrag for dobbelt husførelse

20.680 kr.

Klageren har for indkomståret 1999 fratrukket 39.014 kr. for befordring i sin skattepligtige indkomst. Endvidere har klageren i forbindelse med sagens behandling ved de stedlige skattemyndigheder begæret fradrag i sin skattepligtige indkomst for dobbelt husførelse med 20.680 kr. og yderligere fradrag for befordring med 2.699 kr.

Det fremgår af sagen, at klageren har været ansat som projektleder i H Systems A/S i hele 1999 med arbejdsplads på adressen Vestjylland.

Klageren har i samme periode haft privat bopæl på adressen Sønderjylland. Afstanden mellem bopæl og arbejdsplads har været 465 kilometer.

...

Fra den 1. maj 1999 har klageren sammen med hustruen dog haft rådighed over en lejlighed på adressen Vestjylland. Lejeudgiften for denne har udgjort 2.940 kr. månedligt, og lejeudgiften har for perioden 1. maj 1999 til 31. december 1999 samlet beløbet sig til 20.580 kr.

Af klagerens ansættelseskontrakt ved H Systems A/S fremgår blandt andet følgende:

"...

 

Tiltrædelsesdato:

15. september 1998

   

Overenskomst:

For ansættelsen gælder ingen overenskomst.

...

   

Prøvetid:

For ansættelsen aftales en prøvetid, således at opsigelse kan finde sted med 14. dages varsel i de første 3 måneder af ansættelsestiden.

...

   

Funktionær og ferielov:

Ansættelsen er i øvrigt omfattet af funktionærlovens og ferie- lovens bestemmelser

..."

Endvidere har klageren indhentet en erklæring fra H Systems A/S dateret 13. november 2000 med følgende ordlyd:

"På given foranledning kan vi hermed bekræfte, at det under As ansættelse på H blev præciseret over for ham, at jobbet som projektleder i hans tilfælde var midlertidigt.

Forstået på den måde, at det i det omfang der var tilstrækkeligt med projekter, ville der være arbejde. I modsat fald ville vi ikke kunne tilbyde A beskæftigelse.

På ansættelsestidspunktet var vor horisont 1½ - 2 år.

Udviklingen har til glæde for alle parter vist, at vi kan tilbyde A beskæftigelse en tid endnu, udover det der var vor horisont på ansættelsestidspunktet. I øvrigt på de samme betingelser som blev præciseret på ansættelsestidspunktet."

...

Ad. Ikke godkendt fradrag for dobbelt husførelse

De stedlige skattemyndigheder har ikke godkendt fradrag for dobbelt husførelse med henvisning til statsskattelovens § 6 og ligningslovens § 9.

Skatteankenævnet har til støtte herfor anført, at klagerens stilling hos H Systems A/S ikke har været af midlertidig karakter. Nævnet har herved henset til, at det ikke af ansættelseskontrakten med H Systems A/S fremgår, at stillingen har været af midlertidig karakter.

Der er henvist til Ligningsvejledningen for 1999 afsnit A.F.1.3.2.

Klageren har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at det begærede fradrag for dobbelt husførelse anerkendes med 20.680 kr.

Til støtte herfor har klageren anført, at ansættelsen var midlertidig, hvilket allerede blev gjort klart på ansættelsestidspunktet, netop således som betingelsen om midlertidighed er beskrevet i Ligningsvejledningen for 1999 afsnit A.F.1.3.2. Klageren har herved henvist til erklæringen fra H Systems A/S af 13. november 2000. Klageren har specielt bemærket, at erklæringen er underskrevet af den samme person, som ansættelseskontrakten er underskrevet af, og at mundtlige aftaler i lige så høj grad som skriftlige er bindende efter dansk ret.

Landsskatteretten skal udtale

Efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. ligningslovens § 9, stk. 1, kan lønmodtagere fradrage udgifter i forbindelse med udførelsen af det indtægtsgivende arbejde i det omfang, de samlede fradragsberettigede udgifter overstiger et reguleret grundbeløb på 3.000 kr. Fradrag for dobbelt husførelse kan efter Ligningsrådets vejledende anvisninger indrømmes for merudgifter til kost og logi med en standardtakst uden dokumentation for merudgiftens størrelse.

Det er ifølge anvisningen en betingelse for at opnå fradrag, at der er tale om midlertidig opretholdelse af dobbelt husførelse på grund af erhverv. Kravet om midlertidighed skal bedømmes i relation til klagerens arbejde, jf. Vestre Landsrets dom af 17. december 1993 og Vestre Landsrets dom af 10. oktober 1997 offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 1994.228 og 1997.813.

En stilling må betegnes som fast, hvis stillingen ikke er tidsbegrænset ifølge ansættelseskontrakten. Klagerens stilling er ikke tidsbegrænset ifølge ansættelseskontrakten, og idet der ikke i øvrigt foreligger sikre holdepunkter for, at der er tale om et midlertidigt arbejdsforhold, finder retten, at klageren ikke er berettiget til at foretage fradrag for dobbelt husførelse. Den påklagede ansættelse vil herefter være at stadfæste i sin helhed.

..."

Under denne sag, som er anlagt den 12. februar 2002, har sagsøgeren endeligt nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøgeren for indkomståret 1999 har krav på yderligere fradrag for dobbelt husførelse på 20.680 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært at ansættelsen af sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomståret 1999 hjemvises til skattemyndighederne til fornyet behandling.

Den i Landskatterettens kendelse omtalte ansættelsesaftale er dateret 15. september 1998 og indeholder foruden de i kendelsen citerede bestemmelser blandt andet følgende:

"...

 

TITEL:

Projektleder

...

 

LØN:

Lønnen er fastsat til 30.500,00 kr. pr. måned og indsættes, efter fradrag af a-skat m.v., på lønmodtagerens konto den sidste bankdag i hver måned.

 

ANDRE LØNDELE:

I den aftalte løn er der taget højde for almindelig forekommende overarbejde, hvorfor dette ikke honoreres særskilt.

 
 

Til jobbet er der knyttet fri telefon i hjemmet. (Opgives i henhold til gældende regler).

 

PENSION:

Lønnen indeholder eventuelle bidrag til privat tegnede pensionsordninger.

...

 

ARBEJDSTID:

For jobbet er den normale ugentlige arbejdstid p.t. 37 timer (ekskl. frokostpause) placeret efter aftale med den daglige leder.

 

OPSIGELSE
v/SYGDOM:

Det aftales, at funktionæren kan opsiges med 1 måneds varsel til en måneds udgang, når der inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har været oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage.

...

 

TAVSHEDSPLIGT:

Medarbejderen er pligtig til, såvel under ansættelsesforholdet, som efter eventuel fratrædelse, at iagttage ubetinget tavshed om selskabets forhold, og hvad pågældende i øvrigt måtte blive bekendt med som følge af sin stilling, og som ifølge sagens natur ikke bør komme til tredjemands kundskab.

...

 

ØVRIGE FORHOLD:

Der forhandles gage hvert år pr. 1. marts næste gang i 1999.

..."

Forklaringer

Sagsøgeren har forklaret, at han har boet i Sønderjyllandsiden 1969 og på sin nuværende adresse siden 1973. I perioden fra 1969 til 1989 var han ansat ved G i Sønderjylland og i perioden 1989 til 1996 ved G i Midtjylland. I sidstnævnte periode fratrak han befordringsfradrag uden problemer, uanset at han ud over boligen i Sønderjylland havde en ejerlejlighed i Østjylland. Han fik jobbet hos H via en tidligere kollega, som havde en bekendt, der arbejdede der, og som fortalte, at virksomheden manglede projektledere. Han henvendte sig derfor telefonisk. Ved ansættelsen fik han at vide, at der var arbejde, så længe der var projekter, og at det første projekt nok ville blive i Kina. Der er tale om skarpt afgrænsede projekter, og han har ikke deltaget i organisatorisk eller tværfagligt arbejde på virksomheden. Der har været tale om projekter i forskellige lande, og han har haft megen rejseaktivitet. Såvel H som sagsøgeren var interesseret i en prøvetid. Han havde ingen erfaring med vindmøllebranchen og var i tvivl om, hvorvidt den megen rejseaktivitet ville blive for belastende. Han har sit privatliv i Sønderjylland, hvor han bor med sin hustru, der er hjemmegående. Der er ingen hjemmeboende børn. Det er korrekt, at hans hustru står på lejekontrakten for lejligheden i Vestjylland, men hun opholder sig ikke i lejligheden. Det gør kun han. Lejligheden blev lejet efter prøvetidens udløb på grund af den meget store afstand mellem hjem og arbejde. Han arbejder fortsat på H.

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at ansættelsesforholdet er omfattet af funktionærloven. Der foreligger ud over den skriftlige ansættelsesaftale en mundtlig aftale om midlertidighed, som fuldt ud er bindende for parterne. Intet i den skriftlige aftale tilsidesætter den mundtlige aftale, som er dokumenteret ved arbejdsgiverens erklæring. De krav, som stilles for at anerkende fradrag for dobbelt husførelse er derfor opfyldt. Omkostningerne er påtaget for at kunne opretholde indkomsten, og deres størrelse er dokumenteret.

Sagsøgte har til støtte for sin principale påstand gjort gældende, at der i henhold til langvarig administrativ praksis godkendt af Højesteret kræves, at udgiften til dobbelt husførelse skyldes erhvervsmæssige forhold, at ansættelsen er midlertidig, at der er stor afstand mellem hjem og arbejde, og at der er tale om merudgifter. I denne sag er kravet om midlertidighed ikke opfyldt. Ansættelsen, som fortsat består næsten fem år efter aftalens indgåelse, har på intet tidspunkt været at anse som midlertidig. Intet i ansættelseskontrakten tyder herpå. Forkortet opsigelsesvarsel ved 120 sygedage er aftalt, der er aftalt årlig gageforhandling, og der tales om tavshedspligt efter "eventuel fratrædelse". Efter fast praksis forudsætter fradrag, at ansættelsen ikke varer ud over to år. Arbejdsgiverens erklæring kan da heller ikke tages som udtryk for, at ansættelsen fra starten var at betragte som midlertidig. Sagsøgeren har selv forklaret, at bopælen i Sønderjylland opretholdes af private årsager. Til støtte for sin subsidiære påstand har sagsøgte gjort gældende, at der ikke er fremlagt dokumentation for udgifternes størrelse.

Landsrettens begrundelse og resultat

Hverken indholdet af den mellem sagsøgeren og H Systems A/S indgåede ansættelsesaftale eller erklæringen af 13. november 2000 giver grundlag for at antage, at sædvanlige opsigelsesvarsler ikke var gældende mellem parterne. Det må derfor i denne henseende lægges til grund, at ansættelsesaftalen har været gældende, indtil den måtte være bragt til ophør ved opsigelse, fra H Systems A/S's side eksempelvis i anledning af mangel på projekter. Ansættelsen må som følge heraf anses for at have været fast og ikke tidsbegrænset eller på anden måde midlertidig. Den dobbelte husførelse er således ikke af en sådan karakter, at den kan begrunde fradrag i sagsøgerens skattepligtige indkomst, og landsretten tager derfor sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagens omkostninger skal sagsøgeren, A, betale sagsøgte med 5.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.