Dato for udgivelse
25 Feb 2003 11:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20. januar 2003
SKM-nummer
SKM2003.88.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, S-3465-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skattesvig, momssvig, urigtig selvangivelse, uregistereret momsvirksomhed
Resumé

T var i en sag behandlet som tilståelsessag efter retsplejelovens § 922 tiltalt for med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have overtrådt skattelovgivningen ved for indkomstårene 1997, 1998 og 1999 at have afgivet urigtige oplysninger til brug for skatteansættelserne, idet han i de nævnte år angav sine indtægter for lavt med 290.923 kr., hvorved det offentlige blev unddraget skat med i alt 154.315 kr. T var tillige tiltalt for med forsæt til at unddrage det offentlige bidrag ved for indkomstårene 1997, 1998 og 1999 at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, idet dette blev sat til 319.413 kr.for lavt, hvorved det offentlige blev unddraget 28.490 kr. i bidrag. T var endelig tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen med forsæt til at unddrage statskassen afgift ved dels i perioden 3. november 1997 - 30. juni 1998 at have afgivet urigtige momsangivelser, hvorved statskassen blev unddraget 24.648 kr. i moms, dels i perioden 1. juli 1998 - 30. december 2000 at have drevet registreringspligtig virksomhed uden at være registreret hos ToldSkat, ligesom T i perioden med forsæt til afgiftsunddragelse udfærdigede salgsfakturaer med moms uden at have været registreret hos ToldSkat, hvorved det offentlige blev unddraget 88.414 kr. i moms.

T blev af byretten straffet med fængsel i 30 dage og en tillægsbøde på 200.000 kr. Landsrettens behandling af sagen angik strafudmålingen, og landsretten fandt frihedsstraffen passende udmålt, ligesom der efter forholdets karakter ikke fandtes grundlag for at gøre straffen betinget herunder om vilkår om samfundstjenste. Imidlertid fandt landsretten efter størrelsen af de unddragne beløb, at tillægsbøden burde forhøjes til 275.000 kr. Byrettens dom blev stadfæstet, dog således at tillægsbøden blev fastsat til 275.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 3, jf. stk. 1
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1
Straffeloven § 50, stk. 2

Østre Landsrets dom af 20. januar 2003, 10. afdeling,10. afdeling, S-3465-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(Advokat Kjeld Henriksen e.o.)

Afsagt af landsdommerne

Blinkenberg, B. Vollmond og Jan Reckendorff (kst.) med domsmænd

----------

Brøndbyernes Byrets dom af 3. september 2002, S 427/2002

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922. Retsmødebegæring er modtaget den 19. juli 2002. T er tiltalt for

1.

overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 1, ved

for indkomstårene 1997, 1998 og 1999 med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have afgivet urigtige oplysninger til brug ved skatteansættelserne, idet han i nævnte år angav sine indtægter for lavt med kr. 290.923, hvorved det offentlige blev unddraget skatter med i alt kr. 154.315.

2.

overtrædelse af arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, ved

for indkomstårene 1997, 1998 og 1999 med forsæt til at unddrage det offentlige bidrag, at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, idet dette blev sat til kr. 319.413 for lavt, hvorved det offentlige blev unddraget bidrag med kr. 28.490.

3.

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, ved

i perioden 3. november 1997 til 30. juni 1998 med forsæt til at unddrage det offentlige afgifter, at have afgivet urigtige oplysninger om afgiftsgrundlaget, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 24.648 i moms.

4.

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, jf. § 47, stk. 1 og stk. 5 og § 52, stk. 3, ved

i perioden 1. juli 1998 til 31. december 2000 at have drevet registreringspligtig virksomhed uden at have været registreret hos ToldSkat, ligesom sigtede i perioden med forsæt til at unddrage det offentlige afgifter udfærdigede salgsfakturaer med moms uden at have været registreret hos ToldSkat, hvorved det offentlige blev unddraget afgifter med kr. 88.414.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Tiltalte T har erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 1, og arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, jf. § 47, stk. 1 og stk. 5 og § 52, stk. 3.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 200.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 30 dage.

Tiltalte T skal betale en tillægsbøde på 200.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 20. januar 2003, 10. afdeling,10. afdeling, S-3465-02

Brøndbyernes Rets dom af 3. september 2002(S 427/02) er anket af T med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse henhold til retsplejelovens § 808.

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold.

Landsrettens bemærkninger

Frihedsstraffen findes passende udmålt. Der findes efter forholdets karakter ikke grundlag for at gøre straffen betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Efter størrelsen af de unddragne beløb findes tillægsbøden at burde forhøjes til 275.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 60 dage.

Med denne ændring stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Brøndbyernes Rets dom i sagen mod T stadfæstes, dog således at tillægsbøden fastsættes til 275.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte betaler sagens omkostninger for landsretten.