Dato for udgivelse
25 Feb 2003 11:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. februar 2003
SKM-nummer
SKM2003.90.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 91/2002
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Dobbeltbeskatning, Tyskland, folkepension, beskatningsret
Resumé

Appellanten, der siden 1989 havde haft bopæl i Tyskland, modtog folkepension fra Danmark, og spørgsmålet var, om den i 1997 og senere udbetalte folkepension skulle beskattes i Danmark eller i Tyskland.

Højesteret fandt i overensstemmelse med det af landsretten anførte, at folkepension er en social pension, der er omfattet af den begrænsede skattepligt til Danmark, og at artikel 18, stk. 4, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 22. november 1995 mellem Danmark og Tyskland efter sin ordlyd og efter bemærkningerne til lovforslaget vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomsten vedrører private pensioner og ikke sociale pensioner. Højesteret fandt videre, at sociale pensioner, som udbetales af Danmark til en person, som er bosat i Tyskland, ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 18, stk. 2, skal beskattes i Danmark, og at appellanten derfor skulle beskattes i Danmark af den udbetalte folkepension.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 2, stk. 1, litra b
Kildeskatteloven § 43, stk. 2, litra c
Kildeskattebekendtgørelsen § 20 (bek. nr. 980 af 16. november 2001)
Dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Tyskland, artikel 18, stk. 2
Ligningsvejledningen 2002 D.A.2.2, D.E. Tyskland

Parter

A
(selv)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Wendler Pedersen, Torben Melchior, Per Sørensen, Børge Dahl og Niels Grubbe.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 3. afdeling den 22. januar 2002.

Appellanten, A, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at han ikke er omfattet af de ændringer pr. 1. januar 1997, der fremgår af dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Tyskland af 22. november 1995, med hensyn til betaling af skat til Danmark af udbetalt social pension, jf. undtagelsesreglen i artikel 18, stk. 4.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse, subsidiært at Skatteministeriet anerkender, at A fra og med 1. januar 1997 til og med det tidspunkt, hvor sagen optages til dom, er omfattet af undtagelsesreglen i artikel 18, stk. 4, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 22. november 1995 mellem Danmark og Tyskland, og at Danmark derfor ikke har beskatningsretten til folkepension udbetalt fra Danmark.

A har yderligere anført, at skattemyndighederne er forpligtede til ikke at forskelsbehandle modtagere af social pension og modtagere af privat pension og andre indkomster.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Højesterets bemærkninger

Af de grunde, der er anført af landsretten, og idet det, som A yderligere har anført, ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster Højesteret dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, A, betale 25.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms forkyndelse.