Dato for udgivelse
25 feb 2003 11:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20. januar 2003
SKM-nummer
SKM2003.87.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
22. afdeling, S-1262-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, urigtige momsangivelser, urigtigt momsregnskab
Resumé

T var tiltalt for med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have overtrådt momslovgivningen ved for sin personligt ejede virksomhed at have afgivet urigtige momsangivelser for perioden 1. januar 1995 - 31. december 1997, hvorved statskassen blev unddraget 15.952.191 kr. i moms. T blev mod sin benægtelse fundet skyldig ved byretten og straffet med en tillægsstraf på fængsel i 1 år 9 måneder og en tillægsbøde på 15 millioner kr. Ved landsrettens behandling af sagen blev T efter anklagemyndighedens påstand frifundet for et beløb på 443.312 kr., og også efter bevisførelsen for landsretten fandtes T af de i byretsdommen anførte grunde skyldig efter anklageskriftet for et beløb på i alt 15.508.879 kr. Landsretten fandt under hensyn til størrelsen af det unddragne beløb, og da landsretten ikke fandt, at der forelå undskyldende omstændigheder, at straffen kunne forhøjes til fængsel i 2 år, og at der ikke fandtes grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget, herunder på vilkår om samfundstjeneste. Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at frihedsstraffen forhøjedes til fængsel i 2 år.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1
Straffeloven § 50, stk. 2
Straffeloven § 89

Østre Landsrets dom af 20. januar 2003, 22. afdeling, S-1262-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(Advokat Peter Høgh e.o.)

Afsagt af landsretsdommerne

Black, Niels Boesen og Birgitte Hersbøll (Kst.) med domsmænd

----------

Ringsted Byrets dom af 8. marts 2002, SS 25058/00

Under denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, tiltales

T

ifølge anklageskrift af 12/10 1999 fra Statsadvokaten for Sjælland, som begrænset under domsforhandlingen, til straf for overtrædelse af

1.

momslovens (bekendtgørelse nr. 634 af 23. juli 1997 jf. nu bekendtgørelse nr. 804 af 16. august 2000) § 81, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 1, ved

med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet der er indgivet urigtige momsangivelser for perioden 1. januar 1995 - 31. december 1997 for den personligt ejede virksomhed, N.N.-Salg (SE nr. ....), hvorved statskassen blev unddraget 15.952.191 kr. i moms,

2 - 3.

(udgår)

Det unddragne momsbeløb er af anklagemyndigheden nærmere specificeret således:

                             

1995

pkt.

3:

Salgsmoms flyttet til kontoen
"Forudfaktureret omsætning"


1.978.562 kr.

1995

pkt.

4:

Korrekt bogført salgsmoms flyttet fra kontoen for salgsmoms


1.436.136 kr.

1996

pkt.

13:

Salgsmoms flyttet til kontoen "Skyldige omkostninger"

3.100.000 kr.

1996

pkt.

14:

Regulering af øvrige poster på kontoen "Skyldige omkostninger"


443.312 kr.

1996

pkt.

16:

Dansk salgsfaktura lavet om til momsfri exportfaktura

1.248.750 kr.

1996

pkt.

17:

Købet af maskine ophæves (kreditnota), men
købsmomsen fraføres ikke købsmomskontoen


1.180.625 kr.

1996

pkt.

18:

113 varekøb bogført direkte på kontoen for
købsmoms i stedet for på varekøb


2.930.931 kr.

1997

pkt.

19:

Korrekt bogført salgsmoms flyttet til konto for
kreditorer, konto for lager maskiner og konto for salg maskiner.3.633.875 kr.

                               
     

I alt  

15.952,191 kr.

Tiltalte er tidligere straffet

ved   

Københavns Byret, 10. afd.s dom af 2. april 1996 efter straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 278, stk. 1 nr. 3 med fængsel i 8 månder, betinget, prøvetid 2 år indtil 2/4 1998.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf fastsat som tillægsstraf til dommen af 2. april 1996 samt en tillægsbøde jf. straffelovens § 50, stk. 2 på 15,9 millioner kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Han har ikke haft noget kendskab til de forhold, der er rejst tiltale for, og har ikke haft forsæt til at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller at fortie oplysninger ved indgivelse af momsangivelser. Han har tværtimod hjulpet ToldSkat med materiale til opklaring af sagen, og han har betalt sin statsaut. revisor over ½ million kroner for at bringe tingene i orden. Hvis der er gjort noget forkert, er det ikke af tiltalte, men selvstændigt af ansatte i firmaet, der gerne ville beholde deres jobs.

Tiltalte har dernæst ikke forholdt sig til størrelsen af det unddragne momsbeløb. Det gøres gældende, at det fremlagte regnskabsmateriale er ufuldstændigt, og at tiltalte i det hele ikke har haft mulighed for selvstændigt at foretage en revisionsmæssig gennemgang af sagen.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte samt vidneforklaringer af skatterevisor V.1, momskonsulent V.2, regnskabschef V.3, controller V.4, tiltaltes ægtefælle V.5, fuldmægtig i ToldSkat, V.6, statsgut. revisor V.7 og statsgut. revisor V.8. Om forklaringerne henvises til retsbogens side 1 - 55.

Told- og Skatteregionen har til brug for sagen udfærdiget en ansvarsfremstilling og redegørelse for de talmæssige opgørelser i sagen, herunder vedrørende den specificerede tiltales punkter 3, 4, 13, 14, 16, 17, 18 og 19. Ansvarsfremstillingen på i alt 66 sider er under sagen fremlagt som bilag 13. Hertil er fremlagt og under sagen gennemgået et omfattende regnskabsmateriale, hvorom henvises til det anførte i retsbogen.

Der er af Kriminalforsorgen foretaget personundersøgelse vedrørende tiltalte.

Rettens bemærkninger

Ved skatterevisor V.1 og momskonsulent V.2s grundige forklaringer med støtte i ToldSkats ansvarsfremstilling med specifikationer og regnskabsbilag fra N.N.-Salg findes det godtgjort, at den personligt ejede virksomhed N.N.-Salg har unddraget statskassen et momsbeløb som opgjort af ToldSkat.

Det bemærkes hertil, at tiltaltes statsgut. revisor V.8 som vidne har forklaret, at han ved sin gennemgang af toldvæsenets materiale kom til samme resultat vedrørende momsunddragelse som toldvæsenet.

Det findes herefter godtgjort, uanset tiltaltes benægtelse, at N.N.-Salg som af anklagemyndigheden påstået har realiseret et strafbart gerningsindhold i form af unddragelse af moms for knap 16 millioner kr.

I overensstemmelse med vidnet V.3s forklaring, som retten finder troværdig, og som støttes af vidnet V.4s forklaring, findes tiltalte ikke alene at have haft kendskab til, at der blev afgivet urigtige eller vildledende oplysninger samt skete fortielse af oplysninger ved afgivelse af de af ham underskrevne momsangivelser, men også at tiltalte direkte af de ansatte, især V.3, har krævet kreativ bogføring, således at firmaets momsbetalinger kom til at svare til firmaets likviditet. Endvidere at han løbende drøftede med vidnet, hvad der skulle ske.

Uanset om tiltalte var bekendt med de enkelte posteringer i bogføringsmæssig henseende, findes tiltalte herefter som ansvarlig for den personlig ejede virksomhed med forsæt at have unddraget statskassen momsbeløb i et omfang som godtgjort under sagen.

Tiltalte findes således skyldig efter anklageskriftet.

Ved strafudmålingen finder retten under hensyn til størrelsen af det unddragne momsbeløb som udgangspunkt, at den i den dagældende lovgivning fastsatte maximumstraf på 2 år bør finde anvendelse, også under hensyn til at tiltalte, mens forseelsen er begået, ved dom af 2. april 1996 for underslæb blev idømt fængsel i 8 måneder betinget.

Retten har dog under hensyn til tiltaltes ihærdige forsvar nøje gennemgået, om forhold og omstændigheder kan komme tiltalte til gode i formildende henseende. Der er herved taget i betragtning, at V.4 og især V.3 bevidst har udført den kreative bogføring uden at være blevet sigtet i sagen, at tiltalte, efter at ToldSkat erfarede ulovlighederne, har medvirket til udlevering af sagsmateriale og ladet sin statsaut. revisor gennemgå sagen, samt at sagen har haft et længere tidsforløb, selv om sagens forløb efter tiltalerejsningen har været påvirket væsentligt af tiltaltes forsvarerskift samt sygdom for såvel den nyvalgte forsvarer som tiltalte.

To voterende fastsætter ud fra en samlet bedømmelse af sagen straffen for tiltalte efter momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, til dels jf. straffelovens § 89, til fængsel i 1 år 9 måneder.

En voterende finder ikke, at der foreligger nogen formildende forhold eller omstændigheder og voterer for, at straffen efter samme bestemmelse fastsættes til fængsel i 2 år.

Afgørelse træffes efter stemmeflertal.

Ingen af rettens medlemmer finder grundlag for afsigelse af helt eller delvis betinget dom, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Retten er dertil enige om, at tiltalte i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes en tillægsbøde svarende til det unddragne beløb, dog nedrundet til 15 millioner kr. for hvilken forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 3 måneder.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T straffes med en tillægsstraf på fængsel i 1 år 9 måneder.

Tiltalte betaler en tillægsbøde på 15 millioner kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 3 måneder.

Tiltalte betaler sagens omkostning

---------

Østre Landsrets dom af 20. januar 2003, 22. afdeling, S-1262-02

Ringsted Rets dom af 8. marts 2002 (SS 25058/00) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har for landsretten påstået frifindelse for et beløb af 443.312 kr. således, at der sker domfældelse for et beløb på 15.508.879,00 kr. og i øvrigt skærpelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne V.1, V.3, V.4, V.7 og V.8.

De i byretten af vidnerne V.5 og V.6 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Efter anklagemyndighedens påstand frifindes tiltalte for unddragelse af moms for et beløb af 443.312,00 kr.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte i øvrigt af de i dommen anførte grunde skyldig efter anklageskriftet for et beløb på i alt 15.508.879,00 kr.

Under hensyn til størrelsen af det unddragne beløb, og da landsretten ikke finder, at der foreligger undskyldende omstændigheder, forhøjes straffen til fængsel i 2 år.

Der findes ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, herunder på vilkår om samfundstjeneste.

I øvrigt stadfæstes dommen, herunder bestemmelsen om en tillægsbøde på 15 millioner kr. med en forvandlingsstraf af fængsel i 3 måneder.

T h i  k e n d e s   f o r  r e t

Ringsted Rets dom i sagen mod T ændres, således at han straffes med fængsel i 2 år.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.