Dato for udgivelse
20 Feb 2003 11:55
SKM-nummer
SKM2003.74.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/00-306-00169
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, tilbagebetaling, sportsaktiviteter, overvæltning, pool- og billard, squash, tennis, gokart, golf
Resumé

Skatteministeriet har truffet beslutning om at imødekomme krav om tilbagebetaling af den ulovligt opkrævede moms hos virksomheder, der udbyder pool og billard, squash, tennis, gokart og golf.

Tilbagebetaling til disse virksomheder vil således ikke blive gjort betinget af, at det i hvert enkelt tilfælde undersøges, om momsen helt eller delvist må anses for overvæltet på næste omsætningsled.

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 5

Henvisning
Momsvejledningen 2002 D.11.5
Henvisning
Momsvejledningen 2002 D.11.5.1
Henvisning
Momsvejledningen 2007-3 J.1.1.9
Henvisning
Momsvejledningen 2007-3 N.2.3.12

Indledning

Ved Østre Landsrets dom af 26. januar 2000 (TfS 2000, 161) fik to bowlingcentre, der var drevet erhvervsmæssigt, medhold i, at de var fritaget for moms efter den hidtidige bestemmelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 5 om sportsaktiviteter.

På grund af dommen udsendte Told- og Skattestyrelsen TSS-cirkulære 2001-27 af 22. august 2001 om tilbagebetaling af moms på salg af sportsaktiviteter i form af udlejning af bowlingbaner og salg af andre sportsaktiviteter.

I henhold til cirkulærets pkt. C.15 ville ToldSkat ved behandlingen af anmodninger om tilbagebetaling af moms af salg af andre sportsaktiviteter end bowling være opmærksom på, om der for bestemte grupper af betalingskrav måtte vise sig at gælde samme forhold som for bowlingcentrenes tilbagebetalingskrav. Hvis dette måtte være tilfældet, ville Skatteministeriet for sådanne grupper af tilbagebetalingskrav overveje, om der kunne ske tilbagebetaling, uden det i hvert enkelt tilfælde blev undersøgt, om momsen helt eller delvist måtte anses for overvæltet på næste omsætningsled.

Overvæltningsproblematikken

Efter grundige undersøgelser af konkurrencesituationen for de momspligtige udbydere af pool, billard, squash, tennis, gokart og golf har Skatteministeriet truffet beslutning om at imødekomme krav om tilbagebetaling af den ulovligt opkrævede moms hos disse virksomheder.

Skatteministeriet vil således for disse virksomheders vedkommende ikke gøre tilbagebetalingen betinget af, at det i hvert enkelt tilfælde undersøges, om momsen helt eller delvist må anses for overvæltet på næste omsætningsled.

Ministeriet har ved denne beslutning blandt andet lagt vægt på udbydernes helt særlige konkurrencesituation, herunder især den betydelige konkurrence fra helt tilsvarende momsfrie aktiviteter, og på misforholdet mellem de ressourcer, som individuelle undersøgelser af overvæltningsspørgsmålet ville kræve, og de resultater, som man kan forvente af sådanne undersøgelser.

Betragtningerne gælder specifikt for de omhandlede virksomheder og kan ikke generaliseres eller overføres til andre sager om overvæltning.

Tilbagebetaling af moms til udbydere af pool og billard, squash, tennis, gokart, golf

Der vil alene ske tilbagebetaling af moms på sportsaktiviteterne.

Der kan således ikke ske tilbagebetaling af moms for så vidt angår momspligtige aktiviteter som undervisning, bespisning, bar, salg af udstyr mv. Ligeledes kan moms af omsætningen på aktiviteter som automater, reklameindtægter mv. ikke medregnes i opgørelsen af kravet. Er der tale om sammensatte ydelser, det vil sige momspligtige ydelser i tilknytning til en sportsaktivitet, kan kravet kun omfatte moms af den del af vederlaget, der kan henføres til sportsaktiviteten.

I kravet skal endvidere fradrages de besparelser, som virksomheden har opnået på grund af den urigtige afgiftsmæssige behandling. Dette indebærer, at købsmoms, moms af reguleringsforpligtelser, lønsumsafgift, energiafgifter og andre afgifter, der påhviler ikke-momspligtige virksomheder, skal fratrækkes i kravet.

ToldSkat København, der behandler anmodninger om tilbagebetaling i 1. instans, vil nu hurtigst muligt påbegynde sagsbehandlingen af de modtagne tilbagebetalingskrav.