Dato for udgivelse
10 Mar 2003 12:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16. januar 2003
SKM-nummer
SKM2003.108.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-1-1811-0824
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Straksafskrivning, udlejning, telte, bukke, gulve
Resumé

Et selskab drev virksomhed med udlejning af lifte, skurvogne med videre, samt større opgaver inden for opbygning af stilladser. Selskabet anskaffede gulvelementer, dele til kørestilladser, murerbukke og teltdele. Der kunne ikke straksafskrives på de pågældende driftsmidler, der hver for sig havde en anskaffelssum på under 9.200 kr., idet de blev anset for bestemt til at fungere sammen med andre aktiver.

Reference(r)

Afskrivningsloven § 5

Afskrivningsloven § 6

Henvisning
Ligningsvejledning 2003-1 E.C.2.4.6.2

A A/S, der for indkomståret 1999 har fratrukket 1.007.317 kr. vedrørende straksafskrivning af småaktiver i sin skattepligtige indkomst, klager over, at de stedlige skattemyndigheder ikke har godkendt 915.709 kr. og at myndighederne har ansat yderligere saldoafskrivninger til 274.713 kr.

Det fremgår af sagen, at det klagende selskab driver virksomhed med udlejning af lifte, skurvogne med videre, samt større opgaver inden for opbygning af stilladser. Virksomheden drives fra adresse i X.

Det klagende selskab har den 12. juli 1999 fået dispensation vedrørende reglerne om udskydelse af afskrivning på udlejningsaktiver i afskrivningslovens § 5, stk. 4-6, og afskrivningslovens § 6, stk. 3-4, med virkning for indkomståret 1999 og fremefter.

Det klagende selskab har blandt andet foretaget følgende investeringer vedrørende driftsmidler i indkomståret 1999:

Telte, konto x

Beløb:

I alt:

Teltdele (party-telte)

9.600 kr.

 

Diverse teltdele

2.339 kr.

11.939 kr.

 

 

Kørestilladser, konto xx

 

 

Diverse kørestilladsdele

52.430 kr.

 

Låseklips

2.205 kr.

 

Horisontaler

2.175 kr.

 

Diverse kørestilladsdele

15.390 kr.

 

Diverse kørestilladsdele

100 kr.

 

Diverse kørestilladsdele

5.633 kr.

 

Diverse kørestilladsdele

7.386 kr.

 

Platform med lem 4 stk.

3.645 kr.

 

Platform med lem 4 stk.

3.645 kr.

 

Diverse kørestilladsdele

5.025 kr.

97.634 kr.

 

 

Murerbukke, konto xxx

 

 

Murerbukke 1 stk.

492 kr.

 

Murerbukke 12 stk.

5.904 kr.

 

Murerbukke 16 stk.

7.872 kr.

14.268 kr.

 

 

Plastgulv, konto xxxx

 

 

Portapath grå, 1.182 m2 kantstykker og fragt

155.065 kr.

 

Portapath grå, 2.318 m2, Portapath grøn, 3.000 m2, kantstykker

618.803 kr.

 

Fragt

18.000 kr.

791.868 kr.

Den kommunale skattemyndighed har forhøjet selskabetss indkomstopgørelse for indkomståret 1999 med 905.709 kr., med henvisning til afskrivningslovens § 6.

Samtidig har den kommunale skattemyndighed nedsat selskabetss indkomstopgørelse for det pågældende indkomstår med 274.713 kr., med henvisning til afskrivningslovens § 5.

Til støtte herfor har skattemyndigheden anført, at betingelserne i afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 2, ikke kan anses for opfyldt for så vidt angår de af det klagende selskab indkøbte teltdele, dele til kørestilladser, plastgulv og murerbukke. Skattemyndigheden har bemærket, at der er tale om aktiver i et samlesæt eller lignende, samt aktiver som er bestemt til at fungere sammen.

Skattemyndigheden har tillige anført, at der er tale om aktiver, der er bestemt til at fungere sammen med allerede anskaffede aktiver, hvorefter den samlede anskaffelsessum overstiger beløbsgrænsen for indkomståret 1999.

Der er blandt andet henvist til Landsskatterettens kendelser af 24. marts 1970 og 26. september 1974 offentliggjort i Meddelelser fra Landsskatteretten 1970.141, 1975.62, samt Ligningsvejledningen for 1999, afsnit E.C.2.4.5.

Det klagende selskabs repræsentant har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at det klagende selskabs indkomstopgørelse for indkomståret 1999 nedsættes i overensstemmelse med det selvangivne.

Til støtte herfor har repræsentanten anført, at opstramningen vedrørende straksafskrivning af småaktiver i afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 2, ikke gælder anskaffelse af stilladsdele med videre bestemt til udlejning. Herved har repræsentanten henvist til bemærkningerne til lovforslaget og citeret følgende:

”Med den foreslåede opstramning an anvendelsesområdet for straksafskrivning af småaktiver er det formålet bl.a. at bringe retstilstanden tilbage til landsskatteretspraksis fra før 1987.”

Videre har repræsentanten bemærket, at det ud fra denne formulering ikke har været tilsigtet at ændre praksis for stilladsdele med videre, således som praksis senest har været formuleret i besvarelsen fra daværende Statsskattedirektorat i 1980 offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen 1980 SM 16, hvor det fastslås, at Landsskatterettens kendelse af 26. september 1974 offentliggjort i Meddelelser fra Landsskatteretten 1975.62, er udtryk for gældende praksis.

Desuden har repræsentanten bemærket, at opstramningen af reglerne vedrørende småanskaffelser efter repræsentantens opfattelse først og fremmest skal ses i lyset af de stadig stigende investeringer og fradrag for edb-udstyr.

Om gulvene har repræsentanten anført, at disse består af elementer på 20´15 centimeter, som kan samles i alle tænkelige størrelser, lige fra gulve på 1 m2 til gulve, der dækker en hel fodboldbane. Fortrinsvis anvendes gulvene i forbindelse med udlejning af telte af forskellige størrelser. I dagligdagen er gulvene samlet i store ruller, som tages med ud til den enkelte opgave, hvilket betyder, at man det ene øjeblik anvender elementerne til gulve med en samlet anskaffelsessum, der er mindre end 9.500 kr., for senere at lade elementerne indgå i gulve med en væsentlig højere anskaffelsespris.

Landsskatteretten skal udtale:

Ifølge afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 2, kan anskaffelsessummen på driftsmidler med en anskaffelsessum på et reguleret grundbeløb på 6.700 kr. eller derunder straksafskrives. For indkomståret 1999 udgør grundbeløbet 9.200 kr. Aktiver i et samlesæt eller lignende samt aktiver, der er bestemt til at fungere samlet, anses for ét driftsmiddel. Aktiver, der er bestemt til at fungere sammen med allerede anskaffede aktiver, kan ikke straksafskrives, såfremt den samlede anskaffelsessum overstiger grundbeløbet.

Efter det for Landsskatteretten oplyste, må både de omhandlede gulvelementer, dele til kørestilladser, murerbukke og teltdele anses for bestemt til at fungere sammen med andre aktiver i afskrivningslovens forstand, jf. afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 2. Der er herved henset til, at ingen af de nævnte genstande kan anvendes efter deres respektive formål uden sammenhæng med andre aktiver af samme type eller aktiver af anden karakter. Den påklagede skatteansættelse stadfæstes derfor.