Dato for udgivelse
25 feb 2003 11:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
4. november 2002
SKM-nummer
SKM2003.81.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, S-4412-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, skattesvig, uregistreret momsvirksomhed, passivitet, strafudmåling
Resumé

T var tiltalt for dels med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have overtrådt momslovgivningen ved at have drevet uregistreret virksomhed i perioden 1. januar 1992 - 31. december 1996, hvorved statskassen blev unddraget moms for 98.086 kr., dels med forsæt til skatteunddragelse ved passivitet at have overtrådt skattelovgivningen for så vidt angår indkomståret 1993, hvor han ikke havde indgivet selvangivelse, og for så vidt angår indkomstårene 1994, 1995 og 1996 med afgivne selvangivelser at have undladt at underrette skattemyndighederne om for lav ansættelse med i alt 491.444 kr., hvorved det offentlige blev unddraget skat for i alt 138.558 kr. T var endelig tiltalt for bedrageri ved i perioder i årene 1995 - 1997 at have undladt at oplyse sin arbejdsløshedskasse om, at han havde lønindtægter, hvorved han bestemte arbejdsløshedskassen til at udbetale sig 213.172 kr. i dagpenge, feriedagpenge og orlovsydelse. T blev ved byretten dømt i overensstemmelse med den rejste tiltale og straffet med fængsel i 6 måneder og en tillægsbøde på 225.000 kr. Ankesagen ved landsretten angik strafudmålingen. Landsretten fandt straffen på fængsel i 6 måneder passende udmålt, idet sagsbehandlingstiden ikke kunne føre til, at straffen blev nedsat eller gjort betinget, idet det således ikke var godtgjort, at forholdene havde kunnet opdages tidligere end sket, og at tidsforløbet herefter , herunder den tid, der var gået siden retsmødebegæringen af 21. februar 2000, i det væsentligste skyldtes forhold, som ikke kunne bebrejdes anklagemyndigheden. På baggrund af T´s betydelige vilje til at nedbringe gælden pådraget ved de strafbare forhold, fandtes 4 måneder af straffen at kunne gøres betinget, med der fandtes ikke grundlag for at frifinde T for tillægsbøden. Med den nævnte ændring blev byretsdommen stadfæstet.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, pkt. 2
Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Skattekontrolloven § 16, stk. 3
Straffeloven § 50, stk. 2
Straffeloven § 279

Østre Landsrets dom af 4. november 2002, 4. afdeling, S-4412-01

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Peter B. Hjørne e.o.)

Afsagt af landsdommerne

Rosenløv, Nicolaisen og Lars Økjær Jørgensen (kst.) med domsmænd)

----------

Frederiksværk Byrets dom af 14. november 2001, SS-336-01

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Der fremlagdes anklageskrift af 14. marts 2001.

T er tiltalt for

1.

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, punkt 2, jf. § 47, stk. 1, ved

med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have drevet uregistreret virksomhed i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1996, hvorved statskassen er unddraget moms for kr. 98.086,

2.

overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3 for så vidt angår 1993 og § 13, stk. 1 for så vidt angår 1994, 1995 og 1996 ved

med forsæt til skatteunddragelse at have undladt at underrette skattemyndighederne om for lav ansættelse med i alt kr. 491.444,- hvorved det offentlige blev unddraget skat for i alt kr. 138.558.

3.

bedrageri efter straffelovens § 279 ved

i perioderne 1. maj 1995 til 28. juni 1996, 17. juli 1996 til 3. november 1996 samt 7. marts 1997 til 24. august 1997 i A-gade i A-by samt B-gade i B-by, svigagtigt at have undladt at oplyse til arbejdsløshedskassen - HK-Danmark, at han havde lønindtægter, hvorved han bestemte arbejdsløshedeskassen til at udbetale 213.172 kroner i dagpenge, feriedagpenge og orlovsydelse.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V.1 og V.2.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Ad forhold 1 og 2

Det fremgår af sagen, at tiltalte har underskrevet en ansættelseskontrakt, ifølge hvilken han var ansat som bedemandsassistent. Han har tillige underskrevet en ansøgning om løntilskud i anledning af denne ansættelse, og kvitteret for, lønnen fra bedemandsforretningen. I samme periode har han udført automekanikerarbejde, for hvilket han skrev fakturaer lydende på A.A. Autoopretning, i hvilket navn tiltalte også inden sin ansættelse som bedemandsassistent havde drevet virksomhed. Det findes derfor at kunne lægges til grund, at tiltalte har udført autoreparationerne i A.A. Autoopretning. Herefter findes tiltalte, at være ansvarlig for registreringen af virksomheden.

Landsskatteretten har udtalt, at det ikke ses dokumenteret, at tiltalte i 1995 og 1996 udførte arbejde i selskabet Sydhavets Lastbilcenter ApS, og at det må lægges til grund, at tiltalte i perioden i personligt regi har oppebåret indtægterne for det udførte arbejde. Det findes efter det for retten oplyste at måtte stå tiltalte klart, at han ikke blot kunne forvente, at revisor udførte et arbejde uden det blev kontrolleret af tiltalte.

Efter det i retten forklarede, og da tiltalte tildligere havde drevet selvstændig virksomhed, findes det at kunne lægges til grund, at det passerede er sket med fortsæt til at unddrage statskassen afgift.

Det lægges til grund, at tiltalte har modtaget årsopgørelse for 1993 uden at reagere herpå. For årene 1994, 1995 og 1995 har tiltalte underskrevet selvangivelse med oplysninger om indtægter, der ikke var korrekte, hvilket må have stået ham klart.

Herefter findes tiltalte skyldig i forhold 1 og 2.

Ad forhold 3

Tiltalte har erkendt, at han har modtaget understøttelse i den i anklageskriftet nævnte periode, uanset han havde anden indtægt. Det er i retten dokumenteret, at tiltalte adskillige gange har skrevet under på erklæringer med oplysning om, at han ikke må have lønindtægt fra arbejde i sin fritid uden at orientere arbejdsløshedskassen herom. Herefter findes tiltaltes forklaring om, at han troede, at han måtte arbejde om aftenen og i sin fritid at kunne tilsidesættes. Tiltalte findes derfor at være skyldig i forhold 3.

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, punkt 2, jf. § 47, stk. 1, skattekontrollovens § 13, stk. 1 og § 16, stk. 1, jf. stk. 3 og straffelovens § 285, jf. § 279.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på kr. 225.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 6 måneder

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 225.000,- kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 4. november 2002, 4. afdeling, S-4412-01

Frederiksværk Rets dom af 14. november 2001 (SS 336-01) er anket af T med påstand om formildelse særligt således, at straffen gøres betinget eventuelt med vilkår om samfundstjeneste, samt at tiltalte ikke idømmes en tillægsbøde.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er under ankesagen fremlagt en supplerende udtalelse af 4. marts 2002 fra Kriminalforsorgen om tiltaltes personlige forhold. Konklusionen i § 808 undersøgelsen af 14. juli 2000 fastholdes.

"23/10-98

Afgørelse fra Landsskatteretten vedrørende 1995-96 med stadfæstelse af en kendelse afsagt den 1. december 1997."

                    

Vedrørende forhold 3 har anklagemyndigheden oplyst følgende:

 

"Dato

Sagsskridt

24/9-97

HK-lokalafdeling indberetter til HK's arbejdsløshedskasse på baggrund af en henvendelse fra A kommune vedr. tiltalte.

 

11/8-98

Indstilling fra HK-lokal-afdeling. Til HK arbejdsløshedskasse om sletning af tiltalte som medlem.

 

25/8-98

HK-lokalafdeling træffer afgørelse om tilbagebetaling af ydelser og afgiver indstilling vedr. svigssletning af tiltalte som medlem.

 

10/9-98

HK arbejdsløshedskasses stadfæster HK-lokalafdelings afgørelse om tilbagebetaling og indstiller til DfA om sletning af tiltalte som medlem. Anmoder samme dag arbejdsformidling om at træffe afgørelse vedr. børnepasningsorlov.

 

6/11-98

Indbringelse af klage for DfA

 

16/11-98

Arbejdsformidlings afgørelse med tilbagekaldelse af bevilling til børnepasningsorlov.

 

1/12-98

HK arbejdsløshedskasses afgørelse vedr. børnepasningsorlov med tilbagebetalingspligt.

 

29/7-99

DfA afgørelse med tilbagebetalingspligt og svigssletning som medlem."

Sagsforløbet hos politi og anklagemyndighed samt i retten har været således:

"Dato

Sagsskridt

 

1999

 
                    

17/5-99

Tiltalebegæring fra ToldSkat.

 

10/6-99

Tiltalte afhøres.

 

17/8-99

Anmeldelse fra HK Danmark for bedrageri.

 

4/10-99

Berammet genafhøring til skattesag og afhøring til sigtelse for bedrageri overfor arbejdsløshedskasse aflyst på tiltaltes ønske.

 

15/10-99

Tiltalte afhøres.

 

2000

 
 

21/2-00

Retsmødebegæring (rpl. § 922)

 

25/4-00

Adv. Knuth Frederiksen - ny forsvarer - anmoder om udsættelse af retsmøde berammet den 27/4-00.

 

27/4-00

Retsmøde afholdt med adv. Peter Skov Jensen som forsvarer. Tiltalte nægter at udtale sig.

 

17/5-00

Forsvarer begærer personundersøgelse.

 

30/5-00

Forsvarer meddeler, at tiltalte nægter sig skyldig. Der anmodes om fornyede afhøringer tiltalte og revisor.

 

14/7-00

Personundersøgelse modtages.

 

11/8-00

Afhøring aftalt til 14/8-00.

 

14/8-00

Forsvarer aflyser afhøring. Ny afhøring aftales til den 19/9-00.

 

19/9-00

Afhøring ikke foretaget, idet revisor ved fremmøde oplyser, at han har oplysninger, der kan føre til en genoptagelse af Landsskatterettens afgørelse af 23/10-98. Straffesagen, herunder afhøring, i bero.

 

12/10-00

Forsvarer meddeler, at der ikke vil blive søgt genoptagelse, og at tiltalte erkender sigtelserne i retsmødebegæringen af 21/2 00.

 

24/10-00

Aftalt med forsvarer, at der ikke foretages yderligere afhøring, men at sagen kan færdiggøres uden indbilagering af yderligere bilagsmateriale.

 

13/12-00

Retten anmodes om berammelse af sagen i m.a.rpl.§ 922.

 

2001

 

8/1-01

Forsvarer anmoder om udsættelse af et berammet retsmøde, da tiltalte er i udlandet til den 17/1-01.

 

21/2-01

Retsmøde afholdt. Tiltalte kan ikke erkende sig skyldig.

 

14/3-01

Anklageskrift fremsendes til retten.

 

14/5-01

Forsvarer meddeler retten, at tiltalte ikke kan give møde den 27/6-01, idet han i 3 uger fra den 22/6-01 er på ferie.

 

14/11-01

Domsforhandling i byret."

Vedrørende tilbagebetaling af den gæld, som tiltalte har pådraget sig i forbindelse med forhold 1-3, er det oplyst, at momsgælden på 98.086 kr. er fuldt betalt.

Det er den 2. oktober 2002 fra B Kommune om skattegælden oplyst, at tiltalte intet skylder for årene 1992 og 1993, idet denne gæld er eftergivet på grund af gældssanering i 1995.

Vedr. skattegæld:

1994, er der restgæld på

kr. 25.229 ud af oprindelig gæld på kr.

75.214

1995, er der restgæld på

kr. 28.716 ud af oprindelig gæld på kr.

90.398

1996, er der restgæld på

kr. 16.770 ud af oprindelig gæld på kr.

40.968

restgæld i alt

kr. 70.715 ud af oprindelig gæld på kr.

206.580

Tiltalte har i retten oplyst, at gælden til HK er nedbragt til 162.000 kr. Han afdrager stadig på gælden både til ToldSkat og til HK.

Landsrettens bemærkninger

Straffen på fængsel i 6 måneder findes passende udmålt.

Sagsbehandlingstiden kan ikke føre til, at straffen nedsættes eller gøres betinget. Det er således ikke godtgjort, at forholdene har kunnet opdages tidligere end sket, og tidsforløbet herefter, herunder det tidsrum, der er gået siden retsmødebegæringen af 21. februar 2000, skyldes i det væsentlige forhold, som ikke kan bebrejdes anklagemyndigheden.

Tiltalte har vist en betydelig vilje til at nedbringe den gæld, der er pådraget ved de strafbare forhold. På denne baggrund findes 4 måneder af straffen at kunne gøres betinget på vilkår som anført nedenfor, jf. straffelovens § 58, stk. 1.

Der findes ikke grundlag for at frifinde for den idømte tillægsbøde.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Frederikssund Rets dom i sagen mod T ændres, således at fuldbyrdelsen af 4 måneder af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra dato på betingelse af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Statskassen betaler sagens omkostninger for landsretten.