Dato for udgivelse
25 feb 2003 11:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20. december 2002
SKM-nummer
SKM2003.84.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling, S-843-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Indeholdelse, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, indbetalinger, afskrivningsrækkefølge
Resumé

T var som indehaver og daglig leder af en pølsemandsvirksomhed tiltalt for forsætligt eller ved grov uagtsomhed at have overtrådt kildeskatteloven ved ikke rettidigt at have indbetalt indeholdt A-skat for månederne januar, februar, april, maj og juli - december 1997, i alt 298.648 kr., samt for januar - april 1998, i alt 148.293 kr., hvoraf 47.976 var betalt i tiden indtil den 6. oktober 1997. T var tillige tiltalt for overtrædelse af arbejdsmarkedsfondsloven ved som arbejdsgiver forsætligt eller ved grov uagtsomhed ikke rettidigt at have indbetalt indeholdte bidrag for månederne januar, maj, juli og september - december 1997, i alt 71.647 kr., samt for januar - april måned 1998, i alt 43.200 kr., hvoraf 13.957 kr. var betalt indtil den 6. oktober 1997. T blev ved byretten fundet skyldig i overensstemmelse med tiltalen og straffet med en bøde på 26.500 kr. Under sagens behandling ved landsretten blev det efter vidneforklaring bl a. lagt til grund, at indbetalinger fra indeholdelsespligtige - når disse modtages af ToldSkat uden angivelse af, hvad de skal dække - først anvendes til dækning af skyldig arbejdsmarkedsbidrag, derefter til A-skat og endelig til moms. Det var ubestridt, at en stor del af T´s indbetalinger såvel i som efter perioden januar 1997 - april 1998 var anvendt til dækning af T´s momstilsvar. Der var ikke under sagens behandling i landsretten fremkommet oplysninger, der kunne belyse, om eller i hvilket omfang der herved var sket en tilsidesættelse af den omhandlede rækkefølge med hensyn til betalingerne. Landsretten fandt - under de således for landsretten foreliggende omstændigheder og når der yderligere hensås til, at der forelå usikkerhed med hensyn til opgørelsen af anklagemyndighedens bødepåstand, herunder i de beregningsgrundlag, der blev fremlagt i byretten - at bødeberegningen i det hele var behæftet med en sådan usikkerhed, at den ikke kunne danne grundlag for en domfældelse. T blev derfor frifundet.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 74, stk. 1, nr. 2
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 1, pkt. c

Østre Landsrets dom af 20. december 2002, 14. afdeling, S-843-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(Advokat Knud Ole Ravn Meden e.o.)

Afsagt af landsdommerne

Benedikte Tegldal, Claus Forum Petersen (kst.), og Steen Mejer Hansen (kst.)

----------

Tårnby Byrets dom af 23. januar 2002, S 12/2001

Under denne sag, tiltales

T

ifølge anklageskrift af 8. august 2000 fra Politimesteren i Tårnby, til straf for

1.

overtrædelse af kildeskattelovens § 74, stk. 1, nr. 2, jf. § 46, stk. 1, og § 56, stk. 1,

ved som indehaver og daglig leder af en pølsemandsvirksomhed, som blev drevet fra adressen ...., forsætligt eller ved grov uagtsomhed ikke rettidigt at have indbetalt indeholdt A-skat for månederne januar, februar, april, maj, og juli - december i 1997, i alt 298.648,- kr., samt for januar - april måned i 1998, i alt 148.293,- kr., hvoraf 47.976,kr. er indbetalt i tiden indtil den 6. oktober 1997.

2.

overtrædelse af lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 1, pkt. c, jf. § 11, stk. 9, jf. §11, stk. 1, og § 13, stk. 1,

ved som arbejdsgiver forsætligt eller ved grov uagtsomhed ikke rettidigt at have indbetalt indeholdte bidrag for månederne januar, maj, juli og september - december 1997, i alt 71.647,- kr., samt for januar - april måned i 1998, i alt 43.020,- kr., hvoraf kr. 13.957 er indbetalt indtil den 6. oktober 1997.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf. Anklagemyndigheden har under domsforhandlingen ændret tiltalen således:

-    

forhold 1, anden sidste linie: beløbet 298.648,- kr. nedsættes til 266.220,kr., idet august måned udgår af forholdet

 

og

forhold 2, anden sidste linie: beløbet 71.647,- kr. nedsættes til 68.436 kr. idet august måned udgår af forholdet.

Tiltalte har nægtede sig skyldig og har påstået frifindelse.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaringer af V.1, V.2 og V.3. Herom henvises til retsbogen.

Hovedpunkterne i parternes procedurer er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Efter vidnet V.1s forklaring sammenholdt med de fremlagte dokumenter og til dels tiltaltes egen forklaring finder retten bevist, at tiltalte ikke rettidigt har indbetalt indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i de omhandlede måneder. Når henses til antallet af måneder og til tiltaltes egen forklaring om, at der ikke blev udarbejdet regnskaber og om, at der ikke blev foretaget indeholdelse for nogle nye medarbejdere, finder retten, at den del af forholdene, som vedrører 1997, kan tilregnes tiltalte i sin egenskab af selvstændig erhvervsdrivende og arbejdsgiver som groft uagtsomt. Tiltalte har forklaret, at hun i 1998 hverken foretog angivelser eller indbetalinger, hvorfor den del af forholdene, der vedrører 1998, findes at kunne tilregnes tiltalte som forsætligt.

Den omstændighed, at tiltalte indgik to forskellige afdragsordninger med ToldSkat har ikke fritaget tiltalte for at afregne løbende A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag, jfr. indholdet af aftalen af 6. maj 1997, vidnernes forklaringer og til dels tiltaltes egen forklaring.

Retten finder ved vidnernes forklaringer og de i sagen fremlagte dokumenter bevist, at tiltalte var i restance med A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag på de omhandlede tidspunkter med de anførte beløb. Det bemærkes hertil, at tiltalte den 6. maj 1997 underskrev en frivillig afdragsordning med henblik på delvis nedbringelse af en gæld på 278.223 kr. - som dog ikke er udspecificeret - og at den omstændighed, at der ved flere lejligheder er foretaget udlæg hos tiltalte for mindre beløb, ikke i sig selv er bevis for restancens størrelse.

Det fremgår af sagen, at Landsskatteretten ved kendelse af 17. december 1998 nedsatte ToldSkats momsangivelser for tiltalte for årene 1994-1995 med 138.067 kr., og at dette beløb den 2. februar 1999 blev anvendt til dækning af restancer på A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i den omhandlede periode. Retten finder ikke, at tiltalte kan påberåbe sig fritagelse for betaling af A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag eller i øvrigt manglende likviditet som følge af ToldSkats for høje momsansættelse.

Tiltalte findes herefter skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Retten finder, at Landsskatterettens afgørelse bør have indflydelse på fastsættelsen af den bødestraf, som tiltalte har forskyldt. Den omstændighed at de af tiltalte indbetalte afdrag i henhold til de indgåede aftaler og de hos tiltalte inddrevne beløb er indbetalt på andre restancer end posterne A-skat og arbejdsmarkedsbidrag bør ikke få indflydelse herpå.

Straffen fastsættes til en bøde på 26.500,- kr. efter kildeskatteloven, jfr. lovbekendtgørelse af 519 af 22. juni 1995 med senere ændringer, § 74, stk. 1, nr. 2, jf. § 46, stk. 1, og § 56, stk. 1, samt efter lov om arbejdsmarkedsfonde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 738 af 9. september 1995 med senere ændringer, § 18, stk. 1, pkt. c, jf. § 11, stk. 1 og 9, jf. og § 13, stk. 1. Bødens størrelse er fastsat ud fra et ændret beregningsgrundlag i overensstemmelse med princippet om, at bøden beregnes som 1 % af hver måneds negative saldo.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Salæret til den beskikkede forsvarer, advokat Rolf Ussing, fastsættes i henhold til advokatens opgørelse over sit tidsforbrug i sagen, der konkret findes rimeligt, til 43.000 kr. med tillæg af moms. Da der har været berammet mange retsmøder, som med kort varsel har måttet aflyses på grund af forhold, som ikke kan lægges tiltalte til last, betales en del af salæret af Statskassen som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T straffes med en bøde på 26.500,- kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Tiltalte betaler sagens omkostninger, herunder 20.000 kr. i salær med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat Rolf Ussing.

Den resterende del af det salær, som er tillagt forsvareren, 23.000 kr. med tillæg af moms, betales af Statskassen.

----------

Østre Landsrets dom af 20. december 2002, 14. afdeling, S-843-02

Tårnby Rets dom af 23. januar 2002 (S 12/2001) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidnet V.1. Herom henvises til retsbogen.

De i byretten af vidnerne V.2 og V.3 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens 965 c, stk. 4.

Landsrettens bemærkninger

Efter vidnet V.1s forklaring lægges det til grund, at indbetalinger fra indeholdelsespligtige - når disse modtages af ToldSkat uden angivelse af, hvad de skal dække -først anvendes til dækning af skyldig arbejdsmarkedsbidrag, derefter til A-skat og endelig til moms. Det er ubestridt, at en stor del af tiltaltes indbetalinger såvel i som efter perioden januar 1997 - april 1998 er anvendt til dækning af tiltaltes momstilsvar. Der er under sagens behandling i landsretten ikke fremkommet oplysninger, der kan belyse, om eller i hvilket omfang der herved er sket en tilsidesættelse af den omhandlede rækkefølge med hensyn til betalingerne.

Særlig med hensyn til betalingsaftale af 6. maj 1997 har tiltalte gjort gældende, at aftalen angik restancer på A-skat, hvilket ikke er bestridt af anklagemyndigheden. Det er endvidere ubestridt, at de fire betalinger på hver 19.000 kr. i det væsentlige blev anvendt til dækning af momstilsvar.

Som sagen er forelagt for landsretten kan det endvidere ikke afvises, som påstået af tiltalte, at hun med udgangen af 1996 havde et momstilgodehavende, der burde have været modregnet i overensstemmelse med den ovennævnte rækkefølge. Det er endelig ikke fuldt afklaret, hvorledes der er forholdt med et beløb på 17.042 kr., som af ToldSkat blev tilbageholdt ved en "kassetømning" hos tiltalte den 14. august 1997.

Under de således for landsretten foreliggende omstændigheder samt når yderligere henses til, at der foreligger usikkerhed med hensyn til opgørelsen af anklagemyndighedens bødepåstand, herunder i de beregningsbilag, der blev fremlagt i byretten den 16. januar 2002, finder landsretten, at bødeberegningen i det hele er behæftet med en sådan usikkerhed, at den ikke kan danne grundlag for en domfældelse.

Tiltalte frifindes derfor.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T frifindes.

Statskassen betaler sagens omkostninger for begge retter.