Dato for udgivelse
25 feb 2003 11:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
2. oktober 2002
SKM-nummer
SKM2003.80.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, S-1215-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Groft smugleri, cigaretindsmugling
Resumé

T.1, T.2 og T.3 var i tiltalens forhold 1 - 2 og forhold 4 alle tiltalt for modtagelse, aflæsning og opbevaring af indsmuglede varer af særlig grov karakter med uberigtigede cigaretter fra polske lastbiler, begået henholdsvis i perioden 1. marts til juli 2001 med 1.814.400 stk. cigaretter og i juli måned 2001 med 680.400 stk. cigaretter, alle skjult i køretøjernes last af papkartoner på paller, og den 22. august 2001 med 574.000 stk. cigaretter skjult i køretøjets last af nye træpaller, alt hvorved de unddrog statskassen 4.147.737 kr. i told og afgifter. De tiltalte var i byretten blevet frifundet for tiltalens forhold 1, alene dømt for 600.000 stk.. cigaretter i forhold 2 og i overensstemmelse med tiltalen dømt for 574.000 stk. cigaretter i forhold 3. Ved landsrettens behandling af den indankede dom tiltrådte landsretten vedrørende forhold 1, at det ved T.3´s forklaringer for byretten var bevist, at der i marts eller april 2001 ankom en lastbil med indsmuglede cigaretter til T.1´s virksomhed, og på baggrund af T.3´s forklaringer for byretten blev der endvidere lagt til grund, at T.1 og T.2 begge var til stede, og at de var klar over, at det var smuglercigaretter, der blev læsset af. Landsretten fandt, at den skete opgørelse af de indsmuglede cigaretter, der til dels var skønsmæssig, var forbundet med usikkerhed, men dog ikke så betydelig, at der var grundlag for helt at frifinde de tiltalte. Usikkerheden førte til, at det opgjorte antal cigaretter skønsmæssigt efter omstændighederne blev nedsat til halvdelen af det i tiltalen anførte, og T.1 og T.2 blev herefter fundet skyldig i forhold 1, idet antallet af cigaretter dog blev ansat til 907.200 stk. Vedrørende forhold 2 blev T.1, T.2 og T.3 af de af byretten anførte grunde og vidneforklaring for landsretten fundet skyldige i det af byretten beskrevne omfang. Vedrørende forhold 4 tiltrådte landsretten af de grunde, som byretten havde anført, og også efter bevisførelsen for landsretten, at T.1, T.2 og T.3 var fundet skyldige som sket. Byrettens dom blev ændret således, at straffene for T.1 og T.2 blev forhøjet fra fængsel i 1 år 3 måneder til 1 år 6 måneder, medens byrettens bestemmelse vedrørende T. 3 om en fængselsstraf på 6 måneder blev gjort betinget. T.1 og T.2 blev dømt til in solidum at betale 2.812.914 kr. i told og afgifter, heraf blev T.3 dømt til in solidum med T.1 og T.2 at betale 1.586.758 kr.

Reference(r)

Straffeloven § 289, 2. punktum, jf. toldloven § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1. pkt. 2

Vestre Landsrets dom af 2. oktober 2002, 6. afdeling, S-1215-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T.1
(advokat Jørgen Schouby)

T.2
(advokat Anders Mygind)

T.3
(advokat Hanne Gullitz).

Afsagt af landsdommerne C. Haubek, Henrik Estrup og Peter Buhl (kst.) med domsmænd)

-----------

Randers Byrets dom af 6. november 2001, 4. afdeling, SS 4.01795/2001

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 23. oktober 2001.

T.1, T.2, T.4, T.5 og T.3 er tiltalt for overtrædelse af

1.

T.1
T.2
T.3

straffelovens § 289, 2 punktum, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, pkt. 1 for modtagelse, aflæsning og opbevaring af indsmuglede varer af særlig grov karakter. ved

i perioden 1. marts til juli 2001, med fortsæt til unddragelse af told og afgifter, på adressen A-vej i Fjordby, at have modtaget, aflæsset og herefter ikke under 1.814.400 stk. uberigtigede cigaretter fra en ukendt polsk lastbil, skjult i køretøjets last af papkartoner på 8 paller, hvor varerne af ukendte lastbilchauffører blev overdraget til de tiltalte uagtet de var vidende om, at varerne var indsmuglede, og hvorved de unddrog statskassen 2.452.312 kr. i told og afgifter,

2.

T.1
T.2
T.3

straffelovens § 289. 2. punktum, jf. toldlovens § 73, stk 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, pkt. 1, for modtagelse, aflæsning og opbevaring af indsmuglede varer af særlig grov karakter, ved

i juli måned 2001, med forsæt til unddragelse af told og afgifter, på adressen A-vej i Fjordby, at have modtaget, aflæsset og herefter opbevaret ikke under 680.400 stk. uberigtigede cigaretter fra en ukendt polsk lastbil skjult i køretøjets last af papkartoner på 3 paller, hvor varerne af ukendte lastbilchauffører blev over overdraget til de tiltalte uagtet de var vidende om, at varerne var indsmuglede, og hvoraf de stadig den 21. august 2001 opbevarede 518.460 stk. cigaretter, og hvorved de unddrog statskassen 919.617 kr. i told og afgifter,

3.

T.5
T.4

straffelovens § 289, 2 punktum, jf. toldlovens § 73, stk. 2 og 3, jf. stk 1, pkt, 1, for indsmugling af særlig grov karakter eller medvirken hertil ved

den 21. og 22. august 2001, med fortsæt til at unddrage statskassen told og afgifter, idet tiltalte T.5 ved indrejse som chauffør på polsk sættevognstrækker, reg. nr. ...., med semi-trailer, reg.nr. ...., fra Tyskland via Gedser, uden anmeldelse for toldmyndigheden, at have indført 574.000 stk. uberigtigede cigaretter, der var skjult i køretøjets last af nye træpaller, hvorefter han sammen med tiltalte T.4, der var vidende om, at de anførte uberigtigede cigaretter befandt sig på lastbilen, frem til den 22. august 2001, kørte varerne fra København til adressen A-vej, i Fjordby, hvor de tiltalte aflæssede varerne hos tiltalte T.1, T.2 og T.3, alt hvorved de unddrog statskassen 775.808 kr. i told og afgifter,

4.

T.2
T.1
T.3

straffelovens § 289, 2 punktum, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, pkt 1, for modtagelse, aflæsning og opbevaring af indsmuglede varer af særlig grov karakter ved

den 22. august 2001, med fortsæt til unddragelse af told og afgifter, på adressen A-vej i Fjordby, at have modtaget, aflæsset og opbevaret 574.000 stk. uberigtigede cigaretter fra en polsk lastbil, reg.nr. ...., med semi-trailer, reg.nr. ...., skjult i køretøjets last af nye træpaller, hvor varerne af de tiltalte T.5 og T.4, blev overdraget til T.1, T.2 og T.3, uagtet de var vidende om, at varerne var indsmuglede af T.5, og hvorved de unddrog statskassen 775.808 ler. i told og afgifter,

5.

T.1

toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk 2, jf. stk 1, pkt. 1, ved

i juli måned 2001 i Fjordby på adressen A-vej med fortsæt til at unddrage afgifter at have modtaget 800 gram finskåren røgtobak og 28 flasker spiritus, alt uberigtiget og indkøbt i Tyskland, som han herefter opbevarede indtil den 21. august 2001, uagtet han var vidende om eller bestemt formodede, at varerne var indsmuglede, og hvorved han unddrog statskassen 2.464 kr. i afgifter.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Anklagemyndigheden har for så vidt angår tiltalte T.3 nedlagt påstand om frifindelse i forhold 1.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at de tiltalte T.1, T.2 og T.3 in solidum i medfør af toldlovens § 73, stk. 4, tilpligtes at betale 4.150.202 kr. i told og afgifter til toldmyndighederne samt tiltalte T.1 yderligere 2.464 kr. og de tiltalte T.5 og T.4 in solidum med de øvrige tiltalte tilpligtes at betale 775.808 kr. i told og afgifter til toldmyndighederne.

Anklagemyndigheden har ligeledes for så vidt angår de tiltalte T.4 og T.5 nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens § 24, nr. 2.

Tiltalte T.1 har erkendt sig skyldig i forhold 2 ved at have opbevaret 518.460 stk. uberigtigede cigaretter. Tiltalte har endvidere erkendt sig skyldig i forhold 5 og har iøvrigt nægtet sig skyldig.

Tiltalte T.2 har nægtet sig skyldig.

Tiltalte T.3 har nægtet sig skyldig.

Tiltalte T.4 har nægtet sig skyldig.

Tiltalte T.5 har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af de tiltalte samt vidneforklaring af funktionschef V.1, ToldSkat, og V.2, Politiet.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen

Rettens bemærkninger

Ad forhold 1

Efter den forklaring som er afgivet af tiltalte T.3 finder retten, at det kan lægges til grund, at der i marts/april måned 2001 kom en udenlandsk lastbil ud på adressen A-vej i Fjordby. Det lægges endvidere til grund, at tiltalte T.3 senere observerede, at der var cigaretter i en kasse, der havde været på en af de paller, som var kommet med den udenlandske lastbil. Retten finder imidlertid, at det er ganske usikkert, hvor mange kasser der var på pallerne, og om der var cigaretter i alle kasserne, ligesom der i det hele findes at være nogen usikkerhed omkring højden og omfanget af pallerne. Under disse omstændigheder finder retten, at det ikke kan afklares, om og i hvilket omfang der har været uberigtigede cigaretter i papkasserne, hvorfor de tiltalte frifindes.

Ad forhold 2

Efter bevisførelsen lægges til grund, at der ude i hallen hos tiltalte T.1 forefandtes 518.460 stk. uberigtigede cigaretter, og på baggrund af den forklaring, som er afgivet af tiltalte T.3, finder retten det bevist, at disse cigaretter er kommet til ejendommen i slutningen af juli måned 2001 med en polsk lastbil, der kom med paller, hvorpå der var anbragt papkartoner. Det findes endvidere efter tiltalte T.3s forklaring bevist, at tiltalte T.2 var på ejendommen i forbindelse med aflæsningen i marts/april måned 2001, og at han også kom i forbindelse med, at der i juli måned 2001 kom en lastbil til ejendommen og læssede de nævnte paller med papkasser af. Retten finder det herefter ubetænkeligt at lægge til grund, at de nævnte cigaretter, som forefandtes inde i hallen, er kommet med en polsk lastbil, og at der - efter den forklaring, som er afgivet af tiltalte T.3 og sammenholdt med V.2s forklaring - blev aflæsset en større mængde end der forefandtes, og retten finder, at der i hvert fald har været ikke under 600.000 stk. uberigtigede cigaretter. Efter bevisførelsen findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at alle de tiltalte var vidende herom, og at de herefter har deltaget i modtagelse, aflæsning og opbevaring af cigaretterne, hvorfor de tiltalte findes skyldige i det beskrevne omfang.

Ad forhold 3

Efter bevisførelsen lægges til grund, at tiltalte T.5 kørte i lastbilen fra Polen til Danmark, og at der i lastbilen var paller, hvor der i nogle af pallerne var gemt cigaretter. Det lægges endvidere til grund, at tiltalte T.4 stod på lastbilen i København, hvorefter de to sammen kørte mod Fjordby. På baggrund heraf og sammenholdt med de uoverensstemmelser, der er mellem de tiltaltes forklaringer, og de nærmere omstændigheder ved selve aftalerne i forbindelse med transporten, finder retten det ubetænkeligt at anse det for bevist, at de tiltalte har været klar over, at der var cigaretter i pallerne, hvorfor de begge findes at være skyldige.

Ad forhold 4

Efter bevisførelsen lægges til grund, at den polske lastbil den 22. august 2001 ankom til adressen A-vej i Fjordby, hvorfra tiltalte T.1 driver virksomhed, og at tiltalte T.2 viste lastbilen vej til stedet. Det lægges endvidere til grund, at pallerne blev læsset af på denne adresse, og at det efterfølgende blev konstateret, at der i pallerne var gemt 574.000 stk. uberigtigede cigaretter. På baggrund af den forklaring, som er afgivet af tiltalte T.3 og sammenholdt med omstændighederne i forbindelse med de tidligere episoder, finder retten det ubetænkeligt at anse det for bevist, at de tiltalte er skyldige i overensstemmelse med anklageskriftet.

Ad forhold 5

Ved tiltaltes erkendelse og det i øvrigt oplyste finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes for så vidt angår tiltalte T.1 til fængsel i 1 år og 3 måneder, jf. straffelovens § 289, 2. punktum, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk 2, jf. stk. 1, pkt. 1.

Straffen fastsættes for så vidt angår tiltalte T.2 til fængsel i 1 år og 3 måneder, jf. straffelovens § 289, 2. punktum, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, pkt. 1.

Straffen fastsættes for så vidt angår tiltalte T.4 til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 289, 2. punktum, jf. toldlovens § 73, stk. 2 og 3, jf. stk. 1, pkt. 1.

Straffen fastsættes for så vidt angår tiltalte T.5 til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 289, 2. punktum, jf. toldlovens § 73, stk. 2 og 3, jf. stk. 1, pkt. 1.

Straffen fastsættes for så vidt angår tiltalte T.3 til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 289, 2. punktum, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, pkt. 1, jf. straffelovens § 23.

Retten har for så vidt angår tiltalte T.3 ved fastsættelsen af straffen lagt vægt på, at tiltalte har været i et ansættelsesforhold hos medtiltalte T.1, og at han stort set alene har deltaget i aflæsning af cigaretterne.

Efter sagens resultat og de oplyste omstændigheder omkring de tiltalte T.4 og T.5 findes anklagemyndighedens påstand om udvisning at kunne tages til følge, jf. udlændingelovens § 24, nr. 2, med et indrejseforbud i 5 år efter § 32, stk. 2, nr. 2.

Den nedlagte påstand om, at de tiltalte skal tilpligtes at betale told og afgift i medfør af toldlovens § 73, stk. 4, tages til følge, således at de [tiltalte.red] T.1, T.2 og T.3 in solidum for så vidt angår forhold 2 skal betale 810.950 kr. og vedrørende forhold 4, 775.808 kr, eller i alt 1.586.758 kr., og tiltalte T.1 yderligere 2.464 kr. vedrørende forhold 5, samt at de tiltalte T.5 og T.4 in solidum med de øvrige tiltalte skal betale 775.808 kr. alt til ToldSkat.

De tiltalte T.1 og T.2, har været frihedsberøvet fra den 22. august 2001 til den 6. november 2001.

De tiltalte T.4 og T.5 har under sagen været frihedsberøvet fra den 22. august 2001.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T.1 skal straffes med fængsel i 1 år og 3 måneder.

Tiltalte T.2 skal straffes med fængsel i 1 år og 3 måneder.

Tiltalte T.4 skal straffes med fængsel i 6 måneder.

Tiltalte T.5 skal straffes med fængsel i 6 måneder.

Tiltalte T.3 skal straffes med fængsel i 6 måneder.

De tiltalte T.4 og T.5 udvises af Danmark med indrejseforbud i 5 år.

Inden 14 dage betaler de tiltalte T.1, T.2 og T.3 in solidum 1.586.808 kr. og for så vidt angår tiltalte T.1 yderligere 2.464 kr., og de tiltalte T.4 og T.5 in solidum med de øvrige tiltalte 775.808 kr. alt til ToldSkat.

De tiltalte skal betale de dem påhvilende sagsomkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 2. oktober 2002, 6. afdeling, S-1215-02

Retten i Fjordby, 4. afdeling, har den 6. november 2001 afsagt dom i 1. instans (SS 4.1795/01).

Tiltalte T.1 har påstået frifindelse i forhold 1, 2 og 4, og i øvrigt formildelse.

Tiltalte T.2 har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Tiltalte T.3 har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har vedrørende alle de tiltalte påstået dom i overensstemmelse med tiltalen og skærpelse, idet tiltalen vedrørende T.3 alene vedrører forhold 2 og 4.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at de tiltalte T.1 og T.2 i medfør af toldlovens § 73, stk. 4, in solidum tilpligtes at betale 4.147.737 kr. i told og afgifter.

Det er oplyst, at beløbet på 2.464 kr. vedrørende forhold 5 er betalt.

Anklagemyndigheden har endvidere oplyst, at det nævnte beløb på 2.464 kr. i påstand for byretten ved en fejl var lagt til beløbet på 4.147.737 kr., hvorved beløbet på 4.150.202 kr., der er nævnt i byrettens dom, fremkom.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte T.3 in solidum med de tiltalte T.1 og T.2 tilpligtes at betale 1.695.425 kr. i told og afgifter.

De tiltalte har over for betalingspåstandene påstået frifindelse.

Det bemærkes, at ordet "opbevaret" i sætningen "modtaget, aflæsset og herefter opbevaret" er udgået i dommens gengivelse af anklageskriftets forhold 1.

I forbindelse med ankesagen har Kriminalforsorgen i Fjordby foretaget en personundersøgelse af T.2.

Forklaringer

De tiltalte T.1 og T.2 og vidnet V.2 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er for landsretten endvidere afgivet forklaring af toldinspektør V.3 og V.4.

Tiltalte T.3 har supplerende forklaret, at tiltalte T.1 var til stede den 22. august 2001, da lastbilen med pallerne kom, men det var alene, fordi tiltalte havde problemer med ryggen og skulle til lægen. T.1 måtte derfor hjælpe med pressearbejdet. Den pågældende dag ankom tiltalte T.2 i en rød varebil på omtrent samme tidspunkt som lastbilen med pallerne. Tiltalte T.3 have ikke set den pågældende lastbil før. Der var én gang tidligere kommet en tilsvarende lastbil med mærkelige tegn og bogstaver på siden. Det var omkring juni eller juli 2001. Det var i hvert fald i industriferien. Ved den lejlighed var T.2 også tilstede. Tiltalte kan ikke huske, om T.2 ved den lejlighed ankom på præcis samme tidspunkt som lastbilen. Han mener, at T.2 talte med de 2 personer i lastbilen. T.1 var ikke til stede ved den lejlighed, men tiltalte kunne ringe til ham, hvis der var behov for det. T.1 var på ferie, men tiltalte ved ikke, hvor han befandt sig. T.2 spurgte, om lastbilen måtte læsse nogle paller af. Det gav tiltalte lov til. Han ved ikke, hvorfor han gjorde det. Han er nok en naiv og godtroende person. Han tænkte ikke på at ringe og spørge T.1. Tiltalte kørte pallerne ind på lageret, men han ved ikke, hvor mange paller der var tale om. Da han kørte pallerne ind, gik en af dem i stykker, og han kunne nu se, at der var cigaretter indeni. Det tænkte han imidlertid ikke nærmere over. Han ville blot se at blive færdig med at læsse af. Han ville på det tidspunkt ikke ringe til T.1, idet han var bange for så at få skæld ud, fordi han havde tilladt T.2 at læsse pallerne af. Han ved ikke, om T.2 så cigaretterne, da en af kasserne gik i stykker. Han er sikker på, at der kun én gang forud for den 22. august 2001 er ankommet en udenlandsk lastbil til stedet. Foreholdt, at han i byretten har forklaret, at der 3 gange var ankommet en udenlandsk lastbil med paller, og at T.1 alle gange var tilstede, har han forklaret, at den forklaring ikke var rigtig. Han løj, fordi han troede, at han derved kunne redde sig selv. Efter at have afgivet forklaring under domsforhandlingen i byretten fik han sit største "møgfald" af T.1, fordi han havde løjet i retten. Tiltalte blev derefter fyret. Han har ikke talt med T.1 siden, bortset fra da han skulle have sine feriepenge. Han er ikke blevet truet af T.1 eller andre. Tiltalte har været et nervevrag siden anholdelsen. Foreholdt sin forklaring i grundlovsforhøret og under den indenretlige afhøring den 2. oktober 2001, hvoraf bl.a. fremgår, at der også ankom cigaretter før hans fødselsdag den 20. april 2001, og at T.1 også ved den lejlighed var tilstede, har han forklaret, at denne forklaring ikke passer. Han afgav en urigtig forklaring for at redde sit eget skind. Det var, som om politiet gerne ville have T.1 ned med nakken. T.1 var kun i virksomheden 2-3 gange om ugen. Han kom stort set kun, hvis tiltalte ringede efter ham, fordi der manglede et eller andet, som tiltalte skulle bruge. Hvis der skulle træffes beslutning om noget, henviste tiltalte normalt til T.1. Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har været arbejdsløs siden afskedigelsen fra T.1, selv om han har søgt alle de stillinger, der har været. Hans dagpengeret ophører til maj næste år.

Tiltalte T.1 har supplerende forklaret, at han den 22. august 2001 ikke vidste, at der var ufortoldede cigaretter i virksomheden. Når han i byretten har forklaret, at de cigaretter, som politiet fandt, var ankommet med en dansk lastbil, og at han blot skulle opbevare dem, er det ikke rigtigt. Det var noget han fandt på for at redde T.3. Tiltalte vidste heller ikke, at der var cigaretter på hans kontor i virksomheden. Det var nogle cigaretter, som T.3 havde gemt der. Tiltalte kom ikke selv på kontoret ret tit. Han kunne godt se, at den lastbil, der ankom den 22. august 2001, var en polsk lastbil. Han kunne ikke tale med de 2 personer i lastbilen. T.2 var ikke til stede under aflæsningen. Foreholdt sin forklaring under grundlovsforhøret, hvoraf bl.a. fremgår, at han havde haft de cigaretter, der blev fundet under ransagningen, i ca. 3 uger, har han forklaret, at denne forklaring ikke er rigtig. Der var ikke andre ansatte i virksomheden end T.3. Tiltalte kom ikke selv ret tit i virksomheden. Regnskaberne blev klaret derhjemme. Det lokale, han havde i virksomheden, blev ikke brugt som kontor, men som lagerrum. Både han og T.3 havde nøgle hertil.

Tiltalte T.2 har supplerende forklaret, at han ikke talte med T.1 om, hvad denne skulle have for at opbevare pallerne fra den polske lastbil, der ankom den 22. august 2001. Tiltalte sagde til T.1, at denne selv måtte tale med personerne i lastbilen herom. Tiltalte gik ud fra, at de kunne tale tysk sammen. Han kan ikke huske, hvornår aftalen med T.1 om opbevaring af pallerne blev indgået. Det kan have været 1 eller 2 eller måske 3 dage forud for den 22. august 2001. Det er ikke rigtigt som forklaret af T.3, at han var til stede i juni eller juli 2001, hvor en anden udenlandsk lastbil ankom med paller. Det er løgn det hele. Han var bortrejst i stort set hele juli måned 2001. Han har aldrig forud for den 22. august 2001 ledt en polsk lastbil hen til T.1s virksomhed.

Toldinspektør V.3 har forklaret, at han var til stede på toldstedet, da den pågældende polske lastbil den 21. august 2001 kørte ind i landet. Lastbilen var interessant, idet det firma ved navn N.N. Company ApS, der i papirerne var angivet som modtager af lasten, var kendt som modtager af smuglervarer. Toldmyndighederne besluttede i samarbejde med politiet at skygge bilen frem til slutmodtageren. Vidnet var ikke med, da lastbilen nåede frem til Fjordby. Han ved ikke, hvorfor politiet valgte at slå til på det pågældende tidspunkt, da lastbilen holdt ved tiltalte T.1s virksomhed frem for at vente og se, om nogen fra N.N. Company ApS dukkede op.

V.2 har supplerende forklaret, at tiltalte T.1 virkede påtaget overrasket, da politiet den 22. august 2001 fandt cigaretter i pallerne. Det virkede som om, at T.1 udmærket vidste, at der var cigaretter i pallerne. Det bygger vidnet på T.1s reaktion og optræden. Pallerne befandt sig uden for hallen. Vidnet kan ikke rigtig huske tiltaltes reaktion, da der under ransagningen også blev fundet cigaretter i hallen. Vidnet deltog i de efterfølgende afhøringer af de tiltalte. T.3 nægtede sig i første omgang skyldig, men erkendte senere. Det er ikke rigtigt, at politiet gav T.3 det indtryk, at de var ude på at "knalde" T.1, men det er sikkert rigtigt, at de sagde til T.3, at de ikke troede, at han var "bagmanden". Politiet slog til på det pågældende tidspunkt, da de gik ud fra, at der var tale om slutdestinationen. Baggrunden for opgørelsen af det antal cigaretter, der er rejst tiltale for i forhold 2, er optællingen af antallet af cigaretter i en palle. Dette tal har man så ganget med 3, fordi T.3 havde forklaret, at der ved den pågældende lejlighed var ankommet 3-4 paller.

V.4 har forklaret, at hun langt ude er i familie med tiltalte T.1. Hun bor til leje i et hus, som T.1 ejer, og som ligger lige ved siden af T.1s virksomhed. Hun har talt med T.1 om denne sag kort tid efter, at han var blevet løsladt. Han var vred over, at en person havde sagt, at han havde været tilstede, da en polsk lastbil ankom til virksomheden i juli 2001, hvilket ikke passede. Hun ved, at T.1 var bortrejst i nogle uger i juli 2001. Det husker hun, fordi hun skulle passe hans hund. Hun er ret sikker på, at han var i Polen, da hun har set en videooptagelse fra turen. I juli 2001 så hun en stor, lys, grålig lastbil med helt hvide nummerplader uden en rød kant ankomme til virksomheden. Hun kunne ud fra nummerpladerne regne ud, at det var en udenlandsk lastbil. Hun så lastbilen og aflæsningen på 100 meters afstand. Hun undrede sig over lastbilens ankomst, da T.1 jo var på ferie. Det var T.3, der læssede bilen af. Det skete med truck. T.2 var også tilstede. Han gik rundt og talte i mobiltelefon. Hun så ham i måske 5 minutter. Der var udover T.3 og T.2 vist nok også 2 andre personer tilstede. Disse personer var kommet med lastbilen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalte T.3 har i den indenretlige afhøring den 2. oktober 2001 og i forbindelse med domsforhandlingen for byretten afgivet en detaljeret forklaring om sin, T.1s og T.2s rolle i sagen. Disse forklaringer har T.3 fragået for landsretten, uden at han har kunnet give en troværdig begrundelse for, at han tidligere har forklaret som sket. Der ses derfor i det hele bort fra T.3s forklaring for landsretten.

Vedrørende forhold 1

Det tiltrædes, at det ved tiltalte T.3s forklaringer for byretten er bevist, at der i marts eller april 2001 ankom en lastbil med indsmuglede cigaretter til tiltalte T.1s virksomhed. På baggrund af T.3s forklaringer for byretten lægges det endvidere til grund, at de tiltalte T.1 og T.2 begge var tilstede, og at de var klar over, at det var smuglercigaretter, der blev læsset af. Opgørelsen af det antal cigaretter, som tiltalen i forhold i vedrører, er sket ved at optælle cigaretterne i en af de paller, der blev undersøgt i forbindelse med ransagningen den 22. august 2001, og derefter forhøje antallet på baggrund af T.3s forklaring om de paller, der blev leveret i marts eller april 2001. En sådan opgørelse, der til dels er skønsmæssig, er forbundet med usikkerhed. Usikkerheden er dog ikke så betydelig, at der er grundlag for helt at frifinde de tiltalte. Derimod fører usikkerheden til, at det opgjorte antal cigaretter skønsmæssigt nedsættes, efter omstændigheden til halvdelen. Der er efter tiltalte T.3s forklaring i det indenretlige forhør den 2. oktober 2001 og under domsforhandlingen for byretten om, hvorledes cigaretterne blev opbevaret og pakket i kasser, ikke grundlag for at anse de tiltalte for alene at være skyldig i en kortvarig opbevaring eller kurervirksomhed.

De tiltalte T.1 og T.2 findes herefter skyldig i forhold 1, idet antallet af cigaretter dog fastsættes til 907.200 stk.

Vedrørende forhold 2

Af de grunde, som byretten har anført, og idet den vidneforklaring, som V.4 har afgivet for landsretten, ikke kan føre til et andet resultat, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at de tiltalte T.1, T.2 og T.3 er fundet skyldige som sket.

Vedrørende forhold 4

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at de tiltalte T.1, T.2 og T.3 er fundet skyldige som sket. Det bemærkes herved, at der efter det, der er lagt til grund om de tiltaltes modtagelse og opbevaring af cigaretter ved tidligere lejligheder, ikke er holdepunkt for, at cigaretterne skulle have været afhentet samme dag kort tid efter aflæsningen, således at de tiltalte alene ville være skyldige i en kortvarig opbevaring.

Straffen for de tiltalte T.1 og T.2 forhøjes som følge af det større antal cigaretter, der efter domfældelsen i forhold 1 er lagt til grund, til fængsel i 1 år 6 måneder. Der er efter forholdenes karakter ikke grundlag for at gøre straffene betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Straffen for tiltalte T.3 er bl.a. efter hans mindre betydende rolle i sagen passende udmålt. Efter oplysningerne om denne tiltaltes personlige forhold er det forsvarligt at gøre straffen betinget bl.a. på vilkår om samfundstjeneste som anført nedenfor.

De tiltalte T.1 og T.2 skal i told og afgifter in solidum betale 2.812.914 kr. Af dette beløb skal tiltalte T.3 in solidum med de øvrige 2 tiltalte betale 1.586.758 kr.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens dom ændres, således at straffene for de tiltalte T.1 og T.2 forhøjes til fængsel i 1 år 6 måneder.

Straffen for tiltalte T.3 gøres betinget, idet fuldbyrdelse af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra denne dom på betingelse af, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold, og at tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 60 timer efter kriminalforsorgens bestemmelse inden for en længstetid på 6 måneder.

De tiltalte T.1 og T.2 skal in solidum betale 2.812.914 kr. i told og afgifter. Af dette beløb skal tiltalte T.3 in solidum med T.1 og T.2 betale 1.586.758 kr.

Beløbene skal betales inden 14 dage.