Dato for udgivelse
25 feb 2003 11:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. januar 2003
SKM-nummer
SKM2003.86.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
2. afdeling, S-3103-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skattesvig, momssvig, unddragelse, arbejdsmarkedsbidrag, pizzaria, regnskab tilsidesat, skønsmæssig omsætning
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af skattelovgivningen ved med forsæt til skatteunddragelse som indehaver af et pizzaria og medejer af et pizzaria i en anden by for indkomstårene 1995 - 1996 at have afgivet urigtige oplysninger til brug for skatteansættelse eller skatteberegning, hvorved det offentlige blev unddraget 384.887 kr. i skat.T var tillige tiltalt for med forsæt til at unddrage statskassen arbejdsmarkedsbidrag at have overtrådt arbejdsmarkedsfondsloven ved for indkomstårene 1995 - 1996 at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, hvorved staten blev unddraget bidrag med 46.196 kr. T var endelig tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift for perioden 1. januar 1995 - 31. december 1996 at have afgivet urigtige momsangivelser, hvorved statskassen blev unddraget 177.819 kr. i moms. T blev frifundet ved byretten. Ved sagens behandling ved landsretten fandtes det også ubestridt, at det havde været berettiget at fastsætte T´s omsætning skønsmæssigt for de pågældende indkomstår. Landsretten fandt, at det måtte lægges til grund, at der ved beregningerne, således som de kunne opstilles efter behandlingen i Landsskatteretten, er taget udgangspunkt i, at der til hver pizza blev brugt 200 g mel incl. spild og mel til udrulning. Af vidneforklaringen fremgik bl a., at der ikke af skattemyndighederne blev foretaget kontrolvejning af dejklumperne i det af T fuldt ud ejede pizzaria, men at en sådan kontrolvejning blev foretaget af skattemyndighederne i pizzariaet, som T var medejer af i en anden by, dog var der intet oplyst for landsretten om denne kontrolvejning og resultatet heraf. Herefter og sammenholdt med de fejlmuligheder, som byretten i øvrigt havde fremhævet, også med hensyn til omsætningens størrelse, fandt landsretten, at det ikke med den fornødne sikkerhed til domfældelse i en straffesag var godtgjort, at T havde afgivet urigtige oplysninger om sin omsætning. Landsretten stadfæstede derfor byrettens frifindende dom.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1

Vestre Landsrets dom af 14. januar 2003, 2. afdeling, S-3103-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Tom Uldall Hansen).

Afsagt af landsdommerne
Fabrin, Ole Græsbøll Olesen og Lone Drengsgaard (kst.) med domsmænd

----------

Lemvig Byrets dom af 27. august 2002, S.S. 114/2002

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 4. maj 2002.

Tiltalte, T, er tiltalt for overtrædelse af

1.

skattekontrollovens § 13, stk. 1, ved

som indehaver af Fjordby Pizzeria samt medejer af Hedeby Pizzeria med forsæt til skatteundragelse for indkomstårene 1995 - 1996 at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skatteansættelse eller skatteberegning, hvorved det offentlige blev unddraget 384.887 kr. i skat,

2.

arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, ved

som indehaver af Fjordby Pizzeria samt medejer af Hedeby Pizzeria med forsæt til unddragelse af arbejdsmarkedsbidrag for indkomstårene 1995 - 1996 at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om bidragsgrundlaget, hvorved han unddrog sig betaling af 46.196 kr. i arbejdsmarkedsbidrag,

3.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, ved

som indehaver af Fjordby Pizzeria samt medejer af Hedeby Pizzeria med fortsæt til momsundragelse for perioden fra 1. januar 1995 - 31. december 1996 at have afgivet urigtige momsangivelser, hvorved statskassen blev unddraget 177.819 kr. i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte skal idømmes frihedsstraf og en tillægsbøde, der under domsforhandlingen er nedsat til 475.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Skattevæsenet har tilsidesat tiltaltes regnskabsmateriale som grundlag for skatteansættelsen for indkomstårene 1995 og 1996 og har derfor foretaget en skønsmæssig ansættelse af tiltaltes indkomster.

Tiltalte har i sit regnskab for 1995 og 1996 opgjort omsætningen i Fjordby Pizzeria til henholdsvis 1.874.084 kr. og 2.197.312 kr. Skattevæsenet har ud fra en opgørelse over hvor mange pizzaer m.v., der kunne fremstilles af de indkøbte råvarer, beregnet omsætningen i de samme år til henholdsvis 2.241.141 kr. og 2.459.990 kr. Landsskatteretten nedsatte de beregnede omsætninger med 50.000 kr. for hver af de to indkomstår.

Tiltalte har i sit regnskab for de samme år opgjort omsætningen i Hedeby Pizzeria til henholdsvis 1.580.631 kr. og 2.294.355 kr.

Skattevæsenet har for denne virksomhed beregnet omsætningen for disse år til 1.776.701 kr. og 2.654.002 kr. Landsskatteretten nedsatte de beregnede omsætninger med henholdsvis 100.000 kr. og 150.000 kr.

Under domsforhandlingen har anklagemyndigheden accepteret en yderligere nedsættelse af den beregnede omsætning for de omhandlede indtægtsår med henholdsvis 41.070 kr, og 72.465 kr. Den nedsættelse angår ikke omsætningen af pizzaer.

Skattevæsenet har herefter beregnet de unddragne beløb således:

Skat

318.976 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag

38.658 kr.

Moms

149.436 kr.

I alt

507.070 kr.

Tiltaltes privatforbrug er for 1995 opgjort til 249.283 kr. og for 1996 til 370.113 kr.

Skattevæsenet har for 1995 opgjort varekøbet i tiltaltes pizzeriaer således:

Indkøbt kød efter svind 3 %

9.284,2 kg.

Indkøb af mel efter svind 3%

9.676,0 kg.

Indkøb af ost

4.824,4 kg.

Skattevæsenet har dernæst beregnet det antal pizzaer, der er solgt i tiltaltes pizzeriaer på følgende måde:

gram

standardtal

antal

kød pr. stk.          

160                                                 

58.026

mel pr. stk.

200

48.378

ost pr. stk.

125

38.595

Der anvendes 200 gr. mel og 160 gr. kød pr. pizza.
Durum udgør 20% af omsætningen af pizzaer og durum.
Der anvendes 200 gr. mel og 180 gr. kød pr. durum.
Der anvendes 150 gr. kød pr. hamburger.
Der er generelt givet 3 % svind i produktionsleddet.

Der er derfor lavet antal pizzaer

 

38.702

og antal durum

 

9.676

heraf personale, 2 stk. pizzaer pr. dag

 

     730

solgte pizzaer

 

37.972

 

Anvendelse af kød:

pizzaer, 37.972 á 160 gr.

 

6.075,6

durum, 9.676 á 180 gr.

 

1.741,6

hamburgerboller, 672 á 150 gr.

 

   100,8

   

7.918,0

Køb

 

9.284,2

Rest til tilbehør

 

1.366,2

Skattevæsenet har for 1996 opgjort varekøbet i tiltaltes pizzeriaer således:

Indkøbt kød efter svind 3 %

 

9.404,8 kg.

Indkøb af mel efter svind 3 %

 

9.845,5 kg.

Indkøb af ost

 

5.845,5 kg.

Skattevæsenet har dernæst beregnet det antal pizzaer, der er solgt i tiltaltes pizzeriaer i 1996, på tilsvarende måde som for 1995:

gram

standardtal

antal

kød pr. stk.                                                  

160                                          

58.780

mel pr. stk.

200

49.227

ost pr. stk.

125

40.180

Der anvendes 200 gr. mel og 160 gr. kød pr. pizza.
Durum udgør 20% af omsætningen af pizzaer og durum.
Der anvendes 200 gr. mel og 180 gr. kød pr. durum.
Der anvendes 150 gr. kød pr. hamburger.
Der er generelt givet 3% svind i produktionsleddet.

Der er derfor lavet antal pizzaer

 

39.382

og antal durum

 

9.945

heraf personale, 2 stk. pizzaer pr. dag

 

     730

solgte pizzaer

 

38.652

 

Anvendelse af kød:

pizzaer, 39.382 á 160 gr.

 

6.301,1  

durum, 9.845 á 180 gr.

 

1.772,1  

hamburgerboller, 528 á 150 gr.

 

       79,2  

   

8.152,36

køb

 

9.404,83

rest til tilbehør

 

1.252,47

Det er oplyst, at salgspriserne for pizzaer og durum er ansat som et gennemsnit ud fra menukortet. Det er forudsat, at 40 % af salget er frokostpizzaer.

Tiltalte har ikke bestridt skattevæsenets beregninger, men gør gældende, at de forudsætningen der ligger til grund for beregningerne er forkerte.

Forklaringer

Der under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Tiltalte har forklaret, at han er født i Tyrkiet. Han kom til Danmark i 1982. Hans far boede da i Danmark. Han arbejde først på møbelfabrik, dernæst arbejdede han et par år på slagteriet, Han uddannede sig som tolk, men kunne ikke leve af den indtægt, som han kunne erhverve som tolk, Han fik derfor igen arbejde på slagteriet indtil december i 1992, hvor han startede pizzeriaet i Fjordby.

I begyndelsen arbejdede han selv i pizzeriaet og havde et dame ansat. Han solgte pizzeriaet i Fjordby pr. den 1. juni 1997. Han regnede med, at det var bedre at drive pizzaria i en større by og startede derfor i august eller september 1994 sammen med en kompagnon pizzeriaet i Hedeby. Han arbejdede selv i pizzeriaet i Hedeby. Han vil anslå, at han i 1995 - 1996 kun var 3 til 4 gange om måneden i Fjordby. Pizzeriaet der blev drevet med skiftende personale. Personalet førte også regnskab og foretog indkøb. Han var ikke tilfreds med det overskud der fremkom. Han mener, at det dårlige resultat skyldtes dårlig styring af indkøbene og dårlig udnyttelse af ressourcerne. Der var altid 2 til 5 personer på arbejde i Fjordby. I Hedeby var der 4 til 5 ansatte. Begge pizzeriaer havde åben 76 timer om ugen. Han var selv daglig leder af pizzeriaet i Hedeby. Hans kompagnon forestod for det meste indkøbene.

De pizzaer, der blev lavet i Fjordby og Hedeby, var ens i grundsubstansen, der hovedsageligt bestod af mel, sukker og vand. Pizzafyldet bestod af ost, ked, grøntsager med videre. Begge steder blev pizzaerne først bagt, når der var afgivet bestilling. Nogle blev spist i restauranten andre blev taget med hjem. I Hedeby blev kassen betjent af ham selv, hans kompagnon eller af medhjælperne.

Priserne på pizzaerne var lavere end kollegernes priser, og der blev brugt bedre varer i hans pizzeriaer. De brugte eksempelvis dyrere kød end kollegaerne. Den typiske pizzastørrelse er på 27 cm i diameter. Diameteren på deres pizzaer var på 32 cm. Forskellen i størrelse betød, at der også skulle bruges mere fyld i deres pizzaer.

I de første måneder af etableringsfasen i Hedeby måtte de køre med tilbud. I Fjordby var der i mange indbrud i træk. Han vil anslå 6 til 7 i alt. Der blev fra lageret stjålet store mængder kød mindst 50 kg. Han husker ikke nøjagtig datoerne, men det var formentlig i 1995 - 96.

Melet opbevaredes i 25 kg papirsposer. Poserne kunne let gå i stykker. Hvis der blev hul i poserne blev melet dårligt og måtte kasseres. I forbindelse med produktionen af dej, blev der smidt en del mel ud af dejmaskinen. Denne mel måtte også kasseres. Både i Fjordby og Hedeby var der et spild af 3 til 4 kg mel pr. dag i forbindelse med udformningen af pizzaerne. Også rester i dejmaskinen gik til spilde. Der blev fremstillet dejklumper til henholdsvis 120 pizzaer i Fjordby og 220 pizzaer i Hedeby ad gangen. Det skete vel et par gange om måneden, at en sådan dejklump måtte kassere på grund af fejl i fremstillingen. Dejklumperne kunne maksimalt holde sig i halvanden dag. Eksempelvis i tilfælde af godt vejr kunne det ske, at der ikke blev solgt så mange pizzaer, at en dejklump blev brugt indenfor denne tid. Resten af dejen måtte kasseres. Det skete tit, at der blev lagt forkert tilbehør på pizzaerne. Disse pizzaer blev kasseret, og der skulle laves nye uden beregning. Også i forbindelse med hævning af dejen skete der fejl. Pizzadejen blev også brugt til fremstilling af det brød, der blev brugt som tilbehør til andre retter end pizzaer herunder blandt andet til salater.

Det skete hver uge at bestilte pizzaer ikke blev afhentet. Det drejede sig typisk om ca. 10 stk. om ugen, men det er sket at der en aften har stået 20 uafhentede pizzaer. Pizzaerne kunne let blive brændt i ovnen og måtte så kasseres. Dette skete ofte, når der var travlhed, men også i andre situationer både i Fjordby og Hedeby blev der brugt 250 gram dej i hver pizza. Der var menukort med faste priser. Til børnepizzaer, der kostede 25 til 30 kr., blev der også anvendt dejklumper på 250 gram. Den overskydende dej blev smidt væk. Ca 10% af pizzaerne var børnepizzaer. Fra 95 til 96 var der en prisstigning på pizzaerne på 3 til 5 kr. De faste kunder fik ofte rabat således, at hver 10. pizza til de faste kunder i realiteten var gratis.

Durumprodukterne blev ofte solgt som slagtilbud således, at prisen kun var 40 kr. mod normalt 47 kr. Priserne på pizzaer, der blev solgt til frokost, var 30% lavere end priserne på de pizzaer, der blev solgt om aftenen. Han vil anslå, at 25% af pizzaerne blev solgi til frokost. Nogle af frokostkunderne fik også pizzaerne om aftenen til samme pris som til frokost. Der var også svind på kebab. Det drejede sig om den kebab, der var tilberedt, men ikke blev solgt, men også på afpudsningen til kebab var der spild.

De ansatte spiste på Pizzeriaet, de fik også sodavand. Der blev ikke ført nøje regnskab med, hvad der på den måde blev spist og drukket. Han spiste selv en enkelt pizza hver dag og drak et par sodavand.

I pizzeriaet i Hedeby var der en teleterminal til dankort. Denne stod 5 meter fra kassen. Når en kunde ville betale for en pizza, blev pizzaens pris slået ind på kassen. Det skete ofte, at kunden så ville betale med dankort. Kassen måtte forlades sålænge teleterminalen blev benyttet, og blev derfor lukket. For at få bonen fra terminalen lagt i kassen, blev der tastet 0 på kasseapparatet. Der var efter hans opfattelse ikke en tast på kasseapparatet som kunne benyttes, hvis et salg ikke skulle registreres i kassen. Kassen kan åbnes ved hjælp af en knap under kassen. Det var således ikke nødvendigt, at slå noget ind på kasseapparatet for at få kassen åbnet. Alle medarbejderne var registreret og betalte skat af deres indtægt.

Han solgte sin andel af pizzeriaet i Hedeby, fordi han ikke kunne holde til de lange arbejdsdage. Han havde lånt lidt penge for at starte pizzeriaet i Fjordby. Han havde ingen kassekredit, men måtte trække lidt på sin konto. Hans privatforbrug har på ingen måde været af en størrelse, som de, der er beregnet i sagen. Han kunne knap klare sine udgifter med de indtægter han havde fra pizzeriaerne. Den lejlighed, han beboede sammen med sine forældre, er en andelsbolig. Han har en søn. Hans kone har ikke arbejde. Han startede typisk på arbejde kl. 11.00 og arbejdede indtil kl. 22.00. Han arbejdede således 60 til 65 timer pr. uge fordelt på 6 dage om ugen. Han havde ikke megen ferie. Han har sammen med sin kone engang imellem været på ferie i Tyrkiet, hvor de har familie. I 1995 og 1996 har han højst været i Tyrkiet 2 gange af ca. 14 dages varighed. Han har kun haft lommepenge med til ferien. Han har ikke ejendomme eller andre værdier i Tyrkiet.

Han var ikke mødt under skattesagens behandling i Landsskatteretten. Han havde ikke råd til at indbringe Landsskatterettens afgørelse for Landsretten. Han har ikke oplyst om indbruddene i forbindelse med ligningssagen. Han havde oplyst herom til revisor, men problemstillingen må på en eller anden måde være overset. Indbruddene er anmeldt til politiet i Fjordby.

Der er dokumenteret en række bilag, herunder særlig Landsskatterettens kendelse af 8. august 2000.

Rettens begrundelse og resultat

Tiltalte har ikke bestridt rigtigheden af, at hans regnskabsmateriale er tilsidesat, og at skattevæsenet derfor har været berettiget til at foretage en beregning af hans indkomst.

Anklagemyndigheden har under sagen redegjort for skattevæsenets beregringer og forudsætningerne for disse.

Tiltalte har fremsat en række indsigelser mod de forudsætninger, der er lagt til grund for skattevæsenets beregning af omsætningen i hans pizzeriaer.

Rigtigheden af disse indsigelser, som der ikke umiddelbart er grundlag for at forkaste, er ikke modbevist af anklagemyndigheden.

Tiltalte har under sin forklaring fremført, at der har været et væsentligt større spild af mel end forudsat af anklagemyndigheden, at de pizzaer, som tiltalte fremstillede, var væsentlig større end de pizzaer, som andre pizzeriaer fremstillede, hvorfor forbruget af mel og kød derfor kan have været større end forudsat af anklagemyndigheden, at en del af dejen af forskellige årsager måtte kasseres eller gik til spilde, at en del af pizzaerne blev brugt til fremstilling af det brød, der blev brugt som tilbehør til andre retter, at der i pizzeriaet i Fjordby var et betydeligt svind i kød på grund af tyveri, at personalets forbrug var væsentligt større end forudsat af anklagemyndigheden, og at gennemsnitsprisen på pizzaer og durum på grund af tilbud og rabatter kan have været lavere end forudsat af anklagemyndigheden.

Der er ved tiltaltes indsigelser skabt en sådan usikkerhed om rigtigheden af skattevæsenets beregninger, at det, som sagen er oplyst, ikke er bevist, at tiltalte er helt eller delvis skyldig i den rejste tiltale. Tiltalte frifindes derfor.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte, T, frifindes.

Det offentlige skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 14. januar 2003, 2. afdeling, S-3103-02

Retten i Lemvig har den 27. august 2002 afsagt dom i 1. instans (SS 114/2002).

Anklagemyndigheden har påstået dom i overensstemmelse med tiltalen, således som den er blevet berigtiget for landsretten. Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om fængselsstraf og om en tillægsbøde på 435.000 kr.

Tiltalte har påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen således, at i forhold 1 indsættes efter "skatteberegning,": "idet han for indkomstårene 1995-96 udeholdt nettoindtægter fra selvstændig virksomhed på henholdsvis 284.022 kr. og 245.046 kr.," og det unddragne beløb nedsættes til 278.905 kr., at i forhold 2 indsættes efter "bidragsgrundlaget,": "idet han undlod at oplyse om de i forhold 1 anførte indtægter," og det unddragne beløb nedsættes til 34.195 kr., og at i forhold 3 nedsættes det unddragne beløb til 132.266 kr.

De ændrede beløb fremkommer efter en opgørelse udarbejdet af ToldSkat således:

"...

1995

 

Oprindelig indkomstforhøjelse

359.412 kr.

- eget vareforbrug

34.320 kr.

- kartoffelprodukter

41.070 kr.

Indkomstforhøjelse

284.022 kr.

 

Unddraget skat jf. vedlagte

161.807 kr.

Unddraget arbejdsmarkedsbidrag, 28.380 kr. - 11.339 kr.

17.041 kr.

Unddraget moms 25% af 284.022 kr.

71.005 kr.

 
 

1996

 

Oprindelig indkomstforhøjelse

351.866 kr.

- eget vareforbrug

34.355 kr.

- kartoffelprodukter

  72.465 kr.

Indkomstforhøjelse

245.046 kr.

 

Unddraget skat jf. vedlagte

117.098 kr.

Unddraget arbejdsmarkedsbidrag, 27.459 kr. - 10.305 kr.

17.154 kr.

Unddraget moms 25% af 245.046 kr.

61.261 kr.

 

Samlede unddragelser

Skat

278.905 kr.

Arbejdsmarkedsbidrag

34.195 kr.

Moms

132.266 kr.

I alt

445.366 kr.

 

Beregning af tillægsbøde

 

1 x 278.905 kr.

275.000 kr.

1 x 34.195 kr.

30.000 kr.

1 x 132.266

130.000 kr.

I alt

435.000 kr.

..."

Det er for landsretten oplyst, at gram kød pr. pizza nederst på dommens side 2 rettelig skal være 160 g., og at antal pizzaer på dommens side 3 skal rettes fra 37.973 til 37.972.

Tiltalte har for landsretten vedstået sin forklaring i 1. instans.

Forklaringer

Der er endvidere afgivet vidneforklaring af V.1 og V.2.

Tiltalte har supplerende forklaret, at børnepizzaerne blev lavet ved at skære lidt fra, når dejen var rullet ud. Det fraskårne kunne ikke bruges til brød og blev smidt væk. Det er rigtigt, at der på pizzeriaet i Fjordby i 1995 blev brugt æsker på 29 x 29 cm, men deri kunne godt være pizzaer med en diameter på 33 cm., som var den størrelse, der blev lavet på begge pizzeriaer. Kasseapparaterne i begge pizzeriaer blev betjent af alle de ansatte. Når han var i Fjordby 3-4 gange om måneden, var han der kun et par timer ad gangen. Han kunne ikke fra Hedeby styre forretningen i Fjordby og forsøgte derfor at sælge den allerede i 1995,. men det lykkedes først i 1997. Han havde ikke en fast leder i Fjordby. Skattevæsenet har ikke haft indsigelser mod hans regnskaber for 1993 og 1994. Man kan ikke lave pizzaer på 33 cm. af en dejklump på 180 g. Så vil bunden knække med den mængde fyld, der skal på. Han har diskuteret dette med skattevæsenet, men de vil ikke acceptere, at hans forretninger brugte mere dej end andre, og at fyldet på hans pizzaer var af en højere kvalitet end andre pizzeriaers. I Fjordby fik han altid hele kalveinderlår hjem, som slagtermester V.2 pudsede af for ham. Svindet på ca. 20 % blev smidt væk. Han har haft kontrolaktion i virksomheden, men der var intet at bebrejde med hensyn til registrering og aflønning af medarbejdere samt kasseafstemning. Lejligheden, hvor han boede med sine forældre, var på ca. 100 m2. Hans far betalte huslejen. Han havde da ikke noget barn. Hans privatforbrug var meget lavt, da han arbejdede hele tiden. Det kød, der blev stjålet fra forretningen i Fjordby, var ikke blevet afpudset. Der blev stjålet ca. 50 kg kød pr. gang.

V.1, Fjordby Kommune, Ligningsafdelingen, har forklaret, at skattevæsenet udtog de pizzeriaer, der havde den laveste bruttoavance til en særlig kontrol. Tiltaltes forretning var en af de forretninger, der blev udtaget til denne særlige kontrol. Normalt ligger bruttoavancen for pizzarier på 60-65 %. Generelt er bruttoavancen lidt lavere, hvis pizzaer sælges i mindre stykker. Bruttoavancen er nok også mindre i begyndelsen af en forretnings levetid, men ofte overtages en bestående forretning. Beregningsforudsætningerne for tiltaltes forretninger blev lavet af skattemyndighederne i Hedeby, da de havde lavet deres kontrol først. De valgte i Fjordby at beregne 200 g mel pr. pizza for at være på den sikre side. Han har aldrig hørt, at der skulle være blevet stjålet noget kød fra forretningen i Fjordby. Regnskabet for 1994 blev også gennemgået, men beregningerne viste en forholdsvis lille difference mellem den opgivne og den beregnede omsætning. Man valgte derfor at undlade at gøre mere ved indkomståret 1994. Der er ikke foretaget kontrolvejninger af dejklumperne i forretningen i Fjordby, men han ved, at det er sket i Hedeby. Svindet på 3 % er en generel standard, som er anerkendt i domspraksis.

Fhv. slagtermester V.2 har forklaret, at hans forretning var nabo til pizzeriaet i Fjordby. Han har leveret kød til tiltalte og har også skåret inderlår til for ham. Tiltalte havde selv købt kødet hjem. Det blev leveret vakuumpakket og frosset. Der var tale om en god kvalitet. Ved afpudsningen fjernede han nok op til 35-40 %,. Det afskårne fik tiltalte ikke tilbage. Både tiltalte og han har haft indbrud, hvor der blev stjålet kød. Det kan godt passe, at tiltalte har haft indbrud 5-6 gange.

Tiltalte har supplerende om sine personlige forhold forklaret, at han fortsat arbejder på en restaurant og får supplerende dagpenge. Han bor nu i lejlighed med sin kone og deres barn.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det er også for landsretten ubestridt, at det har været berettiget at fastsætte tiltaltes omsætning skønsmæssigt for de pågældende indkomstår.

Skattemyndighederne har flere gange ændret deres skøn vedrørende omsætningen i tiltaltes forretninger, hvilket skøn beror på beregninger på baggrund af tiltaltes varekøb, idet man i ikke ubetydeligt omfang har taget hensyn til de indsigelser, som tiltalte og dennes rådgivere har fremført.

Det fremgår, at tiltalte i 1996 i hvert fald i forretningen i Fjordby i det væsentlige indkøbte æsker til pizzaer på 33 x 33 cm.

Det må lægges til grund, at der ved beregningerne, således som de kan opstilles efter behandlingen i Landsskatteretten, er taget udgangspunkt i, at der til hver pizza blev brugt 200 gram mel inkl. spild og mel til udrulning.

Af skrivelse af 10. august 1999 fra skattekonsulent P.P. til Landsskatteretten fremgår, at de dejklumper, der anvendes til produktion af pizzaer vejer i niveauet 265-285 gram, således at melforbruget minimum udgjorde 200 gram pr. pizza, når der særligt tages hensyn til, at pizzaerne er 33 cm i diameter, og at der anvendes minimum 10 % af det samlede melforbrug til udrulning.

Vidnet V.1 har forklaret, at der ikke af Skattemyndighederne blev foretaget kontrolvejning af dejklumperne i forretningen i Fjordby, men at en sådan kontrolvejning blev foretaget af skattemyndighederne vedrørende forretningen i Hedeby. Der er for landsretten intet oplyst om denne kontrolvejning og resultatet heraf.

Herefter og sammenholdt med de fejlmuligheder, som byretten i øvrigt har fremhævet, er det, også under hensyn til omsætningens størrelse, ikke med den til domfældelse i en straffesag fornødne sikkerhed godtgjort, at tiltalte har afgivet urigtige oplysninger om sin omsætning.

Landsretten stadfæster derfor dommen

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.