Dato for udgivelse
25 feb 2003 11:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28. november 2002
SKM-nummer
SKM2003.82.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, S-1303-01 og S-1753-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Groft smugleri, cigaretindsmugling, hæleri, fyrværkeri
Resumé

T.1 og T.2 var tiltalt for smugleri af særlig grov karakter i 3 forhold ved i tiden fra begyndelsen af september 2000 i tiden frem til den 3. marts 2001 henholdsvis at have indsmuglet og have medvirket til indsmugling af i alt 9.089.320 stk. cigaretter fra Litauen, hvorved statskassen blev unddraget i alt 12.196.802 kr. T.1 var tilllige tiltalt for overtrædelse af fyrværkeriloven og i 3 hæleriforhold.

Såvel T.1 som T.2 blev ved byretten fundet skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale og straffet med fængsel i henholdsvis 3 år og 3 år 6 måneder og begge tilpligtet at betale det unddragne told- og afgiftsbeløb.Ved sagens behandling for landsretten blev det også efter bevisførelsen for landsretten tiltrådt, at T.1 og T.2 var fundet skyldige som sket. Straffen blev for T.1 stadfæstet med 3 års fængsel og for T.2 tillige fastsat i medfør af straffelovens § 89 og nedsat til 3 års fængsel. Der blev i medfør af straffelovens § 75 konfiskeret 39.686 kr. hos T.1, der in solidum med T.2 blev tilpligtet at betale den unddragne told og afgift med i alt 12.196.802 kr.

Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. toldloven § 73, stk. 2, jf. stk. 1 og stk. 3

Vestre Landsrets dom af 28. november 2002, 9. afdeling,S-1303-01 og S-1753-01

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T.1
(advokat Morten L. Wagner)

T.2
(advokat Kenneth Pilemann, Ikast).

Afsagt af landsdommerne

C. Haubek, Ulrik Jensen og Erik Pedersen Bentzen (kst.) med domsmænd

-----------

Skjern Byrets dom af 25. april 2001, SS 87/2001

I denne sag, der er fremmet til dom i medfør af retsplejelovens § 925, tiltales

T.1

til straf for overtrædelse af

1.

straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 og stk. 3 - medvirken til indsmugling af særlig grov karakter

ved i tiden fra begyndelsen af september 2000 til slutningen af november 2000 for at unddrage betaling af told og afgifter at have medvirket til indsmugling af 1.400.000 stk. uberigtigede cigaretter, der blev indsmuglet til Danmark fra Litauen og leveret på adressen, N.N. Trælast, Fjordby, idet tiltalte anviste vejen til N.N. Trælast, hvor han modtog og aflæssede cigaretterne med henblik på opbevaring og videresalg, og ved i december måned 2000 på N.N. Trælast at have læsset cigaretter i en varebil tilhørende en ikke identificeret mand, alt hvorved statskassen blev unddraget 1.878.636 kr. i told og afgifter.

2.

straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 og stk. 3 - medvirken til indsmugling af særlig grov karakter -

ved i tiden fra begyndelsen af januar måned 2001 til slutningen af februar måned 2001 for at unddrage betaling af told og afgifter at have medvirket til indsmugling af 2.600.000 stk. uberigtigede cigaretter, der blev indsmuglet til Danmark fra Litauen og leveret på adressen, N.N. Trælast, Fjordby, idet tiltalte på N.N. Trælast modtog og forestod aflæsningen af disse med henblik på opbevaring og videresalg og ved i perioden efter leveringen at have deltaget i salget af cigaretterne ved læsning, transport og ved at modtage betaling, hvorved statskassen blev unddraget 3.488.895 kr. i told og afgifter.

3.

straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 og stk. 3 - medvirken til indsmugling af særlig grov karakter -

ved i tiden frem til den 3. marts 2001 for at unddrage betaling af told og afgifter at have medvirket til indsmugling af 5.089.320 stk. uberigtigede cigaretter af mrk. Prince og Prince Light, der blev indsmuglet til Danmark fra Litauen og leveret på adressen N.N. Trælast, Fjordby, idet tiltalte deltog i forberedelsen af indsmuglingen, modtagelsen og aflæsningen af cigaretterne med henblik på opbevaring og videresalg, hvorved statskassen blev unddraget 6.829.271 kr. i told og afgifter.

4.

Frafaldet.

5.

straffelovens § 284, jf. § 276 - hæleri med hensyn til tyveri -

ved i tiden fra den 17. februar 2001 til den 18. februar 2001 på adressen A-vej i B-by for 1.000 kr. af en uidentificeret mand at have købt en stjålet plænelufter af mrk. Husqvarna til en værdi af 14.995 kr.

6.

straffelovens § 284, jf. § 276 - hæleri med hensyn til tyveri -

ved den 25. februar 2001 ca. kl. 00.56 på sin bopæl i Fjordby for 1.500 kr. af P.P. at have købt 3 stjålne aluminiumsporte til en samlet værdi af 15.000 kr.

7.

straffelovens § 284, jf. § 276 - hæleri med hensyn til tyveri -

ved den 7. februar 2001 på sin bopæl i Fjordby for 6.000 kr. af V.V. og Z.Z. at have købt en stjålet havetraktor mrk. Stiga Park og en stjålet buskrydder mrk. Husqvarna til en samlet værdi af 35.000 kr.

8.

fyrværkerilovens § 7, stk. 1, jf. § 2 stk. 1 -

ved den 3. marts 2001 på sin bopæl i Fjordby at have været i besiddelse af 328 kanonslag, 10 ks. strygere, 2 sejlgarnsbomber, 3 signalraketter og 2 blå lyn.

Anklagemyndigheden har endvidere i medfør af toldlovens § 74, stk. 3 nedlagt påstand om betaling af told og afgifter med 12.196.802 kr. og i medfør af straffelovens § 75, stk. 1 konfiskation af 39.686,25 kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og afgivet forklaring som gengivet i retsbogen.

Der er indhentet en personundersøgelse, hvor Kriminalforsorgen i sin konklusion skønner, at tiltalte er egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, samt at tilsyn er unødvendig i tilfælde af en ren betinget dom.

Retten skal udtale

Ved tiltaltes uforbeholdne tilståelse, hvis rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger, finder retten tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 og stk. 3 og § 285, stk. 1, jf. § 284, jf. § 276 samt fyrværkerilovens § 7, stk. 2, jf. § 2, stk. 1 til fængsel i 3 år.

Der er ved strafudmålingen lagt vægt på antallet af cigaretter, det unddragne afgiftsbeløbs størrelse, at tiltalte er et led i en organisation og heri været et centralt omdrejningspunkt, at tiltalte har handlet for egen vindings skyld, at tiltalte har skaffet chaufføren i forhold 3, og at tiltalte har medvirket til inddrivelse af salgssummer. Som formildende omstændighed er der på den anden side henset til, at tiltalte aktivt har medvirket til sagens opklaring.

Tiltalte skal i medfør af toldlovens § 73, stk. 4 betale 12.196.802 kr. i told og afgifter til statskassen.

I medfør af straffelovens § 75, stk. 1 konfiskeres 39.686, 25 kr. hos tiltalte.

Tiltalte har været frihedsberøvet fra den 3. marts 2001 til domsafsigelsen.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T.1 straffes med fængsel i 3 år.

Tiltalte betaler 12.196.802 kr. til statskassen.

Til fordel for statskassen konfiskeres 39.686,25 kr. hos tiltalte.

Tiltalte betaler sagens omkostninger, herunder 25.000 kr. med tillæg moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Henrik Thorstholm.

----------

Skjern Byrets dom af 29. juni 2001, SS 189/2001

Under denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, tiltales

T.2

ifølge anklageskrift af 7. juni 2001 fra politimesteren i Ringkøbing til straf for overtrædelse af

1.

straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1 og stk. 3 - indsmugling af særlig grov karakter -

ved i tiden fra begyndelsen af september 2000 til slutningen af november 2000 for at unddrage betaling af told og afgifter at have indsmuglet 1.400.000 stk. uberigtigede cigaretter, (7000 kartoner), til Danmark fra Litauen, hvorefter cigaretterne blev indsmuglet skjult i isoleringsplader og og derefter leveret på adressen, N.N. Trælast, Fjordby, hvor de blev omlastet, opbevaret og videresolgt, hvorved statskassen blev unddraget 1.878.636,- kr. i told og afgifter.

2.

straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 og stk. 3 - indsmugling af særlig grov karakter -

ved i tiden fra begyndelsen af januar måned 2001 til slutningen, af februar måned 2001 for at unddrage betaling af told og afgifter at have indsmuglet 2.600.000 stk. uberigtigede cigaretter, (13.000 kartoner), til Danmark fra Litauen, idet tiltalte bl.a. forestod aftalerne om cigaretterne i Litauen, hvorefter cigaretterne blev indsmuglet skjult i isoleringsplader og derefter leveret på adressen, N.N. Trælast, Fjordby, hvor de blev omlastet, opbevaret og videresolgt, hvorved statskassen blev unddraget 3.488.895,- kr. i told og afgifter.

3

straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 og stk. 3 - indsmugling af særlig grov karakter -

ved i tiden frem til den 3. marts 2001 for at unddrage betaling af told og afgifter at have indsmuglet 5.089.320 stk. uberigtigede cigaretter af mrk. Price og Price Light, til Danmark fra Litauen, idet tiltalte bl.a. forestod aftalerne om cigaretterne i Litauen, hvorefter cigaretterne blev indsmuglet skjult i isoleringsplader og derefter leveret på adressen, N.N. Trælast, Fjordby, hvor cigaretterne skulle omlastes og opbevares med henblik på videresalg, hvorved statskassen blev unddraget kr. 6.829.271,- kr. i told og afgifter.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af toldlovens § 73, stk. 4, tilpligtes at betale told- og afgiftsbeløbet på 12.196.802,- kr. in solidum med T.1 og D.1 og heraf 6.829.271.- kr. tillige in solidum med D.2

Anklagemyndigheden har slutteligt i medfør af straffelovens § 75, stk. 1 nedlagt påstand om konfiskation af 7.800,- kr., der er taget i bevaring af politiet.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1, erkendt sig skyldig i forhold 2 for så vidt angår 1,2 mio. cigaretter og erkendt sig skyldig i forhold 3 for så vidt angår max. 2 mio. cigaretter.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaringer af T.1 og V.1.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Sagen indeholder et omfattende dokumentationsmateriale.

Den telefax, der i forklaringerne henvises som sendt til chaufføren, der forestod transporten, jf. forhold 3, har følgende ordlyd (bilag D-6-1-2):

"Att. D.2.

Du læsser som aftalt i Grifswald kl. 07.30 8-9 paller Aluplast muligvis 2 stk. til Hamburg "Besked sendes senere" Rest læsses af hos B.B., C-by.

Mvh.
I.B.
Lok. 118"

Der er indhentet kriminaltekniske erklæringer af 8. marts 2001, dels vedrørende materialefund på N.N. Trælast og de varer/det materiale, der blev indbragt til ToldSkat, sidstnævnte i relation til forhold 3. (Bilag E-1-1 og E-2-1 med tilhørende fotomapper, bilag E-1-1-1 og E-1-1).

Der har været etableret telefonaflytning bl.a. på tiltalte, T.1 og D.3. Der er under domsforhandlingen afspillet telefonsamtaler ført mellem tiltalte og T.1 den 22., 24., 26., 27. februar 2001 og 2. marts 2001 (bilag B-2-4, B-2-5, B-2-9, B-212, B-2-14, B-2-18 og G-15-1-8). Endvidere er der afspillet telefonsamtaler ført mellem T.1., til dels tiltalte og D.3 (bilag B-2-10,B-2-19 og B-2-22). I telefonsamtalerne nævnes bl.a. et beløb på 191.300 kr. svarende til et beløb, som Politiet har beslaglagt.

Af indhentet dokumentation fra J.J. fremgår, at tiltalte har foretaget følgende rejser mellem Danmark og Litauen (bilag F-1-1):

Udrejse 10. november 2000
Hjemrejse 13. november 2000
Udrejse 14. november 2000
Hjemrejse ikke registreret
Udrejse 21. december 2000
Hjemrejse 2. januar 2001
Udrejse 4. januar 2001
Hjemrejse ikke registreret
Udrejse 21. februar 2001
Hjemrejse 28. februar 2001.

D.4, der har været tiltalt og er nu domfældt til dels i samme sagskompleks, har ikke haft pligt til at afgive forklaring, da hans sag er under anke. Anklagemyndigheden har med rettens tilladelse dokumenteret uddrag af forklaringer, som D.4 har afgivet i retsmøder afholdt 28. marts, 25. april og 13. juni 2001, ligesom der er dokumenteret et notat, som D.4 har overgivet kriminalpolitiet den 3. april 2001 (bilag M-1-4-1) samt et brev, som D.4 har ladet overbringe til T.1 (bilag M-7-1-1).

Tiltalte har den 11. februar 1998 modtaget en betinget dom med udsat straffastsættelse og en bøde på 1.000 kr. for tyveri.

Retten skal udtale

Ad forhold 1

På baggrund af de forklaringer, som T.1 og D.4 har afgivet, finder retten det betænkeligt [ubetænkeligt.red]at lægge til grund, at tiltalte har indtaget en central rolle i dette forhold ved at have opkøbt cigaretter i Litauen. Dette underbygges for så vidt angår D.4s forklaring yderligere af det notat, D.4 har overgivet til kriminalpolitiet og det brev, han har foranlediget overbragt til T.1. Endvidere underbygges T.1s og D.4s forklaringer om tiltaltes medvirken tillige af tidspunkterne for tiltaltes rejser til Litauen,

For så vidt angår mængden af cigaretter finder retten på baggrund af det af politiet ved ransagningen gjorte fund af bl.a. 22 paller, isoleringsskum og øvrigt indpaknings- og emballeringsmateriale, tekniske undersøgelser og sammenligninger vedrørende dette materiale og materialet fra forhold 3 det betænkeligt [ubetænkeligt.red] at lægge til grund, at det har drejet sig om en mængde cigaretter svarende til det i anklageskriftet anførte, hvorfor tiltalte findes skyldig i dette forhold.

Ad forhold 2

Det må på baggrund af tiltaltes erkendelse i forbindelse med det i øvrigt oplyste lægges til grund, at han i dette forhold har gjort sig skyldig i medvirken til indsmugling af cigaretter ved bl.a. at have forestået aftaleindgåelsen i Litauen. For så vidt angår mængden finder retten at måtte lægge vægt på de forklaringer og erkendelser, som T.1 er fremkommet med under sagen, fragtbrevet, ransagningsfund, tekniske undersøgelser og sammenligninger, som anført under forhold 1. Det bemærkes, at disse fund let har kunnet rumme såvel forsendelsen i forhold 1 som forhold 2, selv om der måtte have været nogle blindpaller imellem. For så vidt angår tiltaltes forsæt til indsmugling af den omhandlede mængde må det lægges til grund, at han har haft forsæt til indsmugling af et betydeligt antal cigaretter. Da han ikke nærmere har kontrolleret eller søgt kontrollere antallet, findes han at have accepteret risikoen/taget chancen for størrelsen af leverancen, og findes derfor også på dette punkt skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Ad forhold 3

Det må som i forhold 2 også i dette forhold på baggrund af tiltaltes erkendelse i forbindelse med det i øvrigt oplyste lægges til grund, at tiltalte har gjort sig skyldig i medvirken til indsmugling af cigaretter ved bl.a. at have forestået aftaleindgåelsen i Litauen. Antallet af indsmuglede cigaretter ligger objektivt/konstaterbart fast. Spørgsmålet drejer sig derfor alene om rækkevidden af tiltaltes forsæt i relation til antal cigaretter. Det må lægges til grund, at tiltalte har haft forsæt til indsmugling af et meget betydeligt antal cigaretter. T.1 har jf. telefaxfragtbrevet haft kendskab til det omtrentlige palleantal, hvilken viden også underbygger tiltaltes viden, når henses til tiltaltes rolle som den, der indgik købsaftalen i Litauen. Når dette sammenholdes med, at tiltalte heller ikke i dette tilfælde har kontrolleret eller søgt at kontrollere antallet af cigaretter, findes det også i dette forhold godtgjort, at han har accepteret risikoen/taget chancen for leverancens størrelse, og at han dermed er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 og stk. 3, til fængsel i 3 år og 6 måneder.

Der er ved strafudmålingen lagt vægt på, at tiltalte, som den der forestod aftaleindgåelserne i Litauen, har indtaget en absolut hovedrolle i indsmuglingerne, at der har været tale om store mængder cigaretter, at der er unddraget et stort afgiftsbeløb, at tiltalte har handlet for egen vindings skyld, og at der er tale om forhold af professionel karakter.

Tiltalte skal i medfør af toldlovens § 73, stk. 4 betale 12.196.802 kr. i told og afgifter til statskassen in solidum med T.1 og D.1 og heraf 6.829.271 kr. tillige in solidum med D.2.

I medfør af straffelovens § 75, stk. 1 konfiskeres 7.800 kr. hos tiltalte.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T.2 straffes med fængsel i 3 år og 6 måneder.

Tiltalte betaler 12.196.802 kr. til statskassen in solidum med T.1 og D.1 og heraf 6.829.271 kr. tillige in solidum med D.2.

Hos tiltalte konfiskeres 7.800 kr.

Tiltalte betaler sagens omkostninger, herunder 78.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat J. M. Bendtsen.

-----------

Vestre Landsrets dom af 28. november 2002, 9. afdeling, S-1303-01 og S-1753-01

Retten i Skjern har den 25. april 2001 afsagt dom i 1. instans (SS 87/2001) vedrørende tiltalte T.1.

Retten i Skjern har den 29. juni 2001 afsagt dom i 1. instans (SS 189/2001) vedrørende tiltalte T.2.

T.1 har påstået frifindelse i forhold 1, subsidiært formildelse, navnlig således at straffen gøres delvist betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

T.2 har påstået frifindelse i forhold 1, frifindelse i forhold 2 bortset fra indsmugling af 1,2 mio cigaretter og frifindelse i forhold 3 bortset fra indsmugling af 2 mio cigaretter, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har vedrørende T.1 påstået skærpelse og vedrørende T.2 påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har endelig påstået dommenes afgørelser om konfiskation og betaling af told og afgifter stadfæstet, dog således at bestemmelsen om betaling af told og afgifter in solidum med D.1 udgår, idet dennes sag endnu ikke er endeligt afgjort.

De tiltalte har anerkendt kravene størrelsesmæssigt.

Forklaringer

De tiltalte og vidnet V.1 har på ny afgivet forklaring for landsretten, og T.2 og V.1 har i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er for landsretten endvidere afgivet vidneforklaring af D.4 og D.2.

T.1 har for landsretten om forhold 1 forklaret, at han i efteråret 2000 ikke havde kendskab til, at der var cigaretter i det første læs, der kom til Fjordby, og at han ikke på det tidspunkt talte med T.2 eller D.1 om cigaretter. Han hjalp blot D.4 med at aflæsse paller, efter at han havde vist chaufføren vej fra V-by til Fjordby. Han ved ikke, hvem der havde aftalt, at pallerne skulle læsses af i den hal i Fjordby, som han havde rådighed over. Efter at han havde kørt pallerne ind i hallen, lukkede han porten og forlod stedet. Nogen tid efter fandt han ad omveje ud af, at D.4 havde billige cigaretter, og D.4 sagde, at det var T.2, der havde skaffet dem, og at de havde været i de paller, han havde læsset af. Han så ikke litauere i hallen, og hans forklaring herom i byretten vedrører rettelig forhold 2. Det samme gælder forklaringen om, at han drøftede opbevaring af cigaretterne i hallen med D.1. Da han afgav forklaring herom til politiet, var han nedbrudt på grund af sin hovedpine og forholdene i hjemmet under varetægtsfængslingen, og han følte sig presset til at afgive forklaringen for at få en hurtig afslutning på sagen. Da sagen senere skulle for i retten, fik han af politiet at vide, at han ikke kunne regne med at blive løsladt, hvis han fragik sin rapportforklaring. Han er blevet foreholdt, at han ifølge rapport af 12. marts 2001 skal have forklaret:

"... at det var ham der foreslog T.2, at Tømmerhandlen i Fjordby var et godt sted for opbevaring af smuglercigaretterne. Sigtede huskede ikke, hvor og hvornår han foreslog dette for T.2, men det må have været kort efter nytår 2001."

Hertil har han forklaret, at han ikke husker, om han har forklaret således, eller om det forholder sig således. Han er endvidere blevet foreholdt, at han ifølge rapport af 21. marts 2001 skal have forklaret:

"... at der i oktober/november måned 2000 blev holdt møde mellem sigtede, T.2 og D.1 i privaten hos D.1. På mødet forklarede T.2, at der skulle komme nogle smuglercigaretter fra Litauen..."

Hertil har han forklaret, at drøftelserne fandt sted med henblik på leverancen i forhold 2. Han er endelig blevet foreholdt sin forklaring som vidne i sagen mod T.2 og har forklaret, at hans forklaring om cigaretter er udtryk for en viden, han havde på det tidspunkt, forklaringen blev afgivet, men ikke for en viden, han havde i efteråret 2000. Han har kun kendskab til T.2s rolle i forhold 1 gennem det, D.4 har forklaret ham. De paller, der blev fundet på hans bopæl, har han fået af D.1 til opførelse af en hundegård. Om forhold 2 har han forklaret, at han købte mellem 300 og 400 kartoner á 145 kr. til eget, familie og venners forbrug. Det var, hvad han fik for aflæsningen. Han aner ikke, hvor mange kartoner, der kom i alt. Han er blevet foreholdt sin forklaring som vidne i sagen mod T.2 og har hertil forklaret, at angivelsen af 13.000 kartoner bygger på politiets skøn, som han fik at vide ikke havde den store betydning, og som han derfor godkendte. Han solgte ikke 6.000 kartoner til D.3 i E-by, men kun 2.000 kartoner i alt. Hertil kommer de cigaretter, han selv aftog, og dem, der derefter var tilbage. Det har fået ham til anslå en samlet mængde cigaretter på 6.000 kartoner, og det er sådan, hans forklaring skal forstås. Om forhold 3 har han forklaret, at han ikke har deltaget i finansieringen af indkøbet udover, at han hjalp T.2 med at få penge fra D.3. Det var disse penge, han under telefonsamtaler med T.2 lovede at forsøge at skaffe, og da han fortalte T.2, at der "var sat en på sagen", var det en "hvid" løgn for at holde T.2 hen. Han har heller ikke gjort noget for at fremskaffe andre midler til finansiering af indkøbet, selv om han måske nok har talt med T.2 om det. Han følte sig forpligtet til at hjælpe T.2 med at få pengene fra D.3, fordi det var ham, der havde formidlet kontakten til denne. Pengene skulle også dække hans udlæg til D.2. Det er derfor, han under en telefonsamtale med sin bror sagde, at han ikke "ville have penge stående i det". Han tænkte også på, at han havde penge til gode for cigaretter hos sin svoger og sin bror. Han sagde i en senere samtale, at "han ikke skulle have sat mere til", fordi sagen efterhånden var blevet pinlig for ham.

T.1 har om sine personlige forhold forklaret, at han efter en arbejdsskade lider af kronisk hovedpine.

T.2 har om forhold 2 supplerende forklaret, at han aftalte med T.1, at der skulle købes 5.000 kartoner cigaretter, som T.1 havde sagt, at han kunne afsætte. Han havde derfor ikke noget med betalingen for de solgte cigaretter at gøre, men over for sælgerne i Litauen hæftede han for købesummen. Sælgerne sørgede for levering af pallerne med fragtmand. Om forhold 3 har han supplerende forklaret, at han talte med T.1 om at få pengene hjem fra D.3, fordi han på den måde kunne opnå en lavere pris. Det var ikke, fordi han selv havde andel i de penge, D.3 skyldte. Han håbede på, at spørgsmålet om betaling ville løse sig, når cigaretterne blev leveret. Om forhold 1 har han supplerende forklaret, at han ikke har solgt cigaretter til D.4 i slutningen af 2000, således som denne har forklaret.

T.2 har om sine personlige forhold forklaret, at han er gift og har børn. Hans økonomiske forhold er velordnede.

D.4 har forklaret, at han i efteråret 2000 ad flere gange i en hal i Fjordby hentede et kvantum cigaretter, som han videresolgte. Det var T.1, der kontaktede ham om cigaretterne, og det var også ham, han betalte, men han kan ikke huske, hvor mange penge det drejede sig om. Han talte ikke med T.2 om cigaretter på det tidspunkt. Han er blevet foreholdt, at han i sin egen sag har forklaret, at det var T.2, der havde nævnt, at der var kommet cigaretter, og som bragte en aftager i forslag. Hertil har han forklaret, at det var svært at følge diktatet til retsbogen, og at det er forvirrende, at de tiltalte hedder T.1 og T.2. Han kan ikke rigtigt huske, hvad han sagde i retten. Han svarede blot på anklagerens spørgsmål.

D.2 har forklaret, at han aftalte med T.1, at han skulle drage omsorg for afhentning i Tyskland af et læs cigaretter, som var skjult i isoleringsplader. Der blev ikke talt om, hvor mange cigaretter, det drejede sig om, men dagen før afhentningen fik han at vide, at lasten bestod af 9 paller isoleringsplader. Han har aldrig talt med T.2.

Landsrettens begrundelse og resultat

Vedrørende forhold 1

Tiltalen vedrørende T.1 er både for så vidt angår gerningstidspunktet og pålæsning af cigaretter i en varebil tilhørende en ikke identificeret mand tilstrækkeligt konkretiseret.

T.1 har som tiltalt afgivet en detaljeret forklaring om de tiltaltes centrale roller i indsmuglingen og aflæsningen af cigaretterne. Ifølge denne forklaring var han klar over, at det var cigaretter, han deltog i aflæsningen af, og at cigaretterne var fremskaffet af T.2. Forklaringen er gentaget under domsforhandlingen i sagen mod T.2, og begge de tiltaltes centrale placering i sagen fremgår tillige af de forklaringer, der er afgivet af D.4 og D.1 i disses egne sager. Landsretten lægger derfor afgørende vægt på disse forklaringer og finder det uden betydning, at forklaringerne for landsretten er fragået af T.1 og D.4. T.1 har forklaret, at cigaretterne var læsset på 6 - 8 paller, og denne forklaring understøttes af det antal paller, der er fundet hos ham og ved trælasthandelen. På denne baggrund og da mængdeangivelsen i tiltalen tager højde for den usikkerhed, anklagemyndighedens beregninger er forbundet med, er det bevist, at der er indsmuglet den mængde cigaretter, der er angivet i tiltalen. Det tiltrædes derfor også efter bevisførelsen for landsretten, at de tiltalte er fundet skyldige som sket.

Vedrørende forhold 2

De tiltalte har i dette forhold erkendt medvirken til indsmugling af cigaretter, og det er ved fragtbrevet bevist, at cigaretterne blev leveret på i al fald 5 paller. Efter det, der er anført under forhold 1 om forholdet mellem anklagemyndighedens beregninger og mængdeangivelsen i tiltalen, er det derfor bevist, at der er indsmuglet den mængde cigaretter, der er angivet i tiltalen. Af de grunde, som byretten har anført vedrørende T.2, har de tiltalte haft forsæt til medvirken til indsmugling af denne mængde. Det tiltrædes derfor også efter bevisførelsen for landsretten, at de tiltalte er fundet skyldige som sket.

Vedrørende forhold 3

Det fremgår af den telefax, som T.1 umiddelbart forud for den 3. marts 2001 sendte til D.2, at denne skulle afhente 8 - 9 paller i Tyskland, og der er efter anklagemyndighedens beregninger overensstemmelse mellem dette antal og den mængde cigaretter, der blev beslaglagt den 3. marts 2001. Det lægges derfor til grund, at også T.2 har haft kendskab til antallet af paller, der ville ankomme, og dermed til det omtrentlige antal cigaretter. Det tiltrædes derfor også efter bevisførelsen for landsretten, at de tiltalte er fundet skyldige som sket.

Straffen for T.2, der tillige fastsættes i medfør af straffelovens § 89, nedsættes til fængsel i 3 år, mens straffen for T.1 er passende bestemt.

Efter forholdets karakter er der ikke grundlag for at gøre straffene betinget.

Dommenes afgørelser om konfiskation stadfæstes. De juridiske dommer tiltræder dommens bestemmelse om betaling af told og afgifter, dog at bestemmelsen om, at betaling af 12.196.802 [kr.red] til statskassen skal ske in solidum med D.1, udgår.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommene.

Tiltalte T.2 har under sagen for byretten været frihedsberøvet fra den 3. marts 2001 til den 29. juni 2001.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens domme ændres, således at straffen for T.2 nedsættes til fængsel i 3 år, og at bestemmelsen om, at betaling af 12.196.802 kr. til statskassen skal ske in solidum med D.1, udgår.

I øvrigt stadfæstes dommene.

Statskassen skal betale de sagsomkostninger for landsretten, der vedrører T.2, mens T.1 skal betale de sagsomkostninger for landsretten, der vedrører ham, dog at 15.000 kr. + moms af forsvarersalæret skal betales af statskassen.

Det idømte beløb skal betales inden 14 dage.